Džep

Lat­est posts by Hokun Evre­os (see all)

  X

  Kao mali išao sam unaoko­lo, kao jazavac
  zalu­tao sam pod kuću.
  Noću sam pre­tu­rao okolo
  dan­ju sam ležao mirno i tumačio
  korake na stepeništu,
  intonaci­ju u razgovoru.

  Sva­ki put kad silaz­im u podrum
  oslušku­jem krck­an­je sop­stvenih koraka
  zagledam u uglove koje lam­pa ne osvetljava,
  tamo jazavac pomera senke
  kopa mračne tunele i mrko
  gle­da one što prolaze.

  Moja porod­i­ca ima krv jaza­v­ca u žilama.
  Deda je izrezao slike
  kral­ja, min­istara i predsednika.
  Jedan kraj dru­gog svi vise u poljskom WC‑u
  Godine su prošle dok nisam shvatio
  da te slike služe da se obrišeš.

  .

  XXXI

  Kad sam bio dete pra­tio sam sekundaru
  kao dete išao sa ruka­ma na leđima
  ukrug po sobi.

  Odjed­nom otkrih da sam odrastao
  van mes­ta gde se kao mali skrivah.

  Iz satnog meh­a­niz­ma isko­račio sam u drugi.
  Odba­cio sam to deč­je od sebe i sa noge na nogu
  pre­ba­cio težinu kao dedin sat.

  .

  VIII

  Kad sam bio mali jezik mi je zapao u usta.
  Čak i danas mogu pon­avl­jati reči koje niko ne razume.

  Neka tiši­na leži ispod, spakovana
  kao tovar koga se ne mogu osloboditi.

  Paprat na stolu povi­ja se nasuprot vetru.
  Kad se smrači sto­jim u gledam van.

  .

  XXV

  Sneg pada preko trave, preko oborenog stabla
  na ivi­ci šume.
  Svet izgle­da kao jazavac koji mirno stoji.

  Izbor iz knjige Grevling­vari­asjonene (2011). Izbor i pre­vod sa norveškog: Marko Vuković

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja