Posmatrač zvezda

Lat­est posts by P. K. Pejdž (see all)

  .

  .

  .

  .

  .

  Porodič­na pes­ma za let­nje popodne

  .

  Žuta bašten­s­ka stoli­ca je tek ispletena.
  U njoj, Artur, u punoj duži­ni, čita o „Toron­tu, zlatnom”,
  drema, gla­va mu pada, puš­ta časopis da sklizne.
  Iz zlatne knjige ja čitam o Artu­ru, kralju,
  i Tal­iesinu (1) , kral­jevom pes­niku. San­jam o kruni.
  Da li je bila optoče­na rubin­i­ma, smaragdi­ma, kamen­jem u nje­gov­oj boji očiju?

  Patke su nam nado­mak ruke kao i obično
  u ovo popod­nevno vreme – dve divl­je glu­vare, nožica
  uvučenih da se ne vide, plutaju
  po smarad­noj travi bez odraza. Dremaju.
  Mogu biti i mam­ci, ove divl­je ptice s vode
  nepomične kao drvo.

  Vrući­na je. Još uvek je siesta.
  Nije dovoljno vrući­na kao u Brazilu ali mis­lim na Brazil
  i na malu žutu pticu koja je uletela i stala
  na vrh prs­ta Artur­ove prekršene noge,
  prpoši­la se i skrasi­la se kod nas za tu noć;
  i kolib­ri sa rubi­nom oko vra­ta, svetlu­ca­jući komadić uglja
  sa zvukom mlaznjaka
  koji se lako i namer­no spus­tio na vrh nje­gove glave.

  Umir­ili smo se uz
  šaput prskali­ca za travu i zujan­je mlaznjaka.
  Tako smo bespokret­ni da bis­mo mogli biti i mamci
  koje su postavili lov­ci nekog višeg reda i
  koji nas sad pos­ma­tra­ju iz skrovišta.
  Zas­pali Artur ima lice dečaka.
  Kao plavi opsidi­jan, gla­va pat­ka svetluca.
  Nje­go­va part­ner­ka i ja smo braon per­ja i kože
  a iznad nas sunce sre­dine leta, kruna na nebu,
  bez diskrim­i­naci­je baca zrake i na patku i na čoveka.

  .

  .

  Ste­fan

  .

  Ste­fan
  od jedanaest godina
  pogledao je bebu i rekao
  kada mis­li to mora da je čista misao
  jer još uvek ne zna reči
  i mi
  ponos­ni roditelji
  zadi­vl­jeni prijatelji
  koji smo gledali bebu

  osmotrili smo je ponovo

  .

  .

  Ekologi­ja

  .

  Ako dečak
  jede jabuku
  jer pčela
  sku­pl­ja nektar
  šta se desi
  jer dečak
  jede jabuku?

  .

  .

  O smr­ti

  .

  1.

  .
  U trenutku smrti
  kako postupiti?

  Prese­ci pupčanu vrpcu, kažu.

  I kad se ona preseče
  kako se potom priprema telo?

  Operi ga u sve­toj vodi.
  Obu­ci ga u svilu za venčanje.

  .

  2.

  .
  Perem i peglam tvoju
  posled­nju odeću
  (srce mi je na tvom rukavu)
  želeći da ti perem telo
  želeći da ti zatvorim
  oči bez pogleda

  niš­ta mi nije pre­osta­lo da uradim

  Praz­na sam kuća

  .

  .

  Tele­fon­s­ki poziv iz Meksika

  ,

  Posle mno­go god­i­na i mil­ja tvoj
  glas jecajući
  gov­ori mi da si stara
  da si izgu­bi­la pamet
  i svi vetro­vi i reke
  Amerike
  odz­van­ja­ju iz tvo­jih reči

  Vidim ti kuću
  kvadrat­ni topaz .….……smešten
  u veći.….….….….….…… kvadrat
  ispre­pletene bašte
  ograđene zidom
  Ciglom popločani puteljci
  divl­je dalije
  sta­bla maline i psi
  Uzdignu­ta cvet­na bašta
  pretr­pana rezedama
  lobelijama
  crven­im vrbenama
  svim zujanjima
  i bru­jan­ji­ma leta

  .

  .

  Naša

  .

  .….….….….….….….…..za Patrik Ander­sona (2)

  .

  U neš­to preko šezde­se­toj je mrtav
  a ja, pri­jatelj iz nje­gov­ih dvadesetih,
  još uvek sam — privre­meno — ovde.

  “Pri­jatelj.” Da li smo bili prijatelji?
  Naše savezništ­vo je bio neš­to drugačije:
  poz­nani­ci koji su znali jed­no dru­go dobro
  i često se susretali,
  ugre­jani istim plamenom.

  Pod­staknute nje­gov­im jedin­stven­im talentom
  moje male vatre
  su ga ljutile.

  Hteo me je blizu uz sebe,
  sves­nu nje­gove veštine,
  afi­cionadu dobrog pisanja.
  Nje­gov­og dobrog pisanja.

  Teško da smo bili prijatelji.
  Rovovi i ograde su bile između nas.
  A opet, ponekad
  srca bi nam zajed­nič­ki poskočila
  zaljublje­na u dobru metaforu,
  ili bis­mo se sme­jali, igrali ver­bal­ni rukomet,
  zatvorenih oči­ju. Bili smo prijatelji.

  Sad je mrtav.
  A ja mis­lim o dahu
  kojim je oživl­javao svo­je pesme
  i o tome
  kako iako nije bilo ničeg nalik na ljubav između nas
  da je ipak bilo nečeg
  nečeg nez­ab­o­ravnog i živog -
  vrs­ta ptice koja ne leti
  koja bi, kada smo se naj­man­je nadali,
  izne­na­da poletela.

  Nje­go­va i moja, ta pti­ca. Naša.
  Sada
  više ne leti.

  .

  .

  Ja

  .

  Svakog dru­gog dan sam invalid.
  Ležim zaval­je­na u jas­tuke između belih čaršafa
  bezvolj­na O kako bezvoljna.
  Četkam kosu kao da mi je fen u ruci.
  Dozvol­javam da budem izve­de­na na sunce.
  Pihti­je, čaša por­ta sredi­nom jutra,
  njih pri­h­vatam i retke aza­le­je u saksijama.

  Ses­tre mi udo­vol­java­ju. Sve me zovu “dra­ga”.
  Pilu­la­ma i jas­tuci­ma stižem do druge orbite
  gde moja bolest vla­da kao kraljica,
  apso­lut­ni je monarh, nosi friv­ol­nu krunu
  i meni, svo­joj skrušenoj sluškinji,
  svo­joj podani­ci sa dna lestvice zabran­ju­je dolazak na gozbu.

  Svakog dru­gog dru­gog dana sam dobro
  kao plan­ete što kruže.
  Četkam kosu na zlat­nom suncu,
  berem ruže
  sadim biljke u saksije
  zele­ni­lo mojih oči­ju se rascve­ta­va, izazi­vam zavist
  O kako izazi­vam zavist.

  Negde između ova dva, treće ja
  želi da gov­ori, niko ga ne čuje,
  sto­ji bespokret­no, nemo, nevidljivo,
  sa munjom u goloj šaci.

  .

  .

  Na moru

  .

  Istin­s­ka pobožnost je cilj sam po sebi; ne nas­ta­je zarad
  žel­je za blažen­stvom, niti iz stra­ha od pakla.
  Rabi­ja el Ade­vi­ja, 8. vek n.e. (3)

  Obi­lazeći solju posu­tu palubu
  voz­im se po iskošenom moru
  nebo je sivo
  morske ptice lete u krug,
  spuštene glave u očaju,
  zaroblje­na na pokret­noj traci
  mis­li koje se pon­avl­ja­ju, tum­ba­ju, tumbaju;
  strank­in­ja iz stolice
  (ona pored koje sam prošla
  koliko puta već?)
  usta­la je — i ako su njene reči
  bile lep­tir ili ptica
  koje su izne­na­da stale na moj zglob,
  plavi lep­tir iz Brazila,
  pupavac mož­da ili retka
  kop­ne­na pti­ca ko zna odakle,
  bez težine na mom zglobu,
  podrhta­va sja­j­na tu -
  zaus­tavi­la je pokret­nu traku i
  tumbanje.

  i u toj tiši­ni progovorila

  ne znam šta je rekla
  samo znam da je moj očaj
  nes­tao i dok sam sta­jala tamo
  sa sivim nebom iznad
  pti­ca­ma koje lete u krug
  znala sam čim sam je pogledala
  — u kaputu od tvi­da sa kosom koju nosi vetar -
  da je Rabija.
  Pos­ma­trač zvezda

  Same zvezde su poravnate.
  Galak­si­ja ispisana kurzivom.

  Lek­torisala sam
  i lektorisala
  lepi rukopis.

  Nema greša­ka.

   

  ____________________________________________________________

  [1]Taliesin je bio velš­ki pes­nik za kojeg se veru­je da je živeo u 6. veku n.e. Pesme su mu saču­vane u rukopisu iz  13. veka poz­natom kao Knji­ga Tal­iesina. (Prim. prev.)

  [2]Patrick Ander­son (1915–1979), englesko-kanad­s­ki pes­nik. Osni­vač mon­tre­al­skog književnog časopisa “Pre­view” u čijem ured­ništvu je bila i P.K. Pejdž (prim. prev.)

  [3]Rabija el Ade­vi­ja ili Rabi­ja iz Basre je bila mus­li­man­s­ka sufi svet­i­ca, jed­na od najpoz­nati­jih žena među mus­li­man­skim mist­ici­ma. (prim. prev.)

  .

  .

                                                  Iz zbirke Skrive­na soba (The Hid­den Room, 1997)

                                                  Izbor i pre­vod Dani­jela Jovanović

  .

  .

  .

  .

  .

   

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja