Prihvatanje poklona

Lat­est posts by Antonela Mik (see all)

  .

  .

  .

  Pako­van­je poklona

   .

  Razređene tufne

  Na ukran­som papiru

  Kosim makaza­ma

  Delikat­ni zglobovi

  Bočn­im kliženjem

  Danas

  Mogu jedi­no

  Da ostave sam

  Srazmer­an polumesec

  Jezivi epit­om poludavanja

   

  .

   .

  Bezob­lik u omotu

  .

  Opšte dobro

  Preuzeti alat na sebe

  Amater­s­ka izgrad­n­ja veštačke

  Tekućine kre­dom

  Pred­sto­je mogućnosti

  Pre­o­braža­ji

  Ne to je ljul­jaš­ka ne to je plastika

  Ne to je kesa ne to je malo vaz­duha u obrazu

  Poza­jmi­la sam crne knjige

  Ostaviću monohro­matske otiske

  Mož­da se stopi­mo u presijavanju

  Pod uglom

  Zag­n­ju­ri­ti prst na isto mesto

  Mas­no mas­no jezero

  Za izgu­biti sve redom

   

   

   .

  ..

   

  Skriveni motiv A

   .

  Iz ruka­va naziru

  Nab­o­rane ruke

  Drže vaz­duh u pesnici

  Varamo nebo

  Teži­mo neš­to da mu damo

  Ispruženi ravni kao strelice

  Ne osećamo svo­ju vertikalnost

  Mlataramo zglobom

  Ocr­tava­mo krugove

  Sićušne crne obruče

  .

  .

  Skriveni motiv B

   .

  Dižući svo­je bolesno telo

  U ruka­ma nosim

  Novorođenče teži glavu

  Stavl­jam mu avione u usta

  Tečne mlake teške

  Pruža­jući se posteljinom

  Oseti­la sam svo­ju horizontalnost

  Ja-zauz­i­mam

  .

  .

   

  Peći­na, ja

  .

  Okrut­na deca oslušku­ju odjek

  Ljus­pi­ca sun­cokre­ta o

  Moja šupl­ja

  Deči­ja leđa

  Dugi lenjiri

  Unutrašn­ja mačevanja

  Odsut­nost brojeva

  Pretkazu­je sub­jek­tivnu prostranost

  Lakim pokre­ti­ma usana

  Opon­ašan­jem samoglasnika

  A e i o u

  Po zelen­im pra­men­ovi­ma nakačene

  Ljus­pice

  Kao pravi crnodlaki

  Maj­mu­ni

  Kopa­ju za ulazom

  Da odmore

  Ljud­skost među kliza­v­im stenama

  .

  .

   

  Kiša

  .

  Laten­tan supružnik

  Nakon osam ne zna

  Sto za bilijar

  Okrugli­ji je nego ikad

  Oko nje­ga drugarice

  Plešu

  .

  .

   

  Pri­h­vatan­je poklona

  .

  Gazi­rana tečnost

  Ispuš­ta male vatromete

  Žongli­ran­je izborom

  Pre­poz­natljivog izraza lica

  Osmeh istačkan makom

  Pod mikroskopom

  Azbu­ka

  Cil­jam slovi­ma oči

  Neon­skim strelicama

  Za pika­do

  Dos­tup­ni su samo ispravni odgovori

  .

  ..

  ..

  ..

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja