Kišnica sa Fidži vulkana

Lat­est posts by Ajtana Dreković (see all)

  .

  .

  Sen­ka mal­og čoveka 

  .

  Posle­podne, žega.
  Jedan za drugim
  dva čove­ka hodaju,
  mož­da razmišljaju.

  Ne znam gde idu
  i da li se poznaju,

  ni da li tek slučajno
  onaj dru­gi čovek

  hoda­jući

  ponekad nagazi
  dugu senku
  mal­og čove­ka pred sobom.

  .

  .

  Zam­ršeno drvo 

  .
  Na kra­ju velike šume
  jed­no drvo je palo
  i nije se dogodi­lo ništa.

  .
  Nije podelilo šumu na dva dela,
  ni pre­sek­lo put ljudi­ma i životinjama,
  a šumske ptice jed­nako su nastavile
  sle­tati na susedne krošnje.

  .
  Kada bi znala ta šuma
  koliko je mojih reči uza­lud palo,
  prim­i­la bi me
  u svo­ju zamršenost,
  kao još jed­no jed­nako drvo.

  .

  .

  Pri­zor na horizontu 

  .

  Na zemlju pada neka čud­na svetlost.
  Tako me neposred­no gledaju
  stvari koje nestaju.

  Na ves­ti­ma javl­ja­ju: umire Mrt­vo more,
  a ja trunim vodu iz koje bih da pijem
  i osećam kako svakoj vodi u nama
  preti pustinja.

  Dok sa police Paus­tovs­ki šapuće
  Živite onako kako ste počeli,

  u dalji­ni,
  na trenu­tak samo,
  ukazu­ješ se na horizontu
  kao pri­zor koji bi mogao biti
  i blizu
  i daleko.

  .

  .

  Ne možeš 

  .

  - Ne možeš pred­vide­ti stvari — kažeš mi -
  ne možeš znati ni ko bi u ovom trenutku
  na ova vra­ta mogao ući,
  ali možeš učini­ti živ­ot podnošljivijim.

  Ležiš obučen u kadi,
  ali gledaš me neposredno.
  Gov­oriš — predaj mi se tamo
  gde orlovi kruže iznad naših glava
  i gde se krda vepro­va i gnua
  opas­no bliže…

  - Ne mogu pred­vide­ti stvari, ali znam
  da na ova vra­ta već odavno niko dru­gi ne dolazi,
  iako gov­orim stalno:
  izvo­lite, uđite, poslužite se onim čega nema,
  fetiši su odavno evoluirali…
  u ovoj kući pri ulasku se oblači,
  a na odlasku odlažete svo­je stvari.

  Ležiš u kadi, obučen,
  zaran­jaš glavu u odsust­vo vode,
  kažeš mi — odvešću te u zemlju
  gde muškar­ci kao znak muškosti
  velove preko usta nose
  braneći se od duho­va zlih.
  Svo­jim oruž­jem mogu se odbran­i­ti od drugih,
  ali ne i od Drugosti,
  posluži ih svo­jom tajanstvenošću,
  naše živ­ote uči­ni podnošljivijim.

  - Ne mogu ja pred­vide­ti stvari,
  ne mogu ti se pre­dati pred orlovi­ma i gnuima,
  ne mogu se naoružan­im muškarci­ma prikazati,
  ali mogu ti, dok obučen ležiš u kadi,
  pridržati šešir i ponu­di­ti čašu limunove vode,

  a onda isprati­ti polako…

  Pre­m­da navraćaš dugo i često
  ne možeš znati šta ova,
  šta neči­ja vrata
  zatvaraju…

  .

  .
  Kišni­ca sa Fadži vulkana

  .
  Da li si sada negde na severu,
  da li još uvek kao nekad
  ne veru­ješ ni sli­ci ni prozoru
  pa izlaz­iš rano, pažlji­vo paleći cigaretu
  da ne pokreneš još neki načet led?

  .
  Ovde je sve kao nekad.
  Nosim papuče u boji modrice,
  pijem kišnicu sa Fidži vulkana
  a onda odle­tim daleko

  .
  da bih se negde, u nekom
  nepoz­natom gradu,
  na mer­mern­im ramenima
  nekog nez­nanog junaka
  odmo­ri­la kao golub,
  zna­jući o nje­mu koliko i o sebi
  a onda odletela dalje.

  .
  Sve je ovde još kao nekad,
  gov­orim „duh“, a beležim „dûg“,
  „pra­ma­jku Evu“ čitam kao „pra­ma­jsku“,
  liznem desni kažiprst,
  pa stranu pomer­im lev­om rukom…

  .
  Još uvek oblaci u mojoj sobi
  zak­lan­ja­ju prozore,
  a podne dočekam uvek na istom mestu,
  sme­jući se glas­no hod­nici­ma solitera.
  „Tiho“, kaže mi ona stara Ja, „mož­da neko
  još uvek spava“.
  „Glas­no!“, pojav­iš se niotku­da, „toga nemoj
  ni da bûde!“

  .

  .
  Nedeljivost 

  .
  Odlaz­im mu, onako kako se odlazi
  u potragu za krivicom.
  Posled­n­ja ulaz­im u bus,
  sed­nem na ona mesta
  okrenu­ta suprot­no pravcu kretanja.

  .
  Odlaz­im mu leđima,
  licem okrenu­ta onome što osta­je za mnom,
  onome što jeste moja stvarnost.

  .
  Odlaz­im mu leđima,
  kao da smo već prošli, završeni,
  iako duboko trenutni
  duboko osta­je­mo u sadašnjosti.

  .
  Ponekad, ležeći pored njega,
  san­jam isti san: pra­men kose, prav,
  pada sa mene. Nosim ga do reke,
  puš­tam ga niz vodu. Gledam kako odlazi,
  ali osta­je mi u ruka­ma. Uvi­jam ga oko prsta
  dok se ne obliku­je u loknu. Ali vlažan je
  i uporno se ispravlja.
  Onda se probudim.

  .
  Uveče se vraćam kasno
  u svoj dom sa dva dvorišta.
  Sa mužem delim večeru, krevet i jabuku,
  ali svako svo­ju tišinu odnosi u svo­je dvorište
  puš­ta­jući da mu noć ulazi kroz oči.
  Tamo razmišljamo:

  .
  ja o tome kako je tiši­na nedeljiva,
  a usne probirljive.
  On ko zna o čemu.

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja