Ne postoje slučajnosti

Lat­est posts by Sen­ka Mar­ić (see all)

   

   

       Sen­ka Mar­ić piše poez­i­ju, prozu i ese­jis­tiku. Objav­i­la je tri zbirke poez­i­je: Odavde do nigdje, To su samo riječi i Do smr­ti naredne, te roman Kintsu­gi tijela. Dobit­ni­ca je neko­liko književnih nagra­da, između kojih se ističu evrop­s­ka nagra­da Vitez/škinja poez­i­je 2013., prva nagra­da Zija Diz­dare­vić 2000., te 2019. godine nagra­da Meša Selimović za najbolji roman objavl­jen 2018. na ter­i­tori­ji Bosne i Herce­govine, Srbi­je, Hrvatske i Crne Gore. Ured­ni­ca je inter­net­skog por­ta­la za književnost, kul­tu­ru i umjet­nost strane.ba

   

   

  Da li je nagra­da „Meša Selimović“ ost­varen­je sna?

   

  Nagra­da je veli­ka čast, ali ne, san­jam o dru­gači­jim stvarima.

   

   

  Šta ste naučili kroz pisan­je knjige „Kintsu­gi tijela“?

   

  Da sam u stan­ju završi­ti roman.

   

   

  Kada ste shvatili da želite biti pisac?

   

  Ne znam još uvi­jek da li sam to shvatila.

   

   

  Kako ste se osjećali kada je objavl­je­na Vaša prva knjiga?

   

  Razotkriveno.

   

   

  Pred­nos­ti i mane toga što ste pjesnikinja?

   

  Mogu vječno da se igram i pre­više se igram.

   

   

  Pišete li sa jas­nim cil­jem ili se samo pre­pustite pisanju?

   

  I jed­no i drugo.

   

   

  Imate li neko poseb­no mjesto za pisanje?

   

  Da, fotel­ja s kojom sam u savršenoj simbiozi.

   

   

  Čitate li pono­vo stvari koje ste napisali, vraćate li im se?

   

  Da.

   

   

  Kako se opuš­tate od pisan­ja, rada, stre­sa, umora?

   

  Hodam.

   

   

  Šta mis­lite o kritičarima?

   

  Da su potrebni.

   

   

  Koji čitatelj su Vam najdraži?

   

  Ne razmišl­jam o čitateljima.

   

   

  Da niste pjes­nikin­ja, šta biste bili?

   

  Otvo­rila bih restoran u jed­nom selu na Pelješcu.

   

   

  Koje je najčešće pitan­je koje Vam postavl­ja­ju u raz­gov­orima, intervjuima…?

   

  Je li bilo teško napisati taj roman?

   

   

  Da li je Sen­ka koju javno poz­na­je­mo puno dru­gači­ja od onog kakvi ste zapravo?

   

  Nadam se da jesam.

   

   

  Kako izgle­da jedan Vaš uobiča­jeni dan?

   

  Pišem, čitam, kuham, hodam, treni­ram i pre­više mislim.

   

   

  Koja Vam je bila naj­fasci­nant­ni­ja sluča­jnost koja Vam se dogodila?

   

  Ne pos­to­je slučajnosti.

   

   

  Bojite li se smrti?

   

  Da.

   

   

  A ljubavi?

   

  Da.

   

   

  Šta volite u Mostaru?

   

  Lje­to.

   

   

  Može li književnost pod­ni­jeti sve?

   

  Može.

   

   

  Šta trenut­no čitate?

   

  Srdić, Sre­bre­na magla pada.

   

   

  U kojoj se tradi­cional­noj ličnos­ti prepoznajete?

   

  Ne pre­poz­na­jem se.

   

   

   

                                                     Raz­go­var­ala Emi­na Selimović

   

   

   

   

   

   

   

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja