Jučer kuća, danas ništa

Lat­est posts by Aleš Debel­jak (see all)

  .

  .

  .

  Kod kuće

                                              Tesars­ka uli­ca, Ljubljana

  Pri­li­ka ne man­j­ka: samo uđem kroz zad­n­ja vrata,
  u vrt u pred­građu, još uvi­jek natkriv­en. Božur
  mi znalač­ki kima. Opet si tu, opet dugo ćeš zuriti
  u mene i mršti­ti čelo kao zatiš­je pred buru, koja ne dolazi,

  umišl­jati da si nekoć bio stak­lar. Sli­je­dio si široku rijeku
  koja izbraz­dala je zrak radion­ice i provrela kroz dugačku slavinu,
  i bio si žar i hlad i lišće na površi­ni lokve, vri­jeme za glazbu
  na bol­nom mjes­tu, mno­go Min­gusa. Pri­li­ka ne manjka:

  samo uđem kroz zad­n­ja vra­ta, pri­ma­mi me plićak dana,
  da se predam, mokar pop­ut psa lutal­ice, s mene teče
  kao onda kad sam kvasac zab­o­ravio izvući iz mirisa kruha
  te smo čita­vo popodne omaml­jeni hodali iz jedne u drugu

  sobu, zidari ozno­jeni pred gležn­je­vi­ma mlade redovnice, netko,
  ime­na se ovog časa ne sjećam, je nosio crvenu čarapu.
  Znalač­ki kimam, dobro je glavu oprati i osušiti
  se na hlad­nom zraku, dobro je znati tko plaća račune.

  .

  .

  Jučer kuća, danas ništa

                                                                      Prule, Ljubljana

  Pokraj kuće s jed­nim pro­zorom pro­laz­im, u sporom ritmu
  bez sinkopa. Hodam, hodam, zas­tanem. S glomaznog
  pro­zorskog stak­la poz­va me i zadrži: tam­na sje­na, kao
  kapa širo­ka. U davnoj poljskoj priči čitao sam o njoj.

  Okli­je­vam, ližem nok­te, važem mogućnos­ti: dobar cilj,
  ako ne za kamen što ga zav­it­lah, onda za moje slijetanje.
  Bit će prisil­no, već vidim, s time se rado pomiru­jem. Važno je
  da dođem unutra i pado­bran složim, otpuh­nem mrvice

  i zapal­im vatru svo­jom kosom. Osob­na žrt­va i zajednička
  sig­urnost. Zaista peče, ali nemam niš­ta pro­tiv, ne smeta mi
  niš­ta od toga. Peklo je tada u sobi, goto­vo već salonu,
  gospođa sred­njih god­i­na koja je studi­rala sviranje

  klavi­ra u Lon­donu dijelila nam je zimze­lene melodije,
  nepravilne glagole i pljuske što su dugo odzvanjale,
  i još zvone u glavi, odjeku­ju i kao dim nestanu
  kada pokraj kuće pro­laz­im, u sporom rit­mu bez sinkopa.

  .

  .

  Knjižara

                                        Gal­luso­vo nabrež­je, Ljubljana
                                        za Mojcu Šoštarko

  Bla­go barem tebi. Tu je zima. U tami, još jučer
  budan, opet sam tu da prelis­tam naslove star­ih knjiga,
  kli­mave nebodere, pisce mla­dosti i stvrd­nu­ti med.
  Vra­ta bez radnog vre­me­na, man­ji pjes­nik bez žene

  spri­je­da kod kar­tote­ka sje­di, poz­na­jem ga još iz godina
  kada svi tulili smo jedno­glas­no i vjer­no, sabrana djela
  sada za šaku cen­ta nude, a mi, opsjed­nu­ti, čitali smo sveti
  Kap­i­tal. No, dobro: ne baš svi. Jed­ni smo stvarno išli

  i u dru­gom smjeru, u pejza­že magle i sit­ni kriminal,
  laž­na rodoslovl­ja i hlače koje se dol­je šire, kao što
  se šire gomile hodočas­ni­ka i duše muškara­ca s brkovima,
  na cari­ni, kad smo pokaza­li crveni pasoš. Bla­go tebi,

  dijete soci­jal­iz­ma, zeml­ja koje nema. Nedosta­ješ mi. Hvala
  jed­nako. Nije dobro, zaš­to to mis­liš? Tu je zima. Imam
  prob­le­ma s jetri­ma i tjelov­ježbom, krev­eljim se pred staklom,
  glu­mim ludu, ali ono što važi znala si i znaš samo ti.

  .

  .

  Boćal­ište

                                                Grubar­jev kanal, Ljubljana

  Evo mene na terenu starom, opet je moj dlan u tvojoj
  ruci, stuba­ma se uspin­je­mo, dugim kao lje­to, blijedo
  od paro­va mnogih i obitelji na toploj strani klasja.
  Još uvi­jek hodamo, pre­m­da sada sto­jim sam, točno tu

  gdje si mi dala dobru lek­ci­ju strasti i grudu rastopila
  na dnu želu­ca, točno tu gdje slav­i­lo se sportske mišiće
  i klupske boje. Evo mene opet kraj vode, na stubama,
  mla­dost u zašiven­om džepu vre­me­na, i mlijeko

  razliveno u tele­viz­ijskoj rekla­mi, sočne gru­di Marjete
  Gre­go­rač, djevo­j­ka iz siro­mašne ulice s darom za duge
  uzda­he i kratku kar­i­jeru, evo mene na terenu starom, to sam
  što htje­doh biti, ne više pješak na stazi i još ne klu­pa u parku,

  između milosti jedine šet­nje i sje­me­na prve
  spoz­na­je, ne okreći se, sine, gledaj stro­go i naprijed,
  kao što gleda­ju pat­ul­jaste trave i začuđeni boćari,
  bijela gru­da kotu­ra se na drugu stranu: kuda ide, reci!

  .

  .

  Ele­gant­ni luk

                                                                   Trno­vo, Ljubljana

  Novi most je pop­ut novih gospo­dara: pros­tor im znači
  sve, a vri­jeme upo­la man­je, mož­da nekom drugom
  pri­likom. Ne poričem, most zaista ima čvrst trbuh
  i široke bokove, među nji­ma se igrao nogomet, noćni susret

  ekipa pod reflek­tori­ma, pre­m­da sum­n­jam da su ikada
  vid­jeli ono što ja vidim. To nisu driblan­ja u završnici,
  nisu bravure gol­mana niti sku­pl­jači zalu­tal­ih lop­ti, nego
  to mli­nar u rasko­raku sto­ji iznad kotača od drve­ta, zasukanih

  nogav­i­ca i stis­nu­tih usni­ca, među obala­ma zacrtava
  prečicu, tre­ba pode­si­ti žuti mlaz i novo ubrzan­je dati sili,
  reko­rd obori­ti u kvar­tu i biti arhitekt privremene pobjede,
  iskreno lju­biti: teš­ka zadaća, mož­da lijep oblik.

  Šte­ta za svjet­lost što se rijetko, odveć rijetko pokaže
  kroz maglicu iznad površine, vre­me­na je malo, pros­tor ne dam,
  obavezno tre­bam ele­gant­ni luk. Bio sam tamo: želiš li,
  nazovi to mjestom pri­vatnog sjećan­ja, želiš li kraj puta.

  .

  .

  Botanič­ki vrt

                                      Ižan­s­ka ces­ta, Ljubljana
                                      za Simonu Škrabec

  Vri­jeme pro­lazi spori­je. Kad je zrak hladan
  očeku­jem više netočnos­ti. Radu­ju me
  biljke i plas­tovi sije­na izrasli na plažama
  ispod nebodera. Na zapad­nom fron­tu je nemirno.

  I posli­je: nal­i­ti vruću kavu i istom rukom
  prini­jeti keramiku usti­ma, to je velik dar.
  Pohval­i­ti dostignuća vrt­lara i papige razbarušiti
  što kri­ješte u parkovi­ma Barcelone, odras­ta­ti u jeziku

  stroge majke i odsutno­ga muža, pisati molbe,
  žetvene pjesme mrmori­ti, granu žalosne vrbe grickati,
  za nesanih noći nadati se odgov­oru s važnog
  mjes­ta. Stići će kao neču­jni zviž­duk i dugi vlak

  s vagonom za snove. Još kas­ni­je, kad je zrak topao,
  očeku­jem nezaus­tavljivi rast i cvat magnetnih
  oči­ju, crno-crveni sok jor­go­v­ana i žive stvari.
  Čast, komu čast: pre­osta­je mi samo tiho čitanje.

  .

                                                  Pre­veo: Edo Fičor

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja