Nije ovo 84′

Mustafa Balje
Lat­est posts by Mustafa Bal­je (see all)

  1.

  Nije ovo 84′.
  Zar ne vidite čov­je­ka kako leti
  a nisu mu potreb­na krila?

  Možete i hodati do mile vol­je.
  Spra­va vam, kada sjed­nete,
  pokaže koliko ste kilo­metara pješačili
  i koliko krvnih zrnaca prode­filu­je
  kroz vaš srčani mišić.

  Imate napretek od vre­me­na
  koje vam Gospo­dari onako nese­bično poklone.

  Možete, čak, i noću usta­ti kao mje­sečar
  i stavi­ti u kavez insom­ni­ju.
  A pri­je toga progutate
  lijek s istek­lim datumom.

  I biće vam bol­je, mno­go bol­je,
  kad slo­bo­du pojedete kao dez­ert
  uz krišku lubenice.
  Iluzion­ista mi je pok­lo­nio trik
  koji sam samo jed­nom izveo bez pris­ust­va roditel­ja.
  Sabio sam cijelu bib­lioteku
  od dvanaest kvadra­ta
  u pravouganik veličine šibice.

  Kada god mi zatre­ba, kres­nem o fos­for
  a palidrvce mi prepriča Sušićevog Uho­du
  i otp­je­va Black­ov Won­der­ful life.

  Nije ovo 1984, jer niko više ni ne zna proči­tati
  četvoro­cif­rene bro­jeve koje počin­ju s jedinicom.

  Dobro je, ipak, i to što
  dva sabrana minusa daju još jedan veli­ki minus.
  Još tome dodam mrvice,
  kusur od kor­po­ra­tivnog nagomi­lanog kapitala.

  A kožni novčanik, pok­lon od pri­jatel­ja,
  može da odahne od mirisa ljud­skog vonja.

  Družeći se s Arthurom Blairom,
  nikako nisam uspio da dokučim asimetri­ju nje­gov­ih brko­va,
  ali sam shva­tio zaš­to ih je kopi­rao Vendetta.

  Pri­jatelj čeka milost na inte­grisanoj grani­ci
  koju prekrstiše u pri­je­laz.
  Oteše dru­move,
  vratiše nam flu­id stra­ha i poniženja.

  Šta ćemo sa destruk­tivn­im apso­lut­nim kodom 19,
  koji ruši već uspostavl­jeni slo­bo­dars­ki poredak!?

  Ko to želi da odu­va prašinu kako bi hipokrati
  otkrili obnaženo tije­lo pentagrama?

  Bez naprezan­ja, opustite se.
  Nije ovo 84′,
  doći će ON
  i sve će nam biti jasno.

  2.

  Desetl­jeća prođoše,
  a on je tek danas
  prim­i­je­tio da šepam
  na lije­vu nogu.

  Postao sam čudak
  zbog svo­je anom­al­i­je.
  Neko sasvim dru­gi
  u nje­gov­im očima.

  Mom znan­cu su
  noge zdrave
  i ne boli ga kuk.
  Kada god poželi može
  hodati po planinama.

  Desetl­jeća prođoše,
  a on je tek danas
  zapazio ožiljke
  na desnoj mi podlaktici.

  Postao sam bogalj
  zbog svog nesavršenstva.

  Nje­gove su ruke
  zdrave i s teto­važom
  Može biti uzor
  svim šetači­ma u čaršiji.

  Desetl­jeća prođoše,
  a on je tek danas
  shva­tio da znam
  jezik neba i poj ptica.

  Pože­lio je na kratko
  do moje pradomovine.

  Nje­go­vo ostade sve
  što pogazi i dodirne,
  moje sve što počet­ka
  ni kra­ja nema.

  3.

  Ljudske olupine u
  jed­no­ličnom
  Orfe­jevom pjevanju.

  Mir­išu crvene ruže puza­v­ice.
  Viju­ga­ju zelene žil­ice
  po kamenim zidovima.

  Marši­ramo stol­jeći­ma
  noge nam smrde
  na usirenu krv.
  Zauz­i­mamo položa­je
  u blat­n­jav­im rovovima.

  Ima­ju li kra­ja
  svi ti naši neslavni poče­ci
  crven­om tin­tom ispisani!?

  Uspa­vani,
  zam­račenog uma sutrašn­jice,
  Zau­daramo na barut, trulež i buđ.
  Ogr­nu­ti zlobom. Tumaramo.

  Suze izg­nani­ka
  nam pro­tiču
  kroz nabrek­le
  i pop­u­cale vene.

  Sva­ka naša ispovi­jest,
  na pola puta se završi.

  Onda ni o čemu ne priča­j­mo.
  Mož­da se negdje sret­nemo.
  Mož­da nam se kroz mrlju
  pres­jeku dru­movi.
  I u prah se pretvo­rimo.
  Neka niš­ta ne nikne,
  ako će se zlo širiti.

  Ako je sve od niš­tavi­la nasta­lo,
  mož­da nam se pruži pri­li­ka
  za još jedan krug oko svi­je­ta.
  Samo kako,
  kada smo svici­ma
  oteli fen­jere!?

  Mno­go će nam vre­me­na tre­bati
  kako uskla­di­ti sve naše stavove.
  Al’ dok se to ne desi,
  gradiće­mo tvrđave
  tuđim kos­ti­ma.

  (Iz rukopisa “Otok od živog srebra”)

   

  Osve­ta

  Ne bro­jim noći
  A i dana više nema
  U potkrovlju sam
  Viši i ljepši od svih

  Zbog ljubavi
  Živ­ota i smr­ti
  Ni zbog čega
  Dru­gog

  Ski­dam prašinu
  S auto­portre­ta
  Tri lica moje­ga ja
  I jed­no raz­drobljeno
  Ogleda­lo

  Otvore­na kapi­ja
  Za Ljubavnike
  Koji odlažu maske
  Pred postiđen­im
  Nar­ci­som
  I zaljubljen­im
  Dori­anom Grayom

  Lijepa moja
  Bez­duš­na sliko
  Jedne ću ti noći
  Zari­ti zlat­ni nož
  U prsa
  Išću­pat ću ti srce
  Ovim prsti­ma
  I bro­jati
  Posljed­nje otkucaje

  A čekat će te
  Kovčeg
  Ko katran crn
  Ko oblak velik
  Koči­ja i tri gavrana

  Sjenkom ću te
  I čem­preso­vim granjem
  Umjesto zeml­je
  pokri­ti

  Ukopat ću te
  Toliko duboko
  Toliko daleko
  Da te niko
  nika­da ne nađe

  I savršeno
  Ću bez svje­do­ka
  oduzeti sebi dušu
  Ni trga ni glasa
  neće od mene
  osta­ti

  Ni nišan ni slo­vo
  Ukopat će me
  Toliko duboko
  Toliko daleko
  Da me niko
  nika­da ne nađe

  Bit ću toliko živ
  Među mrtvi­ma
  Toliko nevin
  Među gri­ješn­i­ma

  Dolazak će naš
  sliči­ti Odlasku
  bezbolan
  i pitak
  Veličanstven

  Ti si mene kistom
  Ja tebe zlat­nim nožem
  Savrše­na Osveta

  (Noćno puto­van­je, 2015)

   

  Pjes­ma nar­o­da moga 

  Tražim te pjes­mo nar­o­da mog,
  da leg­nem s tobom,
  da s tobom zasan­im,
  tražim te noćnom molitvom,
  onako bezglav, bosonog,
  ran­jen, sloml­jen,
  da s tobom razdanim.

  Toliko te tre­bam,
  kao hljeb, kao sol, kao nebo,
  kao vodu iz šarskih dubi­na,
  kao čoban­in uz fen­jer,
  tražeći sta­do.
  Tražim te po sokaci­ma
  gdje čuje se dječi­ja gra­ja,
  u koraku nane moje,
  po stećci­ma razba­can­im,
  po grobovi­ma napušten­im,
  po pute­vi­ma prek­inu­tim,
  ruka­ma nemilo­van­im,
  duša­ma nerođenim.

  Tražim te tumara­juć’
  tako devet stol­jeća,
  spa­ja­juć’ istok i zapad.

  Zovem te samo,
  da odne­sem trenu­tak u beskon­ačno,
  da mrak mi zami­jeniš svjetlom.

  Makar i lep­tir postao kratkov­ječni
  tražim tvo­je ruke mazne, lice
  da otvoriš mi kapi­je i pendžere,
  dok milu­je me vje­tar Bistrice
  i trešn­ja mi sla­di usne
  u ral­ja­ma proljeća.

  (Ade­mov mjesec, 2017)

   

  Orfe­je­vo ogledalo 

  Komadam sebe
  Kako bih do tvo­jih
  tajnih oda­ja stigao

  Pre­tu­ram po mil­ion
  odbačenih sno­va
  Da pron­ađem
  duborez na mom nišanu

  Orfej jedi­ni u ogledalu
  bro­ji korake
  mojih krvav­ih stopala

  Ako otjer­am
  buđen­ja kiši i magli
  kuda će čežn­ja
  moja nes­ta­ti

  Bub­n­je­vi su za slabiće
  samo da čuješ Vio­line
  po polji­ma duše ove

  Vječne saput­nike
  mojih sjećan­ja i tugo­v­an­ki
  Ubi­la bi sje­tu
  i sve samoće svijeta

  Ne pre­tu­ram tek tako
  u kasne isjeck­ane sate
  čekam trenu­tak za bijeg
  od sebe jedinog samog

  Da se vra­tim ipak početku
  i svršetku mojih riječi
  Ion­ako neodolji­vo
  sličim tvo­jim suzama

  (Lep­tiri po pločnici­ma, 2009)

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja