Paučina

Lat­est posts by Vuk Bijelić (see all)

  Lica:

  KURVA

  POLITIČAR

  PROFESORKA

  PEDER

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Svi likovi pri­pada­ju izgubljenoj generaciji.Znači oni­ma koji su se rodili od počet­ka čovečanst­va do danas.

  Svi nave­deni likovi glume druge likove po potrebi.Svi su eksper­ti za sve.

  Poli­tičar izlazi na binu.Maše gledaoci­ma i počin­je da govori.

  POLITIČAR

  Tokom ove godine dogodi­lo se ono što niko nije očekivao.Proizvodnja je opala čak za 140%, ali se zah­valju­jući dugoj i hlad­noj zimi natal­itet uvećao čak za 10%.Žao mi je što nije obr­nu­to, jer u mladi­ma naše par­ti­je ne bi bio samo moj sin koji ima dvade­set i jed­nu godinu.Moja par­ti­ja vam nudi zaštitu.Zaštitu od drugih.Zaštitu od zapada.Zaštitu od sebe samih.U Moravi pos­to­ji jed­na vrs­ta mag­a­r­ca koji živi samo pod vodom.On uglavnom ceo svoj živ­ot provede u spa­van­ju i pod vodom.…čudi me da nije klasi­fiko­van ko riba.. ali kada izad­je na suvo čuva ga jed­na kukavica.Ona leti oko nje­ga i čisti ga od parazi­ta. Vi budite mag­a­rac, a mi ćemo biti vaša kukav­i­ca. Zato tre­ba da glasate za partiju…

  Nes­ta­je svetlo

  POLITIČAR

  Hm. Nesta­lo je svetlo.Ovo se neće nika­da više desi­ti kada ja dod­jem na vlast.Izvozićemo mi stru­ju i na Mesec.

  Svet­lo se pali.

  POLITIČAR

  Za kraj ću vam otpe­vati našu predi­zbor­nu pesmu.

  Pridružu­je mu se Čovek bez svojstva.

  POLITIČAR i ČOVEK BEZ SVOJSTVA (peva­ju)

  Da, da, da, da, da!

  Da, da, da, da, da!

  Zaokružiću pol­je koje poli­tičar nam da.

  Biće dobar na početku,

  Zaposliće sve…

  Sve svo­je…

  Rod­jake do pet­naestog kolena,

  pri­jatel­je iz vrtića,

  a vi živite kao i pre.

  Pojedite mačku,

  pa psa,

  i na kra­ju sebe.

  Da, da, da, da, da!

  Da, da, da, da, da!

  Zaokružiću pol­je koje poli­tičar nam da.

  Čovek bez svo­jst­va odlazi.

  POLITIČAR

  Ja bih hteo da vam se.…

  Pojavlju­je se Profesorka.

  PROFESORKA

  Dos­ta!

  POLITIČAR

  Šta je?

  PROFESORKA

  Shvatili su ko si.

  POLITIČAR

  Ako želite da još neš­to saz­nate o mojoj par­ti­ji idite na sajt…

  PROFESORKA

  Ti razumeš samo batinu.

  Pro­fe­sor­ka vadi bejzbol palicu.Političar pos­raml­jeno beži sa scene.U pro­lazu baca svo­je viz­it karte gledaocima.Profesorka uzi­ma jed­nu i cepa je.

  Izlazi Kur­va.

  KURVA

  Mis­lim da nam je Poli­tičar pojeo vreme.

  PROFESORKA

  Aha.

  KURVA

  Ko će prvi? Ti ili ja?

  PROFESORKA

  Ja! Mi ostali ćemo morati da vam se pred­stavi­mo nabrza­ka, jer veru­jem da vam se svi­ma žuri. Ja sam pro­fe­sor­ka na fakul­te­tu. Ovo je kurva…

  KURVA

  Moje ime je metaforično.

  PROFESORKA

  Ne ubacuj mi se.

  KURVA

  Izvi­ni.

  PROFESORKA

  Sada izvoli.

  KURVA

  Nemam niš­ta da dodam.

  Na scenu izlaze Peder,Političar i Čovek bez svojstva.

  PROFESORKA

  Inače ako ste toliko glupi da ne možete da se upišete u državni fakul­tet javite se…

  POLITIČAR

  Bez mar­ketinga molim! Ja sam Poli­tičar, a ovaj mla­di gospodin pored mene je…

  PEDER (tiho)

  Ja sam Peder.

  POLITIČAR

  Nemaš se čega stide­ti mladiću.

  PEDER

  I moje ime je metaforično.

  POLITIČAR

  kada moja stran­ka bude vladala ovom državom svi će biti jednaki.Opera će sta­jati rame uz rame sa pankom.Kožni man­til sa tek­sas jaknom.Magarac sa kukavicom.Jednakost za sve.Zapevajmo pes­mu moje kampanje.

  PROFESORKA

  Dos­ta! Ovo je Čovek bez svojstva.On nema cilj, ini­ci­ja­tivu, želju, potre­bu, hrabrost da bilo šta promeni u živ­o­tu, a još man­je da se pred­stavi. Od svih liko­va u ovoj dra­mi on je najbliži svi­ma vama u gledal­iš­tu. Zar ne?

  Niko ne odgovara.

  PROFESORKA

  Ovo je dra­ma kako smo svi mi uhvaćeni u paučinu živ­ota i o tome kako niko nije slo­bo­dan. Neka mag­i­ja pozoriš­ta započne.

  SVI (peva­ju)

  Kad se osvrnem na moj život

  vidim da je lepo počeo

  Dogad­ja­ji čud­ni su se prepleli

  sve se zaplelo

  ko kon­ci marionete.

  I ja visim dugo,

  U toj paučini.

  Odlaze svi osim Političara.Političar izlazi na binu.Maše gledaoci­ma i odlazi.

  PRIČA 1 : Kako je Pro­fe­sor­ka posta­la pro­fe­sor­ka i kako se uhvati­la u paučinu

  1.

  Kance­lar­i­ja sao­braća­jne policije

  Ulazi Pro­fe­sor­ka, a za njom Čovek bez svojstva.

  PROFESORKA

  Ne mogu  ti pomoći.Dodji dru­gi put.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Molim vas! Ovo mi je sedamnaesti put da polažem vozački.

  PROFESORKA

  Moraćete i osam­naesti. I ne zab­o­ravite da uplatite časove vožn­je još jed­nom u mojoj auto školi. To vam je kon­di­sio sine…kako ono beše…

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Con­di­tio sine qua non!

  PROFESORKA

  Da! Kon­di­sio sine kva non.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Da li bi ovo mog­lo da pomogne?

  Čovek bez svo­jst­va daje kover­tu Profesorki.Profesorka zain­tereso­vano gle­da u nju.Razočarana je sumom koju vidi.

  PROFESORKA

  Bol­je odmah izad­ji da te ne prijavim.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Ako želite mogu da vam done­sem još.

  PROFESORKA

  Ti još mis­liš da možeš da me potkupiš? Beži ili ću te pri­jav­i­ti poli­ci­ji kao piromana !

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Ali…

  PROFESORKA

  Reci još neš­to i nećeš dobiti dozvolu ni  za vožn­ju na ringišpilu.

  Čovek bez svo­jst­va izlazi.

  PROFESORKA

  Da vidi­mo koga još imam?

  Pro­fe­sor­ka gle­da po papirima.

  2.

  Kance­lar­i­ja sao­braća­jne policije

  Pro­fe­sor­ka raz­go­vara telefonom.

  PROFESORKA

  Zamis­li tog sko­ta. Rekao mi je da nika­da neću moći da imam dete.I to mi je rekao mrtav ladan. Ko da priča o pri­nosu kuku­ruza na Lanzeroteu.Smiriću se…Znam svi su lekari surovi.Da li mis­liš da je mogao da pogreši?…Stvarno? Pošalji mi tele­fon tog lekara. Hvala ti puno.

  U poli­ci­ju ulazi poli­tičar (ovde on glu­mi pro­fe­so­ra fakulteta).

  POLITIČAR

  Izvi­nite hteo sam da vas pitam da li možete da mi pomognete.

  PROFESORKA

  Nar­avno.

  POLITIČAR

  Juče ste obo­rili moga sina na vozačkom.

  PROFESORKA

  Ima plave oči i nosi naočare? Pet­naesti put je polagao?

  POLITIČAR

  Hoćete reći šesnaesti.

  PROFESORKA

  Da, da. Sedamnaesti.

  POLITIČAR

  Da.Da.

  PROFESORKA

  Nje­gove voza­čke sposob­nos­ti su zaista lim­i­ti­rane. Ne gle­da u retro­vi­zor kada skreće i ne povlači ručnu kada stane na semaforu.Zasluženo je pao. Nema tu nikakve netol­er­an­ci­je sa moje strane.

  POLITIČAR

  Pomozite mu. Tre­ba da ima voza­čku dozvolu za pet dana.

  PROFESORKA

  Niš­ta ja tu ne mogu da učinim.

  POLITIČAR

  Vidite ja sam pro­fe­sor na pri­vat­nom fakul­te­tu i ako mi date voza­čku omogućiću vam da tamo studi­rate besplatno.

  PROFESORKA

  Stvarno?

  POLITIČAR

  Da.

  PROFESORKA

  A ko mi garan­tu­je da gov­orite istinu?

  POLITIČAR

  Moja viz­it karta.

  Pro­fe­sor­ka gle­da viz­it kartu.

  PROFESORKA

  Dekan!

  POLITIČAR

  Da.

  PROFESORKA

  A ko mi garan­tu­je da ćete me besplat­no upisati?

  POLITIČAR

  Ja.

  PROFESORKA

  Dobro.

  Pro­fe­sor­ka vadi izveš­taj iz neke fascikle.

  PROFESORKA

  Evo.Ovaj je dobar. Kako se zove vaš sin?

  3.

  Učion­i­ca na fakultetu.Političar ( i dal­je glu­mi Pro­fe­so­ra) preda­je, a Kur­va, Čovek bez svo­jst­va, Ped­er sede kao stu­den­ti koji ga sluša­ju sa Profesorkom.Kurva žvaće žvaku i pravi balone.

  POLITIČAR

  Ekonom­s­ki agen­si ne real­izu­ju svo­je akte na osnovu datih sklopo­va pref­er­en­ci­je i na osnovu sta­tičk­ih spoljnih ograničen­ja, nego reflek­tu­ju na men­ja­jući poredak pref­er­en­ci­ja, na unutrašn­je žel­je i to u svetlu odred­jenih vred­nos­nih orijentacija.Sopstvo u ekonomi­ji je agens čiji se statut iscr­plju­je u vred­no­van­ju sop­stvenih uči­na­ka u kon­tek­stu intrin­sičnih vrednosti.Odmeravajći pod­sti­ca­je i sig­nale retk­ih resur­sa ne znači da isključu­je­mo samo-ori­jen­ti­sanu refleksiju.To se odnosi na i na ekonomske orga­ni­zaci­je, jer su te orga­ni­zaci­je repoz­i­tori­jum različi­tih i širokih iskus­ta­va, naroči­to u odno­su na tehnologi­ju, ino­vaci­je i aktivnos­ti učenja.Ključna karak­ter­is­ti­ka je da ekonom­s­ka eti­ka pokuša­va da otvori crnu kuti­ju koja leži iza funkci­je koris­nos­ti i raspo­laže sa kom­plek­snim karak­ter­is­tika­ma moti­va, angaž­mana i intere­sa ekonom­skih agenasa.

  PROFESORKA (Kurvi)

  Preki­ni.

  KURVA

  A što? Dosadan je kao picajzla.

  PROFESORKA

  Deko­cen­trišeš ga!

  KURVA

  Štre­berko!

  POLITIČAR

  Imate li pitanja?

  Javl­ja se Kurva.

  KURVA

  Koliko tre­ba da se muči­mo da bi dobili šest na ispitu?

  POLITIČAR

  Ono­liko koliko i da bi dobili sedam, ali manje.Još neko?

  Javl­ja se Profesorka.

  PROFESORKA

  Da li možete da nam pre­poručite neku lit­er­atu­ru koja se bavi ekonom­skom etikom?

  POLITIČAR

  Ovako iz glave ne, ali ću vam doneti spisak na sledeći čas.

  Svi osim Poli­tičara i Pro­fe­sorke izlaze.

  PROFESORKA

  Moram da vam kažem da su vaša pre­da­van­ja inspirativna.Prosto se ježim od njih.

  POLITIČAR

  Dra­go mi je.

  PROFESORKA

  Kako vam je sin?

  POLITIČAR

  Dobro. Kon­ačno se vra­tio iz Amerike. Tamo se toliko prome­nio da je to neverovatno.

  PROFESORKA

  Lepo.

  POLITIČAR

  Da li ste ika­da zažalili što sam vas upisao na ovaj fakultet?

  PROFESORKA

  Ni jedne sekunde.

  POLITIČAR

  Vidiš kako su četiri godine prošle brzo.

  PROFESORKA

  Da.

  4.

  Poli­tičarev stan.Ulaze Poli­tičar i Profesorka.

  PROFESORKA

  Stvarno nije bilo lepo kako su nas izba­cili iz onog lokala.

  POLITIČAR

  Šta ćeš ?

  PROFESORKA

  Moram priz­nati da je onaj kono­bar pravio dobre koktele.

  POLITIČAR

  Želiš li da probaš neke od mojih.

  PROFESORKA

  Ti imaš širok spek­tar znanja.A?

  POLITIČAR

  Koji želiš?

  PROFESORKA

  Napravi mi jed­nu “Vre­lu monahinju”.

  POLITIČAR

  Od kok­tela ja najviše volim “Strasnu kurvu”.Verovatno zato što imam vikendicu u planini.

  PROFESORKA

  Može biti.

  Tišina.Poltičar meša kok­tele i sipa.

  POLITIČAR

  Vidim da si se lepo snašla na fak­su. Jesi li razmišl­jala o temi za diplomski?

  PROFESORKA

  Nisam, ali veru­jem da bi mogao da mi pre­poručiš jednu.

  POLITIČAR

  Nar­avno.

  Poli­tičar mazi Pro­fe­sork­inu kosu. Ljube se i ubr­zo pada­ju na krevet.

  5.

  Učion­i­ca na fakul­te­tu. Ispit.

  Kurva(kao stu­den­tk­in­ja) odgo­vara Poli­tičaru (kao pro­fe­soru), a iza nje sedi Pro­fe­sor­ka koja lista ner­vozno knjigu.

  POLITIČAR

  Izaberite pitan­je koje najbol­je znate i odgov­orite mi na njega.

  KURVA

  Jao! Nemo­jte samo to!

  POLITIČAR

  Vidi­mo se onda sledećeg roka.

  KURVA

  Dajte mi još jed­nu šan­su. Imam šest blizan­ca i nemam mno­go vre­me­na da učim.Molim vas.

  POLITIČAR

  Dobro, dobro.

  KURVA

  Hvala vam.

  POLITIČAR

  Recite mi šta je kredit.

  KURVA

  Pa..ovaj. To je interesantno.Kredit je ono kada ja vama dam pare za kola, a vi meni plaćate svakog meseca.

  POLITIČAR

  Šest?

  KURVA

  Može.

  Poli­tičar upisu­je ocenu u indeks.

  POLITIČAR

  Dovid­jen­ja.

  Kur­va izlazi, a Poli­tičar­ka seda na njeno mesto.

  PROFESORKA

  Dobar dan.

  POLITIČAR

  Zdra­vo.

  PROFESORKA

  Neko može da nas čuje.

  POLITIČAR

  Niš­ta ne brini.Pokaži mi svo­je znanje.

  Pro­fe­sor­ka ski­da majcu i pokazu­je mu sise.

  POLITIČAR

  Da.Da. To je i zdan­je i znanje.Daj mi indeks.

  Pro­fe­sor­ka mu daje indeks.Političar upisu­je ocenu u indeks.

  POLITIČAR

  Večeras?

  PROFESORKA

  Kod mene ili tebe?

  POLITIČAR

  Želeo bih te i u šatoru.

  6.

  Poli­tičarev stan

  Poli­tičar kuca na laptopu.Ulazi sret­no Profesorka.

  POLITIČAR

  Već si se vratila?

  PROFESORKA

  Da.

  POLITIČAR

  Šta je bilo? Delu­ješ tako veselo.

  PROFESORKA

  Imam i razlog.

  POLITIČAR

  Našla si posao!

  PROFESORKA

  Ne.

  POLITIČAR

  Ne drži me u neizvesnosti.

  PROFESORKA

  Trud­na sam.

  POLITIČAR

  Šta?

  PROFESORKA

  Da! Zar to nije div­na vest.

  POLITIČAR

  Ne.

  PROFESORKA

  Kako možeš da budeš takav?

  POLITIČAR

  Zaš­to nisi koris­ti­la zaštitu?

  PROFESORKA

  Posle abor­tusa su mi rek­li da nema više šanse da zatrudnim.

  POLITIČAR

  A jesi li sig­ur­na da je moje?

  Pro­fe­sor­ka udara šamar Političaru.

  PROFESORKA

  Ne jebem se ja na svakom uglu.

  POLITIČAR

  Pos­to­ji jedan problem.Ja još nisam razveden.

  PROFESORKA

  Ona je ion­ako u ludnici.

  POLITIČAR

  Ali…

  PROFESORKA

  Živi­mo zajed­no već god­inu dana!

  POLITIČAR

  Njen otac je…(šapće ime Pro­fe­sor­ki na uvo.Profesorka se izbeči kada čuje ime oca) On je vlas­nik fakulteta.Shvataš?

  PROFESORKA

  On!!!

  POLITIČAR

  Da, da. On!!!

  PROFESORKA (još uvek je izbečena)

  U svakom sluča­ju ću ga zadržati.I zvaće se ili teodo­ra ili Teodor.

  POLITIČAR

  Dobro.Ne shvatam što si mi i rekla.Mogla si samo da ga done­seš za devet meseci.

  7.

  Poli­tičarev stan

  Pro­fe­sor­ka sedi za stolom i kuca na laptopu..Čuje se zvono na vratima.Profesorka otvara vra­ta, a ulazi Čovek bez svo­jst­va (koji igra Pro­fe­sorovog sina)

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Zdra­vo.

  PROFESORKA

  Zdra­vo.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Da li je tu tata?

  PROFESORKA

  Nije.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Umr­la je mama.

  PROFESORKA

  Nije valj­da?

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Da. Jutros.

  Pro­fe­sor­ka grli Čove­ka bez svojstva.

  PROFESORKA

  Tako mi je žao.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Jed­va ste čekali da mama umre. Nemo­jte da me lažete.

  PROFESORKA

  Uver­avam te da…

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Znate li šta su bile njene posled­nje reči? Traži­la je da vidi muževl­je­vu fotografi­ju. Iako je bila luda i dal­je ga je volela.

  PROFESORKA

  Žao mi je.

  Pro­fe­sor­ka pokuša­va da ga zagrli.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Bežite od mene.

  Pro­fe­sor­ka pokuša­va da ga zagrli.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Bežite.

  Pro­fe­sor­ka pokuša­va da ga zagrli.Čovek bez svo­jst­va gura Pro­fe­sorku i ona pada.Zaječi.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Šta se desilo?

  PROFESORKA

  Puko mi je voden­jak, a tek sam u petom mesecu.

  Urlik pro­fe­sorke pre­plavi stan.

  8.

  Veća učion­i­ca na fakultetu.Profesorka brani dok­torsku tezu.U komisi­ji sede Poli­tičar, Čovek bez svo­jst­va kao član komisije.Treće sedište je prazno.

  POLITIČAR

  Koleginice želim da naglasim da je vaš dok­torat bio plod dugog rada i istraživanja.Želim da vam česti­tam na nje­mu i mis­lim da će sa pono­som moći da se uvrsti u antologi­ju najboljih dok­tora­ta koji su napisani na ovom fakultetu.Šta vi imate da kažete kolega?

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Gospod­jice molim vas da me pod­setite šta je bila tema vašeg diplom­skog rada?

  PROFESORKA

  Islam­sko bankarstvo.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  A tema za master.

  PROFESORKA

  Islam­sko bankarst­vo u XX veku.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Moram primeti­ti da ste temu Islam­skog bankarst­va u XXI veku odlično obradili u vašem doktoratu.Mislim da do sada nije napisana tako dobra knji­ga na tu temu.

  Jedi­no moram da se požal­im na dužinu.12 strana je malo za doktorat.

  POLITIČAR

  Ali kolega.Tako se pišu dok­torati u inostranstvu.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Stvarno?

  POLITIČAR

  Da.Naravno.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  E onda se izv­in­javam i česti­tam vam na najbol­je napisanom dok­toratu za inostranstvo.

  POLITIČAR

  Moram reći da mi je bilo zado­voljst­vo da sa vama saradjujem.Rad je pokazao vašu zrelost i sprem­nost da uko­račite u uni­verzitet­s­ki svet.

  Uleće Kur­va koja glu­mi trećeg člana komisije.

  KURVA

  Izvi­nite što kasnim.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Gospod­ji­ca je doktorirala.

  KURVA

  U redu.Gde da se potpišem?

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Ovde.

  Kur­va potpisuje.

  KURVA

  Moram da idem.Imam dru­gi dok­torat u Piškopeji.

  Kur­va izlazi.

  PROFESORKA

  A čast?

  POLITIČAR

  Biće više za nas.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Da li ste zain­tereso­vani za upražn­jeno mesto docen­ta na našem fakultetu?

  PROFESORKA

  Nar­avno.

  9.

  Učion­i­ca na fakultetu.Političar, Kur­va, Čovek bez svo­jst­va i Ped­er sede kao stu­den­ti i pišu.Oko njih korača Profesorka.Peder cima za rukav Čove­ka bez svojstva.

  PROFESORKA

  Bez raz­gov­o­ra!

  Ped­er se smiri.Profesorka se udaljava.Peder vadi puš­kicu iz džepa.Profesorka ga vidi i vraća se. Ped­er ne stiže da vrati pušicu u džep.

  PROFESORKA (Pederu)

  Šta je ovo? Šta je ovo?

  PEDER

  Puš­ki­ca.

  PROFESORKA

  Jesam li rekla da njih poseb­no ne podnosim.

  PEDER (pokazu­je na Čove­ka bez svojsta)

  Da, ali on im bubicu.

  Pro­fe­sor­ka prostre­li pogle­dom Čove­ka bez svojstva.

  PROFESORKA (Čoveku bez svojstva)

  Gde je?

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Nemam je.

  PROFESORKA

  Lažeš.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Nisam hteo da mu pomognem.Samo se sveti.

  PROFESORKA

  Nije bitno.Oboje ste pali.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Niste pošteni.

  PROFESORKA

  Tuži me.

  10.

  Poli­tičarev stan.Profesorka sedi na kreve­tu i gle­da televiziju.Ulazi Poltičar.

  POLITIČAR

  Imaš li neke lepe vesti za mene.

  PROFESORKA

  Ne.

  POLITIČAR

  Nije uspe­lo?

  PROFESORKA

  Ne.

  POLITIČAR

  Jebi ga.

  PROFESORKA

  Šta ćeš? Van­ma­ter­ič­na oplod­n­ja ne uspe­va uvek.

  POLITIČAR

  Pokušavali smo već pet­naest puta.

  PROFESORKA

  Baš nam se ne da.

  POLITIČAR

  Da.

  PROFESORKA

  Mis­lila sam da odem do neke vračare.

  POLITIČAR

  Zaš­to?

  PROFESORKA

  U sluča­ju da me tvo­ja žena proklela.

  POLITIČAR

  Ma hajde.

  PROFESORKA

  Ne, ne. Čita­la sam u jedom časopisu da duhovi mrtvih žena najviše mrze nove žene svo­jih muže­va i da ih opsedaju.

  POLITIČAR

  Glu­posti.

  Poli­tičar vadi kofer i počin­je da paku­je svo­je stvari u njega.

  PROFESORKA

  Šta radiš?

  POLITIČAR

  Odlaz­im.

  PROFESORKA

  Što?

  POLITIČAR

  Ni ti ni ona ludača niste mogle da mi pužite ono što sam želeo.Decu.

  PROFESORKA

  Ima još vremena.

  POLITIČAR

  Mis­liš?

  PROFESORKA

  Nar­avno.

  POLITIČAR

  Imam šećer.U roku od dve godine ću posta­ti pot­puno impotentan.

  PROFESORKA

  Ali ja te volim.

  POLITIČAR

  Ljubav nema veze sa onim što ja želim.

  Poli­tičar izlazi.

  PROFESORKA

  Deca su kao neke retke ptice.

  Deca su kao blis­tavi korali.

  Deca su kao drago­ce­na bronza.

  Ne možeš decu kupi­ti na trgu.

  Ne možeš ni za svo zla­to sveta.

  Možeš kupi­ti dvade­set robova.

  Možeš kupi­ti trideset robova.

  No radost nam donose samo deca.

  Jedi­no deca zaista su deca.[1]

  Tako sam se ja uplela u paučinu.Nemam ni decu, ni muža. Imam još uvek lep posao koji volim i zarad­ju­jem dos­ta samo zah­val­u­jući darežljivim stu­den­ti­ma koji su lenji.Njih najviše ima po centri­ma našeg fakul­te­ta. Svi žele da budu fakul­tet­s­ki obrazovan.Ih, pa ne može to svako.Ni uz sve pro­tek­ci­je, ni debele novčanike. Ne završe baš svi naš fakultet.Samo oni naju­porni­ji i najbo­gati­ji. Mada, na kra­ju, i ne pos­to­ji veli­ka raz­li­ka izmed­ju pro­fe­so­ra u auto školi i  na fakultetu.Osim para.Moj bivši muž je ože­nio neku kurvu.Iskoristio ju je kao priplod­nu kravu i ona mu je podar­i­la tri teleta.Nasledili su njenu pamet.Inače ona je toliko mlad­ja od nje­ga da može askur­d­jel da joj bude.Često ga srećem na fakul­te­tu, ali se on distancirao.Čak smo prečli na vi.Uz to je pokušao da tu svo­ju kurvešti­ju progu­ra na fakul­tet, ali mu nije uspelo.Ima toliko nizak IQ da bi jed­va prošla na pri­jem­nom za vrtić. Lep­ota i pamet ne idu često u pakovanju.Ali tako je to u životu.

  PRIČA 2 : Kako je Kur­va posta­la kur­va i kako se uhvati­la u paučinu

  1.

  Stan gde žur­ka samo što nije počela.Ulaze Kur­va i Pro­fe­sor­ka (kao nje­na drugarica)

  PROFESORKA

  Došle smo prve.Ko neke očajnice.

  KURVA

  Mož­da sve ovo nije bila dobra ideja.

  PROFESORKA

  O čemu pričaš? U gradu si već tri godine, a nemaš nijed­nu vezu iza sebe. Samo učiš, učiš i učiš.Ko da će da ti slo­va pobeg­nu iz knjige.Moraš malo da se opustiš i da se kresneš.

  KURVA

  Otkud ti znaš šta meni treba?

  PROFESORKA

  Delile smo sobu u stu­dentskom domu dve godine.Znam kada si žed­na, a kada gladna.…

  KURVA

  Užas­na si!

  PROFESORKA

  Idem po piće. Ovde nema­ju top­lo mleko, pa ću ti uzeti jed­nu čašu belog.Ok?

  KURVA

  Ok.

  Pro­fe­sor­ka odlazi, a Kur­va se šeta sama po sobi.Uzima knjigu sa police i počin­je da je lista.Vraća se Profesorka.

  PROFESORKA

  Šta to radiš?

  KURVA

  Ubi­jam vreme.Ionako niko­ga nema.

  PROFESORKA

  U dru­goj sobi je neki tip. Ima dobro telo i bradu od tri dana.

  KURVA

  Pa?

  PROFESORKA

  Da se baciš u akciju.

  U sobu ulazi Čovek bez svo­jst­va (kao momak o kome je pričala Pro­fe­sor­ka) Pro­fe­sor­ka ga vidi i odmah odlazi.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Ša je tvo­joj drugarici?

  KURVA

  Ma neš­to smo se sporečkale.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Da li pušiš?

  Kur­va ga pogle­da začud­jeno i odstupi par koraka.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Šta ti je?

  KURVA

  Ostavi me na miru manijače!

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Imaš li cig­a­re­tu na poza­jmicu? Neko skit­ni­ca me je opl­jačkala dok sam dolazio. Uzela mi je i novčanik i cigarete.

  Kur­va mu daje met­al­nu tabakeru.Čovek bez svo­jst­va je otvara i uzi­ma cigaretu.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Otmeno.Nema šta. Imaš ovako lepu tabakeru, a u nji­ma držiš ovakve cigarete.

  KURVA

  Hvala!

  Kur­va uzi­ma tabakeru i vraća je u torbu.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Ma ni ja ne pušim bolje.

  KURVA

  Izvi­ni čini mi se da me zove drugarica.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Znači toliko sam dosadan?

  KURVA

  Ne, ali ja…

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Sačekaj da dod­ju dru­gi, pa me onda šutni.

  Napolju počin­je da pada kiša.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Sada će sig­urno svi otkazati.

  KURVA

  Bez veze.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Gde je tvo­ja drugarica?

  KURVA

  U dru­goj sobi.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Idem da je proverim.

  Čovek bez svo­jst­va izlazi i ubr­zo donosi Profesorku.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Mis­lim da jo je pozlilo.

  Kur­va gle­da profesorku.

  PROFESORKA

  Napi­la se.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Ali…

  PROFESORKA

  Dovolj­na joj je jed­na vot­ka da se komira.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Ja sam već mis­lio da otkažem žurku.

  KURVA

  Hm…

  Čovek bez svo­jst­va vadi novčanik iz jednog džepa i cig­a­rete i upal­jač iz drugog.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Žva­ka.

  KURVA

  Žva­ka za ludaka.

  Obo­je se nas­me­ju. Na mobil­ni tele­fon stiže poruka.On je čita, a na nje­gov­om licu se smen­ju­ju izne­nad­jenost, zbun­jenost i tuga.Pokunjeno vraća tele­fon u džep.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Jebi ga! Jebi ga! Jebi ga!

  KURVA

  Šta se desilo?

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Moje društ­vo je dolazi­lo ovde zajedno.

  KURVA

  I?

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Imali su sao­braća­jnu nesreću.

  KURVA

  Nije valj­da?!

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Ma jok. Otkaza­li su dolazak zbog kiše.

  KURVA

  Koji si ti serator!

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  I poš­to oni neće doći neće doći ni ostali.

  KURVA

  Dak­le žur­ka je propala.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Može­mo je imati samo za nas dvoje.

  KURVA (pokazu­je na Profesorku)

  A šta ćemo sa njom?

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Ona je pop­ut kom­pjutera bez oper­a­tivnog sistema.Neupotrebljiva.

  Kur­va se nasmeje.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Da li si sves­na koliko lep osmeh imaš?

  KURVA

  Ne.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Da jesi stal­no bi se sme­jala. Tako bi čini­la svet lep­šim mestom.

  Kur­va se smeši.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Samo tako.Samo tako. Svet je već leše mesto.

  Pro­fe­sor­ka se diže, a u sobu ulaze Poli­tičar i Peder.Počinju da peva­ju, a Kur­va i Čovek bez svo­jst­va igraju.

  PROFESORKA, PEDER i POLITIČAR (peva­ju)

  Ljubav se rad­ja na obala­ma sna,

  kada se probudiš ti je ne puštaš,

  i zagr­liš.

  Pokušaj da zamis­liš još jedan dan

  bez nje­ga.

  Ali ti to ne smeš.

  Strast se širi,

  Srce lupa brže,

  Noge ti klecaju,

  A kormi­lo ispuštaš.

  On će nje­ga preuzeti

  i bol­je te voditi.

  Tako je bilo i tako biće.

  Pre­pusti­la si mu se.

  Pre­pus­tio joj si se.

  Ljubav!

  Ljubav!

  Ljubav se radja.

  2.

  Stan Čove­ka bez svojstva.Kurva i Čovek bez svo­jst­va leže na krevetu.Čovek bez svo­jst­va puši.

  KURVA

  Ljubavi. Reci mi šta ti se na meni svid­ja najviše.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Tvo­ja duša.

  KURVA

  Pokvarenjaku.Znaš šta žene žele da čuju,ali sada budi iskren.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Iskren sto posto?

  KURVA

  Da.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  U redu.Postavi pitanje.

  KURVA

  Kako ti se svid­ja­ju moje noge?

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Vitke su i seksi.Podsećaju me na kar­i­jatide koje sam video u Grčkoj.

  KURVA
  A guza mi nije prevelika?

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Ja volim fotelje.Ne dopada­ju mi se mno­go drvene stolice.

  KURVA

  A telo?

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Ono je predivno.

  KURVA

  A lice?

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Ne svid­ja mi se što ponekad stavl­jaš pre­više pud­era samo da bi sakri­la te tvo­je pres­latke ožiljke.

  KURVA

  Mis­liš da bi tre­bala da obo­jim kosu?

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Vise te volim kao crnku.

  KURVA

  A…

  Čovek bez svo­jst­va joj stavl­ja prst na usta.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Znaš da je čovek sas­tavl­jen od zvez­dane prašine. I pored toga priro­di je tre­ba­lo mil­ion god­i­na da stvori tebe.

  Kur­va i Čovek bez svo­jst­va se ljube.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Hoćeš li ti da budeš iskre­na sa mnom?

  KURVA

  Hoću?

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Kada ćeš da kažeš svo­ji­ma da si se odselila iz doma i da živiš sa mnom?

  KURVA

  Ja to ne mogu.Sigurna sam da oni još mis­le da sam vir­go intacta.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Šta te briga?

  KURVA

  Moji roditelji su teš­ki ljudi.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Pa bori se!

  KURVA

  Ne mogu.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Dobro. Daj mi neke pare. Molim te. Nemam ni dinara.

  KURVA

  Ideš?

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Da, ali ne na žurku. Biću kod dru­gara. Gledaće­mo utakmicu.

  KURVA

  Mis­lim da bi stvarno tre­bao da naučiš da barataš sa parama.Jednog dana trošiš ko da si Krez, a dru­gog nemaš ni za hleb.

  Kur­va daje pare Čoveku bez svojstva.

  KURVA

  Kada ćeš se vratiti?

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Kada se završi utak­mi­ca i kada popi­je­mo svo pivo.Vidimo se.

  KURVA

  Ćao.

  Čovek bez svo­jst­va izlazi.Kurva seda za sto i počne da pod­vlači knjigu.

  3.

  Stan Čove­ka bez svojstva.

  Kur­va ner­vozno čisti stan.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Zdra­vo ljubavi. Hoćeš da saz­naš nešto?

  KURVA

  Hoću.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Ja sam najs­ret­ni­ji čovek na svetu.

  KURVA

  Lepo.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Vidi.

  Čovek bez svo­jst­va pokazu­je pare Kurvi.

  KURVA

  Odak­le ti to?

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Zara­dio sam kod prijatelja.

  KURVA

  Pro­da­jom tudjih organa.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Nikako.Na kar­ta­ma.

  KURVA

  Lepo.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Šta ti je?

  Kur­va ne odgovara.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Šta se desilo?

  KURVA

  Niš­ta.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Ne laži me. Čis­tiš stan brzi­nom zeca na ekstaziju.

  KURVA

  Bila sam kod ginekolo­ga i ispa­lo je da sam trudna.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Intere­sant­no.

  KURVA

  Šta ćemo da radimo?

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Udar­i­la si me mal­jem i sada očeku­ješ da ti kažem kojim putem tre­ba da idemo.

  Kur­va se nasmeši.Ljubi čove­ka bez svojstva.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Ti si moj lučooša.

  KURVA

  Ja bih ga zadržala.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Pos­to­ji li neki način da te nagov­orim na suprotno?

  KURVA

  Ne.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Šta me onda pitaš?

  KURVA

  I?

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Živeće­mo i dal­je kao i pre.

  KURVA

  Ne. Ako ću rodi­ti dete moraš da me oženiš.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Zbog onih tvo­jih? Pre­mosti taj mal­o­grad­jan­s­ki duh koji si donela iz provincije.

  KURVA

  Moji roditelji nisu malogradjani!

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  U kom si mesecu?

  KURVA

  Za dve nedel­je će da bude prekasno.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Moramo onda da vidi­mo koju priču ćemo da im ponudimo.

  Izlaze svi ostali

  PEDER, POLITIČAR, PROFESORKA, KURVA, ČOVEK BEZ SVOJSTVA (peva­ju)

  Slon lep­otan Dondolan
  I sloni­ca Mica
  Venčali se jednog dana
  Ispod krošn­ji od banana.

  To je bila ljubav stara
  Ometana od šumara
  I ostal­ih iz prašume
  Popril­ične, bro­jne sume.

  Venčan­je je proš­lo sretno
  Izve­de­no vrlo spretno
  U pris­ustvu šumske vlasti
  I zvan­i­ca od počasti.

  Zado­voljni svi su bili
  Najeli se i napili
  Lju­ti­la se samo puma
  Zas­to nije bila kuma.

  4.

  Stan Čove­ka bez svojstva.Čovek bez svo­jst­va otvara vra­ta odstana i tiho ulazi u sobu.U sused­noj sobi se čuje deči­ji plač.On brzo utihne.Iz deči­je sobe izlazi Kurva.

  KURVA

  Zdra­vo.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Zdra­vo.

  KURVA

  Mi moramo da porazgovaramo.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Hajde.

  KURVA

  Molim te da pokušaš da ostaviš kockanje.Imamo prob­leme sa novcem, a koliko sam ja videla pola tvo­je plate ode na kocku.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Šta mis­iš zašto?

  KURVA
  Zašto?

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Zato što me je napusti­la sreća od kako si rodi­la ona dva derišta.

  KURVA
  Šta pričaš?

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA
  Nisam niš­ta dobio od kako su se rodili.

  KURVA
  Što je razlog više da prestaneš.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA
  Sereš.

  KURVA

  Barem pokušaj.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Šta očeku­ješ da ti odgovorim.

  KURVA

  Da ćeš da pokušaš.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Neću.Zato što su tvo­ji puni ko brod.Neću!Zato što mi je to zado­voljs­to. Neću!Zato što ne volim da slušam druge. Neću! Zato što si mi živ­ot upropastila.

  KURVA

  Ja?

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Da! Ne mogu da spavam zbog one tvo­je nes­nosne dece.

  KURVA

  Odrašće.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Zato sam i zas­pao na poslu, a onaj kreten od šefa je jed­va dočekao da me otpusti.

  KURVA

  Otpušten si?

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Da! Ti si kri­va za sve.

  KURVA

  Ljubavi moja pre­brodiće­mo to nekako.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  A šta ćemo da jede­mo do tada kurvo?

  KURVA

  Poza­jmiće nam moj tata.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  A kada smo tre­bali da kupi­mo kola morali smo da diže­mo kredit.Kurvo.

  KURVA

  Nemoj.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  U brak si me na bebu uvukla.Ko zna da li su oni moji. Kurvo!

  Čovek bez svo­jst­va počin­je da bije Kurvu.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Ostaviću ja kock­an­je kada ti ostaviš kurvanje.

  KURVA

  Boli me!

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Kur­vo jed­na neopevana.Nagutala si se kurče­va ko pat­ka dudinja.

  Čovek bez svo­jst­va odlazi u sobu.Čuje se deči­ji plač.Kurva usta­je i stre­sa sa sebe prašinu.

  KURVA

  Te noći je prestao da me voli.Gledao je na mene kao na roba ili slugu. Nas­tavio je da se koc­ka, ali neuspešno.Kao da mu je Bog uzeo svu sreću koju je neka­da imao u kar­ta­ma onog dana kada su se rodili naši and­jeli. Men­jao je poslove sve češće i češće, a i te pare su odlazile na karte.Upadao je u razne dugove iz kojih sam ga ja izvukla.Mislila sam da ću kupi­ti tako nje­govu naklonost.Ali des­lo se baš suprotno.Počeo je da me mrzi sve više i više.Kada sam shvati­la da on neće više hran­i­ti našu porod­icu našla sam posao.Za koju god­inu ću i napre­dovati u firmi.Pošto na mene više nije gledao kao na ženu našla sam ljubavni­ka. Nažalost niko nije umeo da me voli kao on. Ne mogu da ga ostavim. Mis­lim da je najbit­ni­je da deca odras­tu uz oba roditel­ja. A i volim ga još uvek, ali on ima strast koja se nika­da ne gasi. Nadam se i nadam… Ipak razvešću se uskoro.

  KURVA (peva)

  Svo­ju snagu pre­poz­naćeš po tome 
  koliko si u stanju 
  da izdrz­iš samoću. 
  Dži­novske zvezde samuju 
  na ivi­ca­ma svemira. 
  Sitne i zbunjene 
  sabi­ja­ju se u galaksije. 
  Seme sekvo­je bira čistine 
  sa mno­go sun­ca, ura­gana i vazduha. 
  Seme paprati zavlači se u prašume. 
  Orao nika­da nije imao potrebu 
  da se upoz­na sa nekim drugim orlom. 
  Mravi su izmis­lili narode. 
  Svo­ju snagu pre­poz­naćeš po tome 
  koliko si u stanju 
  da pre­brodiš trenutak 
  jer trenu­tak je teži 
  i strašni­ji i duži 
  od vre­me­na i večnos­ti[2]

  PRIČA 3: Kako je Ped­er postao ped­er  i kako se upleo u paučinu

  1.

  Kance­lar­i­ja

  Kur­va (kao maj­ka Ped­era) sedi za stolom i piše.U kance­lar­i­ju joj ulazi Peder.

  KURVA

  Otkud ti?

  PEDER

  Možeš li da zamis­liš šta mi se desilo?

  KURVA

  Dobio si otkaz?

  PEDER

  Da.

  KURVA

  Šta si sada uradio?

  PEDER

  Ništa.Apsolutno niš­ta.

  KURVA

  Mene si našao da lažeš?

  PEDER

  Ne lažem.

  KURVA

  Dobro.Nazvaću ga da razgovaramo.

  PEDER

  Molim te.Obećao sam devo­j­ci da ću ove godine da je vodim na letovanje.

  KURVA

  Ne možeš posao da zadržiš više od tri nedel­je, a daješ tak­va obećanja.

  Kur­va okreće telefon.

  KURVA (u slušalicu)

  Dobar dan.Ovde gospodja…A vi ste?…Sada mi je rekao.Šta se to desilo?…Aha.Aha.Dovidjenja.

  PEDER

  I?

  KURVA

  Rekao je da si dža­bale­baroš i mrso­mud i da u nje­gov­oj fir­mi nema mes­ta za takve.

  PEDER

  Ja dža­bale­baroš? Radio sam tri puta više od svih ostal­ih. Ne veruješ.Kada smo uto­vari­vali jedan prekooken­s­ki brod za Pariz ja sam pre­neo sko­ro sav bagaž na njega.

  KURVA

  Dos­ta! Mis­liš da me intere­su­je? Otpušten si i kraj. Idi kući i spre­mi nam večeru.

  PEDER

  Izlaz­im večeras sa Milicom.

  KURVA

  Pa?

  PEDER

  Tre­baće mi novac.

  KURVA

  Izvoli.

  Kur­va mu daje novac.

  PEDER

  Gde mogu da je izve­dem sa ovim parama.

  KURVA

  Kupiš vino, pa odeš u park i sed­nete na klupu. Gledaš u zvezde i mesec. Izu­ješ se i eto ti instant romantike.

  PEDER

  Da. Ćao.

  2.

  Park.

  Pro­fe­sor­ka (kao Pedero­va devo­j­ka) i Ped­er sede na klupi u parku.

  PROFESORKA

  Ovo mesto je fantazija.

  PEDER

  Stvarno tako misliš?

  PROFESORKA

  Da. Nika­da nisam imala uti­sak da imaš smis­la za romantiku.

  PEDER

  Neka­da i sam sebe iznenadim.

  Pro­fe­sor­ka se smeje.

  PEDER

  Hoćeš još vina?

  PROFESORKA

  Da.

  Ped­er joj sipa još vina.

  PEDER

  Kako je bilo na fak­su danas?

  PROFESORKA

  Ok. Niš­ta poseb­no, ali usko­ro idem na praksu.

  PEDER

  Iste­tovi­raću ti na čelu: “Da mi se niko nije udvarao, jer volim moga deč­ka od neba do nazad, a ja sam nje­mu ceo svet”

  PROFESORKA

  Nema mes­ta na mom čelu za toliku tetovažu.

  PEDER (dok gov­ori šara prstom po Pro­fe­sorki­nom čelu. Prst mu se zaus­tavl­ja na ustima.)

  Ima. Ima. Ovde i ovde.

  Ped­er lju­bi Profesorku.

  PROFESORKA

  Sipaj mi još vina.

  Ped­er sipa vino.

  PROFESORKA

  Znaš da igram green card lottery?

  PEDER

  Igraj ako imaš para za bacanje.

  PROFESORKA

  Uplati­la sam i za tebe.

  PEDER

  Hvala, ali sum­n­jam da ćemo se uopšte i maći iz ove države.

  PEDER i PROFESORKA (peva­ju)

  Svako jutra kada se probudim

  Upi­tam se:

  Zaš­to sam glasao?

  Zaš­to plaćam porez?

  I tako u beskraj.

  Kao voz koji nigde ne ide

  i loži vagone da bi se kretao

  tak­va je ova zemlja.

  Ja iskreno mrz­im moju zemlju

  jer ona iskreno mrzi mene

  3.

  Pedero­va soba

  Ped­er leži na kreve­tu i čita. U sobu ulazi Kurva

  KURVA

  Mrso­mudu! Našla sam ti posao.

  PEDER

  Stvarno!

  KURVA

  Da. Kole­gin otac je postao poma­lo demen­tan i tre­ba mu dvade­setčetvoročasov­na nega.

  PEDER

  Ne! Opet neki matori idiot.

  KURVA

  Pla­ta je dobra.

  PEDER

  Da. Šta ja tre­ba da radim? Da svoj živ­ot podred­im nje­gov­om. Da jurim za tim matorcem po gradu i čis­tim nje­go­va govna.

  KURVA

  Ili to ili da čis­tiš klozete u mojoj firmi.

  PEDER

  Gov­na mi znači ne ginu.

  KURVA

  Tako ti je kada se stal­no svad­jaš sa šefovima.

  PEDER

  Nad­ji mi pono­vo neki kance­lar­i­js­ki posao.Nisam stvoren za med­i­cin­skog brata.

  KURVA

  Pokušaj. Niš­ta te neće koš­tati, a ja ću traži­ti neki dru­gi posao za tebe.

  PEDER

  U redu.

  KURVA

  Uostalom kole­ga kaže da nje­gov otac ima bolove u nozi i da zbog toga ne izlazi napol­je uopšte.

  PEDER

  Koliko ima godina?

  KURVA

  Preko osamde­set.

  PEDER

  Taj će da me napusti za jed­no šest meseci.

  KURVA

  Nisi  duhovit.

  PEDER

  Izvi­ni.

  KURVA

  Na današn­ji dan je umro tvoj otac. Želiš li da ideš sa mnom na groblje?

  PEDER

  Dru­gi put.

  4.

  Stan poli­tičara ( oca kolege)

  Čuje se zvono na vra­ti­ma, ali se niko ne pojavlju­je. Čuje se dru­go zvono na vra­ti­ma, ali se oped niko ne pojavlju­je. Čuje se otključa­van­je vra­ta i u stan ulazi Ped­er. Iz kupati­la izlazi Poli­tičar (u ovoj sli­ci glu­mi koleginog oca)

  POLITIČAR

  Ko ste vi?

  PEDER

  Ja sam…ovaj…zvonio, ali niko mi nije otvorio.

  POLITIČAR

  Pa ste slo­bod­no ušli?

  PEDER

  Da. Ključeve mi je dao vaš sin. Rekao mi je da imate slušni aparat, pa sam pomis­lio da ga niste uključili.

  POLITIČAR

  Slušni aparat imam, ali ga ne koris­tim, jer mi i ne treba.

  PEDER

  Vaš sin je rekao…

  POLITIČAR

  Znam šta je rekao. On mno­go brine za mene. Tako mi je kupio i slušni aparat, jer mi je sluh na kratko oslabio  dok sam imao zapal­jen­je uva. Onda mi je kupio štap kada sam iste­gao mišić. Sada mis­li da sam postao demen­tan, jer sam ga slučjno naz­vao imenom mog poko­jnog brata.

  PEDER

  Pa kako mogu da vam pomognem?

  POLITIČAR

  Ti si med­i­cin­s­ki brat?

  PEDER

  Da.

  POLITIČAR

  Evo ti spisak leko­va i ras­pore­di ih u dozer.

  Ped­er ras­pored­ju­je lekove i brzo završava.

  PEDER

  Šta sad?

  POLITIČAR

  Sku­vaj mi kafu.

  Ped­er odlazi ukuhin­ju i vraća se sa dve kafe.

  Poli­tičar pije kafu.

  POLITIČAR

  Odlič­na je.

  PEDER

  Hvala. Radio sam i kao šanker.

  POLITIČAR

  Ti nisi neka moral­na ličnost?

  PEDER

  Molim?

  POLITIČAR

  Vidiš da sam zdrav. Da od leko­va jedi­no pijem vit­a­mine i onaj lek za pri­ti­sak i da si mi potre­ban ko muškarci­ma sise. Shva­tio si da možeš malo da radiš, a da puno zaradiš.

  PEDER

  Ja…nisam sig­u­ran da je sve to istina.

  POLITIČAR

  Kako god čovek da te baci ti se dočekaš na noge.

  PEDER

  Pa..

  POLITIČAR

  Utorkom i sub­otom nemoj uopšte da dolaziš.

  PEDER

  Rečeno mi je da vam tre­ba dvade­setčetvoročasov­na briga.

  POLITIČAR

  Dobro i istr­peću i to ta imam bejbisiterku u ovim god­i­na­ma samo ako će to smir­i­ti mog sina, ali ne možeš da budeš tu kada mi dolazi prijateljica.

  PEDER

  Aha. Ne koris­tite valj­da pilule za poten­ci­ju? Imate pritisak.

  POLITIČAR

  Koris­tim ih ako moraš da znaš.

  PEDER

  Ali ne smete.

  POLITIČAR

  I šta češ da uradiš. Držaćeš mi sveću?

  PEDER

  Ne.

  POLITIČAR

  Napravi mi jed­nu “Vre­lu opaticu”.

  PEDER

  Ne bi trebalo…

  POLITIČAR

  jedi­ni zvuk koji želim da čujem je mućkanje.

  Ped­er muć­ka kok­tele. Sipa Poli­tičaru koktel.

  POLITIČAR

  Odličan je. Ima isti ukus kao kad mi ga je prav­i­la moja navrnbaba.

  PEDER

  Ali…

  POLITIČAR

  I da sluča­jno nisi rekao niš­ta mom sinu ili ću mu reći da si neš­to ukrao.

  PEDER

  Dobro.

  POLITIČAR

  Sada možeš da mi središ stan.

  PEDER

  Ali…

  POLITIČAR

  Da sam demen­tan čis­tio bi mi stan?

  PEDER

  Valj­da.

  POLITIČAR

  Ako će ti biti lakše zamis­li da sam dementan.

  5.

  Pederov stan

  Kur­va kuca neš­to u lap­topu. Na vra­ta ulazi Peder.

  KURVA

  Ej! Kako je bilo?

  PEDER

  Ok.

  KURVA

  Šta si radio?

  PEDER

  Čis­tio za njim. Deda je u ozbiljnom prob­le­mu. Iz eufori­je prelazi u depre­si­ju na svak­ih trideset min­u­ta. Priča kako će da trči mara­ton na Himala­ji­ma, a onda se spre­ma za leto­van­je u Sibiru.

  KURVA

  Znači u gorem je stan­ju nego što se misli.

  PEDER

  Da.

  KURVA

  Samo izdrži dok ti ne nad­jem dru­gi posao.

  PEDER

  Svid­jam mu se i mis­lim da smo pron­ašli zajed­nič­ki jezik.

  KURVA

  Lepo.

  U stan uleće Pro­fe­sor­ka koja glu­mi Ped­ere­vu devojku.

  PROFESORKA

  Nećeš mi nika­da verovati!

  PEDER

  Šta?

  PROFESORKA

  Pobe­dili smo na green card lottery.

  PEDER

  Super.

  KURVA

  O čemu pričaš?  Kak­va lutrija?

  PROFESORKA

  Selimo se u Ameriku!

  KURVA

  Zaš­to?

  PROFESORKA ( ne obraća pažn­ju na Kurvu)

  Gde bi hteo da odemo?

  PEDER

  Los And­je­les ili Majami.

  PROFESORKA

  Ja bih više volela u Nju Jork.

  PEDER

  Ni tamo nije loše.

  PROFESORKA

  Jedi­no nam tre­ba­ju pare da ode­mo do tamo i da imamo za prvih par mese­ci dok se ne snadjemo.

  PEDER

  Daće mi mama.

  KURVA

  Nema šanse.

  PEDER

  Što?

  KURVA

  Da se zezneš ko moj brat.On po Aus­tral­i­ji sada popravl­ja kola.

  PROFESORKA

  Podići ćemo kredit!

  KURVA

  Kako? Nemate posao.

  PROFESORKA

  Dajte nam molim vas.

  KURVA

  Ja sam svo­je rekla.

  Kur­va izlazi.

  PROFESORKA

  Kuč­ka.

  PEDER

  Slažem se.

  Stan oca kolege kojeg glu­mi Političar.

  Poli­tičar puši cig­a­rete i pije vis­ki. Iz druge sobe ulazi Peder.

  PEDER

  Završio sam.

  POLITIČAR

  Hoćeš da mi kažeš šta ti je?

  PEDER

  Niš­ta.

  POLITIČAR

  Nemoj me lagati.

  PEDER

  Nije mi ništa.

  POLITIČAR

  Pušim i pijem ceo dan, a nisi mi niš­ta rekao.

  PEDER

  U svakom sluča­ju kock­ate se sa vašim životom.

  POLITIČAR

  Ima tu još neš­to. Reci mi.

  PEDER

  Šta se to vas i uopšte tiče. Volite da drkate ljude i da se pon­ašate ko da ste neki bog.

  POLITIČAR

  Isti­na, ali ne volim da vidim nes­retne ljude oko mene.

  PEDER

  Isti­na je da sam dobio isel­jeničku vizu za Ameriku, ali nemam para da odem tamo.

  POLITIČAR

  A maj­ka?

  PEDER

  Ne da.

  POLITIČAR

  Koliko ti treba?

  PEDER

  Oko 10.000 $.

  POLITIČAR

  Dobro.ja ću ti ih dati.

  PEDER

  A vaš sin?

  POLITIČAR

  Ne zna ti taj konj ni koliko sam ima.

  PEDER

  Da li se vi igrate sa mnom?

  POLITIČAR

  Da.

  PEDER

  Nosite se.

  POLITIČAR

  Ali ću ti dati pare ako uspeš da nabav­iš za mene izveš­taj konzil­i­ju­ma koji tvr­di da sam 100% zdra­va oso­ba. I fiz­ič­ki i mentalno.

  PEDER

  Za te pare možete to da ura­dite i sami.

  POLITIČAR

  Sin mi je veo­ma para­noičan tako da bi odmah otkrio ako bi ja to uradio.

  PEDER

  Ako ste sve­ga toga sves­ni zaš­to ga ne oter­ate u pičku materinu.

  POLITIČAR

  Zato što ga volim.

  PEDER

  Dogov­oreno onda.

  Ruku­ju se, a Poli­tičar mu daje kover­tu sa novcem.Peder gle­da u kovertu.

  PEDER

  Ovde je samo pola sume!

  POLITIČAR

  Da.

  PEDER

  Šta sada hoćete?

  POLITIČAR

  Podaj mi se!

  PEDER

  U redu.

  Poli­tičar jebe Pedera.

  PEDER

  Hvala.Baš je prijalo.

  7.

  Aero­drom.

  Kur­va ( kao maj­ka), Ped­er i Pro­fe­sor­ka (kao nje­go­va devo­j­ka) sto­je pred ček­ing pointom.

  Glas sa razglasa

  Mole se put­ni­ci koji lete za Lon­don da se čekiraju.

  Kur­va počin­je da plače.

  PEDER

  Ne plači.

  KURVA

  Izvi­ni.

  PROFESORKA

  Biće nam tamo super.

  KURVA

  Nadam se. Ja jedi­no znam kako je prošao moj brat.

  PEDER

  Nemoj pono­vo o njemu.

  KURVA

  Izvi­ni.

  PEDER

  Jav­iću ti se čim stignem u Nju Jork.

  PROFESORKA

  Brin­uću o nje­mu kao da je moj sin.

  KURVA

  Hrani se zdra­vo i pokušaj da se što više krećeš.

  PEDER

  Hoću.

  KURVA

  Reci mi samo odak­le ti pare?

  PEDER

  Dao sam reč.

  KURVA

  Nisi uzeo od zelenaša?

  PEDER

  Ne.

  KURVA

  Sig­urno?

  PEDER

  Pita­la si me već sto puta.

  KURVA

  Sig­urno?

  PEDER

  Ne. Ni od žutaća.Ni od crven­daća. Ni od plavašana.

  Kur­va daje kover­at Pederu.

  KURVA

  Uzmi. Neka ti se nadje.

  PEDER

  Hvala mama.

  Ped­er lju­bi Kurvu, a potom je lju­bi i Profesorka.Peder i Pro­fe­sor­ka odlaze da se čeki­ra­ju, a Kur­va osta­je da plače.

  PEDER
  Moj život je u Americi krenuo pozitivnim tokom. Uzeo sam kredit za kuću.Kada sam je kupio video sam da u njoj fali nameštaj. Onda sam podigao drugi kredi i kupio veličanstven nameštaj od punog hrastovog drveta. Kada mi je dosadilo da se vozim automobilom podigao sam kredit za kola i kupio jedan prelepi XZY1234.To je bio kabriolet koji je imao metalni krov na podizanje i piksle od bojene cigle.Zatim sam podigao hipoteku, a onda i hipoteku na hipoteku. Iškolovao sam decu u najboljim školama. Silom prilika sam morao da podignem kredit za refinansiranje dugova.Ali to je bila kratkotrajna kriza.Potom su mi trebale pare da bih išao na letovanje. I podigao sam potrošački kredit, potrošački kredit sa subvencijom kamate, kredit za kupovinu automobila, stambeni kredit, itd itd itd. Ja za kredite živim, jer su oni zaista i moj život. I ja se ponosim time.Hvala ti izumitelju kredita.

  Kred­it na kredit,

  Dug na dug,

  Kred­it na kredit,

  Dug na dug,

  Samo pare brojim

  i zbog njih strepim

  mis­lim svet mali koji

  sam podi­gao će se srušitit

  ako ne isplatim

  dug na dug

  Kred­it na kredit

  Glavobol­ja dobih

  lečim ih samo alkoholom.

  Da zab­o­rav­im

  da odem

  da se vratim.

  Ali me oni čeka­ju svu­da i pevaju

  Plati!

  Pati!

  Plati!

  Pati!

  Plati!

  PRIČA 4: Kako je Poli­tičar postao poli­tičar  i kako se upleo u paučinu

  1.

  Štra­jk ispred zgrade fabrike

  Poli­tičar vodi Kurvu, Ped­era i Čove­ka bez svo­jst­va (kao demostrante)

  POLITIČAR

  Ovo što je urad­jeno sa posled­nom pri­va­ti­zaci­jom je besramno.

  KURVA

  Da!

  PEDER

  Koliko su zeml­je samo prodali?

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Šta su uradili za sve ovo vreme?

  POLITIČAR

  Fab­ri­ka je pri­va­ti­zo­vana pre devet mese­ci, a u nju od tada nije uložen ni jedan jedi­ni evro. Zato proizvod­n­ja i stoji.

  PEDER, KURVA i ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Tako je!

  Da!

  Mamu mu jebem.

  Želimo da radimo.

  POLITIČAR

  Uspeo je  da pro­da sto hek­tara šume koja je bila u vlas­ništvu firme i da izda svu sposob­nu mašiner­i­ju dru­gom privatniku.

  PEDER, KURVA i ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Proklet bio!

  Dja­vo ga izjeo.

  Seme mu se zatrlo.

  POLITIČAR

  Neka pro­da ded­inu haljinu.Neka pro­da tatin karmin, ali neka se ne hva­ta u kolo sa nama.

  PEDER, KURVA i ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Da.

  Kakav smrad.

  pu!

  POLITIČAR

  Plate nam nisu isplaćene već 24 mese­ca. Koliko mi mis­limo da to trpimo?

  PEDER, KURVA i ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Pare na videlo!

  Moje dete jede malter.

  Tre­ba­ju mi pare za lekove.

  Moj sin je narko­man i tre­ba mu droga.

  POLITIČAR

  Poš­to na sva naše apele nije obraćao pažn­ju pred­lažem da svako kaže šta mu vlas­nik duguje.

  PEDER

  Ja sam srčani bolesnik i meni su potreb­ni lekovi. Da nema mog sina bio bih mrtav ko balvan.

  KURVA

  Moje dete celu noć plače, jer mi je sisa presahla.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Ja želim pare koje sam pošten­im radom i zaradio.

  POLITIČAR

  Vičite što glas­ni­je. Hoće­mo pare!

  POLITIČAR, PEDER, KURVA i ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Hoće­mo pare! Hoće­mo pare! Hoće­mo pare! Hoće­mo pare!  Hoće­mo pare! Hoće­mo pare!

  Biti bogat je lepo

  piti sva­ki dan mleko

  jesti svež hleb

  imati kuvara

  Biti bogat

  Nije samo biti bogat

  Gledaj i one ispod i pomozi im

  Oni drže tvo­je bogatstvo

  I oni ga lako mogu srušiti.

  2.

  Kance­lar­i­ja vlas­ni­ka fabrike

  Čovek bez svo­jst­va sedi kao vlas­nik fab­rike, a u kance­lar­i­ju ulazi Političar.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Dobar dan. Sedite molim vas, ali na stolicu ne u fotelju.

  POLITIČAR

  Sta­jaću.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Vidite kako su vam pan­talone prljave.

  POLITIČAR

  navikao sam da stojim.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Recite šta želite.

  POLITIČAR

  Da se isplate zaostale plate i da fab­ri­ka pono­vo počne da radi.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Hmmm.

  POLITIČAR

  Naši zahte­vi su realni.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  To samo vi mis­lite. Fab­ri­ka je imala veli­ka dugo­v­an­ja. Jed­va sam ih pokrio sa para­ma od one šume.

  POLITIČAR

  Fab­ri­ka nije radi­la najblje posled­njih god­i­na, ali u zlat­no doba…

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  To je bilo pre stod­vade­seet god­i­na. Sve što ovde proizvede nije ni po cigan­skom standardu.

  POLITIČAR

  Mi smo sprem­ni da radi­mo i da vra­ti­mo ovoj fabri­ci stari sjaj.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Da li bi vi hteli da budete direk­tor fabrike?

  POLITIČAR

  Nikako. Svi će pomis­li­ti da me tako potkupljavate.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  A vaše dete?

  POLITIČAR

  Nje­ga ne meša­jte u ovo!

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Pos­to­ji novi metod kojim se uspešno leči nje­go­va bolest.

  POLITIČAR

  Ne intere­su­je me.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  I ja ću plati­ti lečen­je ako pri­h­vatite moj predlog.

  Poli­tičar ćuti.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Dogov­oreno?

  POLITIČAR

  Dogov­oreno.

  3.

  Štra­jk ispred zgrade fabrike

  Poli­tičar izlazi iz fab­rike pred Kurvu, Ped­era i Čove­ka bez svo­jst­va (kao demostrante)

  POLITIČAR

  Imam dobru vest. Odlučio je da nam plati tri zaostale plate.

  PEDER, KURVA i ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  To je malo.

  Mom dete­tu ni ne tre­ba više.

  Valj­da će na kra­ju i sve isplatiti.

  POLITIČAR

  Ja vam garan­tu­jem. Vodili smo jedan kon­struk­ti­van raz­gov­or i došli smo do zajed­ničkog rešen­ja. Ja ću biti postavl­jen za direk­to­ra fab­rike, jer je i nje­mu sta­lo da fab­ri­ka radi.

  PEDER, KURVA i ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Šta pričaš?

  Kojim gov­n­i­ma ti je napunio glavu

  Kad bi to bilo istina.

  POLITIČAR

  Možete da mi veru­jete ili ne veru­jete, ali ja vam mojo­jm rečju garan­tu­jem da su ga glaso­vi revol­ta ovog štra­j­ka dos­ta uzdr­mali. Obećavam vam veću proizvod­nju u sledećem kvar­talu i obećavam vam da ćemo svi brzo vide­ti kako fab­ri­ka proizvo­di kao u dobra stara vre­me­na. Da li to želite?

  PEDER, KURVA i ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Da!

  Ko to ne bi hteo?

  Nar­avno!

  POLITIČAR

  Da li želite da ja budem direk­tor fabrike?

  PEDER, KURVA i ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Da!

  Svakako!

  Lju­biće­mo ti dupe ako se neš­to promeni.

  POLITIČAR

  Onda zako­račite u bol­je sutra sa mnom.

  Ped­er, Kur­va, Čovek bez svo­jst­va odlaze.

  POLITIČAR
  Koga lažem?

  koga izda­jem ?

  Zaš­to?

  Da li sam to ja?

  Radim za divl­jeg vuka

  a ja sam veverica

  Pomozi i oprosti mi Bože

  4.

  Kance­lar­i­ja vlas­ni­ka fabrike

  Čovek bez svo­jst­va (glu­mi vlas­ni­ka) i Poli­tičar sede i zajed­no piju viski.

  POLITIČAR

  Oti­sao zeko u kafanu i napio se.Posle neko­liko sati krene kući i usput zaspi u jarku.Primetiše ga dva vuka koji su hteli da ga poje­du, ali se ubr­zo pos­vad­jaše jer je zec bio mršav a oni gladni.Na kra­ju se vukovi pobiše. kad ustade zec rece:Uvek naprav­im neko sran­je kada se napijem.

  Poli­tičar i Čovek bez svo­jst­va se smeju.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Nemoj više molim te. Počeo sam da plačem. Nego kako ti je sin?

  POLITIČAR

  Nika­da bolje.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Šta sam ti rekao?

  POLITIČAR

  Kada će fab­ri­ka da počne da radi? Lju­di mi sve man­je veru­ju i sve ih je teže obuzdati.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Fab­ri­ka je prodata.

  POLITIČAR

  Kada?

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Pre par dana.

  POLITIČAR

  Za koliko?

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Za sumu koja ima mno­go nula posle jed­no­cif­renog broja.

  POLITIČAR

  Kupio si je za dinar, a pro­dao za mil­ione. Ti si pametan čovek.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Hvala.

  POLITIČAR

  Pa sret­no. Izlečio si mog sina i to mi je dovoljno.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Mis­lio sam da pokren­em i par­ti­ju, a da ti i ja bude­mo na njenom čelu.

  POLITIČAR

  Zvuči pri­mamlji­vo.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Imaš hariz­mu koja je potreb­na jed­nom političaru.

  Poli­tičar ćuti.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Pri­h­vataš?

  POLITIČAR

  Nar­avno. Sve bih dao da odem iz ove nedodjije.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Truli­jarak i nije mesto za odga­jan­je dece.

  POLITIČAR

  Da.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Sada da bacamo koc­k­ice da bi odredili ko će koju funkci­ju da ima.

  Čovek bez svo­jst­va baca kockice.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Sedam! Sada ti.

  Poli­tičar baca kockice.

  POLITIČAR

  Tri­naest!

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Ti si predsed­nik stranke.

  POLITIČAR

  Hvala pot­predsed­niče.

  Čovek bez svo­jst­va i Poli­tičar se rukuju.Kuckaju se čašama.Na scenu izlaze Kur­va, Ped­er, a pridružu­je im se čovek bez svojstva.

  KURVA, PEDER i ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Izda­ja!

  Uta­ja!

  Izda­ja!

  Uta­ja!

  Svi smo ga voleli,

  a on nas je ostavio

  zbog para

  zbog kola

  zbog ugodne fotelje

  Proklet bio

  jer je našu ljubav unovčio

  isko­ris­tio kao spasi­lač­ki pojas

  to što mi tonemo

  niko­ga se ne tiče

  Tonemo.

  Tonemo.

  Tonemo.

  Sada smo potonuli i niko za nas ne zna.

  Gre­hovi nje­govi su pokopani.

  5.

  Skup pri­pad­ni­ka Poli­tičareve stranke

  Na skupu su Ped­er, Kur­va i Čovek bez svo­jst­va koji glume pristal­ice poli­tike Političara.

  POLITIČAR

  Mene je obradova­lo što ste se okupili na ovako hlad­nom danu u ovo­likom broju.Želim da naglasim da moja par­ti­ja nika­da nije bila u vla­di i da je jed­i­na koali­ci­ja u koju će ona stupi­ti biti koali­ci­ja sa samom sobom. Mi se bori­mo za bol­je sutra.Za pune trbuhe i pune džepove.Najveća greš­ka sadašn­je vlade je što ne radi na izgrad­nji sren­jeg slo­ja koji tre­ba da bude pot­porni stub društ­va bogatih.Umesto toga uveća­va se jaz izmed­ju bogatih i siromašnih.Pre neko­liko dana je umro jedan pen­zion­isani rudar od gladi.Da li to sme da se deša­va u našoj državi?

  KURVA, PEDER i ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Ne!

  POLITIČAR

  Da li ćemo to dopustiti?

  KURVA, PEDER i ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Ne!

  Nikako

  Sve što se deša­va je strašno.

  POLITIČAR
  Da li vlast tre­ba da pod­nese ostavku?

  KURVA, PEDER i ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Da!

  Još pitaš!

  Beži bre.Da nećeš ti da ga naslediš?

  POLITIČAR

  Takve odgov­ore nika­da nećete dati za vlast koju bude formi­rala naša partija.

  KURVA, PEDER i ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Da, da, da, da, da!

  Da, da, da, da, da!

  Zaokružiću pol­je koje poli­tičar nam da.

  Biće dobar na početku,

  Zaposliće sve…

  Sve svo­je…

  Rod­jake,

  pri­jatel­je,

  a vi živite kao i pre.

  Pojedite mačku,

  pa psa,

  i na kra­ju sebe.

  Da, da, da, da, da!

  Da, da, da, da, da!

  Zaokružiću pol­je koje poli­tičar nam da.

  6.

  Skup pri­pad­ni­ka Poli­tičareve stranke

  Na skupu su Ped­er, Kur­va i Čovek bez svo­jst­va koji glume pristal­ice poli­tike Političara.

  POLITIČAR

  Doš­lo je novo doba i za našu stranku i za našu državu. Ja dajem reč kao čovek da ću kao pre­mi­jer radi­ti na revi­tal­izaci­ji naše industrije.Boriću se za sub­ven­ci­je za sel­jake. Ukin­uće­mo nepo­ti­zam i korup­ci­ju. Sve ćemo radi­ti da ovu divnu državu podignemo iz pepela i vidi­mo je u njenom starom sjaju.

  KURVA, PEDER i ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Tako je!

  Bra­vo!

  Samo napred!

  Mi smo uz tebe!

  7.

  Poljoprivred­na zadruga

  Na skupu su Ped­er, Kur­va i Čovek bez svo­jst­va koji glume seljake

  POLITIČAR

  Uvek sam gov­o­rio da je sel­jak stub našeg društva.Zato se mora i sman­ji­ti odliv mladih lju­di sa sela. Moramo ih zadržati tamo i ne dozvoli­ti da tamo ostanu samo stari. Tvrdim da je budućnost naše države na selu.Etno tur­izam je neš­to na šta pre­ostali tre­ba­ju da se preorijentišu.

  PEDER

  Ima li šanse da dobi­je­mo neku fik­snu cenu za maline?

  POLITIČAR

  Ja vam garan­tu­jem da je prošla god­i­na bila posled­n­ja kada ste pro­davali maline po tržišnoj ceni.

  KURVA

  Tako tre­ba

  8.

  Dru­ga fabrika

  Na skupu su Ped­er, Kur­va i Čovek bez svo­jst­va koji glume zapos­lene u fabrici.

  POLITIČAR

  Uvek sam gov­o­rio da je indus­tri­ja stub našeg društva.Zato se mora­ju pokrenu­ti fabrike.Time ćemo i sman­ji­ti odliv mladih lju­di iz man­jih grado­va. Moramo ih zadržati tamo i ne dozvoli­ti da tamo ostanu samo stari. Tvrdim da su fab­rike budućnost naše države.

  PEDER

  Hoće li ova fab­ri­ka početi usko­ro da radi?

  POLITIČAR

  Hoće.

  KURVA

  Moj muž nije prim­io platu 120 meseci.

  POLITIČAR

  Zaostali dohot­ci će biti isplaćeni čim nam pare leg­nu u banci.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Hvala vam.

  9.

  Grad.

  Poli­tičar drži gov­or na mitin­gu. Na skupu su Ped­er, Kur­va i Čovek bez svo­jst­va koji glume slušaoce mitinga.

  POLITIČAR

  Danas je doš­lo doba kada se ruši sve što je čovek gra­dio vekovi­ma. Tako da sada nes­ta­je sve što je ljud­s­ka indi­vid­ua prav­i­la eon­i­ma. Vreme je tak­vo da se prezire sve što je civ­i­lizaci­ja stvar­ala mileni­ju­mi­ma. Sadašn­ji­ca nam nudi takav pogled na svet u kome nema mes­ta za stare vred­nos­ti. Temelji ljud­skog društ­va se u današn­ji­ci polako urušavaju.

  KURVA, PEDER, POLITIČAR

  Kako pametan čovek.

  Kon­ačno neko ko ima neš­to da kaže.

  Sva­ka čast.

  POLITIČAR

  Glasajte za našu stranku, jer samo ona može da spreči odu­mi­ran­je velik­ih gradova.

  KURVA, PEDER i ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Da, da, da, da, da!

  Da, da, da, da, da!

  Zaokružiću pol­je koje poli­tičar nam da.

  10.

  Kance­lar­i­ja nekadašn­jeg vlas­ni­ka fab­rike, a sadašn­jeg tajkuna.

  POLITIČAR

  Nekom tajkunu oteli ženu. Kada su je smjestili u tajni objekat jedan od otmičara tele­fonom poz­va njenog muža da se s njim dogov­ori oko otkup­nine. Posli­je par min­u­ta raz­gov­o­ra zbun­jeni otmičar pokri slušalicu rukom i reče drugim otmičarima:
  “Lju­di, kunem se da sam čuo prasak čepa s boce šampanjca!”

  Čovek bez svo­jst­va i Poli­tičar se smeju.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Kada bi neko oteo onu moju ja bi mu pla­tio da je zadrži.

  POLITIČAR

  Šta pričaš? Žena ti je baš lepa.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Lepa ko bogin­ja, ali dosad­na ko neka luda picajzla.

  POLITIČAR

  Šta se radi?

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Zarad­ju­je malo, pa mno­go, pa malo, pa mno­go. Ti?

  POLITIČAR

  Sejem seme lažne nade.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Lepo. Znaš da ćeš usko­ro morati da odeš u jedan okrug gde su se llju­di uzne­mir­ili jer nam­er­avam da tamo naprav­im skladište tok­sičnog otpada.

  POLITIČAR

  Tok­sičnog otpada?

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Biće smešten u jedan rud­nik duboko, ali nar­avno pos­to­ji neka šansa i da se otrov izli­je nekada.Zato moraš da odeš dole da ih smiriš.

  POLITIČAR

  Ja neću to da uradim.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Šta?

  POLITIČAR

  Rekao sam svoje.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Usud­ju­ješ se da se suprot­staviš meni?

  POLITIČAR

  Da.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  nemoj nika­da da zab­o­rav­iš da sam te je izvukao iz one prćilovice.

  POLITIČAR

  To što tražiš da uradim je nemoralno.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Sejan­je lažne nade je moralno.

  POLITIČAR

  Nije ista stvar u pitanju.Od lažne nade niko nije umro.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Uradićeš to ili će tvoj sav prl­jav veš isplivati.

  POLITIČAR

  Neću.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Ti nisi neza­men­jiv, ali sam sig­u­ran da je tvoj sin neza­men­jiv za tebe.

  POLITIČAR

  Ne bi valjda?

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Šta mis­liš?

  POLITIČAR

  Dobro.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Ne volim da zada­jem tako niske udarce, ali mora da se spustiš na zemlju i da svatiš ko je ovde šef.

  POLITIČAR

  U redu. Izvini.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  nema veze.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Da li si za par­ti­ju remija?

  POLITIČAR

  Može.

  Čovek bez svo­jst­va odlazi.

  POLITIČAR

  Neka­da sam pronala­zo zado­voljst­vo u držan­ju gov­o­ra i u komu­nikaci­ji sa običn­im ljudima.Više je nemam, ali i dal­je se bav­im poli­tikom. Neki demon me goni iako znam da se niš­ta ne mogu da promenim i da iznad Boga države pos­to­ji Bog. Molim te Bože uništi Boga.

  Ja.

  Ja

  Ja.

  Ja

  Nes­tao sam ja.

  Mene više nema

  Moju ljuš­tu­ru koriste drugi

  gov­ore besti­jalne stvari

  gov­ore laži

  gov­ore gluposti

  Postao sam nji­hov zvučnik

  Ja.

  Ja.

  Ja.

  Ja.

  Nes­tao sam ja.

  Izlazi Čovek bez svo­jst­va i seda na lonac.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Želite li da saz­nate kako sam ja postao Čovek bez svojstva?

  Niko iz pub­like ne odgovara.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  I da želite nećete to nika­da saz­nati, jer neke stvari i tre­ba da ostanu nedovršene. U tome je nji­ho­va lep­ota i draž. Ja sam ja. Ja sam vi i svako dru­gi. Svi vi koji se osećate neost­vareno. To sam ja.ja sam neost­varen čovek koga guši okoli­na u kojoj živi. Mene je uvek gušio ovaj provin­ci­js­ki pogled na svet. Imate običaj da kas­nite pet­naest akadem­skih min­u­ta. Znate li da taj običaj pos­to­ji samo ovde. Baš zato uvek i kaskamo za sve­tom. Baš zato što se sve radi u posled­nji čas su i stvari loše. Ako tre­ba da se neš­to pre­da u dvanaest sati vi ćete to pre­dati u dvanaest i pet­naest. Tih petan­est min­u­ta vam omoguća­va da sred­ite stvari nabrza­ka. Niš­ta se ne radi nabrza­ka. Bog je mož­da stvo­rio svet za sedam dana, ali vidite kakav je posao obavio. Ja sam ja. Ja sam vi i svako dru­gi u ovoj državi. Čovek bez svo­jst­va , a nosim okove živ­ota na sebi kao i Ped­er i Poli­tičar i Pro­fe­sor­ka i Kur­va. Svi ih imamo. Da li ih osećate?

  Niko ne odgovara.

  ČOVEK BEZ SVOJSTVA

  Niko nije slo­bo­dan. Niko. Niko. Svi smo mi robovi živ­ota i prilika.

  Izlaze svi glumci.

  SVI

  Pauči­na je gusta

  lep­lji­va i jaka

  Držaće vas ona večno

  ko se pro­tiv nje bori

  još viš nje­na žrt­va postaje

  Paučinu imam ja

  imaš ti i ti i ti

  Imate je svi.

  Ski­nite je da vas ne bi pojeli

  pau­ci sadašnjice

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  [1] Crnač­ka nar­o­d­na pes­ma ( “ni za sve maj­mune sve­ta” promen­jeno je u “ni za svo zla­to sveta”)

  [2] Miroslav Mika Antić — Samoća

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja