SENT — Bibliografija 1 — 38

Lat­est posts by Valer­i­ja Ste­fanović (see all)

   


  INTERVJUI

  1. BOŽOVIĆ, Gojko
   Kakav lav? Strašan lav? : inter­view / Gojko Božović ; [raz­go­varao] Enes Halilović. — Sli­ka autora.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 13 (sep­tem­bar 2005), str. 5–6.

   COBISS.SR-ID 514193504

  2. DŽAFIĆ, Atif
   Dis­an­je poez­i­je : inter­vju / [raz­go­varao] Enes Halilović. — Sli­ka autora.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 11/12 (jan­u­ar 2005), str. [4]-5.

   COBISS.SR-ID 514201440

  3. EMIN, Bilge, 1976-
   Umet­nici­ma je svud teško : inter­view / Bilge Emin ; [raz­go­varao Enes Haliović]. — Sli­ka auto­ra. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 292–300.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 12, br. 26/27 (2012), str. 7–11.

   COBISS.SR-ID 514290784

  4. JELENKOVIĆ, Saša
   Tal­en­to­vani čudak / Saša Jelenković ; [raz­gov­or vodio] Enes Halilović. — Sli­ka autora.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 14/15(april 2006), str. [4] — 5.

   COBISS.SR-ID 514279776

  5. JOKOVIĆ, Miroljub
   Str­ma ravan : inter­view / Miroljub Joković ; [raz­go­varao] Enes Halilović. — Sli­ka autora.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 13 (sep­tem­bar 2005), str. 7–9.

   COBISS.SR-ID 514193760

  6. KORAKSIĆ, Pre­drag
   Mi smo Eldo­ra­do : inter­vju / Pre­drag Korak­sić ; [raz­gov­or vodio 18. 02. 2002.] Enes Halilović. — Ilustr.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 2 (april 2002), str. [4]-5.

   COBISS.SR-ID 513087072

  7. MIHAJLOV, Miha­j­lo
   Prove­tra­van­je knji­ga / Miha­j­lo Miha­jlov ; [raz­go­varao Enes Halilović]. — Fotogr.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 1, br. 1 (decem­bar 2001), str. [4]-6.

   COBISS.SR-ID 512914784

  8. MIHAJLOV, Miha­j­lo, 1934-
   ”We Will Have a Blood Bath” / Miha­j­lo Miha­jlov ; [raz­go­varao Alex Beam]. – Fotogr. — Preuze­to iz: Newaweek, Juli 31, 1978. — Tema bro­ja: M.[Mihajlo] M.[Mihajlov].
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 20/21 (jan­u­ar 2009), str. 46.

   COBISS.SR-ID 514406496

  9. MILOŠEVIĆ, Nenad, 1962-
   Neob­jašn­ji­vo je dejst­vo poez­i­je : inter­vju / Nenad Miloše­vić ; [raz­go­varao Enes Halilović].
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 10, br. 23 (2010), str. 50–60.

   COBISS.SR-ID 514382432

  10. NURI-Hadžić, Bahri­ja, 1904–1994
   Lep­ota zvu­ka : inter­view / Bahri­ja Nuri-Hadžić ; [raz­go­varao Miloš Jevtić]. — Fotogr. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 239–240.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 14, br. 32/33 (2014), str. 7–19.

   COBISS.SR-ID 512784736

  11. REBRONJA, Ismet
   I pakao je bolji nego niš­ta : neob­javl­jeni inter­view / Ismet Rebron­ja ; [raz­gov­or vodio Enes Halilović]. — Sli­ka auto­ra. — Tema bro­ja: In memo­ri­am Ismet Rebron­ja 1942–2006.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 18/19 (juli 2008), str. 22–30.

   COBISS.SR-ID 512160608

  12. RIGONAT, Flavio
   Lom, to sam ja / Flavio Rig­o­nat ; raz­gov­or vodi­la Mar­i­ja Kneže­vić. — Fotogr.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 3/4 (novem­bar 2002), str. [4]-5.

   COBISS.SR-ID 512653152

  13. STEFANOVIĆ, Veroslav
   Povel­ja gra­da / Veroslav Ste­fanović ; [raz­gov­or vodio] Enes Halilović. — Sli­ka autora.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 14/15 (april 2006), str. 8.

   COBISS.SR-ID 514280032

  14. ŠOP, Ljil­jana
   Nema stvaran­ja bez žrtvo­van­ja / Ljil­jana Šop ; [raz­go­varao Enes Halilović]. — Fotogr. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 283–294.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 28/29 (2013), str. 7–28.

   COBISS.SR-ID 514042464

  15. TUCIĆ, Siniša, 1978-
   Otac pes­nik : inter­view / Siniša Tucić ; [raz­go­varao Enes Halilović]. — Sli­ka auto­ra. — Tema bro­ja: Otac.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 7–12.

   COBISS.SR-ID 514424928

  16. VIDOJKOVIĆ, Marko
   Sva­ka kuća za Eurip­i­da : inter­view / Marko Vido­jković ; [raz­go­varao] Enes Halilović. — Sli­ka autora.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 13 (sep­tem­bar 2005), str. 10–11.

   COBISS.SR-ID 514194016

  17. VUJČIĆ, Niko­la, 1956-
   Sve pro­lazi kroz sito vre­me­na : inter­view / Niko­la Vujčić ; [raz­go­varao Enes Halilović]. — Fotogr.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 34/36 (2015), str. 7–11.

   COBISS.SR-ID 514100064

  18. ŽIVANČEVIĆ, Nina
   Ja sam dodirna tač­ka / Nina Živanče­vić ; [raz­go­varao Enes Halilović]. — Fotogr. – Biograf­s­ki podaci: str. 277. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 7–12.

  COBISS.SR-ID 512847200

  1. ŽIVANOVIĆ, Niko­la, 1979-
   Živim u koš­maru : inter­vju / Niko­la Živanović ; raz­go­varao Enes Halilović.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 10, br. 24 (2011), str. 30–36.

   COBISS.SR-ID 188721676

   

  1 FILOZOFIJA

  1. MUMINOVIĆ, Rasim, 1935–2012
   Ishodiš­ta povi­jes­nih frus­traci­ja / Rasim Mumi­nović. — Biograf­s­ki podaci: str. 278. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 72–92.

   COBISS.SR-ID 512896352

  2. Sum­n­ji­va izv­jes­nost / Rasim Mumi­nović. — Biograf­s­ki podaci: str. 288. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 283–294. – Sadrži i: Sum­n­ji­va izv­jes­nost i ethos.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 28/29 (2013), str. 164–189.

   COBISS.SR-ID 514072928

   

  2 RELIGIJA. TEOLOGIJA

  1. KARIĆ, Enes, 1958-
   Isa al-Masih (Isus Krist) u dje­li­ma mus­li­manske pobožnosi i sufi­jske nade : ski­ca / Enes Kar­ić. — Biograf­s­ki podaci: str. 277. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 277–279. — Napomene i bib­li­ografske ref­er­ence uz tekst.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 20–37.

   COBISS.SR-ID 512850272

   

   

  7  UMETNOST. ARHITEKTURA. FOTOGRAFIJA. MUZIKA. SPORT

  1. [GALERIJA]. — Fotogr. — Nenad Milošević.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 23 (2010), str. 75–77.

   COBISS.SR-ID 514446176

  2. [GALERIJA]. — Fotogr. — O poez­i­ji Nikole Živanovića.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 24 (2011), str- 94–96.

   COBISS.SR-ID 514445920

  3. HALILOVIĆ, Enes
   Pod sjenom zamišl­jenog upit­ni­ka / Enes Halilović. — Ilustr.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 55–56.

   COBISS.SR-ID 514040928

  4. ISAKOVIĆ, Ana, 1977-
   Paraz­i­ti su međi nama — higi­jen­s­ki čis­to / Ana Isaković. — Prikaz pred­stave ‘’Paraz­i­ti su među nama — 26751’’ autors­ki pro­jekat Oliv­era Frljića postavl­jen u Prešer­novom gledal­išču u Kran­ju. — Biograf­s­ki podaci: str. 278. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 201–204.

   COBISS.SR-ID 514330976

  5. NIKŠIĆ, Naka
   Sev­dalin­ka / Naka Nikšić. — Napomene i bib­li­ografske ref­er­ence uz tekst. – Bib­li­ografi­ja: str. 39.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 14/15 (april 2006), str. 38–39.

   COBISS.SR-ID 514284384

   

  81  LINGVISTIKA. JEZIK. KNJIŽEVNOST

  1. BULATOVIĆ, Valenti­na, 1971-
   Odis­e­je­va Ita­ka najzad pron­ađe­na? / Valenti­na Bula­tović. — Preuze­to: izvor Beta.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 14/15 (april 2006), str. 58–59.

   COBISS.SR-ID 514290272

  2. Mali hon­o­rari pre­vodi­la­ca dopri­nose lošem kvalite­tu pre­vo­da / Valenti­na Bula­tović. — Preuze­to: izvor Beta.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 13 (sep­tem­bar 2005), str. [4].

   COBISS.SR-ID 514193248

  3. Neu­ki pre­vo­di­o­ci ne haju za sud­binu knjige / Valenti­na Bula­tović. — Preuze­to: izvor Beta.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 14/15 (april 2006), str. 58–59.

   COBISS.SR-ID 514445152

  4. DERKAČ, Lana, 1969-
   Pre­vođen­je / Lana Derkač. — Biograf­s­ki podaci: str. 278. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 192–194.

  COBISS.SR-ID 514330464

  1. REBRONJA, Ismet
   Od Home­ra do Vuka / Ismet Rebron­ja. — Ilust.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 2 (april 2002), str. [3].

   COBISS.SR-ID 513078368

   

  821.111  ENGLESKA KNJIŽEVNOST

  1. BREZ-Valen­ta­jn, Kler
   Pis­ci u zatvoru / Kler Brez-Valen­ta­jn ; pre­v­ela Alek­san­dra Mančić. — Ilust. — Tema bro­ja: Pisan­je i tam­nice. — Priš­tam­pan br. 5. — Oba br. štam­pana u među­sob­no obr­nu­tom smeru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 6 (juli 2003), str. 6–7.

   COBISS.SR-ID 514172000

  2. ĆUKOVIĆ, Mil­i­ca
   Otac i pes­nik po Haroldu Blu­mu / Mil­i­ca Čuković. — Tema bro­ja: Otac. — Biograf­s­ki podaci: str. 180. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­ti: 180–182. — Napomene i bib­li­ografske ref­er­ence uz tekst.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 13–14.

   COBISS.SR-ID 514425184

  3. DURCAN, Paul, 1942-
   Irs­ka 1972 / Paul Dur­can ; sa engleskog Tom­i­ca Bajsić. — Biograf­s­ki podaci: str. 277. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 62.

   COBISS.SR-ID 512852832

  4. DŽERNOT, Liza, 1967-
   Pjes­ma koja započin­je sti­hom Fran­ka Lime / Liza Džer­not ; sa engleskog Ves­na Stanković-Benak. — Beleš­ka o autoru.

  U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 3/4 (novem­bar 2002), str. 37.

  COBISS.SR-ID 512708704

  1. FOKNER na mreži. — Fotogr. — Prene­to: izvor Sanapress.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 2 (april 2002), str. 19.

   COBISS.SR-ID 514444384

  2. GIZI, Piter, 1959-
   Rim­sko zvono / Piter Gizi ; sa engleskog Ves­na Stanković Benak. — Beleš­ka o autoru: str. 29. — Sadrži i: Ale­gori­ja o dvo­jbi ; Jed­nos­tavna pjesma.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 2 (april 2002), str. 28–29.

   COBISS.SR-ID 513104992

  3. HENRI, Bra­jan, 1972-
   Astro­naut / Bri­an Hen­ry ; pre­v­ela Ves­na Stanković Benak. — Beleš­ka o autoru. – Sadrži i: Hib­rid­ni aspekt ; Zim­s­ka bujica.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 1, br. 1 (2001), str. 8.

   COBISS.SR-ID 512922720

  4. HILIS, Robert, 1951-
   Tri pesme / Robert Hilis ; sa engleskog pre­veo David Alba­hari. — Beleš­ka o autoru. — Sadrži i: Da anđeli pos­to­je ; San ; Sa uključen­im grejanjem.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 3/4 (novem­bar 2002), str. 9.

  COBISS.SR-ID 512655456

  1. HOGLAND, Toni, 1953-
   Tele­fon­s­ki poziv / Toni Hog­land ; [sa engleskog Alen Bešić]. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 239–240.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 14, br. 32/33 (2014), str. 5–6.

   COBISS.SR-ID 512779360

  2. HUAN, Hi, 1963-
   Paradok­si / Hi Chuan ; sa engleskog Miroslav Kirin. — Biograf­s­ki podaci: str. 290. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 283–294. — Sadrži i: Stari granični vrh ; Uži­tak ; Klu­pa i stol.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 28/29 (decem­bar 2013), str. 34–35.

   COBISS.SR-ID 514047584

  3. JEJTS, Vii­jam Batler, 1865–1939
   Uža mira / V.[Vilijam] B.[Batler] J.[Jejts] ; [s engleskog Alek­san­dar Belić]. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 239–240. — Sadrži i: Jeze­ro Inis­fri ; Žalost ljubavi ; Pes­ma stare majke ; Žen­sko srce.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 14, br. 32/33 (2014), str. 20–22.

   COBISS.SR-ID 512784992

  4. JOVANOVIĆ, Dani­jela, 1975-
   O Bar­bari i običnos­ti / Dani­jela Jovanović. — Biograf­s­ki podaci: str. 278. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 150.

   COBISS.SR-ID 514324832

  5. KALČIĆ, Mio­drag, 1956-
   Pul­s­ka epi­zo­da Jame­sa Joycea ili kako je Joyce zalu­tao u Puljsko kino / Mio­drag Kalčić. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 239–240. — Napomene i bib­li­ografske ref­er­ence uz tekst.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 14, br. 32/33 (2014), str. 204–234.

   COBISS.SR-ID 512821344

  6. KAMINGS, Edvard Estlin, 1894–1962
   Plusil­imi­nus / E.E.Kamings ; [sa engle-skog Mili­na Mrđen­o­vač­ki]. — Ilus­tr. – Beleš­ka o autoru: str. 26. — Sadrži i: Uvod ; Bilo ko je živeo u super kao gradu ; Moj otac je išao kroz sud­bu ljubavi ; 218 ; Nigde gde nika­da nisam putovao.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 2 (april 2002), str. 24–26.

   COBISS.SR-ID 513099616

  7. KINGSOLVER, Bar­bara, 1955-
   Džaber­vok / Bar­bara King­solver ; [sa engleskog Dani­jela Jovanović]. — Biograf­s­ki podaci: str. 278. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279. — Napomene i bib­li­ografske ref­er­ence uz tekst.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 151–164.

   COBISS.SR-ID 514325344

  8. KRILI, Robert, 1926–2005
   Jedan dan za drugim / Robert Krili ; [sa engleskog Niko­la Živanović]. — Sadrži i: Vode­na muzi­ka ; Upo­zoren­je ; Jezik ; Neš­to ; Znak pažn­je ; Jedan dan ; Ljubav ; Znam jednog čove­ka ; Džekov bluz ; “Ljubav žene”.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 34/36 (2015), str. 22–27.

   COBISS.SR-ID 514100576

  9. MASTERS, Edgar Li, 1868–1950
   Antologi­ja Spun Rivera / Edgar Li Mas­ters ; [sa engleskog Vladimir Sto­jnić]. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 239–240. — Sadrži i: Hod put ; Čejs Hen­ri ; Sudi­ja Somers ; Dejzi Fre­jz­er ; Her Dramer ; Noćni čuvar Endi ; Elza Vert­man ; Hamil­ton Grin.

   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 14, br. 32/33 (2014), str. 23–27.

   COBISS.SR-ID 512785248

  10. MUNGOSHI, Charles, 1947-
   Čov­jek koji je bježao od boli / Charles Mungoshi ; sa engleskog Tom­i­ca Bajsić. — Biograf­s­ki podaci: str. 277. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 64.

   COBISS.SR-ID 512856928

  11. OBRADOVIĆ, Bil­jana D.
   Svi­tak papirusa / Bil­jana D. Obradović ; [pre­v­ele sa engleskog Tat­jana Ste­fanović i Bil­jana D. Obradović]. — Biograf­s­ki podaci: str. 296. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 292–300. — Sadrži i: U Ćufu — Kon­fuči­jevom rod­nom mes­tu ; Oči u oči ; Post mortem.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 12, br. 26/27 (2012), str. 35–39.

   COBISS.SR-ID 514292064

  12. OLEBARA, Nnam­di, 1963-
   Lament rat­ni­ka / Nnam­di Ole­bara ; sa engleskog Tom­i­ca Bajsić. — Biograf­s­ki podaci: str. 277. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 67–68.

   COBISS.SR-ID 512857696

  13. PLAT, Sil­vi­ja, 1932–1963
   Tata / Sil­vi­ja Plat. — Tema bro­ja: Otac. — Biograf­s­ki podaci: str. 180. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 180–182.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 35–37.

   COBISS.SR-ID 514426464

  14. RADMAN, Ves­na, 1984-
   Stubovi kul­ture / Ves­na Rad­man. — Biograf­s­ki podaci: str. 278. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.

  U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 205–208.

  COBISS.SR-ID 514331232

  1. RIČARDS, Piter, 1967-
   Pri­mor­ci / Piter Ričards ; sa engleskog Ves­na Stanković Benak. — Beleš­ka o autoru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 3/4 (novem­bar 2002), str. 36.

   COBISS.SR-ID 512708448

  2. ROTENBERG, Džero­ma, 1931-
   Nev­idljivi lju­di : eskim­s­ka pes­ma / Jerome Rothem­berg ; [sa engleskog Ivana Milankov]. — Izvornik: Jerome Rothe­merg, Shak­ing the Pamkin, New York 1972. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 292–300.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 12, br. 26/27 (2012), str. 5–6.

   COBISS.SR-ID 514290528

  3. SLEZOVIĆ Mehović, Selma
   Mist­ičnost Edgara Alana Poa u deli­ma “Gavran” i “Pad kuće Ašerovih” / Sel­ma Sle­zović Mehović. — Napomene i bib­li­ografske ref­er­ence uz tekst.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 34/36 (2015), str. 265–284.

   COBISS.SR-ID 514078304

  4. STIVENS, Volas, 1879–1955
   O čis­tom pos­to­jan­ju / Volas Stivens ; sa engleskog Niko­la Živanović. — Biograf­s­ki podaci: str. 291. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 283–294.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 28/29 (decem­bar 2013), str. 33.

   COBISS.SR-ID 514047328

   

  821.112.2  NEMAČKA KNJIŽEVNOST

  1. BODROŽIĆ, Mar­i­ca
   Pla­va pti­ca leti kroz razum / Mar­i­ca Bodrožić ; sa nemačkog Minela Rastoder.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 34/36 (2015), str. 80–82.

  COBISS.SR-ID 514104160

  1. GRASS, Gün­ter, 1927–2015
   Lutke / Gin­ter Gras ; [sa nje­mačkog Bis­era Boškai­lo]. — Biograf­s­ki podaci: str. 277. — Sadrži i: Sat ; Frizu­ra ; Kod punog mjese­ca ; Zagušljivi dan ; Bjes­ni­lo ; Sud­bi­na ; Prol­jeće ; Jesen ; U zoološkom vrtu ; Duga pjes­ma ; Pažlji­va ljubav ; Loši stri­jel­ci ; Tor­so ; Rast ; Rast ; Posljed­n­ja misa ; Posli­je podne.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 44–47.

   COBISS.SR-ID 512850784

  2. [Pesme] / Gin­ter Gras ; sa nje­mačkog Bis­era Suljić-Boškai­lo. — Sadrži i: Stra­ho­van­je ; Pepi­ta ; Svim baštovanima.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 14/15 (april 2006), str. 9.

   COBISS.SR-ID 514280288

  3. KRÜGER, Michael, 1943-
   Kako bi? / Mihael Kriger ; sa nje­mačkog Bis­era Boškai­lo. — Biograf­s­ki podaci: str. 277. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str.63.

  COBISS.SR-ID 512856672

  1. KUNCE, Rajn­er
   Kraj bas­ni / Rajn­er Kunce ; sa nemačkog Zlatko Kras­ni. — Ilustr.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 13 (sep­tem­bar 2005), str. [3].

   COBISS.SR-ID 514192992

  2. TRAKL, Georg, 1887–1914
   Pohlep­ni pogle­di / Georg Trakl ; [sa nemačkog Alek­san­dar Belić]. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 239–240. — Sadrži i: Krvni greh ; Večern­je kolo ; Spomen na det­injst­vo ; Johani ; Seljaci.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 14, br. 32/33 (2014), str. 28–32.

   COBISS.SR-ID 512785504

   

  821.113  SEVERNOGERMANSKA KNJIŽEVNOST (SKANDINAVSKE KNJIŽEVNOSTI)

  1. ANDERSON, Claes
   ***[Ponizi nas i…] / Claes Ander­s­son ; [izbor, pre­vod i komen­tar: Ilja Sijar­ić]. — Na početku str.: Šved­s­ka. — Tema bro­ja: Nordi­j­ci. — Priš­tam­pan br. 6. — Oba br. štam­pana u među­sob­no obr­nu­tim smerovima.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 16.

   COBISS.SR-ID 514414176

  2. ANDERSON, Urban
   ***[Ure­zu­jem ljubav u stenu…] / Urban Ander­s­son ; [izbor, pre­vod i komen­tar: Ilja Sijar­ić]. — Na početku str.: Šved­s­ka. — Tema bro­ja: Nordi­j­ci. — Priš­tam­pan br. 6. – Oba br. štam­pana u među­sob­no obr­nu­tom smeru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 16.

   COBISS.SR-ID 514413920

  3. ANVENJARVI, Johani
   Still life / Johani Anven­jarvi ; sa fins-kog: Ilja Sijar­ić i Riitt­va Nuumi­nen. — Na početku str.: Fin­s­ka. — Tema bro­ja: Nordi­j­ci. — Priš­tam­pan br. 6. — Oba br. štam­pana u među­sob­no obr­nu­tom smeru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 23.

   COBISS.SR-ID 514416736

  4. ARNADOTIR, Nina Bjork
   Crni konj u mraku / Nina Bjork Amadotir ; [izbor, pre­vod i komen­tar: Ilja Sijar­ić]. — Na početku str.: Island. — Tema bro­ja: Nordi­j­ci. — Priš­tam­pan br. 6. — Oba br. štam­pana u među­sob­no obr­nu­tom smeru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 12.

   COBISS.SR-ID 514410336

  5. AXELSON, Sun
   ***[Kako sam došla na ovaj svet?…] / Sun Axels­son ; [izbor, pre­vod i komen­tar: Ilja Sijar­ić]. — Na početku str.: Šved­s­ka. — Tema bro­ja: Nordi­j­ci. — Priš­tam­pan br. 6. — Oba br. štam­pana u među­sob­no obr­nu­tom smeru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 16.

   COBISS.SR-ID 514414688

  6. BO, Legi­jas
   Glas u svemiru / Legi­jas Bo ; [izbor, pre­vod i komen­tar: Ilja Sijar­ić]. — Fotogr. — Na početku str.: Fars­ka Ostr­va. — Tema bro­ja: Nordi­j­ci. — Priš­tam­pan br. 6. — Oba br. štam­pana u među­sob­no obr­nu­tom smeru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 9.

   COBISS.SR-ID 514409568

  7. DAGBJARTSDOTIR, Vil­borg
   Ko može da pje­va / Vil­borg Dag­b­jarts­dot­tir ; [izbor, pre­vod i komen­tar: Ilja Sijar­ić]. — Fotogr. — Na početku str.: Island. — Tema bro­ja: Nordi­j­ci. — Priš­tam­pan br. 6. — Oba br. štam­pana u među­sob­no obr­nu­tom smeru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 13.

   COBISS.SR-ID 514410848

  8. DANIELSEN, Arn­bjorn
   Tra­va / Arn­bjorn Danielsen ; [izbor, pre­vod i komen­tar: Ilja Sijar­ić]. — Fotogr. — Na početku str.: Fars­ka Ostr­va. — Tema bro­ja: Nordi­j­ci. — Priš­tam­pan br. 6. — Oba br. štam­pana u među­sob­no obr­nu­tom smeru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 9.

  COBISS.SR-ID 514408800

  1. DOJ, Pal
   Nekad / Pal Doj ; [izbor, pre­vod i komen­tar: Ilja Sijar­ić]. — Ilust. — Na početku str.: Laponi­ja. — Tema bro­ja: Nordi­j­ci. — Priš­tam­pan br. 6. — Oba br. štam­pana u među­sob­no obr­nu­tom smeru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 24.

   COBISS.SR-ID 514412640

  2. EGEN, Jo
   Klar­inet / Jo Eggen ; [izbor, pre­od i komen­tar: Ilja Sijar­ić]. — Ilus­tr. — Na početku str.: Norveš­ka. — Tema bro­ja: Nordi­j­ci. – Priš­tam­pani br. 6. — Oba br. štam­pana u među­sob­no obr­nu­tom smeru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 15.

   COBISS.SR-ID 514413408

  3. EKDAHL, Lina
   Moj mali brat ; Sukob je rešen / Lina Ekdahl. — Na početku str.: Šved­s­ka. — Tema bro­ja: Nordi­j­ci. — Priš­tam­pan br. 6. — Oba br. štam­pana u među­sob­no obr­nu­tom smeru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 18.

   COBISS.SR-ID 514415712

  4. ELDJARN, Torarin
   [Pesme] / Tho­rarinn Eld­jarn ; [izbor, pre­vod i komen­tar: Ilja Sijar­ić]. — Na početku str.: Island. — Tema bro­ja: Nordi­j­ci. — Priš­tam­pan br. 6. — Oba br. štam­pana u među­sob­no obr­nu­tom smeru. — Sadrži i: Konz­er­vaci­ja ; Drukči­je a isto.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 12.

   COBISS.SR-ID 514410080

  5. GREIDER, Goran
   Nacrt i poče­tak / Göran Grei­der ; [iz-bor, pre­vod i komen­tar: Ilja Sijar­ić]. — Ilus­tr. — Na početku str.: Šved­s­ka. — Tema bro­ja: Nordi­j­ci. — Priš­tam­pan br. 6. — Oba br. štam­pana u među­sob­no obr­nu­tom smeru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 5 (juli 2003), str- 17.

   COBISS.SR-ID 514415200

  6. GRIMSDOTIR, Vigdis
   ***[Ne vidiš li…] / Vigdis Grims­dot­tir ; [izbor, pre­vod i komen­tar: Ilja Sijar­ić]. — Na početku str.: Island. — Tema bro­ja: Nordi­j­ci. — Priš­tam­pan br. 6. — Oba br. štam­pana u među­sob­no obr­nu­tom smeru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 12.

   COBISS.SR-ID 514410592

  7. HAMRI, Torsteinn Fra
   Stvaran­je / Torsteinn Fra Ham­ri ; [iz-bor, pre­vod i komen­tar: Ilja Sijar­ić]. – Fo-togr. — Na početku str.: Island. — Tema bro­ja: Nordi­j­ci. — Priš­tam­pan br. 6. — Oba br. štam­pana u među­sob­no obr­nu­tom smeru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 13.

   COBISS.SR-ID 514411104

  8. HEDIN, Beng Erik
   ***[Tiši­na…] / Bent Erik Hedin ; [iz-bor, prvod i komen­tar: Ilja Sijar­ić]. — Na početku str.: Šved­s­ka. — Tema bro­ja: Nordi­j­ci. — Priš­tam­pan br. 6. — Oba br. štam­pana u među­sob­no obr­nu­tom smeru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 16.

   COBISS.SR-ID 514413664

  9. HELMSDAL Nielsen, Gudrid
   Pret­prol­jećno veče / Gudrid Helms­dal Nielsen ; [izbor, pre­vod i komen­tar: Ilja Sijar­ić]. — Fotogr. — Na početku str.: Fars­ka Ostr­va. — Tema bro­ja: Nordi­j­ci. — Priš­tam­pan br. 6. — Oba br. štam­pana u među­sob­no obr­nu­tom smeru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 9.

   COBISS.SR-ID 514409056

  10. HERMODSON, Elis­a­bet
   Biti niš­ta / Elis­a­bet Her­mods­son ; [izbor, pre­vod i komen­tar: Ilja Sijar­ić]. — Ilus­tr. — Na početku str.: Šved­s­ka. — Tema bro­ja: Nordi­j­ci. — Priš­tam­pan br. 6. — Oba br. štam­pana u među­sob­no obr­nu­tom smeru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 17.

   COBISS.SR-ID 514414944

  11. HOLK, Hen­rik
   ***[Uzi­mam rukom kamen…] / Hen­rik Holk ; [izbor, pre­vod i komen­tar: Ilja Sijar­ić]. — Na početku str.: Dan­s­ka. — Tema bro-ja: Nordi­j­ci. — Priš­tam­pan br. 6. — Oba br. štam­pana u među­sob­no obr­nu­tom smeru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 6.

   COBISS.SR-ID 514408544

  12. JAKOBSEN, Rolf, 1907–1994
   Reči / Rolf Jakob­sen ; sa norveškog Marko Vuković. — Biograf­s­ki podaci: str. 284. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 283–294. — Sadrži i: Hisss– ; Kada spava­ju ; Rasti naopačke.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 28/29 (decem­bar 2013), str. 31–32.

   COBISS.SR-ID 514047072

  13. KATAJAVUORI, Riina
   [Pesme] / Riina Kata­javuori ; sa fin-skog: Ilja Sijar­ić i Riitt­va Nuumi­nen. — Na početku str.: Fin­s­ka. — Tema bro­ja: Nordi­j­ci. — Priš­tam­pani br. 6. — Oba br. štam­pana u među­sob­no obr­nu­tom smeru. — Sadrži i: Blag ras­tanak ; Razlikuj.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 23.

   COBISS.SR-ID 514416992

  14. KILPI, Eeva
   [Pesme] / Eeva Kilpi ; sa fin­skog: Ilja Sijar­ić i Riitt­va Nuumi­nen. — Na početku str.: Fin­s­ka. — Tema bro­ja: Nordi­j­ci. — Priš­tam­pan br. 6. — Oba br. štam­pana u među­sob­no obr­nu­tom smeru. — Sadrži i: ***[Ovako su se …] ; ***[Može­mo li …] ; ***[Reci ako smetam…].
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 22.

   COBISS.SR-ID 514416224

  15. KITELSEN, Erling
   ***[U moru sam…] / Erling Kit­telsen ; [izbor, pre­vod i komen­tar: Ilja Sijar­ić]. — Na početku str.: Norveš­ka. — Tema bro­ja: Nordi­j­ci. — Priš­tam­pan br. 6. — Oba br. štam­pana u među­sob­no obr­nu­tom smeru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 14.

   COBISS.SR-ID 514412384

  16. KRISTIENSEN, Inger
   Pos­to­ji / Inger Kristiensen ; [izbor, pre­vod i komen­tar: Ilja Sijar­ić]. — Na početku str.: Dan­s­ka. — Tema bro­ja: Nordi­j­ci. — Priš­tam­pan br. 6. — Oba br. štam­pana u među­sob­no obr­nu­tom smeru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 5 (juli 2005), str. 8.

   COBISS.SR-ID 514157408

  17. KROIK, Asa
   ***[Ko je on…] / Asa Kroik ; [izbor, pre­vod i komen­tar: Ilja Sijar­ić]. — Ilus­tr. — Na početku str.: Laponi­ja. — Tema bro­ja: Nordi­j­ci. — Priš­tam­pan br. 6. — Oba br. štam­pana u među­sob­no obr­nu­tom smeru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 24.

   COBISS.SR-ID 514422112

  18. LARSEN, Mar­i­ane
   Ispostavi­lo se ; Odbi­jač / Mar­i­anne Larsen ; [izbor, pre­vod i komen­tar Ilja Sijar­ić]. — Na početku str.: Dan­s­ka. — Tema bro­ja: Nordi­j­ci. — Priš­tam­pan br. 6. — Oba br. štam­pana u među­sob­no obr­nu­tom smeru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 5 (2003), str. 7.

   COBISS.SR-ID 514128480

  19. LARSON, Stig
   Mani­ja / Stig Lars­son ; [izbor, pre­vod i komen­tar: Ilja Sijar­ić]. — Na početku str.: Šved­s­ka. — Tema bro­ja: Nordi­j­ci. — Priš­tam­pan br. 6. — Oba br. štam­pana u među­sob­no obr­nu­tom smeru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 16.

   COBISS.SR-ID 514414432

  20. LOVEID, Cecilie
   [Pesme] / Cecilie Loveid ; [izbor, pre­vod i komen­tar: Ilja Sijar­ić]. — Na početku str.: Norveš­ka. — Tema bro­ja: Nordi­j­ci. — Priš­tam­pan br. 6. — Oba br. štam­pana u među­sob­no obr­nu­tom smeru. — Sadrži i: Death Week­end ; ***[Tvoj k… što liči …].
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 14.

   COBISS.SR-ID 514411616

  21. LUNDEN, Eldrid
   ***[Da da crna je moja…] / Eldrid Lun­den ; [izbor, pre­vod i komen­tar Ilja Sijar­ić]. — Na početku str.: Norveš­ka. — Tema bro­ja: Nordi­j­ci. — Priš­tam­pan br. 6. — Oba br. štam­pana u među­sob­no obr­nu­tom smeru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 14.

   COBISS.SR-ID 514412128

  22. LUNG, Kristi­na
   ***[Putte je divan…] / Kristi­na Lugn ; [izbor, pre­vod i komen­tar: Ilja Sijar­ić]. — Ilus­tr. — Tema bro­ja: Nordi­j­ci. — Priš­tam­pan br. 6. — Oba br. štam­pana u među­sob­no obr­nu­tom smeru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 5 (juli 2003), str 16.

   COBISS.SR-ID 514167392

  23. MARAINEN, Tomas
   ***[Težak je korak…] / Tomas Marainen ; [pre­vod, izvor, kometar: Ilja Sijar­ić]. — Ilus­tr. — Na početku str.: Laponi­ja. — Tema bro­ja: Nordi­j­ci. — Priš­tam­pan br. 6. — Oba br. štam­pana u među­sob­no obr­nu­tom smeru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 24.

   COBISS.SR-ID 514421344

  24. MATRAS, Kris­t­ian
   Oče­vi / Chris­t­ian Matras ; [izbor, pre­vod i komen­tar: Ilja Sijar­ić]. — Fotogr. — Na početku str.: Fars­ka Ostr­va. — Tema bro­ja: Nordi­j­ci. — Priš­tam­pan br. 6. — Oba br. štam­pana u među­sob­no obr­nu­tim smerovima.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 9.

   COBISS.SR-ID 514409312

  25. MJELVE, Sig­mund
   ***[Pogled s uzvišice…] / Sig­mund Mjelve ; [izbor, pre­vod i komen­tar: Ilja Sijar­ić]. — Ilus­tr. — Na početku str.: Norveš­ka. — Tema bro­ja: Nordi­j­ci. — Priš­tam­pan br. 6. — Oba br. štam­pana u među­sob­no obr­nu­tom smeru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 15.

   COBISS.SR-ID 514413152

  26. NORDBRANDT, Hen­rik
   [Pesme] / Hen­rik Nord­brandt ; [izbor, pre­vod i komen­tar Ilja Sijar­ić]. — Na početku str.: Dan­s­ka. — Tem­at: Nordi­j­ci. — Priš­tam­pan br. 6. — Oba bro­ja štam­pana u među­sob­no obr­nu­tom smeru. — Sadrži i: San o tram­va­ju ; San o propisu ; San o smaknuću ; ***[Mučno je…].
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 6.

   COBISS.SR-ID 514124128

  27. Vanred­no stan­je / Hen­rik Nord­brandt ; [izbor, pre­vod i komen­tar: Ilja Sjar­ić]. — Na početku str.: Dan­s­ka. — Tema bro­ja: Nordi­j­ci. — Priš­tam­pan br. 6. — Oba br. štam­pana u među­sob­no obr­nu­tom smeru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 5 (2003), str. 8.

   COBISS.SR-ID 514145888

  28. OIJER, Bruno K.
   [Pesme] / Bruno K. Öijer ; [izbor, pre-vod i komen­tar: Ilja Sijar­ić}. — Ilus­tr. — Na početku str.: Šved­s­ka. — Tem­at bro­ja: Nordi­j­ci. — Priš­tam­pan br. 6. — Oba br. štam­pana u među­sob­no obr­nu­tom smeru. — Sadrži i: ***[Pokra­di nas i nazovi to…] ; ***[Rodi-smo se s ogromnim…].
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 17.

   COBISS.SR-ID 514415456

  29. OSKAR, Jon
   Isti­na / Jon Oskar ; [izbor, pre­vod i komen­tar: Ilja Sijar­ić]. — Fotogr. — Na početku str.: Island. — Tema bro­ja: Nordi­j­ci. — Priš­tam­pan br. 6. — Oba br. štam­pana u među­sob­no obr­nu­tom smeru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 13.

   COBISS.SR-ID 514411360

  30. OTONOKOSKI, Lau­ri
   ***[Ponekad mis­lim…] / Lau­ri Otonokos­ki ; sa fin­skog: Ilja Sijar­ić i Riitt­va Nuumi­nen. — Na početku str.: Fin­s­ka. — Tema bro­ja: Nordi­j­ci. — Priš­tam­pani br. 6. — Oba br. štam­pana u među­sob­no obr­nu­tom smeru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 22.

   COBISS.SR-ID 514416480

  31. PAIVIO, Sara
   Budućnost / Sara Paiv­io ; [izbor, pre­vod i kometar: Ilja Sijar­ić]. — Ilus­tr. — Na početku str.: Laponi­ja. — Tema bro­ja: Nordi­j­ci. — Priš­tam­pan br. 6. — Oba br. štam­pana u među­sob­no obr­nu­tom smeru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 24.

   COBISS.SR-ID 514421856

  32. PALTO, Kristi
   ***[Udari, šini, …] / Kirsti Palt­to ; [izbor, pre­vod i komen­tar: Ilja Sijar­ić]. — Ilus­tr. — Na početku str.: Laponi­ja. — Tema bro­ja: Nordi­j­ci. — Priš­tam­pan br. 6. — Oba br. štam­pana u među­sob­no obr­nu­tom smeru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 24.

   COBISS.SR-ID 514421600

  33. POULSEN, Peter
   Jed­na teš­ka god­i­na u sta­tis­ti­ci / Peter Poulsen ; [izbor, pre­vod i komen­tar: Ilja Sijar­ić]. — Na početku str.: Dan­s­ka. — Tema bro­ja: Nordi­j­ci. — Priš­tam­pan br. 6. — Oba br. štam­pana u među­sob­no obr­nu­tom smeru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 8.

   COBISS.SR-ID 514152032

  34. RASMUNSON, Lud­vig
   O poez­i­ji danas / Lud­vig Ras­mun­sson ; [izbor, pre­vod i komen­tar: Ilja Sijar­ić]. — Ilus­tr. — Tema bro­ja: Nordi­j­ci. — Priš­tam­pan br. 6. — Oba br. štam­pana u među­sob­no obr­nu­tom smeru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 19.

   COBISS.SR-ID 514167648

  35. REČ je mogla sve: poez­i­ja Eski­ma / [izbor, pre­vod i komen­tar Ilja Sijar­ić]. — Fotogr. — Tema bro­ja: Nordi­j­ci. — Priš­tam­pan br. 6. — Oba br. štam­pana u među­sob­no obr­nu­tom smeru. — Sadrži i: U kući ; Jed­na mala pes­ma ; Kad bis­mo imali dva kon­ja ; Doći ću ; Glas koji ulepša­va zemlju ; Zbo­gom ; Veli­ka lav­ina ; Svet­lost ; Mi ne traži­mo ; Mit o postanku sve­ta ; Na početku.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 25–26.

   COBISS.SR-ID 514170208

  36. REM, Hov­ard, 1959-
   Kada postaneš mator / Hov­ard Rem. — Str. 79: Beleš­ka o autoru. — Sadrži i: Sedi znatiželjnik ; Dete ; To što imaš ; To nije smrt ; Kada postaneš mator ; Besana noć ; O koži: Ven­era u krznu.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 34/36 (2015), str. 77–79.

   COBISS.SR-ID 514103904

  37. SARIKOSKI, Pen­ti
   [Pesme] / Pen­ti Saarikos­ki ; sa fin­skog: Ilja Sijar­ić i Riitt­va Nuumi­nen. — Na početku str.: Fin­s­ka. — Tema bro­ja: Nordi­j­ci. – Priš­tam­pan br. 6. — Oba br. priš­tam­pana u među­sob­no obr­nu­tom smeru. — Sadrži i: Na obali ; Samo tajni otpor ; ***[Jedući makarone se-ćam se …] ; ***[Danas uzi­mam dru­gi put…] ; Moj stan.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 22.

   COBISS.SR-ID 514415968

  38. SIJARIĆ, Ilja
   O ovom izboru / Ilja Sijar­ić. — Ilus­tr. — Tema bro­ja: Nordi­j­ci. — Priš­tam­pan br. 6 (2003). — Oba br. štam­pana u među­sob­no obr­nu­tom smeru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 5 (juli 2003), str. [3].

   COBISS.SR-ID 513126240

  39. SIJARIĆ, Ilja
   Ostr­vo vatre, leda i knjige / Ilja Sijar­ić. — Ilus­tr. — Tema bro­ja: Nordi­j­ci. — Priš­tam­pan br. 6. — Oba br. štam­pana u među­sob­no obr­nu­tom smeru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 10–11.

   COBISS.SR-ID 514158176

  40. Svet­in­ja fin­skog duha / Ilja Sijar­ić. — Ilus­tr. — Tema bro­ja: Nordi­j­ci. — Priš­tam­pan br. 6. — Oba br. štam­pana u među­sob­no obr­nu­tom smeru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 20–21.

   COBISS.SR-ID 514167904

  41. Živ­io Lord Bajron / Ila Sijar­ić. — Ilus­tr. — Tema bro­ja: Nordi­j­ci. — Priš­tam­pan br. 6. — Oba br. štam­pana u među­sob­no obr­nu­tom smeru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 5 (juli 2003), str. [4]-5.

   COBISS.SR-ID 513126496

  42. STEINAR, Steinn
   Uspa­van­ka ; L’ homme stat­ue / Steinn Steinar ; [izbor, pre­vod i komen­tar: Ilja Sijar­ić]. — Na početku str.: Island. — Tema bro­ja: Nordi­j­ci. — Priš­tam­pan br. 6. — Oba br. štam­pana u među­sob­no obr­nu­tom smeru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 12.

   COBISS.SR-ID 514409824

  43. TIAINEN, Arja
   [Pesme] / Arja Tiainen ; sa fin­skog: Ilja Sijaić i Riitt­va Nuumi­nen. — Na početku str.: Fin­s­ka. — Tema bro­ja: Nordi­j­ci. — Priš­tam­pan br. 6. — Oba br. priš­tam­pana u među­sob­no obr­nu­tom smeru. — Sadrži i: ***[Ostani u meni…] ; ***[Čovek je pok­lon…] ; ***[Kada je napokon…] ; ***[Ja sam nosi­la…] ; ***[On je mirisao na…].
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 23.

   COBISS.SR-ID 514421088

  44. TORVUND, Helge
   Pla­va kuhin­ja / Helge Torvund ; [izvor, pre­vod i komen­tar: Ilja Sijar­ić]. — Ilus­tr. — Na početku str.: Norveš­ka. — Tema bro­ja: Nordi­j­ci. — Priš­tam­pan br. 6. — Oba br. štam­pana u među­sob­no obr­nu­tom smeru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 5 (juli 2005), str. 15.

   COBISS.SR-ID 514412896

  45. TUREL, Dan
   ***[Sam si u bijeloj sobi…] / Dan Turell ; [izbor, pre­vod i komen­tar: Ilja Sijar­ić]. — Na početku str.: Dan­s­ka. — Tema bro­ja: Nordi­j­ci. — Priš­tam­pan br. 6. — Oba br. štam­pana u među­sob­no obr­nu­tom smeru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 8.

   COBISS.SR-ID 514156896

  46. ULVEN, Tor
   ***[Decem­bar, posli­je­podne…] / Tor Ulven ; [izbor, pre­vod i komen­tar: Ilja Sijar­ić]. — Na početku str.: Norveš­ka. — Tema bro­ja: Nordi­j­ci. — Priš­tam­pan br. 6. — Oba br. štam­pana u među­sob­no obr­nu­tom smeru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 5 (juli 2006), str. 14.

   COBISS.SR-ID 514411872

  47. UTSI, Paulus
   Ogn­jište / Paulus Utsi ; [izbor, pre­vod i komen­tar: Ilja Sijar­ić]. — Ilus­tr. — Na početku str.: Laponi­ja. — Tema bro­ja: Nordi­j­ci. – Pri-štam­pan br. 6. — Oba br. štam­pana u među­sob­no obr­nu­tom smeru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 24.

   COBISS.SR-ID 514169696

  48. VIROLAINEN, Mer­ja
   ***[Skla­pam oči i…] / Mer­ja Viro­lainen ; sa fin­skog: Ilja Sijar­ić i Riitt­va Nuumi­nen. — Na početku str.: Fin­s­ka. — Tema bro­ja: Nordi­j­ci. — Priš­tam­pan br. 6. — Oba br. štam-pana u među­sob­no obr­nu­tom smeru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 23.

   COBISS.SR-ID 514419296

   

  821.13  ROMANSKE KNJIŽEVNOSTI

  1. PERTA, Cos­min, 1982-
   Uspa­vanke za moju gen­eraci­ju / Cos­min Perţa ; [s rumun­skog Adri­an Oproiu i Ana Brnardić Oproiu]. — O autori­ma: Kre-nuli su po Sen­tu: str. 239–240. — Sadrži i: God­i­na­ma su vjetro­vi rušili stare zidove ; Povratak u vlasti­to tije­lo: nužnost ; Hlad­noća šljun­ka kad hodaš ; Došao sam u središte delirija.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 14, br. 32/33 (2014), str. 35–45.

   COBISS.SR-ID 512786272

  2. STANESKU, Gabriel
   Vreme trešan­ja / Gabriel Stanesku ; s rumun­skog Miljurko Vukadi­nović. — Sadrži i: Posled­n­ja lek­ci­ja o dis­an­ju ; Studi­ja sluča­ja ; Pepeo ; Pejzaž sa dušom ; Dra­gi učitelju ; Voda vaz­duh zeml­ja vatra ; Uni­verzitet­sko pre­da­van­je ; Vreme trešanja.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 3/4 (novem­bar 2002), str. 14–15.

   COBISS.SR-ID 512662624

   

  1. STETIJE, Salah, 1929-
   Okruže­na snevači­ca / Salah Steti­je ; s fran­cuskog Miloš Konstantinović.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 34/36 (2015), str. 29.

   COBISS.SR-ID 514101344

   

  821.134(7/8)  LATINOAMERIČKE KNJIŽEVNOSTI

  1. BERTOLINO, Niko­la, 1931-
   Krv / Niko­la Bertoli­no. — Biograf­s­ki podaci: str. 278. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 93–94.

   COBISS.SR-ID 512896608

  2. Samoća i snovi / Niko­la Bertoli­no. — Fotogr. — Tema bro­ja: Otac. — Odlo­mak iz auto­bi­ograf­skog djela ”Novi zav­ičaj”, po-glavl­je ”Samoća i snovi”. — Biograf­s­ki podaci str. 182. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 180–182.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 143–146.

   COBISS.SR-ID 514439264

  3. BOLANJO, Rober­to, 1953–2003
   Roman­tični psi : (izbor iz poez­i­je) / Rober­to Bolaño ; [prire­dio Damir Šodan] ; [sa špan­skog Darko Poslek]. — Beleš­ka o autoru: Str. 71. — Napomene i bib­li­ografske ref­er­ence uz tekst. — Sadrži i: Auto­portret u dvade­se­toj ; Ernesto Car­de­nal ; Lupe ; Fran­cuskin­ja ; Rend­genske zrake ; Godzil­la u Mek­siku ; Dino Cam­pana rev­idi­ra živ­o­topis u psi­hi­ja­tri­jskoj bol­ni­ci Cas­tel Pul­ci ; Bol­ničarke ; Moj živ­ot u cil­je­vi­ma za preživl­ja­van­je ; Lisa.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 34/35 (2015), str. 59–72.

   COBISS.SR-ID 514103392

  4. BRIZA, Jan, 1946-
   Ekste­ri­or­izam pes­ni­ka Nikaragve / Jan Briza.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 1, br. 1 (decem­bar 2001), str. 14.

   COBISS.SR-ID 512935520

  5. DIJAS Mar­tines, Manuel
   Slučaj Padil­ja iznu­tra : (odlo­mak) / Manuel Dijas MAr­tines. — Tema bro­ja: Pisan­je i tam­nice. — Priš­tam­pan br. 5. — Oba br. štam­pana u među­sob­no obr­nu­tom smeru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 6 (juli 2003), str. 18.

   COBISS.SR-ID 514178144

  6. ELOJ-Gar­si­ja, Marija
   Metafizika krpe / Mar­i­ja Eloj-Gar­si­ja ; sa špan­skog S.[Silvija] M.[Monros]-Stojaković. — Beleš­ka o autoru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 19.

   COBISS.SR-ID 513139296

  7. FERNANDES, Fran­cisko de Asis
   Epi­gra­mi / Fran­cisko de Asis Fer­nan­des ; pre­veo Jan Briza.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 1, br. 1 (decem­bar 2001), str. 15.

   COBISS.SR-ID 512936032

  8. GUTIJERES, Ernesto
   Moja zeml­ja je tako mala / Ernesto Guti­jeres ; pre­v­ela Krin­ka Vidaković Petrov.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 1, br. 1 (decem­bar 2001), str. 15.

   COBISS.SR-ID 513004640

  9. KABRALES, Lusi Alberto
   Pes­ma oča­ja / Lusi Alber­to Kabrales ; pre­veo Jan Briza.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 1, br. 1 (decem­bar 2001), str. 15.

   COBISS.SR-ID 512935776

  10. KARDENAL, Ernesto
   Hose Dolores Estra­da / Ernesto Kar­de­nal ; pre­v­ela Krin­ka Vidaković Petrov.

  U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 1, br. 1 (decem­bar 2001), str. 15.

  COBISS.SR-ID 513004896

  1. MANČIĆ, Alek­san­dra
   Zatvor nad glavom : slučaj Padil­ja / Alek­san­dra Mančić. — Ilus­tr. — Tema bro­ja: Pisan­je i tam­nice. — Priš­tam­pan br. 5. — Oba br. priš­tam­pana u među­sob­no obr­nu­tom smeru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 6 (juli 2003), str. 5.

  COBISS.SR-ID 514171232

  1. PADILJA, Eber­to
   Zlo pamćen­je : (odlo­mak) / Eber­to Padil­ja. — Tema bro­ja: Pisan­je i tam­nice. — Priš­tam­pan br. 5. — Oba br. štam­pana u među­sob­no obr­nu­tom smeru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 6 (juli 2003), str. 19.

   COBISS.SR-ID 514178400

  2. PASOS, Hoakin
   Slepi Indi­josi / Hoakin Pasos ; pre­veo Jan Briza.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 1, br. 1 (decem­bar 2001), str. 15.

   COBISS.SR-ID 512991840

  3. PISARNIK, Ale­han­dra, 1936–1972
   Sedam pesama / Ale­han­dra Pis­arnik ; sa špan­skog Mar­i­ja Kneže­vić. — Beleš­ka o autoru. — Sadrži i: Prek­lin­ji glas ; Kao voda preko kame­na ; Suton ; Velike reči ; Suton ; Pes­ma ; Na tvo­ju godišnjicu.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 2 (april 2002), str. 13.

  COBISS.SR-ID 513088352

  1. ROSETI, Ana
   Ako čaša pos­to­ji samo da bi uto­lila žeđ, / Ana Roseti ; sa špan­skog S.[Silvija] M.[Monros] Sto­jaković. — Beleš­ka o autoru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 3/4 (novem­bar 2002), str. 8.

   COBISS.SR-ID 512656480

  2. SANTOS, Mario
   Leto / Mario San­tos ; pre­veo Jan Briza.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 1, br. 1 (decem­bar 2001), str. 15.

   COBISS.SR-ID 512995424

  3. SEABRA, Hoze Augus­to, 1937–2004
   Grč­ka gra­mati­ka / Hoze Augus­to Seabra ; s por­tu­gal­skog prepe­vao Miljurko Vukadinović.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 3/4 (novem­bar 2002), str. 24.

   COBISS.SR-ID 512682336

  4. SIMIĆ, Milan R., 1959-
   Mist­ičari stvarnos­ti, ogleda­lo u tunelu, tunel u lavir­in­tu: mala priča o gorostasi­ma: Borhe­su, Sabatu i Kor­tasaru / Milan R. Sim­ić. — Napomene i bib­li­ografske ref­er­ence uz tekst.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 14/15 (april 2006), str. 22–23.

   COBISS.SR-ID 514281568

  5. VALLEJO, César, 1892–1938

  ¡Cuí­date, España…í / César Valle­jo. – Biograf­s­ki podaci: str. 293. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 283–294.
  U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 28/29 (2013), str. 40.

  COBISS.SR-ID 514443360

  1. VALJEHO, Sesar, 1892–1938
   Čuvaj se, Špani­jo…! / Sesar Val­je­ho ; sa špan­skog Sil­vi­ja Mon­ros Sto­jaković. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 283–294.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 28/29 (decem­bar 2013), str. 41.

   COBISS.SR-ID 514048352

   

  821.14’06  GRČKA KNJIŽEVNOST

  1. KORNETI, Elza
   Čovek u fazi čekan­ja / Elza Kor­neti ; [sa grčkog Tama­ra Kostić-Pahnoglu]. — Beleš­ka o autoru: str. 58. — Sadrži i: Saoseća­jući s čovečanstvom ; Svet se stal­no sniža­va ; Razgnevl­jeni dže­lat ; Klepet sta­da ; Od danas ; Nau­ka želi da si bez duše ; Dobri moj pri­jatelju nikad nemoj da zab­o­rav­iš ; Osnovno nače­lo samoodrža­van­ja ; Da se zaljubiš.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 34/36 (2015), str. 51–58.

   COBISS.SR-ID 514103136

  821.161  ISTOČNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI

  1. ESENIN, Sergeï Alek­san­drovič, 1895.1925
   Iz per­si­jskih moti­va / Sergej Jesen­jin ; s ruskog Ismet Rebronja.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 14/15 (april 2006), str. [3].

   COBISS.SR-ID 514279520

  2. GOLJAVKIN, Vik­tor, 1929-
   Tri pohvale / Vik­tor Gol­javkin ; s ruskog Zorislav Paunković. — Beleš­ka o autoru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 3/4 (novem­bar 2002), str. 34.

   COBISS.SR-ID 512692576

  3. HODASEVIČ, Vadislav Feli­cianovič, 1886–1939
   Peter­burg / Vladislav Hoda­se­vić ; s ruskog Duško Paunković. — Beleš­ka o autoru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 5.

   COBISS.SR-ID 513130080

  4. MATOVIĆ, Vladimir
   Jedan pam­flet pro­tiv Okto­barske rev­olu­ci­je : polemič­ki osvrt na članak Miha­jla Miha­jlo­va ‘’Lje­to Moskovsko 1964’’ objavl­jen u časopisu ”Delo” / Vladimir Matović, Sve­tozar Sto­janović. — Fotogr. — Preuze­to iz: Glediš­ta, 1965, br. 2, str. 281–283 / Vladimir Matović, Sve­tozar Sto­janović. — Tema bro­ja: M.[Mihajlo] M.[Mihajlov].
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 20/21 (jan­u­ar 2009), str. 8–10.

   COBISS.SR-ID 514401632

  5. MIHAJLOV, Miha­j­lo
   Mrtvi dom F.M.Dostojevskog i jedan dan u živ­o­tu Ivana Deniso­viča A. Solžen­jic­i­na. — Tema bro­ja: M.[Mihajlo] M.[Mihajlov]. — Napomene i bib­li­ografske ref­er­ence uz tekst.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 20/21 (jan­u­ar 2009), str. 20–32.

   COBISS.SR-ID 512756320

  6. Svo­jevremene mis­li / Miha­j­lo Mi-hajlov. — Tema bro­ja: M.[Mihalo] M.[Mihajlov].
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 20/21 (jan­u­ar 2009), str. 13–19.

   COBISS.SR-ID 512159840

  7. ROSTOKINA, Anna, 1986-
   *** [Mno­go je tužno…] / Ana Ros­to-kina ; [sa ruskog pre­v­ela Ana Ros­tok­i­na]. — Biograf­s­ki podaci: str. 277. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 70–71.

   COBISS.SR-ID 512895328

  8. Pes­ma za mog oca / Ana Ros­tok­i­na ; sa ruskog pre­v­ela autor­ka. — Fotogr. — Tema bro­ja: Otac. — Biograf­s­ki podaci: str. 180. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 180–182.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 50–51.

   COBISS.SR-ID 514428256

  9. SERGEEV, Andrej, 1933–1998
   Dve pričice / Andrej Serge­jev ; sa ruskog Zorislav Paunković. — Ilus­tr. – Beleš­ka o autoru. — Sadrži i: Lepa Fran­cus­ka ; Stara nova Moskva.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 11/12 (jan­u­ar 2005), str. 11.

   COBISS.SR-ID 514202208

   

  821.162  ZAPADNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI

  1. LEC, Stanislav Jerži, 1909–1966
   Neočešl­jane mis­li / Stanislav J.[Jerzi] L.[Lec] ; s poljskog Ilja Sijar­ić. — Beleš­ka o autoru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 3/4 (novem­bar 2002), str. [51].

   COBISS.SR-ID 512757856

  2. ŠIMBORSKA, Visla­va
   Rani sat / Visla­va Šim­bors­ka ; s poljskog Ilja Sijar­ić. — Beleš­ka o autoru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 3/4 (novem­bar 2002), str. [3].

   COBISS.SR-ID 512766304

  3. ŠISTEK, Fran­tišek
   Češ­ka književ­na panora­ma / Fran­tišek Šis­tek. — Fotogr.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 3/4 (novem­bar 2002), str. 12–13.

   COBISS.SR-ID 512661856

  4. ŠISTEK, Fran­tišek
   Mino­taur / Fran­tišek Šis­tek ; sa češkog Vla­do Borozan. — Sadrži i: Tro­jan­s­ka pob­je-da ; Naređen­je ; Vodič pustin­jom ; Mino­taur ; Sahrana ; Zaš­to nisam volio komu­niste ; Čuo sam o jed­noj djevo­j­ci ; Na brdu je sto­jala kuća.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 13.

   COBISS.SR-ID 513130592

  5. ŠVJETLICKI, Marćin, 1961-
   Opozivne aktivnos­ti / Marćin Švjetlic­ki ; s poljskog Bis­er­ka Rajčić. — Beleš­ka o autoru. — Sadrži i: Ležan­je ; Škljo­can­je ; Nuđen­je ; Umi­ran­je ; Zavođen­je ; Izlažen­je ; Ubi­jan­je ; Pran­je sudo­va ; Menjanje.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 3/4 (novem­bar 2002), str. 20–21.

   COBISS.SR-ID 512667232

  6. ŽUHOVSKA Arent, Agn­ješ­ka, 1983-
   Prom­e­te­je­va jetra / Agn­ješ­ka Žuhovs­ka Arent ; sa poljskog pre­v­ela autor­ka. – Biograf­s­ki podaci: str. 294. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 283–294.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 28/29 (2013), str. 45–50.

   COBISS.SR-ID 514048864

   

  821.163.2  BUGARSKA KNJIŽEVNOST

  1. ČOLEVA, Sil­vi­ja, 1953-
   ***[Znam da sve žrtvu­ješ…] / Sil­vi­ja Čol­e­va ; sa bugarskog Velimir Kos­tov. — Biograf­s­ki podaci: str. 277. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 66.

   COBISS.SR-ID 512857440

   

   

  821.163.3  MAKEDONSKA KNJIŽEVNOST

  1. DIMKOVSKA, Lidi­ja, 1971-
   Aloe vera / Lidi­ja Dimkovs­ka ; sa make­don­skog Lidi­ja Dimkovs­ka. — Beleš­ka o autoru: str. 35. — Sadrži i: Star­i­ca piše svome star­cu ; Poe­ma počet­ka ; Obrat­na per­spek­ti­va ; Aloe Vera.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 2 (april 2002), str. 34–35.

   COBISS.SR-ID 513108064

  2. Mla­da make­don­s­ka poez­i­ja / Lidi­ja Dimovska.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 2 (april 2002), str. 18–19.

   COBISS.SR-ID 513096800

  3. ISAKOVSKI, Igor, 1970-
   Pli­van­je u praši­ni / Igor Isakovs­ki ; [s make­don­skog pre­veo autor]. — Biograf­s­ki podaci: str. 292. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 292–300.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 12, br. 26/27 (2012), str. 178–196.

   COBISS.SR-ID 514310752

  4. KALEŠKOVSKI, Emil, 1977-
   Sahrana ili bogovi dunđeri prave sarkofag za zemlju ; Sud­bi­na / Emil Kaleškovs­ki ; pre­veo Ris­to Vasilevs­ki. — Beleš­ka o autoru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 1, br. 1 (decem­bar 2001), str. 21.

   COBISS.SR-ID 513041248

  5. KRAJNOVIĆ, Adri­jana, 1987-
   Poez­i­ja alogičke usmerenos­ti na čove­ka / Adri­jana Kra­jnović. — Prikaz knjige: Ris­to Vasilevs­ki: Ode, o da, Smed­ere­vo, 2013. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 239–240.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 14, br. 32/33 (2014), str. 187–190.

   COBISS.SR-ID 512810336

  6. LAZAROV, Ris­to, 1949-
   Ikar / Ris­to Lazarov ; priredi­la L.[Lidija] D.[Dimovska[]. — Beleš­ka o autoru. — Sadrži i: Čamac za spasa­van­je ; Jav­na pes­ma ; Sloml­jeni krčag ; Šutnja.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 3/4 (novem­bar 2002), str. 41.

   COBISS.SR-ID 512709472

  7. MADŽIROV, Niko­la, 1973-
   Izlaz / Niko­la Madžirov ; priredi­la L.[Lidija] D.[Dimovska]. — Beleš­ka o autoru. — Sadrži i: Daleko ; Pris­ust­vo ; Koga ; Iz-laz ; Buđen­je ; Dani kad tre­ba biti sam.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 3/4 (novem­bar 2002), str. 40.

   COBISS.SR-ID 512709216

  8. MARTINOVSKI, Vladimir
   Porodični portret / Vladimir Mar­ti­novs­ki ; sa make­don­skog Sei­da Beganović. — Tema bro­ja: Otac. — Biograf­s­ki podaci: str. 182. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 180–182.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 40–41.

   COBISS.SR-ID 514426976

  9. OSMANLI, Tomis­lav, 1956-
   Svad­ba na Dorćolu / Tomis­lav Osman­li ; [sa make­don­skog Zoran Ž. Paunović]. — Napomene i bib­li­ografske ref­er­ence uz tekst.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 34/36 (2015), str. 163–181.

   COBISS.SR-ID 514091616

  10. PROKOPIEV, Alek­san­dar
   Foto finiš / Alek­san­dar Prokopiev ; sa make­don­skog autor. — Ilustr.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 38–39.

   COBISS.SR-ID 514039136

  11. TODOROVSKI, Gane
   Mapa Make­donije / Gane Todor­ovs­ki ; pre­veo Ris­to Vasilevs­ki. — Sadrži i: Mrt­vo jeze­ro ; Mapa Make­donije ili: pes­ma o Tana­su Lukovskog ; Gol­u­bi­ca ; Kupina ; Kraj leta.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 1, br. 1 (decem­bar 2001), str. 20–21.

   COBISS.SR-ID 513036128

  12. VASILEVSKI, Ris­to
   Telo, duh / Ris­to Vasilevski.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 12.

   COBISS.SR-ID 513130336

   

  821.163.4.09  SRPSKOHRVATSKA I BOŠNJAČKA KNJŽEVNOST.  KRITIKE I STUDIJE

  1. ALBAHARI, David
   Dan za pisan­je iz tam­nice / David Alba­hari. — Ilus­tr. — Tema bro­ja: Pisan­je i tam­nice. — Priš­tam­pan br. 5. — Oba br. štam­pana u među­sob­no obr­nu­tom smeru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 6 (juli 2003), str. [4].

   COBISS.SR-ID 514170720

  2. ALEKSIĆ, Jana, 1984-
   Zla­tousti mladić na stani­ci za starce / Jana Alek­sić. — Prikaz knjige: Niko­la Živa-nović: Astapo­vo, Kral­je­vo, 2009.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 10, br. 24 (2011), str. 55–65.

   COBISS.SR-ID 188728076

  3. Žud­n­ja za teurgi­jom u biću pesme : (psal­mi Vojisla­va Kara­novića) / Jana M. Alek­sić. — Biograf­s­ki podaci: str. 283. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 283–294. — Napomene i bib­li­ografske ref­er­ence uz tekst.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 28/29 (2013), str. 245–262.

   COBISS.SR-ID 514076512

  4. ARBUTINA, Petar V.
   Ontološ­ka sli­ka i indi­vid­u­al­nost pripovedačkog uni­verzu­ma Ćami­la Sijar­ića / Petar V. Arbutina.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 13 (sep­tem­bar 2005), str. 16–18.

   COBISS.SR-ID 514195040

  5. Poni­ran­je gra­da / Petar V. Arbuti­na. — Prikaz knjige: Branislav Bjel­i­ca, Beograd­sko čištil­ište, Beograd, 2001. — Zajed. stv. nasl.: Tri osvrta.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 3/4 (novem­bar 2002), str. 49.

   COBISS.SR-ID 512765792

  6. Priča o đavolovom učeniku / Petar V. Arbuti­na ; ilus­tracije Muhamed Đer­lek. — Ilustr.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 1, br. 1 (decem­bar 2001), str. 22–23.

   COBISS.SR-ID 513068128

  7. Puto­van­je ka sebi / Petar V. Arbuti­na. — Prikaz knjige: Olga Tokarčuk: U potrazi za knjigom, Beograd, 2002. — Zajed. stv. nasl.: Tri osvrta.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 3/4 (novem­bar 2002), str. 48.

  COBISS.SR-ID 512713824

  1. Puto­van­je na kraj živ­ota / Petar V. Arbuti­na. — Prikaz knjige: Vladimir Tasić, Oproš­ta­jni dar, Novi Sad, 2000. — Zajed. stv. nasl.: Tri osvrta.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 3/4 (novem­bar 2002), str. 49.

   COBISS.SR-ID 512766048

  2. BOGNAR, Zoran, 1965-
   Orfe­jsko zaveš­tan­je / Zoran Bog­nar. — Sli­ka B. Miljkovića. — Sadrži i: Hroni­ka ; Kraj putovanja.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 2 (april 2002), str. 8–9.

   COBISS.SR-ID 513087584

  3. Oti­man­je vaz­duha ili­ti ero­som pro­tiv ali­mentaci­je / Zoran Bog­nar. — Prikaz knjige: Radi­voj Šajtinac: Psi ver­sa ili oti­man­je vaz­duha, Beograd, 2005.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 14/15 (april 2006), str. 33–34.

   COBISS.SR-ID 514283360

  4. Zore i vihori / Zoran Bognar.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 3/4 (novem­bar 2002), str. 6.

   COBISS.SR-ID 512653408

  5. BOŠKOVIĆ, Dra­gan, 1970-
   B. B. B. / Dra­gan Bošković. — Tema bro­ja: Otac. — Biograf­s­ki podaci: str. 180. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 180–182.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 28–33.

   COBISS.SR-ID 514425952

  6. BULIĆ, Zehni­ja, 1970-
   O Berlin­skom ledu / Zehni­ja Bulić. — Prikaz knjige: Hodo Katal: Berlin­s­ki led, Sara­je­vo, 1999.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 2 (april 2002), str. 36.

   COBISS.SR-ID 513119328

  7. Riječ iz riječi / Zehni­ja Bulić. — Ilus­tr. — Prikaz knjige: Jah­ja Fehra­tović: Korek­tor svez­nadar, Novi Pazar, 2002.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 53–54.

   COBISS.SR-ID 514040672

  8. ĆUKOVIĆ, Mil­i­ca, 1987-
   Igre bez hle­ba: medi­js­ka upotre­ba čove­ka / Mil­i­ca Ćuković. — Prikaz drame Srđana Vučinića: Umet­nik u gladovan­ju (plan­e­tar­na atrak­ci­ja u 10 tača­ka), u: Neza­jaz: drame i druge priče, Beograd, 2013. — Bib­li­ografi­ja: str. 197–198. — Napomene i bib­li­ografske ref­er­ence uz tekst.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 14, br. 32/33 (2014), str. 194–198.

   COBISS.SR-ID 512816480

  9. Šta nakon komadan­ja Orfe­ja? : (diskurs ljubavi u postide­ološkom dobu) / Mil­i­ca Ćuković. — Prikaz knjige: Bojan Sav­ić Osto­jić: Stere­o­ra­ma (sce­nar­i­jum), Panče­vo, 2013. — Napomene i bib­li­ografske ref­er­ence uz tekst. — Bib­li­ografi­ja: str. 260–261.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 34/35 (2015), str. 253–261.

   COBISS.SR-ID 514079072

  10. FEHRATOVIĆ, Jah­ja
   Bosan­skim dru­movi­ma drumeći / Jah­ja Fehra­tović. — Prikaz knjige: Dže­vad Jahić: Vitorin vri­jes, Mostar, 2004.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 14/15 (april 2006), str. 36–37.

   COBISS.SR-ID 514284128

  11. Pokušaj razu­mi­je­van­ja tekućih književ-nih ten­den­ci­ja / Jah­ja Fehratović.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 13 (sep­tem­bar 2005), str. 20–21.

   COBISS.SR-ID 514195552

  12. Roman kao iza­zov / Jah­ja Fehra­tović. — Prikaz knjige: Dejan Vuk­iće­vić: Bod­i­lo, Novi Pazar, 2005.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 14/15 (april 2006), str. 32.

   COBISS.SR-ID 514282848

  13. Spomenik oni­ma koje nema ko da spomene / Jah­ja Fehra­tović. — Prikaz knjige: Enes Halilović: Potom­ci odbi­jenih prosaca, Beograd, 2004. — Na početku str.: Kri­tike. — Bib­li­ografi­ja: str. 41.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 11/12 (jan­u­ar 2005), str. 37–41.

   COBISS.SR-ID 514274912

  14. GAJTANOVIĆ, Nebo­jša, 1970-
   Negaci­ja iščašene svaki­dašn­jice / Nebo­jša Gaj­tanović. — Prikaz knjige: Zehni­ja Bulić: Intim­na grotes­ka, Smed­ere­vo, 2003. — Na početku str.: Kritike.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 11/12 (jan­u­ar 2005), str. 37.

   COBISS.SR-ID 514274656

  15. Pohvala strašnom skazu / Nebo­jša Gaj­tanović. — Prikaz knjige: Zehni­ja Bulić: Topo­la ni do pola, Novi Pazar, 2005.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 14/15 (april 2006), str. 33.

   COBISS.SR-ID 514283104

  16. GROMAČA, Tat­jana
   Toč­ka jedin­st­va razu­mi­je­van­ja u ljubavi / Tat­jana Gro­mača. — [Fotogr.]. — Zajed. stv. nasl.: O poez­i­ji Nena­da Miloševića.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 10, br. 23 (2010), str. 66–68.

   COBISS.SR-ID 514383200

  17. HALILOVIĆ, Elma, 1978-
   Književnost, reč, religi­ja / Elma Halilović. — Tema izla­gana na X književn­im sus­re­ti­ma Muhamed Abdag­ić, Sjeni­ca, 2009. — Biograf­s­ki podaci: str. 277. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279. — Napomene i bib­li­ografske ref­er­ence uz tekst.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 38–43.

   COBISS.SR-ID 512850528

  18. HALILOVIĆ, Enes
   Buduća sum­n­ja u ovo vri­jeme / Enes Halilović. — Prikaz knjige: Dušan Vidaković: Iscr­plji­van­je ničim, Beograd, 2003. — Na početku str.: Kritike.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 11/12 (jan­u­ar 2005), str. 34.

   COBISS.SR-ID 514273632

  19. Čeka­jući zvuk iz sura / Enes Halilović. — Prikaz knjige: Jah­ja Fehra­tović: Korek­tor svez­nadar, Novi Pazar, 2004.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 52–53.

   COBISS.SR-ID 514039904

  20. Jast­vo i para­lela / Enes Halilović. — Prikaz knjige: Samir Hanuša: San vlas­ni­ka ulične vage, Sara­je­vo, 2004. — Na početku str.: Kritike.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 11/12 (jan­u­ar 2005), str. 34–35.

   COBISS.SR-ID 514273888

  21. Mapa grotesknih stan­i­ca / Enes Halilović. — Ilus­tr. — Prikaz knjige: Zehni­ja Buluć: Intim­na grotes­ka, Smed­ere­vo, 2003.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 51.

   COBISS.SR-ID 514039648

  22. HAMOVIĆ, Dra­gan
   Oče­va odškrin­u­ta vra­ta / Dra­gan Ha-mović. — Tema bro­ja: Otac. — Biografi­ja: str. 180. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 180–82.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 18–27.

   COBISS.SR-ID 514425696

  23. HANUŠA, Samir
   Romaneskni opus Ćami­la Sijar­ića / Samir Hanuša. — Ilus­tr. — Napomene i bib­li­ografske ref­er­ence uz tekst.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 40–50.

   COBISS.SR-ID 514039392

  24. IVANOVIĆ, Boži­dar
   I fig­ure ima­ju dušu ili mag­ični potezi per­om / Boži­dar Ivanović. — Prikaz knjige: Radomir Mićunović: Mag­ič­na pol­ja i komen­tari, Pod­gor­ca, 2004.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 14/15 (april 2006), str. 35–36.

   COBISS.SR-ID 514283872

  25. JOVANOVIĆ, Dani­jela, 1975-
   Reči / Dani­jela Jovanović. — Tema bro­ja: Otac. — Biograf­s­ki podaci: str. 182. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 180–182. — Napomene i bib­li­ografske ref­er­ence uz tekst.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 170–171.

   COBISS.SR-ID 514441824

  26. KNEŽEVIĆ, Mar­i­ja, 1963-
   Dovršenost obli­ka / Mar­i­ja Kneže­vić. — Prikaz knjige: Aladin Lukač: Gitare morte, Novi Pazar, 2004. — Na početku str.: Kritike.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 11/12 (jan­u­ar 2005), str. 35.

   COBISS.SR-ID 514274144

  27. Godišn­ja doba pro­laze kroz sobu / Mar­i­ja Kneže­vić. — O poez­i­ji Nikole Živanovića.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 10, br. 24 (2011), str. 66–68.

   COBISS.SR-ID 188728332

  28. LAKOVIĆ, Alek­san­darB., 1955-
   Čakare­viće­va pes­nič­ka istraži­van­ja u jeziku, živ­o­tu i sop­stvu, kao i u nji­hovim  dosa­da nepoz­na­tim lici­ma u ogledalu / Alek­san­dar B. Laković. — Prikaz knjige: Mar­jan Čakare­vić: Jezik, Novi Sad, 2014. — Napomene u bib­li­ografske ref­er­ence uz tekst.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 34/35 (2015), str. 229–243.

   COBISS.SR-ID 514080096

  29. Istraži­van­ja u pes­ničkom obraćan­ju kao mera opstan­ka jezi­ka i nas u nje­mu / Alek­san­dar B. Laković. — Biograf­s­ki podaci: str. 278. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 183–188.

   COBISS.SR-ID 514326624

  30. LOMA, Mio­drag, 1957-
   Astapo­vo Nikole Živanovića / Mio­drag Loma. — Napomene i bib­li­ografske ref­er­ence uz tekst.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 10, br. 24 (2011), str. 69–82.

   COBISS.SR-ID 188729356

  31. MARTINOVSKI, Vladimir, 1969-
   Putopis i dodirne tačke / Vladimir Ma-rti­novs­ki. — Biograf­s­ki podaci: str. 278. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279. — Bib­li­ografi­ja: str. 200.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, Br. 30/31 (2014), str. 195–200.

   COBISS.SR-ID 514330720

  32. MEHONIĆ, Almir
   Fasci­naci­ja / Almir Mehović.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 34/35 (2015), str. 262–264.

   COBISS.SR-ID 514078816

  33. MIĆUNOVIĆ, Radomir
   Ero­ge­na zona poez­i­je / Radomir Miću-nović. — Prikaz knjige: prire­dio Dušan Sto­jković: Telo u telu, antologi­ja srpske erotske poez­i­je, Mlade­n­o­vac, 2003.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 13 (sep­tem­bar 2005), str. 40–41.

   COBISS.SR-ID 514198624

  34. Lucidne pro­zoide / Radomir Miću-nović. — Prikaz knjige: Neman­ja Mitro­vić: Crtam po mraku, Beograd, 2004.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 13 (sep­tem­bar 2005), str. 39.

   COBISS.SR-ID 514198368

  35. Osvetlji­vač Panon­i­je / Radomir Mićunović. — Prikaz knjige: Petko Vojnić Purčar: Miholjsko leto i druge priče, Novi Sad, 2004. — Na početku str.: Kritike.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 11/12 (jan­u­ar 2005), str. 35–37.

   COBISS.SR-ID 514274400

  36. Vital­nost oporog liriz­ma / Radomir Mićunović. — Prikaz knjige: Ana Živković-Živić: Posled­n­ja četvrt, Zemun, 2004.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 13 (sep­tem­bar 2005), str. 41–42.

   COBISS.SR-ID 514198880

  37. Volšeb­ni ćitab / Radomir Mićunović. — Prikaz knjige: Enes Halilović: Potom­ci odbi­jenih prosaca, Beograd, 2004. — Na početku str.: Kritike.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 11/12 (jan­u­ar 2005), str. 42–43.

   COBISS.SR-ID 514275168

  38. NEDELJKOVIĆ, Nenad
   Obil­je sebe / Živo­rad Nedeljković. — [Fotogr.]. — Zajed. stv. nasl.: O poez­i­ji Nena­da Miloševića.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 10, br. 23, 2010, str. 73–74.

   COBISS.SR-ID 514383712

  39. PANTIĆ, Miha­j­lo
   Roman od pesama / Mia­j­lo Pan­tić. — [Fotogr.]. — Zajed. stv. nasl.: O poez­i­ji Nena­da Miloševića.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 10, br. 23 (2010), str. 63–65.

   COBISS.SR-ID 514382944

  40. POPOVIĆ, Bog­dan A.
   Dar nevi­nos­ti / Bog­dan A. Popović. — Zajed. stv. nasl.: O poez­i­ji Nena­da Miloševića.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 10, br. 23 (2010), str. 61–62.

   COBISS.SR-ID 514382688

  41. PRAVDIĆ, Ivan
   Kroz mut­na vre­me­na i bliske pro­s­tore / Ivan Pravdić. — Prikaz knjige: Srđan V. Tešin: Kroz pustin­ju i prašu­mu, Beograd, 2005.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 14/15 (april 2006), str. 35.

   COBISS.SR-ID 514283616

  42. RADOJČIĆ, Saša, 1963-
   Sen­ti­men­tal­ni, etič­ki ver­izam / Saša Rado­jčić. — Zajed. stv. nasl.: O poez­i­ji Nena­da Miloševića.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 10, br. 23 (2010), str. 69–72.

   COBISS.SR-ID 514383456

  43. Pes­ma, ono sve­to / Saša Rado­jčić. — Prikaz knjige: Niko­la Živanović: Astapo­vo, Edi­ci­ja Povel­ja, Kral­je­vo, 2009.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 10, br. 24 (2011), str. 83–86.

   COBISS.SR-ID 188729868

  44. REBRONJA, Ismet
   Antique / Ismet Rebron­ja. — Prikaz knjige: Sinan Gudže­vić: Rim­s­ki epi­gra­mi, Split, 2001.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 2 (april 2002), str. 37.

   COBISS.SR-ID 513109344

  45. Ćamil Sijar­ić: Na putu put­ni­ka / Ismet Rebron­ja. — Tekst izla­gan na pro­mo­ci­ji knjige ”Ćamil gora raz­gov­o­ra” F. Diz­dare­vića, održanoj kao deo Ratkoviće­vih večeri poe-zije, Bije­lo Pol­je, 03.09.2001.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 1, br. 1 (decem­bar 2001), str. 7.

   COBISS.SR-ID 512915040

  46. Jese­nas o Ćamilu / Ismet Rebron­ja. — Ilustr.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 11/12 (jan­u­ar 2005), str. 8–10.

   COBISS.SR-ID 514201952

  47. SIJARIĆ, Ilja
   Šta je veli­ki pisac : (povodom smr­ti Astrid Lind­gren) / Ilja Sijar­ić. — Sli­ka A. Lind­gren; Ilustr.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 3/4 (novem­bar 2002), str. 25–27.

   COBISS.SR-ID 512672608

  48. STANKOVIĆ, Dragoljub, 1971-
   Novi glas na stare teme / Dragoljub Stanković. — O poez­i­ji Nikole Živanovića.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 10, br. 24 (2011), str. 52–54.

   COBISS.SR-ID 188724748

  49. STANOJEVIĆ, Dobrivo­je, 1958-
   Poet­i­ka usput­nos­ti / Dobrivo­je Stano­je­vić. — Prikaz knjige: Niko­la Živanović: Astapo­vo, Kral­je­vo, 2009.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 10, br. 24 (2011), str. 48–51.

   COBISS.SR-ID 188724236

  50. Žig koji će nas nadživeti / Dobrivo­je Stano­je­vić. — Prikaz knjige: Kemal Musić: Žig, Bije­lo Pol­je, 2012. — Biograf­s­ki podaci: str. 278. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 189–191.

   COBISS.SR-ID 514330208

  51. STIŠOVIĆ Milo­vanović, Ana
   Oceu­bist­vo u sedam sli­ka / Ana Sti-šović Milo­vanović. — Tema bro­ja: Otac. — Biografi­ja: str.: 180. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 180–182.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 15–16.

   COBISS.SR-ID 514425440

  52. ŠAJTINAC, Radi­voj
   Sin i san / Radi­voj Šajtinac.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 3/4 (novem­bar 2002), str. 46–47.

   COBISS.SR-ID 512713056

  53. ŠOP, Ljil­jana
   Crna sves­ka uni­verzu­ma / Ljil­jana Šop.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 34/36 (2015), str. 223–228.

   COBISS.SR-ID 514084704

  54. TADIJANOVIĆ, Dragutin
   Poet­pro­ces / Dragutin Tadi­janović ; priredi­la Ves­na Stanković Benak. — Sadrži i: Bal­a­da o zak­lan­im ovca­ma ; Iz autorove napomene uz “Baladu o zak­lan­im ovcama”.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 2 (april 2002), str. 21.

   COBISS.SR-ID 513098592

  55. TEŠIN, Srdan V.
   Alter­na­tivni vodič kroz Vav­ilon / Srdan V. Tešin.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 1, br. 1 (decem­bar 2001), str. 10–12.

   COBISS.SR-ID 514109280

  56. TIMOTIĆ, Željko, 1979-
   Niko­la Živanović — Asapo­vo / Željko Tim­o­tić. — Prikaz knjige: Niko­la Živanović: Astapo­vo, Kral­je­vo, 2009.

   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 10, br. 24 (2011), str. 87–93.

   COBISS.SR-ID 188730124

  57. TONTIĆ, Ste­van, 1946-
   Ljubavne pjesme jednog egzi­lan­ta / Ste­van Ton­tić. — Zajed. stv. nasl.: Tačke u poez­i­ji Dragosla­va Dedovića. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 173–178.

   COBISS.SR-ID 514424416

  58. TONTIĆ, Ste­van, 1946-
   Melan­holič­na poet­s­ka mapa Balka­na i Evrope / Ste­van Ton­tić. — Zajed. stv. nasl.: Tačke u poez­i­je Dragosla­va Dedovića. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2013), str. 178–182.

   COBISS.SR-ID 514424672

  59. Pjes­ma sa ”zrnom soli pod jezikom” / Ste­van Ton­tić. — Zajed. stv. nasl.: Tačke u poez­i­ji Dragosla­va Dedovića. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 167–173.

   COBISS.SR-ID 514326368

  60. ULJAREVIĆ, Jovan­ka
   Defrag­mentaci­ja stvarnos­ti / Jovana­ka Uljare­vić. — Prikaz knjige: Sal­adin Bur­džović: Brus Li je umro u Bijelom Polju, Tuzla, 2005.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 14/15 (april 2006), str. 30–32.

   COBISS.SR-ID 514282592

  61. Između spon­tan­ite­ta i didak­tičnos­ti / Jovan­ka Uljare­vić. — Prikaz knjige: Ves­na Bošn­jak: Hroni­ka flo­re, Novi Pazar, 2005.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 14/15 (april 2006), str. 30.

   COBISS.SR-ID 514282336

  62. VLAHOVIĆ, Gor­dana
   I takve pesme piše : (povodom knjige Rad­mile Laz­ić: “Crna knji­ga”) / Gor­dana Vla­hović. — Prikaz knjige: Rad­mi­la Laz­ić: Crna knji­ga, Kral­je­vo, [2014].
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 34/35 (2015), str. 244–247.

   COBISS.SR-ID 514079584

  63. U potrazi za aut­en­tičn­im živ­o­tom / Gor­dana Vla­hović. — Prikaz knjige: Igor Maro­je­vić: Beograđanke, Beograd, 2014.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 34/35 (2015), str. 248–252.

   COBISS.SR-ID 514079328

  64. VUČKOVIĆ, Goran
   Potre­ba za krikom ili Adamove poet­ske zadužbine / Goran Vučković. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 239–240.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 14, br. 32/33 (2014), str. 191–193.

   COBISS.SR-ID 512815456

  65. ZIROJEVIĆ, Olga, 1934-
   Jedan stari udžbenik / Olga Ziro­je­vić. — Biograf­s­ki podaci: str. 278. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 146–149.

   COBISS.SR-ID 514324576

  66. ŽIVANOVIĆ, Niko­la, 1979-
   Odri­can­je od poez­i­je / Niko­la Živanović.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 10, br. 24 (2011), str. 42–45.

   COBISS.SR-ID 188723212

  67. Poez­i­ja i smeh / Niko­la Živanović.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 10, br. 24 (2011), str. 37–41.

   COBISS.SR-ID 188722444

   

  821.163.4–1   SRPSKOHRVATSKA I BOŠNJAČKA KNJŽEVNOST. POEZIJA

  1. AJRADINI, Uzeir, 1952-
   Orfej / Uzeir Ajra­di­ni. — Beleš­ka o autoru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 3/4 (novem­bar 2002), str. 47.

   COBISS.SR-ID 512713312

  2. AJZENKOL, Mar­i­jana
   Sve­doku / Mar­i­jana Ajzenkol. – Beleš­ka o autoru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 11/12 (jan­u­ar 2005), str. 59.

   COBISS.SR-ID 514278752

  3. ALEKSIĆ, Dejan, 1972-
   Limeni pet­lovi / Dejan Alek­sić. – Sadrži i: Poče­tak klasične teme ; Tamo gde počin­je svet ; Vatra i knji­ga ; Limeni pet­lovi ; Svetkovina.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 10, br. 25 (2011), str. 41–46.

   COBISS.SR-ID 188732940

  4. Perike / Dejan Alek­sić. — Biograf­s­ki podaci: str. 279. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 250–251.

   COBISS.SR-ID 514339424

  5. ALEKSIĆ, Jana, 1984-
   Hram / Jana Alek­sić. — Biograf­s­ki podaci: str. 279. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str.267.

   COBISS.SR-ID 514341984

  6. ALEMPIJEVIĆ, Milen
   Ja sada padam / Milen Alem­pi­je­vić. — Sli­ka auto­ra. — Sadrži i: Uzjaši lava dete ; Kako doći do tan­ji­ra ukusne srne­tine ; Razbra­jal­i­ca ; Groblje igračaka.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 22 (jan­u­ar 2010), str. 23–24.

   COBISS.SR-ID 514189408

  7. AVDOVIĆ, Enisa, 1988-
   To / Enisa Avdović. — Rad je nas­tao u okviru Škole kreativnog pisan­ja i kreativnog brisan­ja koja je deo pro­jek­ta Studi­je kon­tek­s­ta To (po Milošu Koma­di­ni): str. 235. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 239–240.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 14, br. 32/33 (2014), str. 238.

   COBISS.SR-ID 514424160

  8. BAHOVIĆ Lat­i­fović, Ajša, 1990-
   Istine / Ajša Bahović Lat­i­fović. – Bib-liograf­s­ki podaci: str. 294. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 292–300.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 12, br. 26/27 (2012), str. 155–156.

   COBISS.SR-ID 514305888

  9. BAJSIĆ, Tomis­lav, 1968-
   Kada se lupiš sa sjekirom po nozi dok cijepaš drva / Tom­i­ca Bajsić. — Biograf­s­ki podaci: str. 279. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 243.

   COBISS.SR-ID 514337632

  10. BARNA, Lau­ra, 1964-
   Tra­gač / Lau­ra Bar­na. — Beleš­ka o autoru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 3/4 (novem­bar 2002), str. 30.

   COBISS.SR-ID 512686944

  11. BEGIĆ, Mehmed
   Zabil­ješ­ka o smr­ti / Mehmed Begić. — Ilustr.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 57.

   COBISS.SR-ID 514041440

  12. BEGOVIĆ, Sead
   Domovinec sin / Sead Begov­ić. — Sli­ka auto­ra. — Sadrži i: Hoćeš da ti pričam o ljubavi? ; Kuća u Savskoj ; Krup­ne oči svi­je­ta ; Živ­ot ; Bije­lo kol­jeno sna ; Mali princ ; Nabo­deni kukac.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 22 (jan­u­ar 2010), str. 6–7.

   COBISS.SR-ID 514184544

  13. BEŠIĆ, Alen
   Zlat­ni pres­jek / Alen Bešić. — Sli­ka autora.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 22 (jan­u­ar 2010), str. 26.

   COBISS.SR-ID 514189920

  14. BIGA, Ves­na, 1948-
   Kaža / Ves­na Biga. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 239–240. — Sadrži i: Hoću li ; U koži podzemne.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 14, br. 32/33 (2014), str. 65–68.

   COBISS.SR-ID 512793440

  15. BOGNAR, Zoran, 1965-
   Između obli­ka i odli­ka / Zoran Bog­nar. — Tema bro­ja: Otac. — Biograf­s­ki podaci: str. 181. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 180–182. — Sadrži i: Oče, evo nas opet na niči­joj zemlji ; Nisam uspeo da ukro­tim svo­ju ćud.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 84–85.

   COBISS.SR-ID 514433376

  16. Lavirint kru­ga / Zoran Bog­nar. — Sadrži i: Lavirint kru­ga II ; Lavirint kru­ga III ; Lavirint kru­ga IV.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 14/15 (april 2006), str. 16–18.

   COBISS.SR-ID 514281056

  17. Moj Bardi­no / Zoran Bognar.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 2 (april 2002), str. 31.

   COBISS.SR-ID 513105760

  18. Nurn­berg, puz­zle / Zoran Bog­nar. – Biograf­s­ki podaci: str.297. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 240–241.

   COBISS.SR-ID 514336864

  19. BOGOJEVIĆ, Dejan, 1971-
   [Pesme] / Dejan Bogo­je­vić. — Belaš­ka o autoru: str. 23. — Sadrži i: Ampli­tude sras­tan­ja ; Zak­lon­je­na nep­ca žarul­ja ; Samo šaka ; Dine ; Dva sna ; Duh bajke.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 13 (sep­tem­bar 2005), str. 22–23.

   COBISS.SR-ID 514445408

  20. [Pesme] / Dejan Bogo­je­vić. — Beleš­ka o autoru. — Sadrži i: Ampli­tude sras­tan­ja ; Zak­lon­je­na nep­ca žarul­ja ; Samo šaka ; Dine ; Dva sna ; Duh bajke.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br 13 (sep­tem­bar 2005), str. 11–23.

   COBISS.SR-ID 514195808

  21. BORANIJAŠEVIĆ, Gor­dana, 1960-
   Očev jere­mičak / Gor­dana Borani-jaše­vić. — Tema bro­ja: Otac. — Biograf­s­ki podaci: str. 181. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 180–182.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 76–77.

   COBISS.SR-ID 514432096

  22. BOŠNJAK, Ves­na
   Sti­hovi / Ves­na Bošn­jak. – Auto­bi­ogra-fija: str. 19.U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 11/12 (jan­u­ar 2005), str. 17–19.

   COBISS.SR-ID 514203232

  23. BOŽIĆ, Mirko
   Raz­like / Mirko Božić. — Sadrži i: Hiroši­ma ; Inter­punkci­ja ; Lokalpa­tri­o­ti­zam ; Razlike.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 34/36 (2015), str. 145–147.

   COBISS.SR-ID 514096480

  24. BOŽOVIĆ, Gojko, 1972-
   Hroni­ka / Gojko Božović. — Biograf­s­ki podaci: str. 279. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 252–253.

   COBISS.SR-ID 514339680

  25. Nove hronike / Gojko Božović. — Sli­ka auto­ra. — Sadrži i: Pahul­je ; Priča ; Roze­ta ; Ili.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 22 (jan­u­ar 2010), str. 25.

   COBISS.SR-ID 514189664

  26. Posled­n­ja fotografi­ja sa ocem / Gojko Božović. — Tema bro­ja: Otac. — Biograf­s­ki podaci: str. 181. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 180–182.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 94.

   COBISS.SR-ID 514434656

  27. Sagov­ornik / Gojko Božović.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 4.

   COBISS.SR-ID 513129568

  28. BRKA, Amir, 1963-
   [Pesme] / Amir Brka. — Sadrži i: Krug koji zbun­ju­je ; Smrt i ništa.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 26.

   COBISS.SR-ID 514031456

  29. Rije­ka dijeli obale / Amir Brka. — Sli­ka auto­ra. — Sadrži i: Ovd­je u ovom gradu ; Jedan u tome skupu ; Ulix ; Vri­jeme sret­nih grado­va ; Zar je važno ; U pas­jem oku ; Kakvu bih volio pisati ; Pon­es­ta­je prostora.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 22 (jan­u­ar 2010), str. 16–19.

   COBISS.SR-ID 514188384

  30. BRKOVIĆ, Balša, 1966-
   Thomas mis­li o sinu / Balša Brković. — Tema bro­ja: Otac. — Biograf­s­ki podaci: str. 180. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 180–182.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 45.

   COBISS.SR-ID 514427488

  31. BULIĆ, Vla­do
   Body­count / Vla­do Bulić.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 14/15 (april 2006), str. 42–43.

   COBISS.SR-ID 514285664

  32. BULIĆ, Zehni­ja, 1970-
   Mi / Zehni­ja Bulić. — Beleš­ka o autoru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 2 (april 2002), str. 33.

   COBISS.SR-ID 513107552

  33. Otac / Zehni­ja Bulić. — Tema bro­ja: Otac. — Biograf­s­ki podaci: str. 181. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 180–182.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 90.

   COBISS.SR-ID 514434144

  34. Praznih ruku / Zehni­ja Bulić. — Sadrži i: Rasprsnuće ; Vre­me­plov ; Za sud­nji dan ; Pitan­ja ; Sud­nji dan ; Donatori.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 10, br. 25 (2011), str. 81–84.

   COBISS.SR-ID 188736268

  35. Tri pojasa / Zehni­ja Bulić. — Biograf­s­ki podaci: str. 279. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 244–245.

   COBISS.SR-ID 514337888

  36. C2H5OH / Zehni­ja Bulić.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 13 (sep­tem­bar 2005), str. 31.

   COBISS.SR-ID 514196832

  37. BUNDALO, Zoran M., 1947-
   Na neki način, XVI / Zoran M. Bun­da­lo. — Biograf­s­ki podaci: str. 283. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 283–294.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 28/29 (2013), str. 141–143.

   COBISS.SR-ID 514063200

  38. BURDŽOVIĆ, Sal­adin, 1968-
   Arhivs­ki snim­ci / Sal­adin Bur­džović. — Beleš­ka o autoru. — Sadrži i: Nova Inter­na­cionala ; Neš­to o čemu sam ćutao ; Pri­je­poljs­ka priča.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 3/4 (novem­bar 2002), str. 45.

   COBISS.SR-ID 512712800

  39. CACAN, Fikret, 1958-
   Jed­na zatvors­ka / Fikret Cacan. — Biograf­s­ki podaci: str. 279. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 231.

   COBISS.SR-ID 514334304

  40. ĆIRIĆ, Saša, 1975-
   Mit za propis / Saša Ćir­ić. — Sadrži i: Gen­eraci­ja pe ha ; Jutro ; Kri­tičari ; Mogul ; Poez­i­ju će svi pisati.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 10, br. 25 (2011), str. 53–60.

   COBISS.SR-ID 188734220

  41. ĆIŠIĆ, Ned­im
   Peri­od čekan­ja / Ned­im Ćišić. — Sadrži i: Peri­od čekan­ja ; Kako znam da si to bila ti ; Detaljno ružan.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 3/4 (novem­bar 2002), str. 22.

   COBISS.SR-ID 512672096

  42. DABIŽINOVIĆ, Erv­ina
   Pisati / Erv­ina Dabižinović.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 14/15 (april 2006), str. 44.

   COBISS.SR-ID 514285920

  43. DEDOVIĆ, Dragoslav, 1963-
   Uli­ca Gazi Hus­rev-bego­va / Dragoslav Dedović. — Biograf­s­ki podaci: str. 279. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 237.

   COBISS.SR-ID 514335840

  44. DEDOVIĆ, Dragoslav, 1963-
   Za klavir i Didžeridu / Dragoslav Dedović. — Sli­ka auto­ra. — Sadrži i: Na-nana-nanana-naa ; Patetič­na — za klavir i Didžeridu ; Buba u ćilibarskoj suzi.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 22 (jan­u­ar 2010), str. 15.

   COBISS.SR-ID 514188128

  45. DELALIĆ, Munib, 1950-
   Raz­gov­or s nadom / Munib Delal­ić. — Biograf­s­ki podaci: str. 284. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 283–294. — Sadrži i: Kuća žalosti ; Domaća zadaća (ili Ibsen u lif­tu) ; Radost pon­avl­jan­ja ; Mun­ja i grom ; Svoj na tuđe­mu ; Umjesto epiloga.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 28/29 (2013), str. 97–102.

   COBISS.SR-ID 514056032

  46. DEMIROVIĆ, Emi­na
   Varljivi pejza­ži / Emi­na Demirović. — Rad je nas­tao u okviru Škole kreativnog brisan­ja koja je deo pro­jek­ta Studi­je kon­tek­s­ta Varljivi pejza­ži po Vla­di Uroše­viću: str. 292.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 34/36 (2015), Str. 292.

   COBISS.SR-ID 514117472

  47. DOBRIČIĆ, Milan, 1977-
   Posvete / Milan Dobričić. — Sli­ka auto­ra. — Sadrži i: Dejanu Matić ; Branku Markoviću ; Raši Livadi.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 22 (jan­u­ar 2010), str. 41–42.

   COBISS.SR-ID 514192480

  48. Rekoše / Milan Dobričić. — Fotogr. — Tema bro­ja: Otac. — Biograf­s­ki podaci: str. 181. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 180–182.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 101.

   COBISS.SR-ID 514435936

  49. DREKOVIĆ, Ajtana
   Otek­li zglobovi / Ajtana Dreković.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 34/36 (2015), str. 152.

   COBISS.SR-ID 514093408

  50. DUMIĆ, Bil­jana, 1963-
   Prva sli­ka / Bil­jana Dumić. — Tema bro­ja: Otac. — Biograf­s­ki podaci: str. 181. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 180–182.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 80.

   COBISS.SR-ID 514432608

  51. DURAKOVIĆ, Feri­da, 1957-
   A čija sam ja? Ljubav­na ili držav­na? / Feri­da Duraković. — Biograf­s­ki podaci: str. 278. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 229–230.

   COBISS.SR-ID 514333792

  52. DUROVIĆ, Fati­ma, 1980-
   [Pesme] / Fati­ma Durović. — Sadrži i: Napisano je davno da ćemo se sećati ; Pok­lop­ci tajni ; Putu­ju sunca.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 14/15 (april 2006), str. 57.

   COBISS.SR-ID 514290016

  53. Plas­tične leg­ende / Fati­ma Durović. — Beleš­ka o autoru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 2 (april 2002), str. 32.

   COBISS.SR-ID 513107040

  54. DUROVIĆ, Sel­ma, 1985-
   Pipeta / Sel­ma Durović. — Beleš­ka o autoru. — Sadrži i: Koz­je mleko ; Morekazi ; Žaba.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 11/12 (jan­u­ar 2005), str. [63].

   COBISS.SR-ID 514279264

  55. DŽANKOVIĆ, Birse­na, 1988-
   Kabur / Birse­na Džanković.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 34/36 (2015), str. 151.

   COBISS.SR-ID 514093664

  56. ***[Ti, koji tražiš To u…] / Birse­na Džanković. — Rad je nas­tao u okviru Škole kreativnog pisan­ja i kreativnog brisan­ja koja je deo pro­jek­ta Studi­je kon­tek­s­ta To (po Milošu Koma­di­ni): str. 235. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 239–240.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 14, br. 32/33 (2014), str. 236.

   COBISS.SR-ID 514423392

  57. ĐORĐEVIĆ, Dejan, 1970-
   Čovek trči gradom / Dejan Đorđević.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 34/36 (2015), str. 140.

   COBISS.SR-ID 514096992

  58. Telegra­mi / Dejan Đorđe­vić. — Sadrži i: Opros­tite se ; ***[Dru­gi lju­di, …] ; Zaš­to pišem kratke pesme.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 10, br. 25 (2011), str. 90–91.

   COBISS.SR-ID 188737036

  59. ĐURIĆ, Dubrav­ka
   Grad / Dubrav­ka Đurić. — Ilustr.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 57.

   COBISS.SR-ID 514041184

  60. ELMASBEGOVIĆ, Kadri­ja
   Za dvade­set pupol­ja­ka / Kadri­ja Elmas-begov­ić. — Biograf­s­ki podaci: str. 284. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 283–294. — Sadrži i: Komedi­jaši ; Gre­si ; ***[Jed­nom me je neko…] ; Pet­lo­va smrt ; Đavolov šegrt ; Tri sep­tem­bra ; ***[Iz Euklidove…].
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 28/29 (2013), str. 113–117.

   COBISS.SR-ID 514059616

  61. FARKAŠ, Išt­van, 1962-
   Pesme iz neha­ta / Išt­van Farkaš. — Beleš­ka o autoru: str. 26.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 11/12 (jan­u­ar 2005), str. 25–26.

   COBISS.SR-ID 514272352

  62. FEHRATOVIĆ, Jah­ja, 1982-
   Kace / Jah­ja Fehra­tović. — Beleš­ka o autoru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 3/4 (novem­bar 2002), str. 47.

   COBISS.SR-ID 512713568

  63. Poslan­i­ca o egu / Jah­ja Fehratović.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 10, br. 25 (2011), str. 85–89.

   COBISS.SR-ID 188736780

  64. Rasc­jep / Jah­ja Fehra­tović. — Preuze­to iz zbirke pesama “Korek­tor sveznadar”.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 53.

   COBISS.SR-ID 514040416

  65. GAJTANOVIĆ, Nebo­jša, 1970-
   Isto od istog / Nebo­jša Gaj­tanović. — Beleš­ka o autoru. — Sadrži i: Žal ; Jov ; Isto od istog.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 3/4 (novem­bar 2002), str. 23.

   COBISS.SR-ID 512672352

  66. Nervi / Nebo­jša Gajtanović.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 14/15 (april 2006), str. 52.

   COBISS.SR-ID 514288224

  67. GALIJAŠEVIĆ, Tarik
   [Pesme] / Tarik Gal­i­jaše­vić. — Sadrži i: Feda­ji­ni I ; Feda­ji­ni II ; Sum­n­ja ; Zadasi.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 14/15 (april 2006), str. 55.

   COBISS.SR-ID 514289248

  68. GATTO, Algo­n­so
   Moje­mu ocu / Alfon­so Gat­to ; sa ital­i­jan­skog Mario Kopić. — Tema bro­ja: Otac. — Biograf­s­ki podaci: str. 180. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 180–182.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 34.

   COBISS.SR-ID 514426208

  69. GUDŽEVIĆ, Sinan
   Rim­s­ki epi­gra­mi / Sinan Gudžević.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 2 (april 2002), str. 37.

  COBISS.SR-ID 513110112

  1. GVOZDENOVIĆ, Slavom­ir, 1953-
   Povlačen­je crte / Slavom­ir Gvozdenović.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 32/33 (2014), str. 69.

   COBISS.SR-ID 512793696

  2. Pod­vlačen­je crte / Slavom­ir Gvoz­de­n­ović. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 239–240.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 14, br. 32/33 (2014), str. 69.

   COBISS.SR-ID 514120800

  3. HADROVIĆ, Safet, 1952-
   Ezopov vrt / Safet Hadrović Vrbič­ki. — Biograf­s­ki podaci: str. 300. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 292–300. — Sadrži i: Ezop lično ; Ezopov vrt ; Lisi­ca ; Ovan.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 12, br. 26/27 (2012), str. 93–95.

   COBISS.SR-ID 514298976

  4. HADŽIĆ, Ibrahim, 1944-
   I ti Crnogor­ci / Ibrahim Hadžić. — Biograf­s­ki podaci: str. 278. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 212–218.

   COBISS.SR-ID 514331744

  5. Pale­olit­s­ki dokaz / Ibrahim Hadžić. — Biograf­s­ki podaci: str. 292. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 292–300. — Sadrži i: Prvi put s majkom na svet­skom fud­bal­skom prven­stvu ; Za kraj o poeziji.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 12, br. 26/27 (2012), str. 12–15.

   COBISS.SR-ID 514291040

  6. HALILOVIĆ, Enes, 1977-
   Tri sone­ta / Enes Halilović. — Sadrži i: Kula ; Bilj­ka ; Groznica.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 1, br. 1 (decem­bar 2001), str. 13.

   COBISS.SR-ID 512935264

  7. HALILOVIĆ, Mai­da
   Varljivi pejza­ži / Mai­da Halilović. — Rad je nas­tao u okviru Škole kreativnog brisan­ja koja je deo pro­jek­ta Studi­je kon­tek­s­ta Varljivi pejza­ži po Vla­di Uroše­viću: str. 292.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 34/36 (2015), Str. 292.

   COBISS.SR-ID 514117216

  8. HAMIDOVIĆ, Ekrem
   Stid je pričati sada / Ekrem Hami­dović. — Sadrži i: Ćuti Adame ; Boži­ji prijatelj.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 11/12 (jan­u­ar 2005), str. 32.

   COBISS.SR-ID 514273120

  9. Strofe / Ekrem Hamidović.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 14/15 (april 2006), str. 40.

   COBISS.SR-ID 514284640

  10. HAMOVIĆ, Dra­gan, 1970-
   Zeml­ja / Dra­gan Hamović. — Biograf­s­ki podaci: str. 279. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 246.

   COBISS.SR-ID 514338912

  11. HAMZIĆ, Emsura, 1958-
   Glas­nik vatre / Emsura Hamz­ić. — Sadrži i: Utje­ha ; Put ; Vatrica.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 10, br. 25 (2011), str. 65–66.

   COBISS.SR-ID 188734988

  12. HERCEG, Ivan, 1970-
   Dako­ta (žena koja sadi zemlju) / Ivan Herceg. — Biograf­s­ki podaci: str. 279. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 247.

   COBISS.SR-ID 514338656

  13. HOLBUS, Jas­mi­na, 1969-
   Apo­teoza II / Jas­mi­na Holbus.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 34/36 (2015), str. 126–135.

   COBISS.SR-ID 514097760

  14. HRBAT, Ned­im, 1977-
   Zaključan u bib­liote­ci / Ned­im Hrbat. — Beleš­ka o autoru. — Sadrži i: Djed Mraz ; Docr­ta­van­je ; Odveć.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 11/12 (jan­u­ar 2005), str. 46.

   COBISS.SR-ID 514275936

  15. HUSIĆ, Sead
   Mapa / Sead Husić.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 34/36 (2015), str. 155.

   COBISS.SR-ID 514092896

  16. IBRAHIMAGIĆ, Omer, 1968-
   Ocu / Omer Ibrahimag­ić. — Tema bro­ja: Otac. — Biograf­s­ki podaci: str 181. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 180–182.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str.89.

   COBISS.SR-ID 514433888

  17. ILIĆ, Dejan, 1961-
   ***[Hvala vam, gospođo Kristi­na…] / Dejan Ilić. — Biograf­s­ki podaci: str. 279. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 235–236.

   COBISS.SR-ID 514350176

  18. ISAKOVSKI, Igor, 1970–2014
   Odloženo rea­gi­ran­je / Igor Isakovs­ki. — Fotogr. — Tema bro­ja: Otac. — Biograf­s­ki podaci: str. 180. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 180–182.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 46–48.

   COBISS.SR-ID 514427744

  19. IZBOR iz poez­i­je/ [Ismet Rebron­ja]. — Tema bro­ja: In memo­ri­am Ismet Rebron­ja 1942–2006. — Sadrži i: Paž osmi ; Vel­može ; Zidar ; U spavaći­ci od cveća ; Dvostru­ki čovek u tami ; Pejsaž ; ***[U mal­in­jaku ljudske glave već sazrele…] ; Reči čove­ka koji plače ; Gubi­mo se ; Rafet spa­va ; Ponor­nice ; Propast ; Stradal­nik dva ; Uvod­ni sti­hovi za izložbu ; Grobl­ja ; Nasel­ja ; Plan­i­na ; Tek rođen čovek ; Zmi­ja mi majku budi ; Zov ; Keroni­ka ; Knji­ga Euripidu ; Pri­beleške ; Rijeka.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 18/19 (juli 2008), str. 9–21.

   COBISS.SR-ID 514406752

  20. JAHIĆ, Ervin, 1970-
   Val­ja­lo bi stvari naz­vati prav­im ime- nom — / Ervin Jahić. — Biograf­s­ki podaci: str. 279. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 248–249.

   COBISS.SR-ID 514339168

  21. JAKOVLJEVIĆ, Mio­drag, 1962–1992
   Sećan­je na mrtvog pes­ni­ka / Mio­drag Jakovl­je­vić ; [izbor i beleš­ka: Son­ja Šljivić]. — Beleš­ka o autoru: str. 291. — Napomene i bib­li­ografske ref­er­ence uz tekst. — Sadrži i: ***[Tog jutra…] ; Kor­pa ; (Ljubaznost) ; Cirku­laci­ja ; Hlad­na plat­na ; Rupa u zakonu ; Nok­turno ; Posle kiše ; Sjaj te unutrašn­josti ; Spisak pokre­ta ; Mala smrt.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 34/36 (2015), str. 285–291.

   COBISS.SR-ID 514078560

  22. JAMASAKI, Kajoko, 1956-
   Posle kiše / Kajoko Jamasa­ki. — Sadrži i: Posled­n­ja kuća ; Poez­i­ja, riba.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 10, br. 25 (2011), str. 51–52.

   COBISS.SR-ID 188733964

  23. JAŠAREVIĆ, Haris, 1992-
   Sli­ka / Haris Jašare­vić. — Biograf­s­ki podaci: str. 279. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br 30/31 (2014), str. 274.

   COBISS.SR-ID 514343776

  24. JELENKOVIĆ, Saša, 1964-
   Ako i usta zatvoriš / Saša Jelenković. — Biograf­s­ki podaci: str. 293. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 292–300.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 12, br. 26/27 (2012), str. 16–17.

   COBISS.SR-ID 514291296

  25. JELIĆ, Lejla Aleksandra
   Tri godišn­ja doba / Lejla Alek­san­dra Jelić.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 34/36 (2015), str. 153–154.

   COBISS.SR-ID 514093152

  26. JOVANOVIĆ, Dani­jela
   Mi i oni / Dani­jela Jovanović. — Sadrži i: Istori­js­ki kon­tin­u­um ; Između dva sve­ta ; Bor­ba s prirodom u jed­nom ljud­skom habi­tatau ; Mi i oni ; Rasad­ni­ci, nekad i sad.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 10, br. 25 (2011), str. 67–71.

   COBISS.SR-ID 188735244

  27. Nez­nano pile / Dani­jela Jovanović. — Sli­ka auto­ra. — Sadrži i: Kuhin­js­ka ; Slo­bo­da gov­o­ra ; Kos­mič­ka svest ; Pis­mo davno umr­lom ; Našoj deci s ljubavlju.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 22 (jan­u­ar 2010), str. 36–37.

   COBISS.SR-ID 514191712

  28. JOVANOVIĆ Danilov, Dra­gan, 1960-
   Pes­ma za mog oca i pas­trmku / Dra­gan Jovanović Danilov. — Fotogr. — Tema bro­ja: Otac. — Biograf­s­ki podaci: str. 181. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 180–182.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 78–79.

   COBISS.SR-ID 514432352

  29. JOVANOVIĆ, Mirko, 1985-
   Soneti / Mirko Jovanović. — Biograf­s­ki podaci: str. 285. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 283–294.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 28/29 (2013), str. 159–162.

   COBISS.SR-ID 514072416

  30. JOVELIĆ, Mar­i­jana, 1974-
   Odstrel / Mar­i­jana Jovelić. — Biograf­s­ki podaci: str. 279. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 257–260.

   COBISS.SR-ID 514340704

  31. Opsa­da gra­da / Mar­i­jana Jovelić. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 283–294. — Sadrži i: Ahma­tovoj, ili opsa­da San­dove ; Beli šal kamikaze, ili Sil­vi­ji ; Ispovest Sil­vi­je Plat, ili tajanstevnom muškar­cu ; Pla­tovoj, ili opsa­da grada.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 28/29 (2013), str. 132–136.

   COBISS.SR-ID 514060640

  32. Rev­olu­ci­ja / Mar­i­jana Jovelić.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 34/36 (2015), str. 138–139.

   COBISS.SR-ID 514116448

  33. JURIĆ, Hrvo­je
   Naopako / Hrvo­je Jurić.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 14/15 (april 2006), str. 41.

   COBISS.SR-ID 514285152

  34. KALAČ, Boro, 1985-
   Jutro / Boro Kalač. — Biograf­s­ki podaci: str. 285. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 283–294.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 28/29 (2013), str. 154–155.

   COBISS.SR-ID 514071904

  35. KALEZIĆ Radon­jić, Svet­lana, 1980-
   Vladimirov put / Svet­lana Kalez­ić Radon­jić. — Biograf­s­ki podaci: str. 279. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 264–265.

   COBISS.SR-ID 514341472

  36. KAPLAN, Almin, 1985-
   Majko, bit će dobro samo još da postanemo anđeli / Almin Kaplan. – Biograf­s­ki podaci: str. 279. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 269.

   COBISS.SR-ID 514342496

  37. Naš otac / Almin Kaplan. — Tema bro­ja: Otac. — Biograf­s­ki podaci: str. 181. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 180–182.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 105.

   COBISS.SR-ID 514436704

  38. KARANOVIĆ, Dun­ja
   ***[Spus­tim glavu na jas­tuk…] / Dun­ja Karanović.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 34/36 (2015), str. 156.

   COBISS.SR-ID 514092640

  39. KATAL, Hodo
   Hajde, kreni / Hodo Katal.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 2 (april 2002), str. 36.

   COBISS.SR-ID 513112672

  40. KIRIN, Miroslav, 1965-
   Lice pri­jatel­ja / Miroslav Kirin. – Biograf­s­ki podaci: str. 279. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 242.

   COBISS.SR-ID 514337376

  41. Pre­v­e­li­ki jezik / Miroslav Kirin. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 283–294. — Sadrži i: Iz usta mi ispa­da jezik ; Zamah­n­uo je ruka­ma kao da će polet­jeti ; O olov­ci ; O pti­ca­ma ; Putopis slo­bod­nih leđa.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 28/29 (2013), str. 89–92.

   COBISS.SR-ID 514053984

  42. KISO, Jel­i­ca, 1977-
   Rukopis živ­ot : (izbor) / Jel­i­ca Kiso. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 239–240. — Sadrži i: Primer I ; Primer II ; Nela-god­nost ; Tabli­ca ; Umr­lice, pomeni ; Beleš­ka 4 ; Sli­ka ; Beleš­ka 67 (izvod).
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 14, br. 32/33 (2014), str. 101–105.

   COBISS.SR-ID 512802144

  43. KNEŽEVIĆ, Kat­ja, 1987-
   Iskosa vidim poez­i­ju / Kat­ja Kneže­vić. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 239–240. — Sadrži i: Prvo ; Na okretiš­tu ; Otkup ; Stvari ; Prilagodljivost.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 14, br. 32/33 (2014), str. 112–118.

   COBISS.SR-ID 512803168

  44. KNEŽEVIĆ, Mar­i­ja, 1963-
   Iz sud­bin­skih anala / Mar­i­ja Kneže­vić. — Ilustr.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 11/12 (jan­u­ar 2005), str. [3].

   COBISS.SR-ID 514201184

  45. Jesen­ji uvid / Mar­i­ja Kneže­vić. — Sli­ka autora.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 22 (jan­u­ar 2010), str. 22.

   COBISS.SR-ID 514189152

  46. Skadar / Mar­i­ja Knežević.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 2 (april 2002), str. 31.

   COBISS.SR-ID 513106528

  47. Takt / Mar­i­ja Kneže­vić. — Biograf­s­ki podaci: str. 279. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 238.

   COBISS.SR-ID 514336096

  48. KOLAR, Almir
   Tar­ih / Almir Kolar. — Beleš­ka o autoru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 2 (april 2002), str. 33.

   COBISS.SR-ID 513107808

  49. KOPICL, Vladimir, 1949-
   Dečak / Vladimir Kopi­cl. — Fotogr. — Tema bro­ja: Otac. — Biograf­s­ki podaci: str. 181. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 180–182.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 62–63.

   COBISS.SR-ID 514430048

  50. H&Q: jul / Vladimir Kopi­cl. – Biograf­s­ki podaci: str. 285. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 283–294.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 28/29 (2013), str. 82–85.

   COBISS.SR-ID 514053472

  51. Pohvala ruti­ni: beton­tanz / Vladimir Kopicl.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 3/4 (novem­bar 2002), str. 17.

   COBISS.SR-ID 512666208

  52. KOSTOV, Velimir
   Iza zatvorenih vra­ta / Velimir Kos­tov. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 283–294.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 28/29 (2013), str. 86–88.

   COBISS.SR-ID 514053728

  53. KRALJ, Mil­i­ca, 1953-
   Tam­ni trepet / Mil­i­ca Kralj. – Biograf­s­ki podaci: str. 278. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 224.

   COBISS.SR-ID 514332768

  54. KVAJA, Oliv­era
   Okean / Oliv­era Kwa­ja. — Sadrži i: Okean ; Spre­mam se za plažu ; Od okeana ; Ora­ho­va ljus­ka ; Leto ; …I opet okean.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 11/12 (jan­u­ar 2005), str.6–7.

   COBISS.SR-ID 514201696

  55. LAKOVIĆ, Alek­san­dar B., 1955-
   Godišn­ji izveš­taj / Alek­san­dar B. Laković. — Biograf­s­ki podaci: str. 294. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 292–30.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 12, br. 26/27 (2012), str. 79–83.

   COBISS.SR-ID 514293600

  56. Ključ / Alek­san­dar B. Laković. — Tema bro­ja: Otac. — Biograf­s­ki podaci: str. 181. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 180–181. — Sadrži i: Kuća ; Vreme se ne pomera.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 70–71.

   COBISS.SR-ID 514431328

  57. LAZIĆ, Boris, 1967-
   Dovoljno za pevan­je / Boris Laz­ić. – Biograf­s­ki podaci: str. 294. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 292–300. — Sadrži i: Demi­tol­o­gizaci­ja ; Ples, pre­poz­na­van­je ; Oble­sak ; Tuga za Jug ; Seto­vani­je ; Sonet tišine ; E. D. ; Lime, tranzi­ci­ja, Knut ; Poći.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 12, br. 26/27 (2012), str. 45–54.

   COBISS.SR-ID 514292576

  58. LAZIĆ, Rad­mi­la
   O istom ; Kost u grlu / Rad­mi­la Lazić.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 4, br. 9/10 (maj 2004), Str. [3].

   COBISS.SR-ID 514117728

  59. LAZIĆ, Rad­mi­la
   [Pesme] / Rad­mi­la Laz­ić. — Sadrži i: O istom ; Kost u grlu.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. [3].

   COBISS.SR-ID 513128800

  60. LENGOLD, Jele­na, 1959-
   Kroz vrt / Jele­na Lengold. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 239–240. — Sadrži i: Koješ­tar­i­jo ; Zvončići ; Nebes­ki konji.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 14, br. 32/33 (2014), str. 81–84.

   COBISS.SR-ID 512795488

  61. Ljubav poto­plje­na u pis­mo / Jele­na Lengold. — Sadrži i: Nesavladi­vo ; Duboko ; Star­ci iz naše ulice ; Najlepši dan u životu.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 10, br. 25 (2011), str. 33–36.

   COBISS.SR-ID 188732172

  62. LIPOVEC, Slađan, 1972-
   Zvučni glagoli / Slađan Lipo­vac. — Beleš­ka o autoru. — Sadrži i: Kiša ; Na starim raz­gled­ni­ca­ma ; Žet­va ; 1996. ujutro ; Jesen je popodne ; Glaso­vi u snovi­ma jase­na ; U šet­nji ; Mjesto na koje će pono­vo doći.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 3/4 (novem­bar 2002), str. 28–29.

   COBISS.SR-ID 512685408

  63. LUBARDA, Jele­na, 1970-
   Kriza rekon­va­les­cen­ta / Jele­na Lubar­da. — Beleš­ka o autoru. — Sadrži i: Šah i mat ; Pet­ting ; Trade off.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 11/12 (jan­u­ar 2005), str. 47.

   COBISS.SR-ID 514276192

  64. LUKAČ, Aladin, 1976–2003
   [Pesme] / Aladin Lukač. — In memo­ri­am. — Sadrži i: Mrtvi put ; Umri­jeti neću sam.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 19.

   COBISS.SR-ID 513139552

  65. LUKAČ, Rajko, 1952-
   Jezik za zubi­ma / Rajko Lukač. – Biograf­s­ki podaci: str. 286. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 283–294. — Sadrži i: U pauzi za ručak ; Jedanaest odgov­o­ra na anke­tu o čemu ćutite dok tra­je predi­zbor­na ćutnja.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 28/29 (2013), str. 137–140.

   COBISS.SR-ID 514060896

  66. LJAJIĆ, Ami­na, 1997-
   ***[To nikad neće biti To…] / Ami­na Lja­jić. — Rad je nas­tao u okviru Škole krea-tivnog pisan­ja i kreativnog brisan­ja koja je deo pro­jek­ta Studi­je kon­tek­s­ta To (po Milošu Koma­di­ni): str. 235. — O autori­ma: Krenu-li su po Sen­tu: str. 239–240.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 14, br. 32/33 (2014), str. 236.

   COBISS.SR-ID 514423136

  67. LJUBINOVIČ, Jan, 1972-
   Tri pesme / Jan Lju­bi­novič. — Beleš­ka o autoru. — Sadrži i: Bez šminke ; Jedra i krik ; Hil­jade muškaraca.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 1, br. 1 (decem­bar 2001), str. 24.

   COBISS.SR-ID 513070432

  68. MAHIĆ, Admi­ral
   Zapis u prol­jet­noj ponoći / Admi­ral Mahić.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 34/36 (2015), str. 96–97.

   COBISS.SR-ID 514104672

  69. MAHMUTI, Aslan, 1971-
   Petokrake / Aslan Mah­mu­ti. – Biograf­s­ki podaci: str. 295. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 292–300. — Sadrži i: Raskol ; Gnev ; Ugrizi ; Prsten ; Var­vari ; Prvak ; Svetkov­ina ; Klat­no ; Ključ ; Poluras­pad ; Sre­bro ; Buđenje.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 12, br. 26/27 (2012), str. 89–92.

  COBISS.SR-ID 514298720

  1. MANDIĆ, Zoran M., 1950-
   Čitan­je oca / Zoran M. Mandić. — Tema bro­ja: Otac. — Biograf­s­ki podaci: str. 181. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 180–182.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 64–66.

   COBISS.SR-ID 514430304

  2. Nosorog / Zoran M. Mandić.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 34/36 (2015), str. 108.

   COBISS.SR-ID 514099040

  3. Samoubi­ca / Zoran M. Mandić. — Ilustr.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 2 (april 2002), str. 38.

   COBISS.SR-ID 513111648

  4. MANOJLOVIĆ, Son­ja, 1948-
   Gleda­jući s pro­zo­ra / Son­ja Mano­jlović. — Biograf­s­ki podaci: str. 278. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 219.

   COBISS.SR-ID 514332000

  5. MARČETIĆ, Milo­van
   Kratko razmišl­jan­je o vre­menu / Milo-van Marčetić. — Sli­ka auto­ra. — Sadrži i: Razmišl­jan­je jednog entro­piste ; Pitan­ja i odgov­ori ; Apel sedam predsed­ni­ka ; Kratko razmišl­jan­je o vremenu.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 2 (jan­u­ar 2010), str. 10–11.

   COBISS.SR-ID 514187616

  6. MARIĆ, Alek­san­dar, 1973-
   Noje: zidan­je hra­ma / Alek­san­dar Mar­ić. — Tema bro­ja: Otac. — Biograf­s­ki podaci: str. 181. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 180–182.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 99.

   COBISS.SR-ID 514435424

  7. MARKOVIĆ, Dra­gan
   Lep­tiru gore kri­la / Dra­gan Marković.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 34/36 (2015), str. 141.

   COBISS.SR-ID 514096736

  8. MATIĆ, Dejan, 1979-
   Hteo-ne-hteo / Dejan Matić. — Beleš­ka o autoru. — Sadrži i: Pre jutarn­je kafe ; Slut­n­ja budućeg ; U mal­oj poslastičarnici.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 11/12 (jan­u­ar 2005), str. 33.

   COBISS.SR-ID 514273376

  9. MATIJAŠEVIĆ, Ire­na, 1965-
   U stanu sam u kojem je upal­jeno gri­ja-nje / Ire­na Mati­jaše­vić. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 239–240.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 14, br. 32/33 (2014), str. 88–89.

   COBISS.SR-ID 512796256

  10. MATOVIĆ, Petar, 1978-
   Usaml­jeni­ci / Ivi­ca Đik­ić. — Biograf­s­ki podaci: str. 279. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 261–262.

   COBISS.SR-ID 514340960

  11. Sa granice / Petar Matović. — Biograf­s­ki podaci: str. 279. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 263-.

   COBISS.SR-ID 514350688

  12. MEHMEDAGIĆ, Enver
   U pros­toru / Enver Mehmedagić.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br-. 13 (sep­tem­bar 2005), str. 15.

   COBISS.SR-ID 514194784

  13. MIĆANOVIĆ, Miroslav, 1960-
   Kuća na pro­da­ju / Miroslav Mićanović. — Biograf­s­ki podaci: str. 277. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 277–279. — Sadrži i: Muškar­ci ; Zvi­jezde ; Konj ; Kuća na pro­da­ju ; Kovač ; Zecara ; Grožđe.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 48–59.

   COBISS.SR-ID 512851040

  14. MIĆEVIĆ, Kol­ja, 1941-
   Posled­n­ja sek­sti­na / Kol­ja Miće­vić. — Biograf­s­ki podaci: str. 287. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 283–294.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 28/29 (2013), str. 29–30.

   COBISS.SR-ID 514046816

  15. MILANKOV, Ivana, 1952-
   Vrtovi počeše da se događa­ju / Ivana Milankov. — Biograf­s­ki podaci: str. 295. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. — Sadrži i: Reč dve o pes­mi ; Jele­na Tro­jan­s­ka ; Leto ; Euridi­ka ; Pro­tičem kroz tvoj grad.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 12, br. 26/27 (2012), str. 29–34.

   COBISS.SR-ID 514291808

  16. MILETIĆ, Alexan­dra, 1985-
   [Pesme] / Alexan­dra Miletić. — Beleš­ka o autoru. — Sadrži i: Obične ljudske sud­bine ; Pijani polusvet.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 13 (sep­tem­bar 2005), str. [43].

   COBISS.SR-ID 514199136

  17. MILIĆEVIĆ, Milo­jko, 1959-
   Panj sa nezaokružen­im godom / Milo­jko Mil­iće­vić. — Tema bro­ja: Otac. – Biograf­s­ki podaci str. 181. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 180–182.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 75.

   COBISS.SR-ID 514431840

  18. [Pesme] / Milo­jko Mil­iće­vić. — Sadrži i: Ali­bi ; Aksioma ; YU 5670649 ; Iza nas ; O starenju.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 13 (sep­tem­bar 2005), str. 35.

   COBISS.SR-ID 514197600

  19. Sta­tis­ti­ka / Milo­jko Mil­iće­vić. – Biograf­s­ki podaci: str. 279. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 234.

   COBISS.SR-ID 514334816

  20. MILOSAVLJEVIĆ, Nenad, 1962-
   [Pesme] / Nenad Milosavl­je­vić. – Sadr-ži i: Sep­tem­bar ; Godine učen­ja ; Mart ; O auto­mo­bil­i­ma i psi­ma ; ***[Snen sam sa tobom…].
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 14/15 (april 2006), str. 50.

   COBISS.SR-ID 514287456

  21. Na kratko ošišani / Nenad Miloše­vić. — Ilustr.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 11/12 (jan­u­ar 2005), str. 57.

   COBISS.SR-ID 514277728

  22. Ovde / Nenad Miloše­vić ; [izabrao Enes Halilović]. — Fotogr. — Sadrži i: Ko prestanem da pušim ; Nemoć ; Vrane ; Klat­no ; Ras­plet ; Boest ; Pospanost ; Nemač­ka, Nemač­ka ; Pre žile­ta ; Veče ; Kame­na ruža ; Buđen­je ; Sta­zom kroz šumu do izvo­ra ; Pušač­ka noga ; Nas­ta­jan­je ; Između tvo­jih nogu vidim ždralove ; Na vest o smr­ti pri­jatel­ja ; Ovde ; Jezik ; Svet­lo u tami ; Uspomene na tirani­ju (pas­torala) ; Istin­s­ka tema i poez­i­ja teme ; Rečenice ; Za četrde­seti ; Ras­tan­ci, razi­lažen­ja ; Obične i dig­i­talne fotografi­je ; Trovan­je pasa ; Sep­tem­bar ; Okto­bar ; Novem­bar ; Decem­bar ; Mart ; April.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 10, br. 23 (2010), str. 6–33.

   COBISS.SR-ID 514378592

  23. MILOŠEVIĆ, Slađan, 1978-
   Lek­ci­ja / Slađan Miloše­vić. — Tema bro­ja: Otac. — Biograf­s­ki podaci: str. 181. — O autori­ma: Krenuli su o Sen­tu: str. 180–182.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 102.

   COBISS.SR-ID 514436192

   

  1. Vir / Slađan Miloše­vić. — Biograf­s­ki podaci: str. 285. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 283–294. — Sadrži i: Oslobađan­je ; Iza zavese ; Park 2020. ; Vir.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 28/29 (2013), str. 156–158.

   COBISS.SR-ID 514072160

  2. MILOŠEVIĆ, Velimir
   Sonet za Skendera / Velimir Miloše­vić. — Sadrži i: Sonet za Branka.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 18.

   COBISS.SR-ID 513139040

  3. MITROVIĆ, Milu­ni­ka
   Na kolen­i­ma / Milu­ni­ka Mitro­vić. – Biograf­s­ki podaci: str. 295. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 292–300. — Sadrži i: O vlasti­toj celovi­tosti ; Kao limun ; Uron­je-na teži­na ; Ne navraćaj ; Iščeza­van­je ; Na kolenima.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 12, br. 26/27 (2012), str. 55–60.

   COBISS.SR-ID 514292832

  4. MLADENOVIĆ, Dra­gana, 1977-
   Rest­lovi, visulj­ci, otpaci / Dra­gana Mlade­n­ović. — Sadrži i: Post­mod­er­na ; Hotel ; Tepih ; Mon­i­tor ; Zla­ta ; Odlu­ka ; Početak.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 10, br. 25 (2011), str. 61–64.

   COBISS.SR-ID 188734732

  5. MONROS — Sto­jaković, Sil­vi­ja, 1949-
   Akusti­ka i uopšte, tiši­na / Sil­vi­ja Mon­ros-Sto­jaković. — Beleš­ka o autoru: str. 39. — Sadrži i: Kreč ; List ; Ste­penik ; Moć ; Prelaz ; Đevrek ; Susam.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 3/4 (novem­bar 2002), str. 38–39.

   COBISS.SR-ID 512990304

  6. Mes­tim­ično oblačno / Sil­vi­ja Monros-Stojaković.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 10, br. 25 (2011), str. 47–50.

   COBISS.SR-ID 188733452

  7. MUHAMEDAGIĆ, Sead, 1954-
   Prsto­zor / Sead Muhamedag­ić. — Biograf­s­ki podaci: str. 278. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 225.

   COBISS.SR-ID 514333024

  8. MURATOVIĆ, Enver, 1978-
   Pre­poz­na­van­je / Enver Muratović.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 34/36 (2015), str. 148.

   COBISS.SR-ID 514094432

  9. NEDELJKOVIĆ, Oliv­era, 1973-
   Sred­nje slo­vo / Oliv­era Nedeljković. — Fotogr. — Tema bro­ja: Otac. — Biograf­s­ki podaci: str. 182. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 180–182.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 141–142.

   COBISS.SR-ID 514439008

  10. NEDELJKOVIĆ, Živo­rad, 1959-
   Upotre­ba / Živo­rad Nedeljković. — Sli­ka auto­ra. — Sadrži i: Ovlašan pogled ; Onaj živ­ot ; Lek ; Imetak.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 22 (jan­u­ar 2010), str. 12–14.

   COBISS.SR-ID 514187872

  11. Na očevi­ni / Živo­rad Nedeljković. — Fotogr. — Tema bro­ja: Otac. — Biograf­s­ki podaci: str. 182. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 180–182.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 139–140.

   COBISS.SR-ID 514438752

  12. NEZIROVIĆ, Elvedin
   Bunar u meni / Elvedin Nezirović. — Sli­ka auto­ra. — Sadrži i: Usud ; Guer­ni­ca ; Kosti.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 22 (jan­u­ar 2010), str. 29–30.

   COBISS.SR-ID 514190688

  13. NIKOLIĆ, San­ja, 1976-
   Kap­suli­rana ja / San­ja Nikolić. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 239–240.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 14, br. 32/33 (2014), str. 100.

   COBISS.SR-ID 512799328

  14. NOVAKOVIĆ, Duško, 1948-
   Mil­ion neg­a­ti­va / Duško Novaković. — Sli­ka auto­ra. — Sadrži i: Tih neko­liko Harold Pin­terovih ; Da, put­na tor­ba, da, pitan­ja… ; Šezde­se­to­godišn­jak ; Sijal­i­ca ; Poš­tar ; Upad­i­ca za Oktavi­jana Prensa.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 22 (jan­u­ar 2010), str. 4–5.

   COBISS.SR-ID 514184288

  15. Nezata­jeno / Duško Novaković. – Biograf­s­ki podaci: str. 278. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 220–221.

   COBISS.SR-ID 514332256

  16. NOVAKOVIĆ, Duško, 1948-
   Sladoled / Duško Novaković. — Tema bro­ja: Otac. — Biograf­s­ki podaci: str. 181. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 180–182.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 58–61.

   COBISS.SR-ID 514429792

  17. NUROVIĆ, Redžep, 1945-
   Misao o oče­vu ocu, ocu i nji­hovoj kući / Redžep Nurović. — Tema bro­ja: Otac. — Biograf­s­ki podaci: str. 181. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 180–182.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 56–57.

   COBISS.SR-ID 514429536

  18. OBLUČAR, Branislav, 1978-
   Neš­to pauči­nas­to / Branislav Oblučar. — Beleš­ka o autoru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 3/4 (novem­bar 2002), str. 43.

   COBISS.SR-ID 512709984

  19. OBRADOVIĆ, Bil­jana D.
   Stran­ci / Bil­jana D. Obradović. — Sadrži i: Pis­mo gaz­di ; U super­mar­ke­tu ; Raz­gov­or u peri­on­i­ci veša.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 34/36 (2015), str. 109–113.

   COBISS.SR-ID 514098784

  20. ODALOVIĆ, Nataša B., 1972-
   Alcha­jmero­va ljubavni­ca i ja / Nataša B. Odalović. — Biograf­s­ki podaci: str. 279. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 254–256.

   COBISS.SR-ID 514340192

  21. Posle oca / Nataša B. Odalović. — Tema bro­ja: Otac. — Biograf­s­ki podaci: str. 181. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 180–182.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 95–96.

   COBISS.SR-ID 514434912

  22. OŽEGOVIĆ, Saša
   Nepromišl­jene reči / Saša Ožegović.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 14/15 (april 2006), str. 49.

   COBISS.SR-ID 514286944

  23. PAČARIZ, Ilhan, 1983-
   Do čove­ka čovek / Ilhan Pačariz. — Biograf­s­ki podaci: str. 297. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 292–300.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 12, br. 26/27 (2012), str. 130–132.

  COBISS.SR-ID 1024329375

  1. Gip­sani lavovi / Ilhan Pačariz. — Biograf­s­ki podaci: str. 279. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 268.

   COBISS.SR-ID 514342240

  2. PAJIĆ, Petar, 1935-
   Lice moga oca / Petar Pajić. — Tema bro­ja: Otac. — Biograf­s­ki podaci: str. 181. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 18–182.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 52.

   COBISS.SR-ID 514428512

  3. PANCIROV, Ante, 1975-
   Luci­ja / Ante Pan­cirov. — Beleš­ka o autoru. — Sadrži i: Vodi­mo neš­to što nije ljubav ; Strav­ični pri­zor ljetne noći ; Lucija.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 2 (april 2002), str. 30.

   COBISS.SR-ID 513105504

  4. PANGARIĆ, Zlatko, 1962-
   Neis­pričana priča / Zlatko Pan­gar­ić. — Bib­li­ograf­s­ki podaci: str. 297. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 292–300. — Sadrži i: Pro­log ; Prvi sus­ret ; Dru­gi sus­ret ; Inter­mez­zo ili tra­gan­je za razlogom.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 12, br. 26/27 (2012), str. 144–150.

   COBISS.SR-ID 514304864

  5. Nove pesme / Zlatko Pan­gar­ić. — Ilus­tr. — Beleš­ka o autoru. — Sadrži i: Jutro ; Idi­la II ; Idi­la III ; Idi­la IV ; Zamenice.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 11/12 (jan­u­ar 2005), str. 45.

   COBISS.SR-ID 514275680

  6. [Pesme] / Zlatko Pan­gar­ić. — Sadrži i: Pride­vi ; Obale ; Ljubav­na I.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 13 (sep­tem­bar 2005), str. 34.

   COBISS.SR-ID 514197344

  7. PARUN, Ves­na, 1922–2010
   Vidra­ma vjer­na / Ves­na Parun. — Sadrži i: Dom na ces­ti ; Tur­is­tič­ki plakat ; Vidra­ma vjer­na ; Molit­va čov­je­ka koji je izgo­rio spašava­jući pčele.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 3/4 (novem­bar 2002), str. 7.

   COBISS.SR-ID 512653664

  8. PAVKOVIĆ, Vasa
   Sep­tem­bars­ka loza / Vasa Pavković. — Sli­ka autora.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 22 (jan­u­ar 2010), str. 8.

   COBISS.SR-ID 514185568

  9. PAVLOV, Dragoljub, 1940-
   Mohendžo daro / Dragoljub Pavlov. — Biograf­s­ki podaci: str. 278. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 209–211.

   COBISS.SR-ID 514331488

  10. Ninive / Dragoljub Pavlov.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 10, br. 25 (2011), str. 17–22.

   COBISS.SR-ID 188731148

  11. PAVLOVIĆ, Dan­i­ca, 1976-
   Bela smrt / Dan­i­ca Pavlović. — Beleš­ka o autoru. — Sadrži i: Bela smrt ; Preokret.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 11/12 (jan­u­ar 2005), str. 49.

  COBISS.SR-ID 514276704

  1. PEJKOVIĆ, Alen, 1971-
   Mak pomod­rio za nijan­su / Alan Pejković. — Sli­ka auto­ra. — Sadrži i: Prim­je­na književne kri­tike ; Borove iglice Hvara ; Sizif II ; Poet­s­ka sim­bioza ; Rije­ka našeg vremena.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 22 (jan­u­ar 2010), str. 31.

   COBISS.SR-ID 514190944

  2. Pitam se / Alen Pejković. — Biograf­s­ki podaci: str. 297. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 292–300. — Sadrži i: ***[Hoćeš li biti ona ista…] ; Ti dolaz­iš ; Izrazi­ta ličnost ; Suza radosnica.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 12, br. 26/27 (2012), str. 133–134.

   COBISS.SR-ID 514304352

   

  1. PENEVA, Iskra
   X i Y / Iskra Peneva.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 14/15 (april 2006), str. 52.

   COBISS.SR-ID 514288480

  2. PEPIĆ, Seni­ha, 1989-
   Taj glagol / Seni­ha Pepić.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 34/36 (2015), str. 150.

   COBISS.SR-ID 514093920

  3. To / Seni­ha Pepić. — Rad je nas­tao u okviru Škole kreativnog pisan­ja i kreativnog brisan­ja koja je deo pro­jek­ta Studi­je kon­tek­s­ta To (po Milošu Koma­di­ni): str. 235. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 239–240.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 14, br. 32/33 (2014), str. 238.

   COBISS.SR-ID 514423904

  4. PERIŠIĆ, Vin­ka, 1957-
   Crn grab / Vin­ka Per­išić. — Beleš­ka o autoru. — Sadrži i: U odsustvu svjet­losti ; Pre­gov­or za ljubav ; Nad ”Čašom pla­me­na” V. Otaše­vića ; Noć bijelih livada.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 1, br. 1 (decem­bar 2001), str. 25.

   COBISS.SR-ID 513071712

  5. Otro­v­na pjes­ma / Vin­ka Perišić.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 14/15 (april 2006), str. 56.

   COBISS.SR-ID 514289504

  6. PEŠIĆ Sig­ma, Zoran, 1960-
   Nisu sve kocke iste / Zoran Pešić Sig­ma. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 239–240. — Sadrži i: Pro­stir­ka ; Najez­da anđela ; Kaldrmžije.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 14, br. 32/33 (2014), str. 85–87.

   COBISS.SR-ID 512796000

   

  1. PETRIČEVIĆ, Paula, 1978-
   Apute / Paula Petriče­vić. — Ilus­tr. — Beleš­ka o autoru. — Sadrži i: Apute ; O trenuci­ma ; Izjutra.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 11/12 (jan­u­ar 2005), str. 56.

   COBISS.SR-ID 514277472

  2. PETROVIĆ, Mir­jana, 1976-
   Atd : (iz raz­gov­o­ra) / Mir­jana Petro­vić. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 239–240.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 14, br. 32/33 (2014), str. 98–99.

   COBISS.SR-ID 512796768

  3. Senke / Mir­jana Petro­vić. — Biograf­s­ki podaci: str. 290. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 283–294. — Sadrži i: Sre­br­na sen­ka ; Sre­br­na sen­ka II ; Sre­br­na sen­ka IV ; U senci.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 28/29 (2013), str. 151–153.

   COBISS.SR-ID 514071648

  4. POGAČAR, Marko, 1984-
   Čov­jek večera u papuča­ma svog oca / Marko Pogačar. — Biograf­s­ki podaci: str. 180. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 180–182.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 49.

   COBISS.SR-ID 514428000

  5. POGAČAR, Marko, 1984-
   Gusti glaso­vi / Marko Pogačar. – Bio-graf­s­ki podaci: str. 297. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 292–300. — Sadrži i: Markov trg ; Povi­jest ; Kras­tice ; Izja­va koju sam, 4. travn­ja 2010. godine u 4.45 ujutro, u pijanom stan­ju predao službeni­ci nacionalne agen­ci­je za knjigu, bez zapisnika.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 12, br. 26/27 (2012), str. 84–88.

   COBISS.SR-ID 514294368

  6. POPOVIĆ, Milan B., 1976-
   Moć vriska / Milan B. Popović. — Biograf­s­ki podaci: str. 297. — O autoru: Krenuli su po Sen­tu: str. 298.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 12, br. 26/27 (2012), str. 151–154.

   COBISS.SR-ID 514305120

  7. POSILOVIĆ, Kristi­na, 1982-
   Can­to azzur­ro / Kristi­na Posilović. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 239–240.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 14, br. 32/33 (2014), str. 106–107.

   COBISS.SR-ID 512802400

  8. PUSLOJIĆ, Adam, 1943-
   Sen­ka kame­na / Adam Pus­lo­jić. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 239–240. — Sadrži i: Veliko slavl­je ; Peva­jući glas ; Oseća­jnost smrt­nos­ti ; Strep­n­ja i strah ; Molit­va ; Negde između ; Hram ; Nevi­nost jave.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 14, br. 32/33 (2014), str. 46–51.

   COBISS.SR-ID 512788576

  9. RADISAVLJEVIĆ, Zoran, 1952-
   Strašan san / Zoran Hr. Radis­avl­je­vić. — Tema bro­ja: Otac. — Biograf­s­ki podaci: str. 181. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 180–182.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 68.

   COBISS.SR-ID 514430816

  10. RADOJČIĆ, Saša, 1963-
   Orfej u glavnom gradu / Saša Rado­jčić. — Biograf­s­ki podaci: str. 290. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 283–294.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 28/29 (2013), str. 93–96.

   COBISS.SR-ID 514077280

  11. RADONJIĆ, Vik­tor, 1973-
   Kao naz­na­ka / Vik­tor Radon­jić. – Biograf­s­ki podaci: str. 298. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 292–300.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 12, br. 26/27 (2012), str. 135–143.

   COBISS.SR-ID 514304608

  12. Sri­can­jem u naslov / Vik­tor Radonjić.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 14/15 (april 2006), str. 56.

   COBISS.SR-ID 514289760

  13. Tmi­na i sre­bro / Vik­tor Radon­jić. — Tema bro­ja: Otac. — Biograf­s­ki podaci. str. 181. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 180–182.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 100.

   COBISS.SR-ID 514435680

  14. RADOVIĆ, Borislav, 1937-
   ”Ernes­tine Hof” / Borislav Radović. — Biograf­s­ki podaci: str. 277. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31, 2014, str. 5.

   COBISS.SR-ID 514121056

  15. RADOVIĆ, Duško, 1922–1984
   T / Duško Radović. — Sli­ka auto­ra. — Tema bro­ja: Otac. — Biograf­s­ki podaci: str. 180. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 180–182.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 5.

   COBISS.SR-ID 514443104

  16. RAIČEVIĆ, Mio­drag, 1955-
   O žen­skoj nes­posob­nos­ti da proceni šte­tu / Mio­drag Raiče­vić. — Biograf­s­ki podaci: str. 278. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 226.

   COBISS.SR-ID 514333280

  17. RAKIĆ Šaranac, Mar­i­ja, 1982-
   Tragovi / Mar­i­ja Rak­ić Šaranac. – Biograf­s­ki podaci: str. 292. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 283–294.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 28/29 (2013), str. 147–150.

   COBISS.SR-ID 514071392

  18. RALEVIĆ, Velimir, 1970-
   Prigov­or danu / Velimir Rale­vić. – Bio-graf­s­ki podaci: str. 290. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 283–294.

  U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 28/29 (2013), str. 163.

  COBISS.SR-ID 514072672

  1. REBRONJA, Ismet, 1942–2006
   Vra­tio se otac / Ismet Rebron­ja. — Sli­ka auto­ra. — Tema bro­ja: Otac. — Biograf­s­ki podaci: str. 181. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 181–182.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 54.

   COBISS.SR-ID 514429024

  2. Živ­ot / Ismet Rebron­ja. — Tema bro­ja: In memo­ri­am Ismet Rebron­ja 1942–2006.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 18/19 (juli 2008), str. [32].

   COBISS.SR-ID 514407008

  3. REBRONJA, Nadi­ja, 1982-
   Kapi / Nadi­ja Rebron­ja. — Beleš­ka o autoru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 14/15 (april 2006), str. 51.

   COBISS.SR-ID 514287712

  4. Patrisi­ja, fla­menko ple­sači­ca / Nadi­ja Rebron­ja. — Biograf­s­ki podaci: str. 279. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 266.

   COBISS.SR-ID 514341728

  5. REPMAN, Dani­jela, 1976-
   Kao talas / Dani­jel Rep­man. — Sadrži i: Reči ; Naspram ; Impre­g­naci­ja vremena.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 34/36 (2015), str. 159–161.

   COBISS.SR-ID 514092128

  6. REŠIN Tucić, Vuji­ca, 1941–2009
   Ispruže­na ruka / Vuji­ca Rešin Tucić. — Sli­ka auto­ra. — Beleš­ka o autoru. — Sadrži i: San­jao sam drvo ; Svet je nes­tao ; Srce mi je peva­lo ; Strep­n­ja i očajanje.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 22 (jan­u­ar 2010), str. 3.

   COBISS.SR-ID 514184032

  7. RISOJEVIĆ, Ranko, 1943-
   Otac / Ranko Ris­to­je­vić. — Tema bro­ja: Otac. — Biograf­s­ki podaci: str. 181. — O autoru: Krenuli su po Sen­tu: str 180–182.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 55.

   COBISS.SR-ID 514429280

  8. RISTOVIĆ, Ana, 1973-
   Gleda­jući drveće : (strah od toga da nećeš čuti) / Ana Ris­tović. — Fotogr. — Tema bro­ja: Otac. — Biograf­s­ki podaci: str. 181. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 180–182.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 97–98.

   COBISS.SR-ID 514435168

  9. [Pesme] / Ana Ris­tović. — Beleš­ka o autoru. — Sadrži i: Podzem­na ljubav ; Prvi led.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 1, br. 1 (decem­bar 2001), str. 18.

   COBISS.SR-ID 513006176

  10. SAVIĆ, Blago­je, 1951-
   Put ocu, nakon nje­gove smr­ti / Blago­je Sav­ić. — Tema bro­ja: Otac. — Biograf­s­ki podaci: str. 181. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 180–182.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 67.

   COBISS.SR-ID 514430560

  11. SAVIĆ Osto­jić, Bojan, 1983-
   Iz stere­o­rame / Bojan Sav­ić Ostojić.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 10, br. 25 (2011), str. 72–76.

   COBISS.SR-ID 188735756

  12. SELMANOVIĆ, Ani­da
   Kapi / Ani­da Selmanović.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 34/36 (2015), str. 157–158.

   COBISS.SR-ID 514092384

  13. SIMIĆ, Goran, 1952-
   Otac i pčele / Goran Sim­ić. — Tema bro­ja: Otac. — Biograf­s­ki podaci: str. 181. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 180–182.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 69.

   COBISS.SR-ID 514431072

  14. SOFTIĆ, Faiz, 1958-
   Ralo moga oca / Faiz Soft­ić. – Biogra-fski podaci: str. 279. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 232–233.

   COBISS.SR-ID 514334560

  15. SOREL, San­jin, 1970-
   O sve­mu poma­lo / San­jin Sorel. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 283–294. — Sadrži i: Vrt­laren­je, gredice ; Straš­na je glad ; Opaske o tašti­na­ma ; Čuda u Bujskoj 11, u Rije­ci ; I… ; Ako znate šta mis­lim ; Vrapč­ja trpeza ; O sve­mu pomalo.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 28/29 (2013), str. 103–109.

   COBISS.SR-ID 514056288

  16. Usput­nos­ti / San­jin Sorel. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 239–240. — Sadrži i: Neš­to o grani­ca­ma ; Sunce baca sjenu ; Rječne okuke ; Proizvod­n­ja prirodnog osjeća­ja ; Jed­no malo pre­poručeno ubo­jst­vo ; Škro­pljen­je antropolo­ga ; Šah mat min­istru prosvete.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 14, br. 32/33 (2014), str. 90–97.

   COBISS.SR-ID 512796512

  17. STANIČIĆ, Mar­ti­na
   Hrvats­ka estra­da / Mar­ti­na Staničić.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 14/15 (april 2006), str. 41.

   COBISS.SR-ID 514285408

  18. STANKOVIĆ Benak, Ves­na, 1969-
   Klep­sidra / Ves­na Stanković Benak. — Beleš­ka o autoru. — Sadrži i: Stupi­ca ; Kao grlom klep­sidre ; San ; Pos­jetitelj (pospre­man­je tišine) ; Pul­sir­am sivo-pla­vo ; Dva tijela u praznini.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 1, br. 1 (decem­bar 2001), str. 9.

   COBISS.SR-ID 512923232

  19. [Pesme] / Ves­na Stanković Benak. — Sadrži i: Naći će te glas ; O krhoti­na­ma ; Lju­di koji venu ; Lica ; Mjesto gdje su oni ; Svakod­nevni rit­u­al kolovoško­ga pod­ne­va ; Izrezu­jem vra­ta u mraku ; Fuga ; Niti pada, niti usta­ješ ; Rub ; Sun­cokret, pepeo ; Pros­tor na kojem pre­bi­vam ; S pti­ca­ma kao sa svo­ji­ma ; Kad se budi voda ; Sli­ka rata ; Pod crn­im raskošn­im listom.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 14/15 (april 2006), str. 13–15.

   COBISS.SR-ID 514287968

  20. STANOJEVIĆ, Dobrivo­je, 1958-
   Šumor / Dobrivo­je Stano­je­vić. — Sadrži i: Jesen­jinu otpoz­drav na pis­mo ; Skit­nice od nesa ; Pes­nik na umoru ; Rođen dvade­se­tog okto­bra ; Met­la ; Birači ; Navi­ka ; Jed­nom ću se sus­reti sa mnom ; Ko u kao kakao iz kala ; Dru­movi će poželeti pes­ni­ka ; Pes­nik u mehani.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 34/36 (2015), str. 117–125.

   COBISS.SR-ID 514098016

  21. Živo­rad / Dobrivo­je Stano­je­vić. — Tema bro­ja: Otac. — Biograf­s­ki podaci: str. 181. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 180–182.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 72–74.
   COBISS.SR-ID 514431584
  22. STOJANOVIĆ Pan­tović, Bojana, 1960-
   Dal­i­jev časovnik / Bojana Sto­janović Pan­tović. — Biograf­s­ki podaci: str. 292. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 283–294. — Sadrži i: Heri­na ljubav ; Krvno srod­st­vo ; Ita­ka ; Bezgla­va žena ; U obruču.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 28/29 (2013), str. 118–121.

   COBISS.SR-ID 514059872

  23. STOJKOVIĆ, Dušan
   Apote­ka i adresa / Dušan Sto­jković. — Sadrži i: Apote­ka ; Adresa.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 34/36 (2015), str. 100–102.

   COBISS.SR-ID 514105184

  24. STOJNIĆ, Vladimir, 1980-
   Fotografi­ja br. 1 / Vladimir Sto­jnić. — Tema bro­ja: Otac. — Biograf­s­ki podaci: str. 181. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 180–182.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 103–104.

   COBISS.SR-ID 514436448

  25. Iz rukopisa / Vladimir Sto­jnić. — Sadrži i: ***[Stak­lo na …] ; ****[Buđen­je, danas nema…] ; Mali trenu­tak ; Kale­meg­dan ; ***[Ležaj pred otvorenih…].
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 10, br. 25 (2011), str. 77–80.

   COBISS.SR-ID 188736012

  26. STUPAR, Tan­ja
   Napokon se neš­to desi­lo / Tan­ja Stupar.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 4.

   COBISS.SR-ID 513129312

  27. SULJIĆ-Boškai­lo, Bisera
   Vilen­jak / Bis­era Suljić-Boškailo.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 14/15 (april 2006), str. 40.

   COBISS.SR-ID 514284896

  28. ŠAJIN, Alek­san­dar
   Isti­ni za volju / Alek­san­dar Šajin. — Sli­ka auto­ra. — Sadrži i: Ja i Fidel Kas­tro ; Tu je… ; Ti.….
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 22 (jan­u­ar 2010), str. 27.

   COBISS.SR-ID 514190176

  29. ŠAMIĆ, Jas­na, 1949-
   Buvl­jak / Jas­na Šamić. — Biograf­s­ki podaci: str. 283. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 283–294.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — od. 13, br. 28/29 (2013), str. 54–57.

   COBISS.SR-ID 514052448

  30. Gradovi, snje­govi i san / Jas­na Šamić. — Sadrži i: Mladić sa rukavi­ca­ma ; Rod­ni grad ; Čarob­no groblje ; Grad na više obala ; Most ; Pjes­ma maj­ci ; Leviathan ; Tijela od alabastera.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 10, br. 25 (2011), str. 5–16.

   COBISS.SR-ID 514356064

  31. Svjet­lo mra­ka / Jas­ma Šamić. — Biograf­s­ki podaci: str. 278. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31, str. 222–223.

   COBISS.SR-ID 514332512

  32. ŠAPONJA, Nenad, 1964-
   Oče­v­id­nost : (odlo­mak iz poeme, 31–59) / Nenad Šapon­jić. — Tema bro­ja: Otac. — Biograf­s­ki podaci: str. 181. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 180–182.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 81–82.

   COBISS.SR-ID 514432864

  33. ŠARENKAPIĆ, Šaban, 1956-
   Bulu­men­ta poz­dravl­ja vođu / Šaban Šarenkapić. — Sli­ka auto­ra. — Sadrži i: Put blagostan­ja ; Duhov­na nor­ma ; Grani­ca iščeznuća.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 22 (jan­u­ar 2010), str. 20.

   COBISS.SR-ID 514188640

  34. Nasljed­na ruti­na / Šaban Šarenkapić. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 239–240. — Sadrži i: Crvene kuće ; Usudne zlosti ; Oda sitosti ; Staro­god­na jeza ; Prom­je­na navike ; Šejh Muhamed ; Nasljed­na rutina.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 14, br. 32/33 (2014), str. 70–74.

   COBISS.SR-ID 512793952

  35. ŠEHABOVIĆ, Šejla
   O fil­movi­ma i o ratu / Šejla Šehabović. — Sli­ka auto­ra. — Napomene i bib­li­ografske ref­er­ence uz tekst. — Sadrži i: I ja ne mogu, sve i da hoću, zab­o­rav­i­ti ; Kako naprav­i­ti nar­a­tiv o silo­van­ju? ; Ćur­si-dova ; Niči­ja zemlja.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 22 (jan­u­ar 2010), str. 32–33.

   COBISS.SR-ID 514191200

  36. ŠEHIĆ, Faruk
   Naša tijela su krasne pak­lene mašine / Faruk Šehić. — Sli­ka auto­ra.                     U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 22 (jan­u­ar 2010), str. 28.

   COBISS.SR-ID 514190432

  37. ŠIMOKOVIĆ, Mar­i­ja, 1947-
   Azurni kovčeg / Mar­i­ja Šimoković. — Beleš­ka o autoru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 2 (april 2002), str. 17.

  COBISS.SR-ID 513088608

  1. Pokušaj živopisa Bajloni­jeve pijace enkaustikom / Mar­i­ja Šimoković. – Biograf­s­ki podaci: str. 299. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 292–300.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 12, br. 26/27 (2012), str. 40–44.

  COBISS.SR-ID 514292320

  1. ŠLJIVIĆ, Son­ja
   Vrh olovke / Son­ja Šljivić. — Sli­ka auto-ra. — Sadrži i: Tro­ja ; Bližn­ji ; Sve što kažem dodir­nu­to je usna­ma ; ***[U ugašenom danu…].
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 22 (jan­u­ar 2010), str. 43.

  COBISS.SR-ID 514192736

  1. ŠLJIVOVIĆ, Mladen, 1976-
   Priručnik za snove i kvant­nu mehaniku / Mladen Šljivović. — Sli­ka auto­ra. — Sadrži i: Vukan na godišn­jem odmoru ; Huni na eksurz­i­ji ; Var­vari kasne ; Na raskršću pred bojn­im poljem.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 22 (jan­u­ar 2010), str. 40–41.

  COBISS.SR-ID 514192224

  1. Lav u kuhin­ji / Mladen Šljivović. – Biograf­s­ki podaci: str. 299. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 292–300. — Sadrži i: Zen za ligu šam­pi­ona ; Bal­a­da o lovcu na lavove ; Lavovi i kajsi­je ; Pileti­na sa pečurka­ma i bam­bu­som ; Zen u Požeškoj.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 12, br. 26/27 (2012), str. 125–129.

  COBISS.SR-ID 514300512

  1. ŠODAN, Damir, 1964-
   Café Apol­li­naire / Damir Šodan. ‑Biograf­s­ki podaci: str. 292. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 283–294. — Sadrži i: Gora­no­vo stol­jeće ; Pedesete ; Poslan­i­ca Vladimiru Holanu ; Baršu­nas­ta žena ; Dopis­ni­ca iz Kyota, ili — o vječnosti.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 28/29 (2013), str. 58–67.

  COBISS.SR-ID 514052704

  1. Haikui / Damir Šodan.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 34/36 (2015), str. 114–116.

  COBISS.SR-ID 514098272

  1. Vra­ta Otran­ta / Damir Šodan. – Biograf­s­ki podaci: str. 279. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 239.

   COBISS.SR-ID 514336352

  2. ŠUJICA, Boži­dar, 1936-
   Čemu si posve­tio svoj živ­ot, hej oče! / Boži­dar Šuji­ca. — Fotogr. — Tema bro­ja: Otac. — Biograf­s­ki podaci: str. 181. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 180–182.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 53.

   COBISS.SR-ID 514428768

  3. TADIJANOVIĆ, Dragutin
   Bal­a­da o zak­lan­im ovca­ma / Dragutin Tadijanović.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 2 (april 2002), str. 21.

   COBISS.SR-ID 513097824

  4. TANASIJEVIĆ, Rade, 1962-
   Pšenični oblak / Rade Tanasijević.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 34/36 (2015), str. 107.

  COBISS.SR-ID 514099296

  1. Šljivik / Rade Tanasi­je­vić. — Biograf­s­ki podaci: str 293. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 283–294.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 28/29 (2013), str. 110.

   COBISS.SR-ID 514077792

  2. Tromb / Rade Tanasi­je­vić. — Tema bro­ja: Otac. — Biograf­s­ki podaci: str. 181. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 180–182.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 83.

   COBISS.SR-ID 514433120

  3. TILI, Robert, 1959-
   Prob­lem (ne)iskrenosti / Robert G. Tilly.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 11/12 (jan­u­ar 2005), str. 20.

   COBISS.SR-ID 514271584

  4. TOMAŠ, Marko
   S ruka­ma pod glavom / Marko Tomaš.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 18.

   COBISS.SR-ID 513138528

  5. TOMAŠEVIĆ, Boško, 1947-
   San­jaren­je na đubriš­tu o večnos­ti i beskra­ju / Boško Tomaše­vić. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 239–240. — Sadrži i: Sveži šljam ; Višak odsan­jane krvi ; San­jaren­je na đubriš­tu o večnos­ti i beskra­ju ; Ne mogu obnovi­ti svo­ja žal­jen­ja ; Krećeš u živ­ot za gore ; Red mogućeg spasen­ja ; Bla­ga uspom­e­na na život.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 14, br. 32/33 (2014), str. 52–64.

   COBISS.SR-ID 512793184

  6. TOMIĆ, Miroslav, 1963-
   Kada zaspi zlo / Miroslav Tomić. — Beleš­ka o autoru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 11/12 (jan­u­ar 2005), str. 59.

   COBISS.SR-ID 514278240

  7. TONTIĆ, Ste­van, 1946-
   S glavom u tor­bi / Ste­van Ton­tić. — Biograf­s­ki podaci: str. 293. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 283–294.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 28/29 (2013), str. 111–112.

   COBISS.SR-ID 514056544

  8. TOPIĆ, Jas­mi­na, 1976-
   Mimikri­ja / Jas­mi­na Top­ić. — Biograf­s­ki podaci: str. 299. — O autori­ma: Krenuli su po Sent: str. 292–300. — Sadrži i: Vidljivi pre­deo ; O nerođenoj deci ; Dup­lo dno ; Tep­ko meškol­jen­je ; Mimikri­ja ; Gor­ka table­ta ; Soba se raskla­pa ; Jas­tučić ; Strah od toga da to više nećeš biti ti.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 12, br. 26/27 (2012), str. 111–122.

   COBISS.SR-ID 514300000

  9. TRAJKOVIĆ, Nenad
   Igra pro­cen­ta / Nenad Tra­jković. — Sadrži i: Na žici ; Kroz stak­lo ; Raz­gov­or koji smo tre­bali preskočiti.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 34/36 (2015), Str. 142–144.

   COBISS.SR-ID 514116704

  10. TRAVANČIĆ, Mel­i­da, 1985-
   Sli­ka sadašn­josti / Mel­i­da Tra­vančić. — Tema bro­ja: Otac. — Biograf­s­ki podaci: str. 181. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 180–182.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 106–107.

   COBISS.SR-ID 514436960

  11. TRIPKOVIĆ, Dra­gana
   Kurve i umjet­ni­ci / Dra­gana Trip­ković. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 283–294. — Sadrži i: Paukove zas­tave ; More ; Kurve i umjetnici.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 28/29 (2013), str. 122–127.

   COBISS.SR-ID 514060128

  12. TUCIĆ, Siniša, 1971-
   Ćil­im i met­la / Siniša Tucić. – Biograf­s­ki podaci: str. 299. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 292–300. — Sadrži i: Ribl­ja kost je i dal­je visi­la na zgra­di ; Šifre men­struaci­je ; Soba bez zgrade ; Met­la je neupotre­blji­vo oruž­je iznad pak­la ; Nemoćan kepec.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 12, br. 26/27 (2012), str. 103–110.

   COBISS.SR-ID 514299744

  13. TURKOVIĆ, Edin, 1996-
   To / Edin Turković. — Rad je nas­tao u okviru Škole kreativnog pisan­ja i kreativnog brisan­ja koja je deo pro­jek­ta Studi­je kon­tek­s­ta To (po Milošu Koma­di­ni): str. 235. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 239–240.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 14, br. 32/33 (2014), str. 235.

   COBISS.SR-ID 514399584

  14. ULJAREVIĆ, Jovan­ka, 1979-
   Para­lelis­tič­ka ljubav / Jovan­ka Uljare-vić. — Beleš­ka o autoru: str. 61. — Sadrži i: Para­lelis­tič­ka ljubav ; Apokalip­ti­ka sna ; Apokalip­ti­ka sna ; Za moju babu bijah đavol­je dijete ; Puto­van­je ; Nepoz­vana ; Dne-vnik.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 11/12 (jan­u­ar 2006), str. 60–61.

   COBISS.SR-ID 514408288

  15. [Pesme] / Jovan­ka Uljare­vić. — Beleš­ka o autoru: str. 60. — Sadrži i: Para­lelis­tič­ka ljubav ; Apokalip­ti­ka sna ; Za moju babu bijah đavol­je dijete ; Puto­van­je ; Nepoz­vana ; Dnevnik.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 11/12 (jan­u­ar 2005), str. 60–61.

   COBISS.SR-ID 514278496

  16. URSU, Ileana, 1954-
   Gugut­ka / Ileana Ursu. — Sadrži i: Puto­van­je ; Pevam ; Danas ; Neš­to mislim.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 34/36 (2015), str. 103–106.

   COBISS.SR-ID 514105440

  17. VASIĆ, Bojan, 1985-
   ***[Započeti pes­mu…] / Bojan Vasić. — Biograf­s­ki podaci: str. 279. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 270.

   COBISS.SR-ID 514342752

  18. VASIĆ Kanač­ki, Mar­i­ja, 1977-
   Kadri­ran­je : ja kao otac / Mar­i­ja Vasić Kanač­ki. — Tema bro­ja: Otac. — Biograf­s­ki podaci: str. 182. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 180–182.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 178–179.

   COBISS.SR-ID 514442848

  19. VUČKOVIĆ, Goran, 1965-
   Nev­idel­i­ca / Goran Vučković. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 239–240.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 14, br. 32/33 (2014), str. 111.

   COBISS.SR-ID 512802912

  20. VUČKOVIĆ, Mil­i­ca
   Posle post­mod­ern­iz­ma / Mil­i­ca Vučković.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 34/36 (2015), str. 149.

   COBISS.SR-ID 514094176

  21. VUČKOVIĆ, Rade
   Bal Roma / Rade Vučković Niški.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 3/4 (novem­bar 2002), str. 35.

   COBISS.SR-ID 512695136

  22. VUJČIĆ, Niko­la
   Dodir / Niko­la Vujčić. — Biograf­s­ki podaci: str. 278. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 227–228.

   COBISS.SR-ID 514333536

  23. VUJOVIĆ, Novi­ca
   ***[Nikome nije čud­no…] / Novi­ca Vujović.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 14/15 (april 2006), str. 49.

   COBISS.SR-ID 514287200

  24. ***[Odjed­nom osjećam…] / Novi­ca Vujović.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 18.

   COBISS.SR-ID 513138784

  25. VUKADINOVIĆ, Miljurko
   Opas­no je ne radi­ti / Miljurko Vukadinović.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 3/4 (novem­bar 2002), str. 44.

   COBISS.SR-ID 512712544

  26. VUKIĆEVIĆ, Dan­i­ca, 1959-
   Dve tetke / Dan­i­ca Vukićević.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 10, br. 25 (2011), str. 37–40.

   COBISS.SR-ID 188732684

  27. VUKOMANOVIĆ, Vladimir, 1986-
   Sust­va / Vladimir Vuko­manović Raste­go­rac. — Biograf­s­ki podaci: str. 279. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 271–273.

   COBISS.SR-ID 514343264

  28. VUKOVIĆ, Davor
   Beza­zlenost / Davor Vuković. – Bio-graf­s­ki podaci: str. 300. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 292–300. — Sadrži i: Sjene ; Rastem ; Bez­i­meni put­nik u visine ; Moć.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 12, br. 26/27 (2012), str. 96–102.

   COBISS.SR-ID 514299488

  29. VUKOVIĆ, Marko, 1975-
   Ogleda­lo / Marko Vuković. — Beleš­ka o autoru. — Sadrži i: Ogleda­lo ; Obav­i­jač oko mene.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — str. 58.

   COBISS.SR-ID 514277984

  30. VUKSANOVIĆ, Oliv­era, 1973-
   Palidrv­ca / Oliv­era Vuk­sanović. – Beleš­ka o autoru. — Sadrži i: Ime­na, duše ; Uzdasi, zviž­dući ; Palidrv­ca, dlanovi.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 3/4 (novem­bar 2002), str. 42.

   COBISS.SR-ID 512709728

  31. ZALIHIĆ, Almir, 1960-
   U čekaoni­ci logope­da / Almir Zal­i­hić. — Biograf­s­ki podaci: str. 300. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 292–300. — Sadrži i: Mau­ri i riječi ; Pos­tratne pomir­bene ini­ci­ja-tive ; Svako je pol­je groblje ; Zav­je­to­vani da prip­it­o­me hobot­nicu zla ; Mir u Evropi ; Đa-vol­ja kuti­ja ; Ovo su pobi­jeni ; ***[Top­lo pri­je­podne…] ; ***[Dok samo polov­ina…] ; Nemoj jesti sam ; Riječ dvi­je o svanuću ; U čekaoni­ci logope­da ; Zim­s­ka idi­la ; O ; Čam­ci na obali ; Povratak ; Neu­go­da povrat­ka ; Tabla ; Običan dan.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 12, br. 26/27 (2012), str. 61–78.

   COBISS.SR-ID 514293088

  32. ZEKIĆ, Alma, 1995-
   To / Alma Zek­ić. — Rad je nas­tao u okviru Škole kreativnog pisan­ja i kreativnog brisan­ja koja je deo pro­jek­ta Studi­je kon­tek­s­ta To (po Milošu Koma­di­ni): str. 235. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 239–240.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 14, br. 32/33 (2014), str. 237.

   COBISS.SR-ID 514423648

  33. ZELENIKA, Zoran, 1974-
   Upad / Zoran Zeleni­ka. — Beleš­ka o autoru. — Sadrži i: Dovoljno jas­no? ; Radost ; Piši-briši ; Isteko rok.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 11/12 (jan­u­ar 2005), str. 44.

   COBISS.SR-ID 514275424

  34. ZUZIJA, Dal­i­bor, 1974-
   Vele­grad­s­ka jesen / Dal­i­bor Zuz­i­ja. — Ilus­tr. — Bleš­ka o autoru. — Sadrži i: Vele­grad­s­ka jesen ; Zadavl­jeni san.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 11/12 (jan­u­ar 2005), str. 48.

   COBISS.SR-ID 514276448

  35. ŽETICA, Adnan, 1980-
   Alge­bra / Adnan Žet­i­ca. — Sadrži i: Šećer ; Alge­bra ; Sat ; Ljubav­na ; Jastuk.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 10, br. 25 (2011), str. 92–95.

   COBISS.SR-ID 188737548

  36. ŽIVANČEVIĆ, Nina, 1957-
   Avion­s­ki sonet br. 3,4,5,6,7,8… / Nina Živančević.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 10, br. 25 (2011), str. 23–25.

   COBISS.SR-ID 188731660

  37. ŽIVANOVIĆ, Branislav, 1983-
   Lin­i­ja / Branislav Živanović. — O auto-rima: Krenuli su po Sen­tu: str. 239–240. — Sadrži i: Dan u kos­ti­ma ; Tru­la jabu­ka ; Linija.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 14, br. 32/33 (2014), str. 108–110.

   COBISS.SR-ID 512802656

  38. ŽIVANOVIĆ, Niko­la, 1979-
   Astapo­vo : izbor / Niko­la Živanović ; izbor i komen­tar Borislav Radović. – Napomene i bib­li­ografske ref­er­ence uz tekst.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 10, br. 24 (2011), str. 6–13.

   COBISS.SR-ID 188721164

  39. Neke nove pesme / Niko­la Živanović. — Sadrži i: Jed­ni­na ; Bolovi ; Ex nihi­lo ; Ovaj i onaj svet ; Encik­lo­pe­di­ja ; Buđen­ja ; Izlaz ; Mojoj gen­eraci­ji ; Devo­jke ; Kat­alozi ; Čeka­jući da pad­nem u koš ; Kon­traživ­ot ; Pidža­ma ; Prog­noza ; Kuća mojih roditel­ja ; Harem maj­ki ; Stranci.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 10, br. 24 (2011), str. 14–29.

   COBISS.SR-ID 188721420

  40. Slom / Niko­la Živanović. — Biograf­s­ki podaci: str. 300. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 292–300. — Sadrži i: Prve moje ; Ana Gerun ; Pseći život.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 12, br. 26/27 (2012), str. 123–124.

   COBISS.SR-ID 514300256

   

   

   

  821.163.4–2  SRPSKOHRVATSKA I BOŠNJAČKA KNJŽEVNOST. DRAMA

  1. ĐUKOVIĆ, Kristi­na, 1981-
   Izgubljeni dug­mići : pozorišni komad za decu / Kristi­na Đuković. — Sli­ka auto­ra. — Beleš­ka o autoru: str. 56.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 16/17 (decem­bar 2007), str. 56–67.

   COBISS.SR-ID 514200928

  2. HALILOVIĆ, Enes, 1977-
   Raskrsni­ca / Enes Halilović. – Bio-graf­s­ki podaci: str. 279. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 275–276.

   COBISS.SR-ID 514344288

  3. KNEŽEVIĆ, Mar­i­ja, 1963-
   Sveti Niko­la : (jed­na od tri jed­nočinke objed­in­jene u knjizi ”Kuhin­ja”) / Mar­i­ja Kneže­vić. — Sli­ka auto­ra. — Beleš­ka o autoru: str. 25.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 16/17 (decem­bar 2007), str. 25–33.

   COBISS.SR-ID 514200160

  4. NOVAKOVIĆ, Alek­san­dar, 1975-
   Niči­je dete / Alek­san­dar Novaković. — Sli­ka auto­ra. — Beleš­ka o autoru: str. 46.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 16/17 (decem­bar 2007), str. 46–55.

   COBISS.SR-ID 514200672

  5. PAJIĆ, Milenko
   Majke u skupš­ti­ni / Milenko Pajić. — Sli­ka auto­ra. — Beleš­ka o autoru: str. 3.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 16/17 (decem­bar 2007), str. 3–7.

   COBISS.SR-ID 514199392

  6. PANGARIĆ, Zlatko
   Svešteni­ci smeća : (dra­ma u 1/2 čina) / Zlatko Pangarić.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 14/15 (april 2006), str. 24–28.

   COBISS.SR-ID 514281824

  7. RADIŠIĆ, Branislav, 1953-
   Fotomask : pred­sta­va u dve scene / Branislav Bane Radišić. — Sli­ka auto­ra. — Beleš­ka o autoru: str. 8.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 16/17 (decem­bar 2007), str. 8–18.

   COBISS.SR-ID 514199648

  8. SADIKOVIĆ, Samir
   Ekser / Samir Sadiković. — Biograf­s­ki podaci: str. 291. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 283–294.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 28/29 (2013), str. 272–282.

   COBISS.SR-ID 514077024

  9. SIMIĆ, Milan R., 1959-
   Ispovest rev­olu­cionara Borisa Davi­doviča Novskog : mon­odra­ma / Milan R. Sim­ić. — Ilust.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 14–17.

   COBISS.SR-ID 513130848

  10. Snevač od slame / Milan R. Sim­ić. — Sli­ka auto­ra. — Beleš­ka o autoru: str. 19.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 16/17 (decem­bar 2007), str. 19–24.

   COBISS.SR-ID 514199904

  11. SOĆANIN, Siniša, 1972-
   Dekrešen­do : radio-dra­ma o stan­ju posle čekan­ja / Siniša Soćanin. — Sli­ka auto­ra. — Beleš­ka o autoru: str. 34.

  U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 16/17 (decem­bar 2007), str. 34–45.

  COBISS.SR-ID 514200416

   

  821.163.4–3  SRPSKOHRVATSKA I BOŠNJAČKA KNJŽEVNOST. PROZA

  1. AĆIN, Jovi­ca
   Ambis / Jovi­ca Aćin. — Ilustr.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 2 (april 2002), str. 6–7.

   COBISS.SR-ID 513087328

  2. ALBAHARI, David
   Dve priče / David Alba­hari. — Sadrži i: Pero ; Boja očiju.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 3/4 (novem­bar 2002), str. 16.

   COBISS.SR-ID 512665952

  3. ALEMPIJEVIĆ, Milen
   Diges­tia mor­tis / Milen Alempijević.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 2 (april 2002), str. 27.

   COBISS.SR-ID 513104480

  4. BARNA, Lau­ra
   Dija­log o kamenu / Lau­ra Bar­na. — Ilust.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 4, br. 9/10 (2004), str. 27.

   COBISS.SR-ID 514118240

  5. Mis­lilac u službi / Lau­ra Barna.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br- 14/15 (april 2006), str. 47–48.

   COBISS.SR-ID 514286688

  6. Piro­man / Lau­ra Barna.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 11/12 (jan­u­ar 2005), str. 21.

   COBISS.SR-ID 514271840

  7. BLAGOJEVIĆ, Berislav, 1979-
   Osta­je nam tole­do / Berislav Blago­je­vić. — Biograf­s­ki podaci: str. 278. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 142–145.

   COBISS.SR-ID 514323808

  8. BOŠNJAK, Ves­na
   Na žici / Ves­na Bošnjak.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 13 (sep­tem­bar 2005), str. 30–31.

   COBISS.SR-ID 514196576

  9. BULIĆ, Zehni­ja, 1970-
   Gore nave­deni razlozi / Zehni­ja Bulić. — Biograf­s­ki podaci: str. 292. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 292–300. — Sadrži i: Pred­vod­nič­ka obu­ka ; Londža zele­na ; Taksirat.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 12, br. 26/27 (2012), str. 213–216.

   COBISS.SR-ID 514312032

  10. CVETKOVIĆ, Milomir Bata, 1962-
   Dra­gi Dragutine ; Sunčev breg / Milo-mir Bata Cvetković. — Beleš­ka o autoru: str. 33.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 13 (sep­tem­bar 2005), str. 32–33.

   COBISS.SR-ID 514197088

  11. ĆELIĆ, Živo­jin, 1954-
   Ota­pan­je velikog glečera / Živo­jin Ćelić. — Tema bro­ja: Otac. — Biograf­s­ki podaci: str. 182. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 180–182.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 117–122.

   COBISS.SR-ID 514437984

  12. ĆULIBRK, Gor­dana
   Književno veče / Gor­dana Ćuli­brk. — Zajed. stv. nasl: Krat­ka priča.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 21.

   COBISS.SR-ID 514029664

  13. DEMIĆ, Mirko, 1964-
   Pro­le­gom­e­na za poziv nov­inars­ki / Mirko Demić. — Ilus­tr. — Odlo­mak iz romana ”Jugosloven­s­ki Gan­di”. — Beleš­ka o autoru: str. 13.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 11/12 (jan­u­ar 2005), str. 12–13.

   COBISS.SR-ID 514202464

  14. DERKAČ Beslić, Lana
   Posu­da za sapun / Lana Derkač Beslić. — Ilus­tr. — Beleš­ka o autoru: str. [27].
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 1, br. 1 (decem­bar 2001), str. 26–27.

   COBISS.SR-ID 513073504

  15. DORIN, Lara
   Tu nema niko­ga / Lara Dorin.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 34/36 (2015), str. 162.

   COBISS.SR-ID 514091872

  16. FOLIĆ, Miloš, 1984-
   Lift / Miloš Folić. — Biograf­s­ki podaci: str. 284. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 283–294.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 28/29 (2013), str. 208–213.

   COBISS.SR-ID 514074464

  17. GOBO, San­dro
   Pet priča / San­dro Gobo. — Sadrži i: Trans­for­ma­ci­ja ; Izbor ; Živ­ot ; Izlet­ni­ci ; Odmor.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 24.

   COBISS.SR-ID 513140320

  18. GOJKOV, Dušan, 1965-
   No 1/4 / Dušan Gojkov. — Biograf­s­ki podaci: str. 181. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 180–182.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 86–88.

   COBISS.SR-ID 514433632

  19. GRBOVIĆ, Dra­gan
   Dim­itri­je uči da ćuti / Dra­gan Grbović.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 14/15 (april 2006), str. 54.

   COBISS.SR-ID 514288992

  20. GVERO, Jovan
   Gomi­la / Jovan Gvero. — Sadrži i: Ovih dana ; Puto­van­je u tro­je ; Povi­tih rame­na ; Gomila.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 3/4 (novem­bar 2002), str. 32.

   COBISS.SR-ID 512692064

  21. HALILOVIĆ, Amela
   Mikro priče / Amela Halilović. — Sadrži i: Ruže ; Pok­lon ; Tačka.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 34/36 (2015), str. 222.

   COBISS.SR-ID 514089568

  22. HALILOVIĆ, Enes
   Crtice, po sećan­ju / Enes Halilović. — Tema bro­ja: In memo­ri­am Ismet Rebron­ja 1942–2006. — Sadrži i: Pisan­je ; Sudžuk ; Do kra­ja ; Lon­don ; Pišo ; Ljud­s­ka pra­va ; Umr­lice ; Objašn­jen­je ; Onaj ; Jugoslav­i­ja ; Laži ; Zanu ; Isti­na ; Kokoške ; Dobro obavešteni ; Eti­mologi­ja ; Braća ; Tito ; Demokratija.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 18/19 (juli 2008), str. 5–8.

   COBISS.SR-ID 512160352

  23. Kiša / Enes Halilović.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 2 (april 2002), str. 23.

   COBISS.SR-ID 513099104

  24. HUSIĆ, Ajdin
   1973 / Ajdin Husić. — Zajed. stv. nasl.: Krat­ka priča.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 4, br. 9/10 (2004), str. 21.

   COBISS.SR-ID 514030176

  25. ILIĆ, Miki­ca
   Seča para­lel­nih / Miki­ca Ilić. — Sadrži i: Matem­atič­ki kom­pro­mis ; Ne bacaj bis­er­je pred svin­je ; Tak­tič­ka obu­ka ; Običaj ; Vera i nev­era ; Ko se sme­je zlo ne mis­li ; Trn u brvnu oka mog ; Hap­py end ; Dugo skri­vana isti­na o mobil­noj tele­foni­ji (Baj­ka za mod­er-nu decu) ; Dugo skri­vana isti­na o cvrčku i mrav­i­ma (Baj­ka za staro­mod­nu decu).
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 11/12 (jan­u­ar 2005), str. 50–53.

   COBISS.SR-ID 514276960

  26. ILIĆ, Slađana, 1974-
   Dodirne tačke / Slađana Ilić. — Biograf­s­ki podaci: str. 278. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 118–130.

   COBISS.SR-ID 514323040

  27. JAGIĆ, Dor­ta
   Riblje oko / Dor­ta Jag­ić. — Ilus­tr. – Beleš­ka o autoru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 1, br. 1 (decem­bar 2001), str. 16–17.

   COBISS.SR-ID 513005152

  28. JAŠOVIĆ, Pre­drag, 1971-
   Nad likom oca / Pre­drag Jašović. – Tema bro­ja: Otac. — Biograf­s­ki podaci: str. 181. — O autori­ma: Krenuli smo po Sen­tu: str. 180–182. — Sadrži i: Nad imenom oca.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 91–93.

   COBISS.SR-ID 514434400

  29. JOVANOVIĆ, Dani­jela, 1976-
   Soko i gugut­ka / Dani­jela Jovanović. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 239–240.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 14, br. 32/33 (2014), str. 181–185.

   COBISS.SR-ID512808288

  30. KALAMUJIĆ, Lejla, 1980-

  Povratak među zvi­jezde / Lejla Kala­mu­jić. — Biograd­s­ki podaci: str. 292–300. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 292–300.
  U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 12, br. 26/27 (2012), str. 230–235.

  COBISS.SR-ID 514312544

  1. KAMERIĆ, Meli­na
   Lola / Meli­na Kamer­ić. — Biograf­s­ki podaci: str. 293. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 292–300.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 12, br. 26/27 (2012), str. 210–212.

   COBISS.SR-ID 514311776

  2. KARABEG, Emi­ra
   Devet­ka / Emi­ra Karabeg.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 13 (sep­tem­bar 2005), str. 28–29.

   COBISS.SR-ID 514196320

  3. KARAKAŠ, Damir, 1967-
   Blue Moon / Damir Karakaš. — Biograf­s­ki podaci: str. 278. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 95–106.

   COBISS.SR-ID 512897376

  4. KARANOVIĆ, Zvonko, 1959-
   Snovi / Zvonko Karanović.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 10, br. 25 (2011), str. 26–32.

   COBISS.SR-ID 188731916

  5. KWAYA
   Prekid * Ras­cep * Odlazak / Kwaya. — Kwaya za počet­nike: str. 30.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 28–30.

   COBISS.SR-ID 514038112

  6. LEŠTARIĆ, Vrsan, 1977-
   Soba na raskršću vetro­va / Vrsan Leš­tar­ić. — Beleš­ka o autoru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 31.

   COBISS.SR-ID 514038624

  7. LUKAČ, Rajko, 1952-
   Cig­a­rete iz kuku­ruzne svile / Rajko Lukač. — Tema bro­ja: Otac. — Biograf­s­ki podaci: str. 182. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 180–182.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 114–116.

   COBISS.SR-ID 514437728

  8. LJUBIČIĆ, Čedomir
   Ne, takav ovu­da nije prošao / Čedomir Ljubičić.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 13 (sep­tem­bar 2005), str. 24–27.

   COBISS.SR-ID 514196064

  9. LJUBINOVIČ, Jan
   Plexus / Jan Ljubinovič.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 2 (april 2002), str. 22–23.

   COBISS.SR-ID 513098848

  10. MAKSIĆ, Ivana, 1984-
   Izvan komu­nikaci­je / Ivana Mak­sić. — Biograf­s­ki podaci: str. 286. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 283–294. — Sadrži: Kri­ti­ka cveća ; Usmeno/pismeno.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 28/29 (2013), str. 144–146.

   COBISS.SR-ID 514071136

  11. MANDIĆ, Zoran, 1950-
   Sa obo­da sna : (pričice o par­alak­sama) / Zoran M. Mandić. — Biograf­s­ki podaci: str. 286. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 283–294. — Sadrži i: Kafk­i­na fontana ; Ne znam ; Još čujem njen glas.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 28/29 (2013), str. 128–131.

   COBISS.SR-ID 514060384

  12. MARINŠEK Nikolić, Mir­jana, 1947-
   Madlenčići svih ovih god­i­na / Mir­jana Mar­inšek Nikolić. — Biograf­s­ki podaci: str. 296. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 292–300.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 12, br. 26/27 (jun 2012), str. 174–177.

   COBISS.SR-ID 193644812

  13. Ćale­tov ćale / Mir­jana Mar­inšek Nikolić. — Tema bro­ja: Otac. — Beleš­ka o autoru: str. 181.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 108.

   COBISS.SR-ID 514437216

  14. MARKOVIĆ, Slavoljub, 1950-
   Kome smo potreb­ni / Slavoljub Marković. — Biograf­s­ki podaci: str. 295. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 292–300.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 12, br. 26/27 (2012), str. 167–173.

  COBISS.SR-ID 514309728

  1. Zab­o­ravl­jan­je / Slavoljub Marković. — Biograf­s­ki podaci: str. 286. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 283–294.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 28/29 (2013), str. 203.

   COBISS.SR-ID 514073952

  2. Nov­el­ete / Slavoljub Marković. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 239–240. — Sadrži i: Nekad i sad ; Nje­gov brat ; Domar.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 14, br. 32/33 (2014), str. 134–135.

   COBISS.SR-ID 512804192

  3. MAROJEVIĆ, Igor, 1968-
   Muš­ka priča / Igor Maro­je­vić. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 239–240.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 14, br. 32/33 (2014), str.141–163.

   COBISS.SR-ID 512806496

  4. MATIĆ, Edi, 1962-
   Pele i arze : (jed­noj lije­poj pjes­mi…) / Edi Matić. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 239–240.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 14, br. 32/33 (2014), str. 136–140.

   COBISS.SR-ID 512804448

  5. MICIĆ, Milan
   Mozak duži od kičme / Milan Micić. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 283–294. — Sadrži i: Krat­ka povest o ste­peniš­ti­ma poz­nan­ja ; Marš kon­jice u sum­rak ; Ubist­vo u selu Beli makovi.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 28/29 (2013), str. 200–202.

   COBISS.SR-ID 514073696

  6. MILIĆEVIĆ, Milo­jko
   San­jar i svin­jar ; Bal kod Čester­fil­dovih / Milo­jko Milićević.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 14/15 (april 2006), str. 53.

   COBISS.SR-ID 514288736

  7. Ski­ca za biografi­ju / Milo­jko Mil­iće­vić. — Zajed. stv. nasl.: Krat­ka priča.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 21.

   COBISS.SR-ID 514030944

  8. MITROVIĆ, Milu­ni­ka
   Sara­je­vo u dve slike Ari­jana, ljubavi moja / Milu­ni­ka Mitrović.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 34/36 (2015), str. 199–206.

   COBISS.SR-ID 514090592

  9. MONROS- Sto­jaković, Sil­vi­ja, 1949-
   Shva­ta ona / Sil­vi­ja Mon­ros — Stojaković.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 20.

   COBISS.SR-ID 513139808

  10. MUSABEGOVIĆ, Senadin, 1970-
   Konac pamučne majice pod pazuhom / Senadin Mus­abegov­ić. — Biograf­s­ki podaci: str. 278. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 107–117.

   COBISS.SR-ID 512897632

  11. NAIBI, Jele­na
   Taj­na srećnog bra­ka / Jele­na Naibi. — Zajed. stv. nasl.: Krat­ka priča.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 21.

   COBISS.SR-ID 514030688

  12. NEZIROVIĆ, Elvedin, 1976-
   Oči / Elvedin Nezirović. — Biograf­s­ki podaci: str. 296. — O autori­ma: Krenuli smo po Sen­tu: str. 292–300.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 12, br. 26/27 (2012), str. 207–209.

   COBISS.SR-ID 514311520

  13. OKLAPI, Hana, 1983-
   Mrl­ja na pla­fonu / Hana Oklapi.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 14/15 (april 2006), str.46.

   COBISS.SR-ID 514286432

  14. Poru­ka / Hana Oklapi. — Beleš­ka o autoru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 11/12 (jan­u­ar 2005), str. 62.

   COBISS.SR-ID 514279008

  15. PAJIĆ, Milenko, 1950-
   Tri mala čuda / Milenko Pajić. – Biograf­s­ki podaci: str. 289. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 283–294. — Sadrži i: Dvo­jnik ; Ameri­ka u snu ; Čudo mašina.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 28/29 (2013), str. 193–199.

   COBISS.SR-ID 514073440

  16. PANTIĆ, Miha­j­lo, 1957-
   Zulu war­riors : (sli­ka sa ocem) / Mihaj-lo Pan­tić. — Fotogr. — Tema bro­ja: Otac. — Biograf­s­ki podaci: str. 182. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 180–182.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 123–131.

   COBISS.SR-ID 514438240

  17. PAPIĆ, Srđan, 1977-
   Odoleti iskušen­ju / Srđan Papić. – Beleš­ka o autoru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 3/4 (2002), str. 31.

   COBISS.SR-ID 512690016

  18. PAŠIĆ, Mirzana
   Bijeli teatar : radosti mladog Vert­era / Mirzana Pašić.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 14/15 (april 2006), str. 20–21.

   COBISS.SR-ID 514281312

  19. PAUNOVIĆ, Zoran Ž., 1970-
   Skok / Zoran Ž. Paunović. — Napomene i bib­li­ografske ref­er­ence uz tekst.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 34/26 (2015), str. 217–221.

   COBISS.SR-ID 514089824

  20. POPOVIĆ, Milo­rad
   Nikad neću vid­jeti Buenos Aires / Milo­rad Popović.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 34/36 (2015), str. 191–192.

   COBISS.SR-ID 514091104

  21. PREPISKA: Meša Selimović – Edvard Kocbeg / [prire­dio Tvrtko Klar­ić]. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 239–240.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 32/33 (2014), str. 199–203.

   COBISS.SR-ID 512818016

  22. PRODANOVIĆ, Mile­ta
   Sakot­sar­i­jev kat­a­log / Mile­ta Pro­danović. — Odlo­mak iz neob­javl­jenog romana “Vrt u Veneciji”.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 2 (april 2002), str. 10–12.

   COBISS.SR-ID 513087840

  23. RADONJIĆ, Vik­tor, 1973-
   Podrum / Vik­tor Radon­jić. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 239–240.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 14, br. 32/33 (2014), str. 164–180.

   COBISS.SR-ID 512807776

  24. RADOVIĆ, Branislav
   Orfej / Branislav Radović.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 34/36 (2015), str. 207–216.

   COBISS.SR-ID 514090336

  25. REBRONJA, Ismet
   Pet sablji i rana kruš­ka / Ismet Rebronja.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 13 (sep­tem­bar 2005), str. 13–15.

   COBISS.SR-ID 514194528

  26. REPEŠA, Adnan, 1978-
   Zav­je­sa / Adnan Repeša. — Biograf­s­ki podaci: str. 298. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 292–300.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 12, br. 26/27 (2012), str. 217–229.

   COBISS.SR-ID 514312288

  27. RISTIĆ, Dra­gan, 1948-
   I? / Dra­gan J. Ris­tić. — Zajed. stv. nasl.: Krat­ka priča.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 21.

   COBISS.SR-ID 514030432

  28. RISTIĆ, Slađana
   Znak pro­leća / Slađana Ristić.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 2 (april 2002), str. 32.

   COBISS.SR-ID 513106784

  29. SADIKOVIĆ, Samir, 1963-
   Tri priče / Sami de Sad. — Pra­vo ime auto­ra je Samir Sadiković. — Biograf­s­ki podaci: str. 298. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 292–300. — Sadrži i: Red ; Gla­sine ; Stvari oko kojih se nekad svađamo.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 12, br. 26/27 (2012), str. 203–206.

   COBISS.SR-ID 1024329631

  639
  SARIĆ, Zvonko, 1963-
  Kao i uvek / Zvonko Sar­ić. — Beleš­ka o autoru.
  U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 3/4 (novem­bra 2002), str. 33.

  COBISS.SR-ID 512692320

  1. SAVIĆ Osto­jić, Bojan, 1983-
   Des­per­a­do / Bojan Sav­ić Ostojić.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 34/36 (2015), str. 136–137.

   COBISS.SR-ID 514097504

  2. SIJARIĆ, Safet, 1952-
   Živ­ot­na šansa / Safet Sijar­ić. — Biograf­s­ki podaci: str. 291. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 283–294.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 28/29 (2017), str. 204–207.

   COBISS.SR-ID 514074208

  3. SIMIĆ, Mima
   Svje­tionik / Mima Sim­ic. — Beleš­ka o autoru: str. 55.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 11/12 (jan­u­ar 2005), str. 54–55.

   COBISS.SR-ID 514277216

  4. SIMONOVIĆ, Dejan, 1960-
   Vetar / Dejan Simonović. — Biograf­s­ki podaci: str.298. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 292–300.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 12, br. 26/27 (2012), str. 197–202.

   COBISS.SR-ID 514311264

  5. SOĆANIN, Siniša, 1972-
   Zemljo otvori se / Siniša Soćanin. — Biograf­s­ki podaci: str. 298. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 292–300.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 12, br. 26/27 (2102), str. 236–238.

   COBISS.SR-ID 514312800

  6. SOKIĆ, Vladan
   Kako je dže­lat zama­lo pron­ašao giljot­inu / Vladan Sok­ić. — Zajed. stv. nasl.: Krat­ka priča.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 4, br. 9/10 (2004), str. 21.

   COBISS.SR-ID 514029920

  7. SRDIĆ, Srđan, 1977-
   Na prvoj lin­i­ji fronta / Srđan Srdić. — Biograf­s­ki podaci: str. 278. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 131–141.

   COBISS.SR-ID 514323552

  8. ŠAJTINAC, Uglješa, 1971-
   U lif­tu / Uglješa Šajtinac.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 11/12 (jan­u­ar 2005), str. 16.

   COBISS.SR-ID 514202976

  9. Jutro njih dvo­je / Uglješa Šajtinac. — Bib­li­o­gafs­ki podaci: str. 298. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 292–300.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 12, br. 26/27 (2012), str. 163–166.

   COBISS.SR-ID 514309216

  10. ŠAMIĆ, Jas­na, 1949-
   Tata / Jas­na Šamić. — Odlo­mak iz romana ”Mraz i pepeo”, Sara­je­vo, 1989. — Tema bro­ja: Otac. — Biograf­s­ki podaci: str. 182. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 180–182.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 109–113.

   COBISS.SR-ID 514437472

  11. ŠARIĆ, Sekule
   Pro­lećni Mag / Sekule Šarić.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 13 (sep­tem­bar 2005), str. 38.

   COBISS.SR-ID 514198112

  12. ŠĆEKIĆ, Novo
   Niš­tar­i­ja / Novo Šćek­ić. — Str. 12: Izv­in­jen­je pis­cu / E.[Enes] H.[Halilović].
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 13 (sep­tem­bar 2005), str. 12.

   COBISS.SR-ID 514194272

  13. ŠIMIĆ, Ivi­ca
   Plakati od lipote / Ivi­ca Šimić.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 31.

   COBISS.SR-ID 514038368

  14. TIJARDOVIĆ, Ivan, 1987-
   Olga / Ivan Tijar­dović. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 239–240.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 14, br. 32/33 (2014), str. 186.

   COBISS.SR-ID 512808544

  15. TILI, Robert, 1957-
   Easy Rid­er / Robert G. Tilly. — Beleš­ka o autoru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 25.

   COBISS.SR-ID 514031200

  16. TODOROVIĆ, Miroljub, 1940-
   Šatro priče / Miroljub Todor­ović. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 239–240. — Sadrži i: U bioskopu ; Napunio sam gaće ; Zate­tre­bio ; Ne knjavam dobro ; Dru­gar iz lele­jske gore ; Poli­ci­js­ki kanarinac.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 14, br. 32/33 (2014), str. 131–133.

  COBISS.SR-ID 512803936

  1. TOPČIĆ, Zlatko
   Moja maj­ka Erže­bet i otac moj Muhamed / Zlatko Topčić.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 34/36 (2015), str. 182–190.

   COBISS.SR-ID 514091360

  2. ULJAREVIĆ, Jovan­ka
   Nji­hov živ­ot / Jovan­ka Uljarević.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 14/15 (april 2006), str. 45.

   COBISS.SR-ID 514286176

  3. UZUNOVIĆ, Damir, 1965-
   Tri očeve smr­ti : odlo­mak / Damir Uzunović. — Tema bro­ja: Otac. — Biograf­s­ki podaci: str. 182. — O autori­ma: Krenuli supo Sen­tu: str. 180–182.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 132–138

  COBISS.SR-ID 514438496

  1. VUJIČIĆ, Mića
   Baš briga moju ulicu / Mića Vujičić.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 58.

   COBISS.SR-ID 513131104

  2. VUKIĆEVIĆ, Dejan, 1965-
   Bod­i­lo : odlo­mak iz romana / Dejan Vuk­iće­vić. — Beleš­ka o autoru: str. 37.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 13 (sep­tem­bar 2005), str. 36–37.

   COBISS.SR-ID 514197856

  3. Hil­jadu i prva noć / Dejan Vuk­iće­vić. — Beleš­ka o autoru. — Sadrži i: Kovčeg ; Moj ujak I ili hil­jadu i prva noć.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 3/4 (novem­bar 2002), str. 18–19.

   COBISS.SR-ID 512666464

   

  821.163.4–4   SRPSKOHRVATSKA I BOŠNJAČKA KNJŽEVNOST. ESEJI

  1. AĆIN, Zden­ka
   Pro­tiv zab­o­ra­va / Zden­ka Aćin. — (Izla­gan­je za Dan zatvorenog pis­ca u okviru kanad­skog PEN cen­tra, Toron­to 15. novem­bra 2002. Orginal­na verz­i­ja na engleskom jeziku.). — Tema bro­ja: Pisan­je i tam­nice. — Priš­tam­pan br. 5. — Oba br. štam­pana u među­sob­no obr­nu­tom smeru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 6 (juli 2003), str. 11.

   COBISS.SR-ID 514176608

  2. BARNA, Lau­ra, 1964-
   Anon­imni mag Pero Sli­jepče­vić (1888–1964) / Lau­ra Bar­na. — Biograf­s­ki podaci: str.292. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 292–300.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 12, br. 26/27 (2012), str. 272–274.

   COBISS.SR-ID 514313824

  3. DAVID, Fil­ip
   Prepi­si­vač tore / Fil­ip David. — Ilus­tr. — Tema bro­ja: Pisan­je i tam­nice. — Priš­tam­pan br. 5. — Oba br. štam­pana u među­sob­no obr­nu­tom smeru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 6 (juli 2003), str. 16–17.

   COBISS.SR-ID 514177632

  4. GAJTANOVIĆ, Nebo­jša, 1970-
   Dozvo­lite, da vam kažem / Nebo­jša Gaj­tanović. — Ilustr.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 11/12 (jan­u­ar 2005), str. 14–15.

   COBISS.SR-ID 514271328

  5. JELENKOVIĆ, Saša, 1964-
   Desna mar­gina / Saša Jelenković. — Biograf­s­ki podaci: str. 285. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 283–294.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 28/29 (2013), str. 226–229.

   COBISS.SR-ID 514076000

  6. KNEŽEVIĆ, Mar­i­ja
   Rop­st­va / Mar­i­ja Kneže­vić. — Ilus­tr. — Tema bro­ja: Pisan­je i tam­nice. — Priš­tam­pan br. 5. — Oba br. štam­pana u među­sob­no obr­nu­tom smeru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 6 (juli 2003), str. 10.

   COBISS.SR-ID 514176352

  7. MANDIĆ, Zoran M.
   Šinobus : kri­ti­ka kval­i­fika­to­ra / Zoran M. Mandić.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 13 (sep­tem­bar 2005), str. 19.

   COBISS.SR-ID 514195296

  8. MARINKOVIĆ, Tomis­lav, 1949-
   Dodirne tačke u snu / Tomis­lav Marinković. — Biograf­s­ki podaci: str. 278. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2013), str. 165–166.

   COBISS.SR-ID 514325856

  9. MAR­INŠEK-Nikolić, Mir­jana, 1947-
   Čekan­je je skared­no / Mir­jana Mar­inšek Nikolić. — Biograf­s­ki podaci: str. 289. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 283–294.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 28/29 (2013), str. 267–271.

   COBISS.SR-ID 198560524

  10. MATVEJEVIĆ, Pre­drag, 1932-
   Jad­ran pri­mor­je na istočnoj strani : [odlo­mak iz ese­ja] / Pre­drag Matve­je­vić. — Biograf­s­ki podaci: str. 286. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 283–294.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 28/29 (2013), str. 217–220.

   COBISS.SR-ID 514074976

  11. MILOŠEVIĆ, Nenad, 1962-
   Mikroe­se­ji / Nenad Miloše­vić. — Biograf­s­ki podaci: str. 295. — O autori­ma: Krenuli su po Sent: str. 292–300. — Sadrži i: Direk­tive u sis­te­mu više par­ti­ja ; Porok bioskopa ; Svet, telo, duh i živ­ot ; Veče Man­deljš­ta­ma i Sim­ića ; Pes­nikov anđeo ; Prećutki­van­je jednog pri­jateljst­va ; Gubitak cen­tra ; Šeme ; Svi smo mi Milošević.Proleće, 1999. ; Sta­tis­ti­ka ; Pros­tor slo­bode između fik­ci­je i stvarnos­ti ; Tele­viz­ijs­ka i voj­na pobe­da ; Nedokazi­va kriv­i­ca ; Manir i poez­i­ja ; Književnost pop­uliz­ma ; Živa prošlost i zom­bi­ji ; Ubrza­van­je ; Lidi­ja Ginzburg ; Urbana pop­ulis­tič­ka književnost ; Atom­s­ki klub ; Književne nagrade nekad i sad: patri­o­ti­zam i poezija.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 12, br. 26/27 (2012), str. 279–291.

   COBISS.SR-ID 514443616

  12. Mikroe­se­ji / Nenad Miloše­vić. — Sadrži i: Um, suze i poez­i­ja ; Paun­di: Žud­n­ja za jed­nim sve­tom ; Krađa pes­nikove smr­ti ; Kakve su pesme i ko ih je napisao ; Pran­je Crn­jan­skog ; ”Ja sam pes­nik” ; Nagra­da-ukaz ; Dobra pes­ma upravl­ja svo­jim smis­lom ; Kli­na­men ; Pitan­je iz mla­dosti ; Čuvan­jem Isto­ka pozi­van­jem na Zapad ; Gov­or i poez­i­ja ; Nes­vaki­dašn­je ; Pes­nik u sve­tu ; Izne­nad­na slo­bo­da ; Ti koji pišeš.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 10, br. 23 (2010), str. 34–49.

   COBISS.SR-ID 514382176

  13. OSTI, Josip, 1945-
   Igra neis­crp­na : (o poez­i­ji Vas­ka Pope) / Josip Osti. — Biograf­s­ki podaci: str. 289. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 283–294.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 28/29 (2013), str. 230–244.

   COBISS.SR-ID 514076256

  14. Prom­e­te­jst­vo Tah­miščićeve pjes­ničke pus­tolovine / Josp Ostin. — Beleš­ka o autoru: str. 271. — Biograf­s­ki podaci: str. 296. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 292–300.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 12, br. 26/27 (2012), str. 255–271.

   COBISS.SR-ID 514313312

  15. Sara­jlićev anti­rat­ni ljubavni roman u sti­hovi­ma / Josip Ostin. — Beleš­ka o autoru: str. 254. — Biograf­s­ki podaci: str. 296. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 292–300.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 12, br. 26/27 (2012), str. 239–254.

   COBISS.SR-ID 514313056

  16. PANTIĆ, Miha­j­lo
   Kapetan sob­ne plovidbe / Miha­j­lo Pa-ntić. — Tema bro­ja: Pisan­je i tam­nice. – Pri-štam­pan br. 5. — Oba br. priš­tam­pana u me-đusob­no obr­nu­tom smeru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 6 (juli 2003), str. 8–9.

   COBISS.SR-ID 514172256

  17. PJANIĆ, Petar
   Frag­men­ti iz tra­gan­ja za izla­zom / Petar Pjanić. — Ilus­tr. — Tema bro­ja: Pisan­je i tam­nice. — Priš­tam­pan br. 5. — Oba br. štam­pana u među­sob­no obr­nu­tom smeru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 6 (jli 2003), str. 14–15.

   COBISS.SR-ID 514177376

  18. RAMIČEVIĆ, Mer­sid, 1981-
   Vor­tex tem­po­rum : par­ergon o muzi­ci, vrt­ložen­ju, (t)emporarnom vîšen­ju i mnoštven­im nedogled­i­ma) / Mer­sid Ramiče­vić. — Biograf­s­ki podaci: str. 290. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 283–294.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 28/29 (2013), str. 221–225.

   COBISS.SR-ID 514075232

  19. REBRONJA, Ismet
   Čovek je čoveku zec / Ismet Rebron­ja. — Ilus­tr. — Tema bro­ja: Pisan­je i tam­nice. — Priš­tam­pan br. 5. — Oba br. štam­pana u među­sob­no obr­nu­tom smeru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 6 (juli 2003), str. 12–13.

   COBISS.SR-ID 514176864

  20. ŠAJIN, Alek­san­dar
   Kite i kit­n­jasti ukrasi za rogate / Alek­san­dar Šajin. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 283–294.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 28/29 (2013), str. 214–216.

   COBISS.SR-ID 51407472

   

  821.163.4–84  SRPSKOHRVATSKA I BOŠNJAČKA KNJŽEVNOST.  AFORIZMI

  1. BALJAK, Alek­san­dar
   Favorit na papiru / Alek­san­dar Bal­jak. — Tema bro­ja: Pisan­je i tam­nice. — Priš­tam­pan br. 5. — Oba br. štam­pana u među­sob­no obr­nu­tom smeru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 6 (juli 2003), str. 20.

   COBISS.SR-ID 514178912

  2. Imziro­fa / Alek­san­dar Baljak.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 9/10, God. 4 (maj 2004), str. [60].

   COBISS.SR-ID 514118496

  3. Imziro­fa / Alek­san­dar Baljak.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 1, br. 1 (decem­bar 2001), str. [28].

   COBISS.SR-ID 514094688

  4. Imziro­fa / Alek­san­dar Baljak.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 2 (april 2002), str. [40].

   COBISS.SR-ID 514110560

  5. Imziro­fa / Alek­san­dar Baljak.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 3/4, novem­bar 2002, str. [52].

   COBISS.SR-ID 512990816

  6. ČOTRIĆ, Alek­san­dar
   Imziro­fa / Alek­san­dar Čotrić.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 14/15 (april 2006), str. [60].

   COBISS.SR-ID 514408032

  7. MITRIĆ, Radomir, 1981-
   Poiesis, sub spe­ci­ae aeter­ni­tatis / Radomir D. Mitrić. — Biograf­s­ki podaci: str. 288. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 283–294.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 28/29 (2013), str. 263–266.

   COBISS.SR-ID 514076768

  8. VASILEVSKI, Ris­to, 1943-
   Filo­zofeme / Ris­to Vasilevs­ki. – Biograf­s­ki podaci: str. 297. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 292–300.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 12, br. 26/27 (2012), str. 275–278.

   COBISS.SR-ID 514314336

  9. ŽIVANOVIĆ, Niko­la, 1979-
   Zapisi / Niko­la Živanović.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 10, br. 24 (2011), str. 46–47.

   COBISS.SR-ID 188723724

   

  821.163.4–94   SRPSKOHRVATSKA I BOŠNJAČKA KNJIŽEVNOST. HRONIKE. USPOMENE. BIOGRAFIJA. AUTOBIOGRAFIJA

  1. BAJAC, Vladislav, 954-
   Beleš­ka o ocu / Vladislav Bajac. — Tema bro­ja: Otac. — Biograf­s­ki podaci: str. 182. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 180–182.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), 153–154.

   COBISS.SR-ID 514440288

  2. BOGIĆEVIĆ, Mio­drag
   Mist­i­ka jednog hroničara : Miha­j­lo Miha­jlov ‘’Lje­to Moskovsko 1964’’ / Mio­drag Bogiće­vić. — Fotogr. — Preuze­to iz: Komu­nist 11. 2. 1965. br. 408; str. 6. Rubri­ka — Suoča­van­ja. — Tema boja: M.[Mihajlo] M.[Mihajlov].
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 20/21 (2009), str. 7–8.

   COBISS.SR-ID 512756064

  3. ĆOSIĆ, Nebo­jša, 1958-
   Otac i knjige : lično i doku­men­tarno / Nebo­jša Ćosić. — Tema bro­ja: Otac. – Biograf­s­ki podaci: str. 182. — O autori­ma: Kre-nuli su po Sent: str. 180–182.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 163.

   COBISS.SR-ID 514440800

  4. HALILOVIĆ, Enes
   Miha­j­lo Niko­la­je­vič Miha­jlov : [uvod­nik] / Enes Halilović. — Sli­ka M. Miha­jlo­va. — Tema bro­ja: M.[Mihajlo] M.[Mihajlov].
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 20/21 (jan­u­ar 2009), str. [3].

   COBISS.SR-ID 512754272

  5. KRCIĆ, Šefket, 1953-
   Doku­men­tarni zapis o ocu / Šefket Krcić. — Tema bro­ja: Otac. — Biograf­s­ki podaci: str. 182. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 180–182.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 151–152.

   COBISS.SR-ID 514440032

  6. MARTINOVIĆ, Miraš, 1952-
   Moj otac / Miraš Mar­ti­nović. — Tema bro­ja: Otac. — Biograf­s­ki podaci: str. 182. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 180–182.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 150.

   COBISS.SR-ID 514439776

  7. MICIĆ, Miloš, 1961-
   Otac Osto­ja / Miloš Micić. — Tema bro-ja: Otac. — Biograf­s­ki podaci: str. 182. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 180–182.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 167.

   COBISS.SR-ID 514441312

  8. MIHAJLO Miha­jlov. — Tema bro­ja: M.[Mihajlo] M.[Mihajlov]. — Bib­li­ografi­ja: str. 5.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 20/21 (jan­u­ar 2009), str. 4–5.

   COBISS.SR-ID 514406240

  9. MIHAJLOV, Miha­j­lo
   O Đilasovom pis­mu Titu : povodom felj­tona “S onu stranu Tita i Milođe­vića’ ” / Miha­j­lo Miha­jlov. — Tema bro­ja: M.[Mihajlo] M.[Mihajlov].
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 20/21 ( jan­u­ar 2009), str. 47-[48].

   COBISS.SR-ID 512757344

  10. O mojim roditelji­ma / Miha­j­lo Miha­jlov. — Tema bro­ja: M.[Mihajlo] M.[Mihajlov].
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 20/21 (jan­u­ar 2009), str. 6.

   COBISS.SR-ID 512754528

   

  1. Od Prve Pro­leterske do prvobor­ca ljud­skih pra­va / Miha­j­lo Miha­jlov. — Tema bro­ja: M.[Mihajlo] M.[Mihajlov].
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 20/21 (jan­u­ar 2009), str. 11–12.

   COBISS.SR-ID 512159584

  2. Zapis o Zabeli / Miha­j­lo Miha­jlov. — Sli­ka auto­ra. — Tema bro­ja: M.[Mihajlo] M.[Mihajlov].
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 20/21 (jan­u­ar 2009), str. 33.

   COBISS.SR-ID 512160096

  3. MILANKOV, Ivana, 1952-
   Ja, otac, klavir, viso­ki Ste­van, mrtvi Branko i oči koje se pri­b­ližava­ju : Uspomene na oca Momči­la Milanko­va, Ste­vana Raičkovića i Bran­ka Miljkovića / Ivana Milankov. — Fotogr. — Tema bro­ja: Otac. — Biograf­s­ki podaci: str. 182. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 180–182.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 147–149.

   COBISS.SR-ID 514439520

  4. NENAD Miloše­vić. – Fotogr.                                                                                                   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 10, br. 23 (2010), str. 5.

   COBISS.SR-ID 514377312

  5. NIKOLA Živanović. — Fotogr.                                                                     U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 10, br. 24 (2011), str. 5.

   COBISS.SR-ID 514443872

  706
  PRODANOVIĆ, Mile­ta, 1959-
  Moj otac / Mile­ta Pro­danović. — Tema bro­ja: Otac. — Biograf­s­ki podaci: str. 182. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 180–182.
  U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 164–166.

  COBISS.SR-ID 514441056

  1. REBRONJA, Ismet, 1942–2006
   Auto­bi­ografi­ja / Ismet Rebron­ja. — Fotogr. — Tema bro­ja: in memo­ri­am Ismet Rebron­ja 1942–2006. — Bib­li­ografi­ja: str. 4.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 18/19 (juli 2008), str. [3]-4.

   COBISS.SR-ID 512160864

  2. ZAGREBAČKI dosi­je: 23998, I, Miha­jlov Miha­j­lo kratak sadržaj mater­i­jala. — Tema bro­ja: M.[Mihajlo] M.[Mihajlov].
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 20/21 (jan­u­ar 2009), str. 34–45.

   COBISS.SR-ID 512756832

   

  821.163.4–9   SRPSKOHRVATSKA I BOŠNJAČKA KNJIŽEVNOST. RAZLIČITI DRUGI ŽANROVI

  1. AĆIN, Jovi­ca
   Pisan­je i tam­nice : [uvod­ni zapis­nik] / J.[Jovica] A.[Aćin]. — Tema bro­ja: Pisan­je i tam­nice. — Priš­tam­pan br. 5. — Oba br. štam­pana u među­sob­no obr­nu­tom smeru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 3, br. 6 (juli 2003), str. [3].

   COBISS.SR-ID 514444640

  2. HALILOVIĆ, Enes
   Knjižara.com / Enes Halilović.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 3/4 (novem­bar 2002), str. 50.

   COBISS.SR-ID 512757600

  3. LAKOVIĆ, Alek­san­dar B., 1955-
   Moj prao­tac / Alek­san­dar B. Laković. — Tema bro­ja: Otac. — Biograf­s­ki podaci: str. 82. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 180–182.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 155–162.

   COBISS.SR-ID 514440544

  4. MARJANOVIĆ, Miroljub
   Seecult / Miroljub Todorović.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 14/15 (april 2006), str. 19.

   COBISS.SR-ID 514280800

  5. MILOŠ, Crn­jan­s­ki, 1893–1977
   Iz komen­tara za Liriku Itake / Miloš Crn­jan­s­ki. — Tema bro­ja: Otac. — Biograf­s­ki podaci: str. 182. — O autori­ma: Krenuli su o Sen­tu: str. 181–182.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 177.

   COBISS.SR-ID 514442592

  6. NENEZIĆ, Mar­i­ja, 1971-
   Lek­ti­ra moga oca / Mar­i­ja Nenez­ić. — Tema bro­ja: Otac. — Biograf­s­ki podaci: str. 182. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 180–182.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 168–169.

   COBISS.SR-ID 514441568

  7. TODORESKOV, Dra­gana V., 1975-
   Sve bilo je muzi­ka / Dra­gana V. Todo-reskov. — Tema bro­ja: Otac. – Biograf­s­ki podaci: str. 182. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 180–182.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), 172–173.

   COBISS.SR-ID 514442080

  8. TODOROVIĆ, Dana, 1977-
   Moj otac, moj čita­lac / Dana Todoro-vić. — Fotogr. — Tema bro­ja: Otac. – Biograf­s­ki podaci: str. 182. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 180–182.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br 37/38 (2015), str. 174–176.

   COBISS.SR-ID 514442336

  9. VIDAKOVIĆ, Dušan
   Na stru­ju i bez nje / Dušan Vidaković.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 14/15 (april 2006), str. 29.

   COBISS.SR-ID 514282080

   

  821.163.4–992  SRPSKOHRVATSKA  I BOŠNJAČKA KNJIŽEVNOST. PUTOPISI

  1. LAKAS, Gordin, 1952-
   Zapisi iz Lis­abona / Gordin Lakas. — Ilus­tr. — Pra­vo ime auto­ra: Dra­gan Lakićević.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 22–23.

   COBISS.SR-ID 513140064

  2. SAVIČEVIĆ Ivanče­vić, Olja 1974-
   Istamn­bul­s­ka raz­gled­ni­ca / Olja Sav­iče­vić Ivanče­vić. — Bib­li­ograf­s­ki podaci: str. 297. — O autori­ma: Krenuli su po Sent: str. 297–300. — Sadrži i: Žena pod šeširom ; Dvo­je ; Lis­tan­bon ; Mala uli­ca za seks ; Pis­mo mužu ; Prinče­vi ; Stan­dar­d­an živ­ot ; Zatvorim oči, čujem grad.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 12, br-. 26/27 (2012), str. 157–162.

   COBISS.SR-ID 514307168

   

  821.163.6  SLOVENAČKA KNJIŽEVNOST

  1. ČAR, Aleš, 1971-
   U kvaru / Aleš Čar : [sa slove­načkog Ana Ris­tović]. — Beleš­ka o autoru: str. 24.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 11/12 (jan­u­ar 2005), str. 22–24.

   COBISS.SR-ID 514272096

  2. ČUČNIK, Pri­mož, 1971-
   Raz­gled­ni­ca / Pri­mož Čučnik ; pre­v­ela Ana Ris­tović. — Ilus­tr. — Beleš­ka o autoru. — Sadrži i: Kada sam dobio raz­gled­nicu iz San Gal­gana ; Činija.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 1, br. 1 (decem­bar 2001), str. 19.

   COBISS.SR-ID 514109536

  3. DEBELJAK, Aleš
   Moj otac / Aleš Debel­jak ; [sa slove­načkog Ana Ris­tović]. — Fotogr. — Tema bro­ja: Otac. — Biograf­s­ki podaci: str. 180. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 180–182. — Sadrži i: Stara tvor­ni­ca ; Novine.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 42–43.

   COBISS.SR-ID 514427232

  4. KOSOVEL, Srečko
   Ja protes­tu­jem / Srečko Kosov­el ; sa slove­načkog Josip Osti.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 34/36 (2015), str. 5.

   COBISS.SR-ID 514078048

  5. MOROVIČ, Andrej
   Zlob­ni mrt­vaci / Andrej Morovič ; sa slove­načkog Ana Ris­tović. — Ilus­tr. — Beleš­ka o autoru: str. 29.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 11/12 (jan­u­ar 2005), str. 27–29.

  COBISS.SR-ID 514272608

  1. MOZETIČ, Brane, 1958-
   Banal­i­je / Brane Mozetič ; sa slove­načkog Dra­gana Bojanić Tijar­dović. — Ilus­tr. — Beleš­ka o autoru: str. 31. — Sadrži i: Več je ujutro bilo pak­leno vruće ; Niš­ta mi nisu dali što bi mi pomog­lo ; Dra­ga Ana, Ljubl­jana je kao teš­ka noć­na mora.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 11/12 (jan­u­ar 2005), str. 30–31.

   COBISS.SR-ID 514272864

  2. NOVAK, Boris A.
   Kap­i­tal / Boris A. Novak ; [sa slove­načkog Josip Osti].

  U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 34/36 (2015), str. 34–49.

  COBISS.SR-ID 514102624

  1. OSTI, Josip, 1945-
   Pesme o ljubavi i smr­ti / Josip Osti. — Biograf­s­ki podaci: str. 296. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 292–300.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 12, br. 26/27 (2012), str. 18–28.

   COBISS.SR-ID 514291552

  2. STUPICA, Luci­ja, 1978-
   Umet­nikov dom / Luci­ja Stupi­ca ; sa slove­načkog Dra­gana Bojanić Tijar­dović. — Beleš­ka o autoru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 5.

   COBISS.SR-ID 513129824

  3. ŠTEGER, Aleš, 1973-
   Knji­ga tijela / Aleš Šte­ger ; [sa slove­načkog Edo Fičor].
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 34/36 (2015), str. 83–95.

   COBISS.SR-ID 514104416

  4. Puto­van­je / Aleš Šte­ger ; sa slove­načkog Dra­gana Bojanić Tijar­dović. — Beleš­ka o autoru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 26.

   COBISS.SR-ID 514037600

  5. TAUFER, Veno, 1933-
   Problje­sak / Veno Taufer ; [sa slove­načkog Josip Osti]. — Sadrži i: Pas­torala ; Živa ; Kuće su već isplakale sve kuće ; Večern­ja roman­ca ; Oda možda.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 34/36 (2015), str. 30–33.

   COBISS.SR-ID 514102368

  6. VEBER, Glo­r­jana
   Mbg / Glo­r­jana Veber ; sa slove­načkog Ivana Komel. — Biograf­s­ki podaci: str. 293. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 283–294. — Sadrži i: U blizi­ni pjesme ; Pjes­ma ; Babilon ; Odjek ; Dra­gi državl­janin ; MBG ; Dra­ga pjes­mo, ; Jedan dan.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 28/29 (2013), str. 68–75.

   COBISS.SR-ID 514052960

  7. VIRK, Jani, 1962-
   Na grani­ci / Jani Virk ; [sa slove­načkog Ana Ris­tović]. — Beleš­ka o autoru: str. 37.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 32–37.

   COBISS.SR-ID 514038880

   

  821.18(497.11)  ALBANSKA KNJIŽEVNOST U SRBIJI

  1. AHMETI, Lin­di­ta
   Trougao / Lin­di­ta Ahmeti ; sa alban­skog Ćaz­im Muja.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 34/36 (2015), str. 98–99.

   COBISS.SR-ID 514104928

  2. PODRIMJA, Ali, 1942-
   Smrt jednog sna / Ali Podrim­ja ; sa alban­skog Mirko Gaši. — Tema bro­ja: Otac. — Biograf­s­ki podaci: str. 180. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 180–182. — Sadrži i: Bolest moje porodice ; Nije videla pušku mog oca ; Smrt jednog sna ; Vremena.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 37/38 (2015), str. 38–39.

   COBISS.SR-ID 514426720

  3. ŠEHU, Fahredin, 1972-
   Kraj dana vre­lih sećan­ja / Fahredin Šehu ; sa alban­skog autor. — Biograf­s­ki podaci: str. 277. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 69.

   COBISS.SR-ID 512894560

  4. ZHITI, Vis­ar
   Zatvors­ka cig­a­re­ta / Vis­ar Zhi­ti ; sa alban­skog Smail Smaka.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 34/36 (2015), str. 50.

   COBISS.SR-ID 514102880

   

  821.21   INDIJSKE KNJIŽEVNOSTI

  1. TAGORE, Rabindranat, 1861–1941
   Živa ili mrt­va? / Rabindranat Tagore ; [sa engleskog Tan­ja Bak­ić]. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 239–240. — Napomene i bib­li­ografske ref­er­ence uz tekst.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 14, br. 32/33 (2014), str. 119–130.

   COBISS.SR-ID 512803680

   

  821.22   IRANSKA KNJIŽEVNOST

  1. ABDELMALEKIAN, Garus
   Oko moje kuće / Garus Abdel­malekian ; sa per­si­jskog Ebte­haj Navaey. — Biograf­s­ki podaci: str. 283. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 283–294.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 28/29 (2013), str. 53.

   COBISS.SR-ID 514049632

  2. HEJRANI, Reza, 1977-
   Na saj­mu pti­ca / Reza Hejrani ; sa per­si­jskog Ebte­haj Navaey. — Biograf­s­ki podaci: str. 284. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 283–294. — Sadrži i: Prign­ječen stvari­ma ; Zabran­jeno o miru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 28/29 (2013), str. 51–52.

   COBISS.SR-ID 514049376

  3. MARTINOVIĆ, Miraš
   Sli­jepa sova iz tmi­na Per­si­je / Miraš Mar­ti­nović. — Napomene uz tekst.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 34/36 (2015), str. 193–198.

   COBISS.SR-ID 514090848

  4. SAFARZADE, Tahere, 1936–2008
   Magla u Lon­donu / Tahere Safarzade ; sa per­si­jskog Ebte­haj Navaey. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 239–240.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 32/33 (2014), str. 33.

   COBISS.SR-ID 512785760

   

  1. ŠIRAZI, Šem­sud­din Muhamed, 1320–1389
   U vre­menu teškom / Šem­sud­din Muhamed Širazi ; prepe­vao Enes Halilović. — Beleš­ka o autoru: str. 6. — Napomene i bib­li­ografske ref­er­ence uz tekst.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 28/29 (2013), str. 5–6.

   COBISS.SR-ID 514042208

   

  821.411.16    HEBREJSKA (JIDIŠ) KNJIŽEVNOST

  1. PINXAS-Koen, Hava, 1955-
   Pomešane su u krčagu reči / Hava Pin-has-Cohen ; [sa hebre­jskog Ana Šom­lo]. — Sadrži i: Brat moj žed­ni ; To je poez­i­ja ; Sva lep­ota i sna­ga nje­go­va ; Čuvar svog bra­ta ja sam ; Knji­ga je u telu.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 34/36 (2015), str. 73–76.

   COBISS.SR-ID 514103648

   

   

  821.411.21   ARAPSKA KNJIŽEVNOST

  1. LEŠTARIĆ, Srp­ko
   Opscene iračke nar­o­dne priče / Srp­ko Leš­tar­ić. — Napomene i bib­li­ografske ref­er­ence uz tekst.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 4, br. 9–10 (2004), str. 6–9.

   COBISS.SR-ID 513870740

  2. Zab­o­ravl­jeni zapisi nez­ab­o­ravnih arap-skih priča / Srp­ko Leš­tar­ić. — Nadređeni stv. nasl: Opscene iračke nar­o­dne priče.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 7–9.

   COBISS.SR-ID 514446432

  3. MUSA, Sabri, 1932-
   Žena koja jeste i muž koji nije / Sabri Musa ; sa ara­p­skog pre­veo Srp­ko Leš­tar­ić. — Beleš­ka o autoru: str. 11.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 4, br. 9–10 (2004), str. 10–11.

   COBISS.SR-ID 513870996

  4. TAMIR, Zek­er­i­ja, 1931-
   Tri priče / Zek­er­i­ja Tamir ; s ara­p­skog pre­veo Srp­ko Leš­tar­ić. — Ilus­tr. — Beleš­ka o autoru. — Sadrži: Čarob­n­jak ; Njeno četvr­to obećan­je ; Lepa žena.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 3/4 (novem­bar 2002), str. 10–11.

   COBISS.SR-ID 512661088

  5. [Priče] / Zek­er­i­ja Tamir ; [prire­dio i s ara­p­skog pre­veo Srp­ko Leš­tar­ić]. — str. 12: U sus­ret potopu / Srp­ko Leš­tar­ić. — Napomene i bib­li­ografske ref­er­ence uz tekst. — Sadrži i: Pro­fe­sion­alac ; Sedač i sto­jač ; Šehra­jar i Šehrezada.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 14/15 (april 2006), str. 10–12.

   COBISS.SR-ID 514280544

   

  821.51/.71  URALO-ALTAJSKE KNJIŽEVNOSTI. AZIJSKE KNJIŽEVNOSTI

  1. CENGIS, Metin, 1953-
   Povre­meno / Metin Džen­giz ; s turskog Avdi­ja Salković. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 239–240.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 14, br. 32/33 (2014), str. 34.

   COBISS.SR-ID 512786016

  2. Spoz­na­jući svi­jet / Džen­giz Metin ; sa tuskog Avdi­ja Salković. — Biograf­s­ki podaci: str. 277. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, r. 30/31 (2014), str. 65.

   COBISS.SR-ID 514322272

  3. ČELEBIOGLU, Gokčenur, 1971-
   Jedi­ni način gledan­ja tri­naest koso­va odjed­nom / Gokčenur Čelebioglu ; prepe­vao Milan Dobričić. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 283–294.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 28/29 (decem­bar 2013), str. 42–44.

   COBISS.SR-ID 514048608

  4. ČERNA Sabo, Andraš, 1974-
   Iden­ti­fikaci­ja jedne žene / Andraš Čer-na Sabo ; sa mađarskog Sava Babić. — Beleš­ka o autoru.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 2 (april 2002), str. 20.

   COBISS.SR-ID 513097312

  5. ĆUEN, He, 1944-
   Kise­lo seme / He Quan ; sa kineskog Radosav Pušić. — Biograf­s­ki podaci: str. 290. — O autori­ma: Krenuli po Sen­tu: str. 283–294. — Napomene i bib­li­ografske ref­er­ence uz tekst. — Sadrži i: Cipele ; Papirni novac ; Koren drve­ta i školj­ka Petro­vo uho ; Gov­or mandarina.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 28/29 (decem­bar 2013), str. 36–38.

  COBISS.SR-ID 514047840

  1. DAGLARDŽA, Fazil Hus­ni, 1914–2008
   Pogled / Fazil Hus­ni Daglardža ; sa turskog Jusuf Sure­ja. — Biograf­s­ki podaci: str. 277. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 60.

   COBISS.SR-ID 512851296

  2. EDŽEVIT, Bulent, 1925–2006
   Jesi li ti ja / Bulent Edže­vit ; sa turskog Dušan­ka Bojanić i Radomir Andrić. – Biograf­s­ki podaci: str. 277. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 61.

   COBISS.SR-ID 512851552

  3. EDŽEVIT, Bulent, 1925–2006
   Prom­e­tej u gradu / Bulent Edže­vit ; pre­vod Dušan­ka Bojanić i Radomir Andrić.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 34/36 (2015), str. 28.

   COBISS.SR-ID 514100832

  4. GOL­UBOVIĆ-Braiek, Ksenija
   Savre­me­na turs­ka poez­i­ja / Kseni­ja Gol­ubović-Braiek. — Beleš­ka o autoru: str. 15. — Napomene i bib­li­ografske ref­er­ence uz tekst. — Sadrži i: Gde si / Ahmet Kut­si Tedžer; Ste­penice / Ahmet Hašim; Za vas / Orhan Veli Kanik.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 2 (april 2002), str. 14–16.

   COBISS.SR-ID 513419924

  5. GUO, Mo žuo, 1892–1978
   Nir­vana feniksa / Guo Mo-žuo ; [sa kineskog Vladimir Živanović]. — Beleš­ka o autoru: str. 21. — Sadrži i: Uvod­na pes­ma ; Pes­ma muž­ja­ka ; Pes­ma ženke ; Zajed­nič­ka pes­ma feniksa ; Pes­ma pti­ca ; Vaskrsna pes­ma feniksa ; Zajed­nič­ka pes­ma feniksa.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 15, br. 34/36 (2015), str. 12–21.

  COBISS.SR-ID 514100320

  1. HIKMET, Naz­im, 1902–1963
   Ulu­dağ / Naz­im Hik­met ; [pre­vod sa ruskog Radoslav Pajković i Lav Zaharov; pre­vod sa turskog Avdi­ja Salković]. — Beleš­ka o autoru: str. 19. — Biograf­s­ki podaci: str. 277. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 14–19.

   COBISS.SR-ID 512848736

  2. JAMASAKI, Kajoko, 1956-
   Pla­men u školj­ki / Kajoko Jamasa­ki. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 239–240. — Napomene i bib­li­ografske ref­er­ence uz tekst. — Sadrži i: Čitan­je baj­ki ; Let­nji ras­pust ; Avgust, radost ; Pri­zor sa decom ; Šapat.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 14, br. 32/33 (2014), str. 75–80.

   COBISS.SR-ID 512794464

  3. KEMENJ, Išt­van
   Pče­lar / Keměny István ; s mađarskog Ivana Ris­tov. — Sli­ka auto­ra. — Sadrži i: Učio sam se ispove­dati ; Pčelar.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 22 (jan­u­ar 2010), str. 21.

   COBISS.SR-ID 514188896

  4. KHUISEIN, Li, 1937-
   Papa­gaj / Li Khui­sein ; sa kineskog Radosav Pušić. — Biograf­s­ki podaci: str. 285. — O autori­ma: Kenuli su po Sen­tu: str. 283–294.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 28/29 (decem­bar 2013), str. 39.

   COBISS.SR-ID 514048096

  5. LANCKOR, Gabor, 1981-
   Pepeo do kole­na / Lanczkor Gábor ; s mađarskog San­dra Miha­jlović. — Sli­ka auto­ra. — Sadrži i: Ostve ; Ras­cepani, dugi jezi­ci pla­me­na ; Her­man Nič: Na pro­liven­om plat­nu ; Rejčel Vajtred: Kuća.                                                                                                                      U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 22 (jan­u­ar 2010), str. 38–39.

   COBISS.SR-ID 514191968

  6. ORBAN, Oto, 1936–2002
   Bal­a­da o velikim mod­ernisti­ma / Oto Orban ; sa mađarskog Sava Babić. — Sadrži i: Posveta.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 2, br. 2 (april 2002), str. 12.

   COBISS.SR-ID 513088096

  7. ORČIK, Roland, 1975-
   Porno Euridi­ka / Roland Orčik ; s mađarskog Ivana Ris­tov. — Sli­ka autora.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 22 (jan­u­ar 2010), str. 34–35.

   COBISS.SR-ID 514191456

  8. ORČIK, Roland, 1975-
   Vre­li vir / Roland Orčik ; pre­vod [Roland Orčik]. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 283–294. — Sadrži i: Pes­ma lavir­in­ta ; Gnez­do zol­ja ; Pes­ma insek­ta ; List kupusa ; Komad ogledala.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 28/29 (2013), str. 76–81.

   COBISS.SR-ID 514053216

  9. SIJ, Fer­enc
   Dani / Fer­enc Sij ; s mađarskog Roland Orčik. — Sli­ka auto­ra. — Sadrži i: Utorak ; Četvr­tak ; Petak ; Nedelja.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — br. 22 (jan­u­ar 2010), str. 9.

   COBISS.SR-ID 514186592

  10. STAMENKOVIĆ, Mila, 1981-
   Književni živ­ot u Kore­ji / Mila Sta­menković. — Biograf­s­ki podaci: str. 291. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 283–294.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 28/29 (2013), str. 190–192.

  COBISS.SR-ID 514073184

  1. UŽIČANIN, Alaudin Sabit, 1650–1712
   Kao sabl­ja demiski­ja zima ciča… / Aladin Sabit Užičanin ; sa turskog Safet-beg Bašag­ić. — Biograf­s­ki podaci: str. 277. — O autori­ma: Krenuli su po Sen­tu: str. 277–279.
   U: Sent. — ISSN 1452–970X. — God. 13, br. 30/31 (2014), str. 13.

   COBISS.SR-ID 512847968

   

   

  REGISTAR NASLOVA

  • *** [Mno­go je tužno…] 151

   

  • ***[Da da crna je moja…] 93
  • ***[Decem­bar, posli­je­podne…] 118

   

  • ***[Hvala vam, gospođo Kristi­na…] 332

   

  • ***[Kako sam došla na ovaj svet?…] 69
  • ***[Ko je on…] 89

   

  • ***[Ne vidiš li…] 78
  • ***[Nikome nije čud­no…] 537

   

  • ***[Odjed­nom osjećam…] 538

   

  • ***[Pogled s uzvišice…] 97
  • ***[Ponekad mis­lim…] 102
  • ***[Ponizi nas i…] 65
  • ***[Putte je divan…] 94

   

  • ***[Sam si u bijeloj sobi…] 117
  • ***[Skla­pam oči i…] 120
  • ***[Spus­tim glavu na jas­tuk…] 353

   

  • ***[Težak je korak…] 95
  • ***[Ti, koji tražiš To u i…] 302
  • ***[Tiši­na…] 80
  • ***[To nikad neće biti To…] 381

   

  • ***[U moru sam…] 87
  • ***[Udari, šini, …] 104
  • ***[Ure­zu­jem ljubav u stenu…] 66
  • ***[Uzi­mam rukom kamen…] 83

   

  • ***[Započeti pes­mu…] 531
  • ***[Znam da sve žrtvu­ješ…] 160

   

  • A čija sam ja? Ljubav­na ili držav­na? 297
  • Ako čaša pos­to­ji samo da bi uto­lila žeđ, 138
  • Ako i usta zatvoriš 339
  • Akusti­ka i uopšte, tiši­na 412
  • Alcha­jmero­va ljubavni­ca i ja 427
  • Alge­bra 549
  • Aloe vera 161
  • Alter­na­tivni vodič kroz Vav­ilon 234
  • Ambis 566
  • Anon­imni mag Pero Sli­jepče­vić (1888–1964) 663
  • Antique 223
  • Antologi­ja Spun Rivera 49
  • Apote­ka i adresa 490
  • Apo­teoza II 328
  • Apute 450
  • Arhivs­ki snim­ci 284
  • Astapo­vo Nikole Živanovića 209
  • Astapo­vo 552
  • Astro­naut 39
  • Atd 451
  • Auto­bi­ografi­ja 707
  • Avion­s­ki sonet br. 3,4,5,6,7,8… 550
  • Azurni kovčeg 504

   

  • Bal kod Čester­fil­dovih 615
  • Bal Roma 535
  • Bal­a­da o velikim mod­ernisti­ma 765
  • Bal­a­da o zak­lan­im ovca­ma 513
  • Banal­i­je 725
  • Baš briga moju ulicu 659
  • Bela smrt 441
  • Beleš­ka o ocu 691
  • Beza­zlenost 542
  • Bijeli teatar 627
  • Biti niš­ta 82
  • Blue Moon 598
  • Bod­i­lo 660
  • Body­count 277
  • Bosan­skim dru­movi­ma drumeći 189
  • Buduća sum­n­ja u ovo vri­jeme 197
  • Budućnost 103
  • Bulu­men­ta poz­dravl­ja vođu 500
  • Bunar u meni 419
  • Buvl­jak 496
  • B. B. B. 184

   

  • Café Apol­li­naire 509
  • Can­to azzur­ro 456
  • Cig­a­rete iz kuku­ruzne svile 602
  • Crn grab 447
  • Crna sves­ka uni­verzu­ma 232
  • Crni konj u mraku 68
  • Crtice, po sećan­ju 587

   

  • ¡Cuí­date, España…í 142

   

  • Čakare­viće­va pes­nič­ka istraži­van­ja u jeziku, živ­o­tu i sop­stvu, kao i u nji­hovim dosa­da nepoz­na­tim lici­ma u ogledalu 207
  • Čeka­jući zvuk iz sura 198
  • Čekan­je je skared­no 670
  • Čemu si posve­tio svoj živ­ot, hej oče! 512
  • Češ­ka književ­na panora­ma 156
  • Čitan­je oca 385
  • Čovek je čoveku zec 680
  • Čovek trči gradom 303
  • Čovek u fazi čekan­ja 144
  • Čov­jek koji je bježao od boli 50
  • Čov­jek večera u papuča­ma svog oca 453
  • Čuvaj se, Špani­jo…! 143

   

  • Ćale­tov ćale 608
  • Ćamil Sijar­ić: Na putu put­ni­ka 224
  • Ćil­im i met­la 526

   

  • Dako­ta (žena koja sadi zemlju) 327
  • Dal­i­jev časovnik 489
  • Dan za pisan­je iz tam­nice 173
  • Dani 768
  • Dar nevi­nos­ti 219
  • Dečak 364
  • Defrag­mentaci­ja stvarnos­ti 239
  • Dekrešen­do 565
  • Desna mar­gina 666
  • Des­per­a­do 640
  • Devet­ka 597
  • Diges­tia mor­tis 568
  • Dija­log o kamenu 569
  • Dim­itri­je uči da ćuti 584
  • Dis­an­je poez­i­je 2
  • Do čove­ka čovek 430
  • Dodirne tačke u snu 669
  • Dodirne tačke 591
  • Dodir 536
  • Doku­men­tarni zapis o ocu 695
  • Domovinec sin 258
  • Dovoljno za pevan­je 372
  • Dovršenost obli­ka 205
  • Dozvo­lite, da vam kažem 665
  • Dra­gi Dragutine 575
  • Dve priče 567
  • Dve pričice 153
  • Dve tetke 540

   

  • Džaber­vok 47

   

  • Easy Rid­er 654
  • Ekser 562
  • Ekste­ri­or­izam pes­ni­ka Nikaragve 127
  • Epi­gra­mi 130
  • ”Ernes­tine Hof” 463
  • Ero­ge­na zona poez­i­je 212
  • Ezopov vrt 318

   

  • Fasci­naci­ja 211
  • Favorit na papiru 682
  • Filo­zofeme 689
  • Fokn­er na mreži 37
  • Foto finiš 170
  • Fotografi­ja br. 1 491
  • Fotomask 561
  • Frag­men­ti iz tra­gan­ja za izla­zom 678

   

  • [Galer­i­ja] 2324
  • Gip­sani lavovi 431
  • Glas u svemiru 70
  • Glas­nik vatre 326
  • Gleda­jući drveće 475
  • Gleda­jući s pro­zo­ra 388
  • Godišn­ja doba pro­laze kroz sobu 206
  • Godišn­ji izveš­taj 370
  • Gomi­la 585
  • Gore nave­deni razlozi 574
  • Gradovi, snje­govi i san 497
  • Grad 305
  • Grč­ka gra­mati­ka 140
  • Gugut­ka 530
  • Gusti glaso­vi 454

   

  • Haikui 510
  • Hajde, kreni 354
  • 1973 589
  • Hil­jadu i prva noć 661
  • Hose Dolores Estra­da 133
  • H&Q: jul 365
  • Hram 251
  • Hroni­ka 270
  • Hrvats­ka estra­da 484
  • Hteo-ne-hteo 392

   

  • I fig­ure ima­ju dušu ili mag­ični potezi per­om 203
  • I pakao je bolji nego niš­ta 11
  • I takve pesme piše 241
  • I ti Crnogor­ci 319
  • Iden­ti­fikaci­ja jedne žene 753
  • Igra neis­crp­na 674
  • Igra pro­cen­ta 523
  • Igre bez hleba:medijska upotre­ba čove­ka 187
  • Ikar 166
  • Imziro­fa 683684685686687
  • Irs­ka 1972 35
  • Isa al-Masih(Isus Krist) u dje­li­ma mus­li­manske pobožnosi i sufi­jske nade 22
  • Ishodiš­ta povi­jes­nih frus­traci­ja 20
  • Iskosa vidim poez­i­ju 358
  • Ispostavi­lo se 90
  • Ispovest rev­olu­cionara Borisa Davi­doviča Novskog 563
  • Ispruže­na ruka 473
  • Istamn­bul­s­ka raz­gled­ni­ca 719
  • Isti­na 101
  • Istine 254
  • Isti­ni za volju 495
  • Isto od istog 311
  • Istraži­van­ja u pes­ničkom obraćan­ju kao mera opstan­ka jezi­ka i nas u nje­mu 208
  • Iz komen­tara za Liriku Itake 713
  • Iz per­si­jskih moti­va 145
  • Iz rukopisa 492
  • Iz stere­o­rame 478
  • Iz sud­bin­skih anala 359
  • Iza zatvorenih vra­ta 367
  • Izbor iz poez­i­je 334
  • Izgubljeni dug­mići 555
  • Izlaz 167
  • Između obli­ka i odli­ka 261
  • Između spon­tan­ite­ta i didak­tičnos­ti 240
  • Izvan komu­nikaci­je 605
  • I? 636

   

  • Ja, otac, klavir, viso­ki Ste­van, mrtvi Branko i oči koje se pri­b­ližava­ju 703
  • Ja protes­tu­jem 723
  • Ja sada padam 252
  • Ja sam dodirna tač­ka 18
  • Jad­ran pri­mor­je na istočnoj strani 671
  • Jast­vo i para­lela 199
  • Jedan dan za drugim 48
  • Jedan pam­flet pro­tiv Okto­barske rev­olu­ci­je 148
  • Jedan stari udžbenik 244
  • Jedi­ni način gledan­ja tri­naest koso­va odjed­nom 752
  • Jed­na teš­ka god­i­na u sta­tis­ti­ci 105
  • Jed­na zatvors­ka 285
  • Jese­nas o Ćamilu 225
  • Jesen­ji uvid 360
  • Jesi li ti ja 756
  • Jezik za zubi­ma 380
  • Jutro njih dvo­je 648
  • Jutro 349

   

  • Kabur 301
  • Kace 308
  • Kada postaneš mator 108
  • Kada se lupiš sa sjekirom po nozi dok cijepaš drva 255
  • Kada zaspi zlo 520
  • Kadri­ran­je 532
  • Kakav lav? Strašan lav? 1
  • Kako bi? 62
  • Kako je dže­lat zama­lo pron­ašao giljot­inu 645
  • Kao i uvek 639
  • Kao naz­na­ka 460
  • Kao sabl­ja demiski­ja zima ciča… 770
  • Kao talas 472
  • Kapetan sob­ne plovidbe 677
  • Kap­i­tal 726
  • Kapi 470479
  • Kap­suli­rana ja 420
  • Kaža 260
  • Kise­lo seme 754
  • Kiša 588
  • Kite i kit­n­jasti ukrasi za rogate 681
  • Klar­inet 74
  • Klep­sidra 485
  • Ključ 371
  • Knji­ga tijela 729
  • Knjižara.com 710
  • Književni živ­ot u Kore­ji 769
  • Književno veče 577
  • Književnost, reč, religi­ja 196
  • Ko može da pje­va 71
  • Kome smo potreb­ni 609
  • Konac pamučne majice pod pazuhom 619
  • Kost u grlu 373
  • Kraj bas­ni 63
  • Kraj dana vre­lih sećan­ja 736
  • Kratko razmišl­jan­je o vre­menu 389
  • Kriza rekon­va­les­cen­ta 378
  • Kroz mut­na vre­me­na i bliske pro­s­tore 220
  • Kroz vrt 375
  • Krv 124
  • Kuća na pro­da­ju 397
  • Kurve i umjet­ni­ci 525

   

  • L’ homme stat­ue 114
  • Lament rat­ni­ka 52
  • Lav u kuhin­ji 508
  • Lavirint kru­ga 262
  • Lek­ci­ja 407
  • Lek­ti­ra moga oca 714
  • Lep­ota zvu­ka 10
  • Lep­tiru gore kri­la 391
  • Leto 139
  • Lice moga oca 432
  • Lice pri­jatel­ja 355
  • Lift 581
  • Limeni pet­lovi 249
  • Lin­i­ja 551
  • Lola 596
  • Lom, to sam ja 12
  • Lucidne pro­zoide 213
  • Luci­ja 433
  • Lutke 60

   

  • Ljubav poto­plje­na u pis­mo 376
  • Ljubavne pjesme jednog egzi­lan­ta 236

   

  • Madlenčići svih ovih god­i­na 607
  • Magla u Lon­donu 742
  • Majke u skupš­ti­ni 559
  • Majko, bit će dobro samo još da postanemo anđeli 351
  • Mak pomod­rio za nijan­su 442
  • Mali hon­o­rari pre­vodi­la­ca dopri­nose lošem kvalite­tu pre­vo­da 29
  • Mani­ja 91
  • Mapa grotesknih stan­i­ca 200
  • Mapa Make­donije 171
  • Mapa 330
  • Mbg 732
  • Melan­holič­na poet­s­ka mapa Balka­na i Evrope 237
  • Mes­tim­ično oblačno 413
  • Metafizika krpe 129
  • Mi i oni 341
  • Mi smo Eldo­ra­do 6
  • Miha­j­lo Miha­jlov 698
  • Miha­j­lo Niko­la­je­vič Miha­jlov 694
  • Mikro priče 586
  • Mikroe­se­ji 672673
  • Mil­ion neg­a­ti­va 421
  • Mimikri­ja 522
  • Mino­taur 157
  • Misao o oče­vu ocu, ocu i nji­hovoj kući 424
  • Mis­lilac u službi 570
  • Mist­ičari stvarnos­ti, ogleda­lo u tunelu, tunel u lavir­in­tu: mala priča o gorostasi­ma: Borhe­su, Sabatu i Kor­tasaru 141
  • Mist­ičnost Edgara Alana Poa u deli­ma “Gavran” i “Pad kuće Ašerovih” 57
  • Mist­i­ka jednog hroničara 692
  • Mit za propis 286
  • Mi 278
  • Mla­da make­don­s­ka poez­i­ja 162
  • Moć vriska 455
  • Mohendžo daro 439
  • Moj Bardi­no 263
  • Moj mali brat 75
  • Moj otac, moj čita­lac 716
  • Moj otac 696706722
  • Moj prao­tac 711
  • Moja maj­ka Erže­bet i otac moj Muhamed 656
  • Moja zeml­ja je tako mala 131
  • Moje­mu ocu 314
  • Mozak duži od kičme 614
  • Mrl­ja na pla­fonu 622
  • Mrtvi dom F.M.Dostojevskog i jedan dan u živ­o­tu Ivana Deniso­viča A. Solžen­jic­i­na 149
  • Muš­ka priča 612

   

  • Na grani­ci 733
  • Na kolen­i­ma 410
  • Na kratko ošišani 405
  • Na neki način, XVI 283
  • Na očevi­ni 418
  • Na prvoj lin­i­ji fronta 646
  • Na saj­mu pti­ca 740
  • Na stru­ju i bez nje 717
  • Na žici 573
  • Nacrt i poče­tak 77
  • Nad likom oca 593
  • Naopako 348
  • Napokon se neš­to desi­lo 493
  • Nasljed­na ruti­na 501
  • Naš otac 352
  • Naša tijela su krasne pak­lene mašine 503
  • Ne, takav ovu­da nije prošao 603
  • Negaci­ja iščašene svaki­dašn­jice 193
  • Neis­pričana priča 434
  • Nekad 73
  • Neke nove pesme 553
  • Nema stvaran­ja bez žrtvo­van­ja 14
  • Nenad Miloše­vić 704
  • Neob­jašn­ji­vo je dejst­vo poez­i­je 9
  • Neočešl­jane mis­li 154
  • Nepromišl­jene reči 429
  • Nervi 312
  • Neš­to pauči­nas­to 425
  • Neu­ki pre­vo­di­o­ci ne haju za sud­binu knjige 30
  • Nev­idel­i­ca 533
  • Nev­idljivi lju­di 56
  • Nezata­jeno 422
  • Nez­nano pile 342
  • Niči­je dete 558
  • Nikad neću vid­jeti Buenos Aires 629
  • Niko­la Živanović — Asapo­vo 235
  • Niko­la Živanović 705
  • Ninive 440
  • Nir­vana feniksa 759
  • Nisu sve kocke iste 449
  • Niš­tar­i­ja 651
  • No 1/4 583
  • Noje: zidan­je hra­ma 390
  • Nosorog 386
  • Nove hronike 271
  • Nove pesme 435
  • Nov­el­ete 611
  • Novi glas na stare teme 227
  • Nurn­berg, puz­zle 264

   

  • Nji­hov živ­ot 657

   

  • O Bar­bari i običnos­ti 44
  • O Berlin­skom ledu 185
  • O čis­tom pos­to­jan­ju 58
  • O Đilasovom pis­mu Titu 699
  • O fil­movi­ma i o ratu 502
  • O istom 373
  • O mojim roditelji­ma 700
  • O ovom izboru 110
  • O poez­i­ji danas 106
  • O sve­mu poma­lo 482
  • O žen­skoj nes­posob­nos­ti da proceni šte­tu 465
  • Obil­je sebe 217
  • Oceu­bist­vo u sedam sli­ka 230
  • Ocu 331
  • Očev jere-mi-čak 267
  • Oče­va odškrin­u­ta vra­ta 201
  • Oče­v­id­nost 499
  • Oče­vi 96
  • Oči 621
  • Od Home­ra do Vuka 32
  • Od Prve Pro­leterske do prvobor­ca ljud­skih pra­va 701
  • Odbi­jač 90
  • Odis­e­je­va Ita­ka najzad pron­ađe­na? 28
  • Odloženo rea­gi­ran­je 333
  • Odoleti iskušen­ju 626
  • Odri­can­je od poez­i­je 245
  • Odstrel 345
  • Ogleda­lo 543
  • Ogn­jište 119
  • Okean 369
  • Oko moje kuće 739
  • Okruže­na snevači­ca 123
  • Olga 653
  • Ontološ­ka sli­ka i indi­vid­u­al­nost pripovedačkog uni­verzu­ma Ćami­la Sijar­ića 176
  • Opas­no je ne radi­ti 539
  • Opozivne aktivnos­ti 158
  • Opsa­da gra­da 346
  • Opscene iračke nar­o­dne priče 745
  • Orfej u glavnom gradu 459
  • Orfe­jsko zaveš­tan­je 181
  • Orfej 247633
  • Osta­je nam tole­do 572
  • Ostr­vo vatre, leda i knjige 111
  • Osvetlji­vač Panon­i­je 214
  • Otac i knjige 693
  • Otac i pčele 480
  • Otac i pes­nik po Haroldu Blu­mu 34
  • Otac Osto­ja 697
  • Otac pes­nik 15
  • Otac 279474
  • Ota­pan­je velikog glečera 576
  • Otek­li zglobovi 295
  • Oti­man­je vaz­duha ili­ti ero­som pro­tiv ali­mentaci­je 182
  • Otro­v­na pjes­ma 448
  • Ovde 406

   

  • Pale­olit­s­ki dokaz 320
  • Palidrv­ca 544
  • Panj sa nezaokružen­im godom 401
  • Papa­gaj 763
  • Paradok­si 42
  • Para­lelis­tič­ka ljubav 528
  • Paraz­i­ti su međi nama — higi­jen­s­ki čis­to 26
  • Patrisi­ja, fla­menko ple­sači­ca 471
  • Pče­lar 762
  • Pele i arze 613
  • Pepeo do kole­na 764
  • Perike 250
  • Peri­od čekan­ja 287
  • Pes­ma oča­ja 132
  • Pes­ma, ono sve­to 222
  • Pes­ma za mog oca i pas­trmku 343
  • Pes­ma za mog oca 152
  • Pesme iz neha­ta 307
  • Pesme o ljubavi i smr­ti 727
  • [Pesme] 617685869298100109115265266274298313374379400402404436476486529
  • Pet priča 582
  • Pet sablji i rana kruš­ka 634
  • Peter­burg 147
  • Petokrake 384
  • Pipeta 300
  • Piro­man 571
  • Pisan­je i tam­nice 709
  • Pisati 288
  • Pis­ci u zatvoru 33
  • Pitam se 443
  • Pjes­ma koja započin­je sti­hom Fran­ka Lime 36
  • Pjes­ma sa ”zrnom soli pod jezikom” 238
  • Plakati od lipote 652
  • Pla­men u školj­ki 761
  • Plas­tične leg­ende 299
  • Pla­va kuhin­ja 116
  • Pla­va pti­ca leti kroz razum 59
  • Plexus 604
  • Pli­van­je u praši­ni 163
  • Plusil­imi­nus 46
  • Pod sjenom zamišl­jenog upit­ni­ka 25
  • Podrum 632
  • Pod­vlačen­je crte 317
  • Poet­i­ka usput­nos­ti 228
  • Poet­pro­ces 233
  • Poez­i­ja alogičke usmerenos­ti na čove­ka 165
  • Poez­i­ja i smeh 246
  • Pogled 755
  • Pohlep­ni pogle­di 64
  • Pohvala ruti­ni: beton­tanz 366
  • Pohvala strašnom skazu 194
  • Poiesis, sub spe­ci­ae aeter­ni­tatis 688
  • Pokušaj razu­mi­je­van­ja tekućih književnih ten­den­ci­ja 190
  • Pokušaj živopisa Bajloni­jeve pijace enkaustikom 505
  • Pomešane su u krčagu reči 744
  • Poni­ran­je gra­da 177
  • Porno Euridi­ka 766
  • Porodični portret 168
  • Poru­ka 623
  • Poslan­i­ca o egu 309
  • Posle kiše 337
  • Posle oca 428
  • Posle post­mod­ern­iz­ma 534
  • Posled­n­ja fotografi­ja sa ocem 272
  • Posled­n­ja sek­sti­na 398
  • Pos­to­ji 88
  • Posu­da za sapun 579
  • Posvete 293
  • Potre­ba za krikom ili Adamove poet­ske zadužbine 243
  • Povel­ja gra­da 13
  • Povlačen­je crte 316
  • Povratak među zvi­jezde 595
  • Povre­meno 750
  • Praznih ruku 280
  • Prekid * Ras­cep * Odlazak 600
  • Prepi­si­vač tore 664
  • Prepiska 630
  • Pre­poz­na­van­je 415
  • Pret­prol­jećno veče 81
  • Pre­v­e­li­ki jezik 356
  • Pre­vođen­je 31
  • Priča o đavolovom učeniku 178
  • [Priče] 749
  • Prigov­or danu 467
  • Pri­mor­ci 55
  • Priručnik za snove i kvant­nu mehaniku 507
  • Prob­lem (ne)iskrenosti 517
  • Problje­sak 731
  • Pro­lećni Mag 650
  • Pro­le­gom­e­na za poziv nov­inars­ki 578
  • Prom­e­tej u gradu 757
  • Prom­e­te­je­va jetra 159
  • Prom­e­te­jst­vo Tah­miščićeve pjes­ničke pus­tolovine 675
  • Pro­tiv zab­o­ra­va 662
  • Prove­tra­van­je knji­ga 7
  • Prsto­zor 414
  • Prva sli­ka 296
  • Pšenični oblak 514
  • Pul­s­ka epi­zo­da Jame­sa Joycea ili kako je Joyce zalu­tao u Puljsko kino 45
  • Put ocu, nakon nje­gove smr­ti 477
  • Putopis i dodirne tačke 210
  • Puto­van­je ka sebi 179
  • Puto­van­je na kraj živ­ota 180
  • Puto­van­je 730

   

  • Ralo moga oca 481
  • Rani sat 155
  • Rasc­jep 310
  • Raskrsni­ca 556
  • Raz­gled­ni­ca 721
  • Raz­gov­or s nadom 291
  • Raz­like 269
  • Reč je mogla sve 107
  • Reči 84204
  • Rekoše 294
  • Rest­lovi, visulj­ci, otpaci 411
  • Rev­olu­ci­ja 347
  • Riblje oko 592
  • Riječ iz riječi 186
  • Rije­ka dijeli obale 275
  • Rim­s­ki epi­gra­mi 315
  • Rim­sko zvono 38
  • Roman kao iza­zov 191
  • Roman od pesama 218
  • Romaneskni opus Ćami­la Sijar­ića 202
  • Roman­tični psi 126
  • Rop­st­va 667
  • Rukopis živ­ot 357

   

  • S glavom u tor­bi 521
  • S ruka­ma pod glavom 518
  • Sa granice 395
  • Sa obo­da sna 606
  • Sagov­ornik 273
  • Sahrana ili bogovi dunđeri prave sarkofag za zemlju 164
  • Sakot­sar­i­jev kat­a­log 631
  • Samoća i snovi 125
  • Samoubi­ca 387
  • San­jar i svin­jar 615
  • San­jaren­je na đubriš­tu o večnos­ti i beskra­ju 519
  • Sara­je­vo u dve slike Ari­jana, ljubavi moja 617
  • Sara­jlićev anti­rat­ni ljubavni roman u sti­hovi­ma 676
  • Savre­me­na turs­ka poez­i­ja 758
  • Seča para­lel­nih 590
  • Sećan­je na mrtvog pes­ni­ka 336
  • Sedam pesama 137
  • Seecult 712
  • Sen­ka kame­na 457
  • Senke 452
  • Sen­ti­men­tal­ni, etič­ki ver­izam 221
  • Sep­tem­bars­ka loza 438
  • Sev­dalin­ka 27
  • Shva­ta ona 618
  • Sin i san 231
  • Skadar 361
  • Ski­ca za biografi­ju 616
  • Skok 628
  • Sladoled 423
  • Slepi Indi­josi 136
  • Sli­jepa sova iz tmi­na Per­si­je 741
  • Sli­ka sadašn­josti 524
  • Sli­ka 338
  • Slom 554
  • Slučaj Padil­ja iznu­tra 128
  • Smrt jednog sna 735
  • Snevač od slame 564
  • Snovi 599
  • Soba na raskršću vetro­va 601
  • Soko i gugut­ka 594
  • Sonet za Skendera 409
  • Soneti 344
  • Spomenik oni­ma koje nema ko da spomene 192
  • Spoz­na­jući svi­jet 751
  • Sred­nje slo­vo 416
  • Sri­can­jem u naslov 461
  • Sta­tis­ti­ka 403
  • Stid je pričati sada 323
  • Sti­hovi 268
  • Still life 67
  • Stran­ci 426
  • Strašan san 458
  • Str­ma ravan 5
  • Strofe 324
  • Stubovi kul­ture 54
  • Stvaran­je 79
  • Sud­bi­na 164
  • Sukob je rešen 75
  • Sum­n­ji­va izv­jes­nost 21
  • Sunčev breg 575
  • Sust­va 541
  • Svad­ba na Dorćolu 169
  • Sva­ka kuća za Eurip­i­da 16
  • Sve bilo je muzi­ka 715
  • Sve pro­lazi kroz sito vre­me­na 17
  • Sve­doku 248
  • Svešteni­ci smeća 560
  • Sveti Niko­la 557
  • Svet­in­ja fin­skog duha 112
  • Svi­tak papirusa 51
  • Svje­tionik 642
  • Svjet­lo mra­ka 498
  • Svo­jevremene mis­li 150
  • Šatro priče 655
  • Šinobus 668
  • Šljivik 515
  • Šta je veli­ki pisac 226
  • Šta nakon komadan­ja Orfe­ja? 188
  • Šumor 487
  • Taj glagol 445
  • Taj­na srećnog bra­ka 620
  • Takt 362
  • Tal­en­to­vani čudak 4
  • Tam­ni trepet 368
  • Tar­ih 363
  • Tata 53649
  • Tele­fon­s­ki poziv 41
  • Telegra­mi 304
  • Telo, duh 172
  • Thomas mis­li o sinu 276
  • Tmi­na i sre­bro 462
  • Toč­ka jedin­st­va razu­mi­je­van­ja u ljubavi 195
  • To 253446527546
  • Tra­gač 256
  • Tragovi 466
  • Tra­va 72
  • Tri godišn­ja doba 340
  • Tri mala čuda 624
  • Tri očeve smr­ti 658
  • Tri pesme 40382
  • Tri pohvale 146
  • Tri pojasa 281
  • Tri priče 638748
  • Tri sone­ta 321
  • Tromb 516
  • Trougao 734
  • Tu nema niko­ga 580
  • 464

   

  • U čekaoni­ci logope­da 545
  • U kvaru 720
  • U lif­tu 647
  • U potrazi za aut­en­tičn­im živ­o­tom 242
  • U pros­toru 396
  • U stanu sam u kojem je upal­jeno gri­jan­je 393
  • U vre­menu teškom 743
  • Uli­ca Gazi Hus­rev-bego­va 289
  • Ulu­dağ 760
  • Umet­nici­ma je svud teško 3
  • Umet­nikov dom 728
  • Upad 547
  • Upotre­ba 417
  • Usaml­jeni­ci 394
  • Uspa­van­ka 114
  • Uspa­vanke za moju gen­eraci­ju 121
  • Usput­nos­ti 483
  • Uža mira 43

   

  • Val­ja­lo bi stvari naz­vati prav­im imenom 335
  • Vanred­no stan­je 99
  • Varljivi pejza­ži 292322
  • Vele­grad­s­ka jesen 548
  • Vetar 643
  • Vidra­ma vjer­na 437
  • Vilen­jak 494
  • Vir 408
  • Vital­nost oporog liriz­ma 215
  • Vladimirov put 350
  • Volšeb­ni ćitab 216
  • Vor­tex tem­po­rum 679
  • Vra­ta Otran­ta 511
  • Vra­tio se otac 468
  • Vre­li vir 767
  • Vreme trešan­ja 122
  • Vrh olovke 506
  • Vrtovi počeše da se događa­ju 399

   

   

  • ”We Will Have a Blood Bath” 8

   

  • Za dvade­set pupol­ja­ka 306
  • Za klavir i Didžeridu 290
  • Zabil­ješ­ka o smr­ti 257
  • Zab­o­ravl­jan­je 610
  • Zab­o­ravl­jeni zapisi nez­ab­o­ravnih ara­p­skih priča 746
  • Zagre­bač­ki dosi­je 708
  • Zaključan u bib­liote­ci 329
  • Zapis o Zabeli 702
  • Zapis u prol­jet­noj ponoći 383
  • Zapisi iz Lis­abona 718
  • Zapisi 690
  • Zatvor nad glavom 134
  • Zatvors­ka cig­a­re­ta 737
  • Zav­je­sa 635
  • Zeml­ja 325
  • Zemljo otvori se 644
  • Zlat­ni pres­jek 259
  • Zla­tousti mladić na stani­ci za starce 174
  • Zlo pamćen­je 135
  • Zlob­ni mrt­vaci 724
  • Znak pro­leća 637
  • Zore i vihori 183
  • Zulu war­riors 625
  • Zvučni glagoli 377

   

  • Žena koja jeste i muž koji nije 747
  • Žig koji će nas nadživeti 229
  • Živa ili mrt­va? 738
  • Živim u koš­maru 19
  • Živ­io Lord Bajron 113
  • Živo­rad 488
  • Živ­ot­na šansa 641
  • Živ­ot 469
  • Žud­n­ja za teurgi­jom u biću pesme 175

   

  AUTORSKI REGISTAR

   

  • Abdel­malekian, Garous vidi Abdel­malekian, Garus
  • Abdel­malekian, Garus 739
  • Aćin, Jovi­ca 566709
  • Aćin, Zden­ka 662
  • Ahmeti, Lin­di­ta 734
  • Ajra­di­ni, Uzeir (1952-) 247
  • Ajzenkol, Mar­i­jana 248
  • Alba­hari, David (pre­vodi­lac) 40
  • Alba­hari, David 173567
  • Alek­sić, Dejan (1972-) 249250
  • Alek­sić, Jana (1984-) 174175251
  • Alem­pi­je­vić, Milen 252568
  • Ander­son, Claes 65
  • Ander­son, Urban 66
  • Ander­s­son, Claes vidi Ander­son, Claes
  • Ander­s­son, Urban vidi Ander­son, Urban
  • Andrić, Radomir (pre­vodi­lac) 756757
  • Anven­jarvi, Johani vidi Anven­jarvi, Johani
  • Anven­jarvi, Johani 67
  • Arbuti­na, Petar V. 176177178179180
  • Arent, Agn­ješ­ka Žuhovs­ka- (1983-) vidi Žuhovs­ka Arent, Agn­ješ­ka (1983-)
  • Arnadotir, Nina Bjork 68
  • Avdović, Enisa (1988-) 253
  • Axel­son, Sun 69
  • Axels­son, Sun vidi Axel­son, Sun
  • Aykut, Kseni­ja vidi Gol­ubović-Braiek, Ksenija

   

  • Babić, Sava (pre­vodi­lac) 753765
  • Bahović Lat­i­fović, Ajša (1990-) 254
  • Bajac, Vladislav (954-) 691
  • Bajsić, Tom­i­ca (pre­vodi­lac) 355052
  • Bajsić, Tomis­lav (1968-) 255
  • Bak­ić, Tan­ja (pre­vodi­lac) 738
  • Bal­jak, Alek­san­dar 682683684685686
  • Bar­na, Lau­ra (1964-) 256663
  • Bar­na, Lau­ra 569570571
  • Bašag­ić, Safet-beg (pre­vodi­lac) 770
  • Beam, Alex (oso­ba koja inter­vjuiše) 8
  • Beganović, Sei­da (pre­vodi­lac) 168
  • Begić, Mehmed 257
  • Begov­ić, Sead 258
  • Belić, Alek­san­dar (pre­vodi­lac) 4364
  • Benak, Ves­na Stanković (1969-) vidi Stanković Benak, Ves­na (1969-)
  • Benak, Ves­na Stanković vidi Stanković Benak, Ves­na (1969-)
  • Benak, Ves­na Stanković vidi Stanković Benak, Vesna
  • Benak, Ves­na Stanković- vidi Stanković Benak, Vesna
  • Beng, Erik Hed­ing vidi Hedin, Beng Erik
  • Bertoli­no, Niko­la (1931-) 124125
  • Beslić, Lana Derkač vidi Derkač Beslić, Lana
  • Bešić, Alen (pre­vodi­lac) 41
  • Bešić, Alen 259
  • Biga, Ves­na (1948-) 260
  • Bjork, Nina Arnadot­tir vidi Arnadotir, Nina Bjork
  • Bjork, Nina Arn­dot­tir vidi Arnadotir, Nina Bjork
  • Blago­je­vić, Berislav (1979-) 572
  • Bo, Legi­jas vidi Bo, Legijas
  • Bo, Legi­jas 70
  • Bodrožić, Mar­i­ca 59
  • Bogiće­vić, Mio­drag 692
  • Bog­nar, Zoran (1965-)
  • 181182183261262263264
  • Bogo­je­vić, Dejan (1971-) 265266
  • Bojanić, Dušan­ka (pre­vodi­lac) 756757
  • Bojanić Tijar­dović, Dra­gana (pre­vodi­lac) 725728730
  • Bolaño, Rober­to (1953–2003) vidi Bolan­jo, Rober­to (1953–2003)
  • Bolan­jo, Rober­to (1953–2003) 126
  • Borani­jaše­vić, Gor­dana (1960-) 267
  • Borozan, Vla­do (pre­vodi­lac) 157
  • Boškai­lo, Bis­era (pre­vodi­lac) 6062
  • Boškai­lo, Bis­era Suljić vidi Suljić-Boškail, Bisera
  • Boškai­lo, Bis­era Suljić- vidi Suljić-Boškai­lo, Bisera
  • Bošković, Dra­gan (1970-) 184
  • Bošn­jak, Ves­na 268573
  • Božić, Mirko 269
  • Božović, Gojko (1972-) 270271272273
  • Božović, Gojko 1
  • Brez-Valen­ta­jn, Kler 33
  • Briza, Jan (oso­ba koja inter­vjuiše) 136
  • Briza, Jan (pre­vodi­lac) 130132139
  • Briza, Jan (1946-) 127
  • Brka, Amir (1963-) 275
  • Brka, Amir 274
  • Brković, Balša (1966-) 276
  • Brnardić Oproiu, Ana (pre­vodi­lac) 121
  • Bula­tović, Valenti­na (1971-) 2930
  • Bula­tović, Valenti­na 28
  • Bulić, Vla­do 277
  • Bulić, Zehni­ja (1970-) 185186278279280281282574
  • Bun­da­lo, Zoran M. (1947-) 283
  • Bur­džović, Sal­adin (1968-) 284

   

  • Cabrales, Lusi Alber­to vidi Kabrales, Lusi Alberto
  • Cacan, Fikret (1958-) 285
  • Car­de­nal, Ernesto vidi Kar­de­nal, Ernesto
  • Cengis, Metin (1953-) 750
  • Cen­giz, Metin (1953-) 751
  • Chelebioglu, Gocenur (1971-) vidi Čelebioglu, Gokčenur (1971-)
  • Chuan, Hi (1963-) vidi Huan, Hi (1963-)
  • Corax vidi Korak­sić, Predrag
  • Cree­ley, Robert (1926–2005) vidi Krili, Robert (1926–2005)
  • Cser­na Szabo, Andras (1974-) vidi Čer­na Sabo, Andraš (1974-)
  • Cum­mings, Edward Estlin (1894–1962) vidi Kam­ings, Edvard Estlin (1894–1962)
  • Cvetković, Milomir Bata (1962-)575

   

  • Čar, Aleš (1971-) 720
  • Čelebioglu, Gokčenur (1971-) 752
  • Čer­na Sabo, Andraš (1974-) 753
  • Čol­e­va, Sil­vi­ja (1953-) 160
  • Čotrić, Alek­san­dar 687
  • Čučnik, Pri­mož (1971-) 721
  • Čudić, Marko (lek­tor) 767

   

  • Ćelić, Živo­jin (1954-) 576
  • Ćir­ić, Saša (1975-) 286
  • Ćišić, Ned­im 287
  • Ćosić, Nebo­jša (1958-) 693
  • Ćuen, He (1944-) 754
  • Ćuković, Mil­i­ca (1987-) 187
  • Ćuković, Mil­i­ca 34
  • Ćuli­brk, Gor­dana 577

   

  • Dabiži­nović, Erv­ina 288
  • Dag­b­jarts­dotir, Vil­borg 71
  • Dag­b­jarts­dot­tir, Vil­borg vidi Dag­b­jarts­dotir, Vilborg
  • Dağlar­ca, Fazil Hüs­nü (1914–2008) vidi Daglardža, Fazil Hus­ni (1914–2008)
  • Daglardža, Fazil Hus­ni (1914–2008) 755
  • Danielsen, Arn­bjorn 72
  • David, Fil­ip 664
  • Debel­jak, Aleš 722
  • Dedović, Dragoslav (1963-) 289290
  • Delal­ić, Munib (1950-) 291
  • Demić, Mirko (1964-) 578
  • Demirović, Emi­na 292
  • Derkač Beslić, Lana 579
  • Derkač, Lana (1969-) 31
  • Dijas Mar­tines, Manuel 128
  • Dijaz Mar­tinez, Manuel vidi Dijas Mar­tines, Manuel
  • Dimkovs­ka, Lidi­ja (1971-) 161
  • Dimovs­ka, Lidi­ja (pre­vodi­lac) 161
  • Dimovs­ka, Lidi­ja (priređi­vač, saku­pl­jač) 166167
  • Dimovs­ka, Lidi­ja 162
  • Dobričić, Milan (pre­vodi­lac) 752
  • Dobričić, Milan (1977-) 293294
  • Doj, Pal vidi Doj, Pal
  • Doj, Pal 73
  • Dorin, Lara 580
  • Dreković, Ajtana 295
  • Dumić, Bil­jana (1963-) 296
  • Duraković, Feri­da (1957-) 297
  • Dur­can, Paul (1942-) 35
  • Durkan, Pol (1942-) vidi Dur­can, Paul (1942-)
  • Durović, Fati­ma (1970-) 298
  • Durović, Fati­ma (1980-) 299
  • Durović, Sel­ma (1985-) 300

   

  • Džafić, Atif 2
  • Džanković, Birse­na (1988-) 302
  • Džanković, Birse­na 301
  • Džengis, Metin (1953-) vidi Cengis, Metin (1953-)
  • Džengis, Metin (1953-) vidi Cen­giz, Metin (1953-)
  • Džer­not, Liza (1967-) 36

   

  • Đer­lek, Muhamed (ilus­tra­tor) 178
  • Đorđe­vić, Dejan (1970-) 304
  • Đorđe­vić, Dejan 303
  • Đuković, Kristi­na (1981-) 555
  • Đuković, Mil­i­ca 188
  • Đurić, Dubrav­ka 305

   

  • Ece­vit, Bülent (1925–2006) vidi Edže­vit, Bulent (1925–2006)
  • Edže­vit, Bulent (1925–2006) 756757
  • Egen, Jo 74
  • Eggen, Jo (pre­vodi­lac) 74
  • Eggen, Jo vidi Egen, Jo
  • Ekdahl, Lina vidi Ekdahl, Lina
  • Ekdahl, Lina 75
  • Eld­jarn, Tho­rarin vidi Eld­jarn, Torarin
  • Eld­jarn, Torarin 76
  • Elmas­be­gov­ić, Kadri­ja 306
  • Eloj-Gar­si­ja, Mar­i­ja 129
  • Emin, Bilge (1976-) 3
  • Esenin, Serge ï Alek­san­drovič (1895.1925) 145

   

  • Farkaš, Išt­van (1962-) 307
  • Fehra­tović, Jah­ja (1982)- 308309310
  • Fehra­tović, Jah­ja 189190191192
  • Fer­nán­des, Fran­cisko de Asiss vidi Fer­nan­des, Fran­cisko de Asis
  • Fer­nan­des, Fran­cisko de Asis 130
  • Fičor, Edo (pre­vodi­lac) 729
  • Folić, Miloš (1984-) 581

   

  • Gaj­tanović, Nebojša(1970)  193194311312665
  • Gal­i­jaše­vić, Tarik 313
  • Gato, Alfon­so (1965-) vidi Gat­to, Algonso
  • Gat­to, Algo­n­so 314
  • Gizi, Piter (1959-) 38
  • Gizzi, Péter (1959-) vidi Gizi, Piter (1959-)
  • Gobo, San­dro 582
  • Gojkov, Dušan (1965-) 583
  • Gol­ubović-Braiek, Kseni­ja (1960-) vidi Gol­ubović-Braiek, Ksenija
  • Gol­ubović-Braiek, Kseni­ja 758
  • Gol­javkin, Vik­tor (1929-) 146
  • Gol­javkin, Vik­tor Vladimirovič (1929-) vidi Gol­javkin, Vik­tor (1929-)
  • Gras, Gin­ter (1927–2015) vidi Grass, Gün­ter (1927–2015)
  • Grass, Gün­ter (1927–2015) 6061
  • Grbović, Dra­gan 584
  • Grei­der, Göran vidi Grei­der, Goran
  • Grei­der, Goran 77
  • Grims­dotir, Vigdis 78
  • Grims­dot­tir, Vigdis vidi Grims­dotir, Vigdis
  • Gro­mača, Tat­jana 195
  • Gudže­vić, Sinan 315
  • Guo, Mo žuo (1892–1978) 759
  • Guo, Moruo zhu (1892–1978) vidi Guo, Mo žuo (1892–1978)
  • Gutier­rez, Ernesto vidi Guti­jeres, Ernesto
  • Guti­jeres, Ernesto 131
  • Gvero, Jovan 585
  • Gvoz­de­n­ović, Slavom­ir (1953-) 317
  • Gvoz­de­n­ović, Slavom­ir 316

   

  • Hadrović, Safet (1952-) 318
  • Hadrović Vrbič­ki, Safet (1952-) vidi Hadrović, Safet (1952-)
  • Hadžić, Ibrahim (1944-) 319320
  • Halilović, Amela 586
  • Halilović, Elma (1978-) 196
  • Halilović, Enes (oso­ba koja inter­vjuiše) 1234567911131415161718
  • Halilović, Enes (pre­vodi­lac) 743
  • Halilović, Enes (1977‑, oso­ba koja inter­vjuiše) 19
  • Halilović, Enes (1977-) 321556
  • Halilović, Enes 25197198199200587588694710
  • Halilović, Mai­da 322
  • Hami­dović, Ekrem 323324
  • Hamović, Dra­gan (1970-) 325
  • Hamović, Dra­gan 201
  • Ham­ri, Torstein Fra vidi Ham­ri, Torsteinn Fra
  • Ham­ri, Torsteinn Fra 79
  • Hamz­ić, Emsura (1958-) 326
  • Hanuša, Samir 202
  • Hedin, Beng Erik vidi Hedin, Beng Erik
  • Hedin, Beng Erik 80
  • Hejrani, Reza (1977-) vidi Hejrani, Reza (1977-)
  • Hejrani, Reza (1977-) 740
  • Helms­dal Nielsen, Gudrid 81
  • Hen­ri, Bra­jan (1972-) 39
  • Hen­ry, Bri­an (1972-) vidi Hen­ri, Bra­jan (1972-)
  • Herceg, Ivan (1970-) 327
  • Her­mod­son, Elis­a­bet 82
  • Her­mods­son, Elis­a­bet vidi Her­mod­son, Elisabet
  • Hik­met, Naz­im (1902–1963) 760
  • Hik­met, Njaz­im vidi Hik­met, Naz­im (1902–1963)
  • Hilis, Robert (1951-) 40
  • Hilles, Robert (1951-) vidi Hilis, Robert (1951-)
  • Hoagland, Toni (1953-) vidi Hog­land, Toni (1953-)
  • Hoda­se­vič, Vadislav Feli­cianovič (1886–1939) 147
  • Hoda­se­vič, Vladislav Feli­cianovič (1886–1939) vidi Hoda­se­vič, Vadislav Feli­cianovič (1886–1939)
  • Hoda­se­vič, Vladislav Feli­ci­janovič (1886–1939) vidi Hoda­se­vič, Vadislav Feli­cianovič (1886–1939)
  • Hog­land, Toni (1953-) 41
  • Hol­bus, Jas­mi­na (1969-) 328
  • Holk, Hen­rik vidi Holk, Henrik
  • Holk, Hen­rik 83
  • Hrbat, Ned­im (1977-) 329
  • Huan, Hi (1963-) 42
  • Husić, Ajdin 589
  • Husić, Sead 330

   

  • Ibrahimag­ić, Omer (1968-) 331
  • Ilić, Dejan (1961-) 332
  • Ilić, Miki­ca 590
  • Ilić, Slađana (1974-) 591
  • Isaković, Ana (1977-) 26
  • Isakovs­ki, Igor (pre­vodi­lac) 163
  • Isakovs­ki, Igor (1970-) 163
  • Isakovs­ki, Igor (1970–2014) 333
  • Ivanče­vić, Olja Sav­iče­vić- vidi Sav­iče­vić, Olja Ivanče­vić (1974-)
  • Ivanović, Boži­dar 203

   

  • Jacob­sen, Rolf (1907–1994) vidi Jakob­sen, Rolf (1907–1994)
  • Jag­ić, Dor­ta 592
  • Jahić, Ervin (1970-) 335
  • Jakob­sen, Rolf (1907–1994) 84
  • Jakovl­je­vić, Mio­drag (1962–1992) 336
  • Jamasa­ki, Kajoko (1956-) 337761
  • Jašare­vić, Haris (1992-) 338
  • Jašović, Pre­drag (1971-) 593
  • Jejts, Vii­jam Batler (1865–1939) 43
  • Jelenković, Saša (1964-) 339666
  • Jelenković, Saša 4
  • Jelić, Lejla Alek­san­dra 340
  • Jer­not, Lisa (1967-) vidi Džer­not, Liza (1967-)
  • Jesen­jin, Sergej Alek­san­drovič (1895–1925) vidi Esenin, Serge ï Alek­san­drovič (1895.1925)
  • Jevtić, Miloš (oso­ba koja inter­vjuiše) 10
  • Joković, Miroljub 5
  • Jovanović, Dani­jela (pre­vodi­lac) 47
  • Jovanović, Dani­jela (1975-) 44204
  • Jovanović, Dani­jela (1976-) 594
  • Jovanović, Dani­jela 341342
  • Jovanović Danilov, Dra­gan (1960-) 343
  • Jovanović, Mirko (1985-) 344
  • Jovelić, Mar­i­jana (1974-) 345346347
  • Jurić, Hrvo­je 348

   

  • Kabrales, Lusi Alber­to 132
  • Kalač, Boro (1985-) 349
  • Kala­mu­jić, Lejla (1980-) 595
  • Kalčić, Mio­drag (1956-) 45
  • Kaleškovs­ki, Emil (1977-) 164
  • Kalez­ić Radon­jić, Svet­lana (1980-) 350
  • Kamer­ić, Meli­na 596
  • Kam­ings, Edvard Estlin (1894–1962) 46
  • Kanač­ki, Mar­i­ja Vasić (1977-) vidi Vasić Kanač­ki, Mar­i­ja (1977-)
  • Kaplan, Almin (1985-) 351352
  • Karabeg, Emi­ra 597
  • Karakaš, Damir (1967-) 598
  • Kara­nović, Dun­ja 353
  • Kara­nović, Zvonko (1959-) 599
  • Kar­de­nal, Ernesto 133
  • Kar­ić, Enes (1958-) 22
  • Kata­javuori, Riina 85
  • Kata­javuori, Rina vidi Kata­javuori, Riina
  • Katal, Hodo 354
  • Kemény, István vidi Kemenj, Ištvan
  • Kemenj, Išt­van 762
  • Khui­sein, Li (1937-) vidi Khui­sein, Li (1937-)
  • Khui­sein, Li (1937-) 763
  • Kilpi, Eeva vidi Kilpi, Eeva
  • Kilpi, Eeva 86
  • King­solver, Bar­bara (1955-) 47
  • Kirin, Miroslav (pre­vodi­lac) 42
  • Kirin, Miroslav (1965-) 355356
  • Kiso, Jel­i­ca (1977-) 357
  • Kitelsen, Erling 87
  • Kit­telsen, Erling vidi Kitelsen, Erling
  • Klar­ić, Tvrtko (pre­rađi­vač) 630
  • Kneže­vić, Kat­ja (1987-) 358
  • Kneže­vić, Mar­i­ja (oso­ba koja inter­vjuiše) 12
  • Kneže­vić, Mar­i­ja (pre­vodi­lac) 137
  • Kneže­vić, Mar­i­ja (1963-) 206359360361362557
  • Kneže­vić, Mar­i­ja 205667
  • Kolar, Almir 363
  • Komel, Ivana (pre­vodi­lac) 732
  • Kon­stan­ti­nović, Miloš (pre­vodi­lac) 123
  • Kopi­cl, Vladimir (1949-) 364365366
  • Kopić, Mario (1965, pre­vodi­lac) 314
  • Koraks vidi Korak­sić, Predrag
  • Korak­sić, Pre­drag 6
  • Kor­neti, Elza 144
  • Kosov­el, Srečko 723
  • Kostić-Pahnoglu, Tama­ra (pre­vodi­lac) 144
  • Kos­tov, Velimir (pre­vodi­lac) 160
  • Kos­tov, Velimir 367
  • Kra­jnović, Adri­jana (1987-) 165
  • Kralj, Mil­i­ca (1953-) 368
  • Kras­ni, Zlatko (pre­vodi­lac) 63
  • Krcić, Šefket (1953-) 695
  • Kriger, Mihael (1943-) vidi Krüger, Michael (1943-)
  • Krili, Robert (1926–2005) 48
  • Kristiensen, Inger 88
  • Kroik, Asa vidi Kroik, Asa
  • Kroik, Asa 89
  • Krüger, Michael (1943-) 62
  • Kunce, Rajn­er vidi Kunce, Rajner
  • Kunce, Rajn­er 63
  • Kva­ja, Oliv­era 369
  • Kwaya 600

   

  • Lakas, Gordin (1952-) 718
  • Lak­iće­vić, Dra­gan (1952-) vidi Lakas, Gordin (1952-)
  • Laković, Alek­san­dar B. (1955-) 208370371711
  • Laković, Alek­san­dar 207
  • Lanck­or, Gabor (1981-) 764
  • Lanczkor, Gábor (1981-) vidi Lanck­or, Gabor (1981-)
  • Larsen, Mar­i­ane 90
  • Larsen, Mar­i­anne vidi Larsen, Mariane
  • Lar­son, Stig 91
  • Lars­son, Stig vidi Lar­son, Stig
  • Lat­i­fović, Ajša Bahović- vidi Bahović Lat­i­fović, Ajša (1990-)
  • Lazarov, Ris­to (1949-) 166
  • Laz­ić, Boris (1967-) 372
  • Laz­ić, Rad­mi­la 373374
  • Lec, Stanislav Jerži (1909–1966) 154
  • Lec, Stanis­law Jerzi (1909–1966) vidi Lec, Stanislav Jerži (1909–1966)
  • Lengold, Jele­na (1959-) 375376
  • Leš­tar­ić, Srp­ko (pre­vodi­lac) 747748749
  • Leš­tar­ić, Srp­ko 745746
  • Leš­tar­ić, Vrsan (1977-) 601
  • Lipovec, Slađan (1972-) 377
  • Loma, Mio­drag (1957-) 209
  • Loveid, Cecilie 92
  • Lubar­da, Jele­na (1970-) 378
  • Lukač, Aladin (1976–2003) 379
  • Lukač, Rajko (1952-) 380602
  • Lun­den, Eldrid 93
  • Lung, Kristi­na vidi Lung, Kristina
  • Lung, Kristi­na 94

   

  • Lja­jić, Ami­na (1997-) 381
  • Lju­bičić, Čedomir 603
  • Lju­bi­novič, Jan (1972-) 382
  • Lju­bi­novič, Jan 604

   

  • Madžirov, Niko­la (1973-) 167
  • Mahić, Admi­ral 383
  • Mah­mu­ti, Aslan (1971-) 384
  • Mak­sić, Ivana (1984-) 605
  • Mančić, Alek­san­dra (pre­vodi­lac) 33
  • Mančić, Alek­san­dra 134
  • Mandić, Zoran (1950-) 606
  • Mandić, Zoran M. (1950-) 385386387
  • Mandić, Zoran M. 668
  • Mano­jlović, Son­ja (1948-) 388
  • Marainen, Tomas vidi Marainen, Tomas
  • Marainen, Tomas 95
  • Marčetić, Milo­van 389
  • Mar­ić, Alek­san­dar (1973-) 390
  • Marinković, Tomis­lav (1949-) 669
  • Mar­inšek Nikolić, Mir­jana (1947-) 607
  • Mar­inšek-Nikolić, Mir­jana (1947-) 608670
  • Mar­janović, M iroljub 712
  • Marković, Dra­gan 391
  • Marković, Slavoljub (1950-) 611
  • Marković, Slavoljub 609610
  • Maro­je­vić, Igor (1968-) 612
  • Mar­ti­nović, Miraš (1952-) 696
  • Mar­ti­nović, Miraš 741
  • Mar­ti­novs­ki, Vladimir (1969-) 210
  • Mar­ti­novs­ki, Vladimir 168
  • M asters, Edgar Lee (1868–1950) vidi Mas­ters, Edgar Li (1868–1950)
  • Mas­ters, Edgar Li (1868–1950) 49
  • Matić, Dejan (1979-) 392
  • Matić, Edi (1962-) 613
  • Mati­jaše­vić, Ire­na (1965-) 393
  • Matović, Petar (1976-) 394
  • Matović, Petar (1978-) 395
  • Matović, Vladimir 148
  • Matras, Chris­t­ian vidi Matras, Kristian
  • Matras, Kris­t­ian 96
  • Matve­je­vić, Pre­drag (1932-) 671
  • Mehmedag­ić, Enver 396
  • Mehonić, Almir 211
  • Mehović, Sel­ma Sle­zović- vidi Sle­zović M ehović, Selma
  • Micić, Milan 614
  • Micić, Miloš (1961-) 697
  • Mićanović, Miroslav (1960-) 397
  • Miće­vić, Kol­ja (1941-) 398
  • Mićunović, Radomir 212213214215216
  • Miha­jlov, Miha­j­lo (1934-) 8
  • Miha­jlov, Miha­j­lo 7149150699700701702
  • Miha­jlović, San­dra (pre­vodi­lac) 764
  • Milankov, Ivana (pre­vodi­lac) 56
  • Milankov, Ivana (1952-) 399703
  • Miletić, Alexan­dra (1985-) 400
  • Mil­iće­vić, Milo­jko (1959-) 401402403
  • Mil­iće­vić, Milo­jko 615616
  • Milosavl­je­vić, Nenad 404
  • Miloš, Crn­jan­s­ki (1893–1977) 713
  • Miloše­vić, Nenad (1962-) 9405406672673
  • Miloše­vić, Slađan (1978-) 407408
  • Miloše­vić, Velimir 409
  • Milo­vanović, Ana Stišović vidi Stišović Milo­vanović, Ana
  • Mitrić, Radomir (1981-) 688
  • Mitro­vić, Milu­ni­ka 410617
  • Mjelve, Sig­mund 97
  • Mlade­n­ović, Dra­gana (1977-) 411
  • Mon­ros, Sil­vi­ja Sto­jaković vidi Sto­jaković, Sil­vi­ja Monros
  • Mon­ros Sto­jaković, Sil­vi­ja (pre­vodi­lac) 129
  • Mon­ros Sto­jaković, Sil­vi­ja (1949‑, pre­vodi­lac) 143
  • Mon­ros- Sto­jaković, Sil­vi­ja (1949-) 618
  • Mon­rós-Sto­jaković, Sil­via (1949-) vidi Mon­ros-Sto­jaković, Sil­vi­ja (1949-)
  • Mon­ros-Sto­jaković, Sil­vi­ja (1949-) 412413
  • Morovič, Andrej 724
  • Mozetič, Brane (1958-) 725
  • Mrđen­o­vač­ki, Mili­na (pre­vodi­lac) 46
  • Muhamedag­ić, Sead (1954-) 414
  • Muja, Ćaz­im (pre­vodi­lac) 734
  • Mumi­nović, Rasim (1935–2012) 2021
  • Mungoshi, Charles (1947-) 50
  • Mungoši, Čarls (1947-) vidi Mungoshi, Charles (1947-)
  • Mura­tović, Enver (1978-) 415
  • Musa, Sabri (1932-) vidi Musa, Sabri (1932-)
  • Musa, Sabri (1932-) 747
  • Mus­abegov­ić, Senadin (1970-) 619

   

  • Naibi, Jele­na 620
  • Navaej, Ebte­haj (pre­vodi­lac) 742
  • Navaey, Ebte­haj (pre­vodi­lac) 739740
  • Navaey, Ebte­haj vidi Navaej, Ebtehaj
  • Navaey, Ebte­haj vidi Navaey, Ebtehaj
  • Nedeljković, Nenad 217
  • Nedeljković, Oliv­era (1973-) 416
  • Nedeljković, Živo­rad (1959-) 418
  • Nedeljković, Živo­rad 417
  • Nenez­ić, Mar­i­ja (1971-) 714
  • Nezirović, Elvedin (1976-) 621
  • Nezirović, Elvedin 419
  • Nielsen, Gudrid Helms­dal vidi Helms­dal Nielsen, Gudrid
  • Nikolić, Mir­jana Mar­inšek- (1947-) vidi Mar­inšek Nikolić, Mir­jana (1947-)
  • Nikolić, Mir­jana Mar­inšek- (1947-) vidi Mar­inšek-Nikolić, Mir­jana (1947-)
  • Nikolić, San­ja (1976-) 420
  • Nikšić, Naka 27
  • Nord­brandt, Hen­rik vidi Nord­brandt, Henrik
  • Nord­brandt, Hen­rik 9899
  • Novak, Boris A. 726
  • Novaković, Alek­san­dar (1975-) 558
  • Novaković, Duško (1948-) 422423
  • Novaković, Duško 421
  • Numi­nen, Rit­va (pre­vodi­lac) 678586102109115120
  • Nuri-Hadžić, Bahri­ja (1904–1994) 10
  • Nurović, Redžep (1945-) 424
  • Nuumi­nen, Riitt­va vidi Numi­nen, Ritva
  • Nuumi­nen, Riitt­va vidi Sijar­ić, Ilja

   

  • Oblučar, Branislav (1978-) 425
  • Obradović, Bil­jana D. (pre­vodi­lac) 51
  • Obradović, Bil­jana D. 51426
  • Odalović, Nataša B. (1972-) 427428
  • Öijer, Bruno K. vidi Oijer, Bruno K.
  • Oijer, Bruno K. 100
  • Oklapi, Hana (1983-) 623
  • Oklapi, Hana 622
  • Ole­bara, Nnam­di (1963-) vidi Ole­bara, Nnam­di (1963-)
  • Ole­bara, Nnam­di (1963-) 52
  • Oproiu, Adri­an (pre­vodi­lac) 121
  • Oproiu, Ana Brnardić vidi Brnardić Oproiu, Ana
  • Orban, Oto (1936–2002) 765
  • Orbán, Ottó (1936–2002) vidi Orban, Oto (1936–2002)
  • Orc­sik, Roland (1975-) vidi Orčik, Roland (1975-)
  • Orc­sik, Roland vidi Orčik, Roland
  • Orčik, Roland (pre­vodi­lac) 767768
  • Orčik, Roland (1975-) 766767
  • Oskar, Jon 101
  • Osman­li, Tomis­lav (1956-) 169
  • Osti, Josip (pre­vodi­lac) 723726731
  • Osti, Josip (1945-) 674675676727
  • Osto­jić, Bojan Sav­ić (1983-) vidi Sav­ić Osto­jić, Bojan (1983-)
  • Osto­jić, Bojan Sav­ić (1983-) vidi Sav­ić Osto­jić, Bojan (1983-)
  • Otonokos­ki, Lau­ri vidi Otonokos­ki, Lauri
  • Otonokos­ki, Lau­ri 102
  • Ože­gov­ić, Saša 429

   

  • Pačariz, Ilhan (1983-) 430431
  • Padil­la, Ebert vidi Padil­ja, Eberto
  • Padil­ja, Eber­to 135
  • Pahnoglu, Tama­ra Kostić vidi Kostić-Pahnoglu, Tamara
  • Paiv­io, Sara vidi Paiv­io, Sara
  • Paiv­io, Sara 103
  • Pajić, Milenko (1950-) 624
  • Pajić, Milenko 559
  • Pajić, Petar (1935-) 432
  • Pajković, Radoslav (pre­vodi­lac) 760
  • Pall­to, Kirsti vidi Pal­to, Kristi
  • Pal­to, Kristi 104
  • Pan­cirov, Ante (1975-) 433
  • Pan­gar­ić, Zlatko (1962-) 434435436
  • Pan­gar­ić, Zlatko 560
  • Pan­tić, Miha­j­lo (1957-) 625
  • Pan­tić, Miha­j­lo 218677
  • Pan­tović, Bojana Sto­janović- vidi Sto­janović Pan­tović, Bojana (1960-)
  • Papić, Srđan (1977-) 626
  • Parun, Ves­na (1922–2010) 437
  • Pasos, Hoakin 136
  • Pasos, Joaquin vidi Pasos, Hoakin
  • Pašić, Mirzana 627
  • Paunković, Andrej (pre­vodi­lac) 153
  • Paunković, Duško (1963‑, pre­vodi­lac) 147
  • Paunković, Zorislav (pre­vodi­lac) 146
  • Paunović, Zoran Ž. (1970‑, pre­vodi­lac) 169
  • Paunović, Zoran Ž. (1970-) 628
  • Pavković, Vasa 438
  • Pavlov, Dragoljub (1940-) 439440
  • Pavlović, Dan­i­ca (1976-) 441
  • Pejković, Alan (1971-) 442
  • Pejković, Alen (1971-) 443
  • Pene­va, Iskra 444
  • Pepić, Seni­ha (1989-) 446
  • Pepić, Seni­ha 445
  • Per­išić, Vin­ka (1957-) 447448
  • Perţa, Cos­min (1982-) vidi Per­ta, Cos­min (1982-)
  • Per­ta, Cos­min (1982-) 121
  • Pešić Sig­ma, Zoran (1960-) 449
  • Petriče­vić, Paula (1978-) 450
  • Petrov, Krin­ka Vidaković vidi Vidaković Petrov, Krinka
  • Petro­vić, Mir­jana (1976-) 451452
  • Pin­has-Cohen, Hava (1955-) vidi Pinxas-Koen, Hava (1955-)
  • Pinxas-Koen, Hava (1955-) 744
  • Pis­arnik, Ale­han­dra (1936–1972) 137
  • Pizarnik, Ale­jan­dra (1936–1972) vidi Pis­arnik, Ale­han­dra (1936–1972)
  • Pjanić, Petar 678
  • Plat, Sil­vi­ja (1932–1963) 53
  • Plath, Sylvia (1932–1963) vidi Plat, Sil­vi­ja (1932–1963)
  • Podrim­ja, Ali (1942-) 735
  • Pogačar, Marko (1984-) 453454
  • Popović, Bog­dan A. 219
  • Popović, Milan B. (1976-) 455
  • Popović, Milo­rad 629
  • Posilović, Kristi­na (1982-) 456
  • Poslek, Darko (pre­vodi­lac) 126
  • Poulsen, Peter 105
  • Pravdić, Ivan 220
  • Pro­danović, Mile­ta (1959-) 706
  • Pro­danović, Mile­ta 631
  • Prokopiev, Alek­san­dar 170
  • Pus­lo­jić, Adam (1943-) 457
  • Pušić, Radosav (pre­vodi­lac) 754763

   

  • Quan, He (1944-) vidi Ćuen, He (1944-)

   

  • Radis­avl­je­vić, Zoran (1952-) 458
  • Radišić, Branislav (1953-) 561
  • Rad­man, Ves­na (1984-) 54
  • Rado­jčić, Saša (1963-) 222459
  • Rado­jčić, Saša 221
  • Radon­jić, Svet­lana Kalez­ić (1980-) vidi Kalez­ić Radon­jić, Svet­lana (1980-)
  • Radon­jić, Vik­tor (1973-) 460461462632
  • Radović, Borislav (1935‑, pre­rađi­vač) 552
  • Radović, Borislav (1937-) 463
  • Radović, Branislav 633
  • Radović, Duško (1922–1984) 464
  • Raiče­vić, Mio­drag (1955-) 465
  • Rajčić, Bis­er­ka (pre­vodi­lac) 158
  • Rak­ić Šaranac, Mar­i­ja (1982-) 466
  • Rale­vić, Velimir (1970-) 467
  • Ramiče­vić, Mer­sid (1981-) 679
  • Ras­mun­son, Lud­vig 106
  • Ras­mun­sson, Lud­vig vidi Ras­mun­son, Ludvig
  • Ras­toder, Minela (pre­vodi­lac) 59
  • Rebron­ja, Ismet (pre­vodi­lac) 145
  • Rebron­ja, Ismet (1942–2006) 468469707
  • Rebron­ja, Ismet 1132223224225634680
  • Rebron­ja, Nadi­ja (1982-) 470471
  • Rem, Håvard (1959-) vidi Rem, Hov­ard (1959-)
  • Rem, Hov­ard (1959-) 108
  • Repeša, Adnan (1978-) 635
  • Rep­man, Dani­jela (1976-) 472
  • Rešin Tucić, Vuji­ca (1941–2009) 473
  • Richards, Piter (1967-) vidi Ričards, Piter (1967-)
  • Ričards, Piter (1967-) 55
  • Rig­o­nat, Flavio 12
  • Riso­je­vić, Ranko (1943-) 474
  • Ris­tić, Dra­gan (1948-) 636
  • Ris­tić, Slađana 637
  • Ris­tov, Ivana (lek­tor) 767
  • Ris­tov, Ivana (pre­vodi­lac) 762766
  • Ris­tović, Ana (pre­vodi­lac) 720721722724733
  • Ris­tović, Ana (1973-) 475476
  • Roseti, Ana 138
  • Ros­tok­i­na, Ana (pre­vodi­lac) 151152
  • Ros­tok­i­na, Ana (1986-) vidi Ros­tok­i­na, Anna (1986-)
  • Ros­tok­i­na, Anna (1986-) 151152
  • Roten­berg, Džero­ma (1931-) 56
  • Rothen­berg, Jerome (1931-) vidi Roten­berg, Džero­ma (1931-)

   

  • Saarikos­ki, Pen­ti vidi Sarikos­ki, Penti
  • Sadiković, Samir (1963-) 638
  • Sadiković, Samir 562
  • Safarzade, Tahere (1936–2008) 742
  • Saf­farzadeh, Tehereh (1936–2008) vidi Safarzade, Tahere (1936–2008)
  • Salković, Avdi­ja (pre­vodi­lac) 750751760
  • Sami de, Sad (1963-) vidi Sadiković, Samir (1963-)
  • San­tos, Mário vidi San­tos, Mario
  • San­tos, Mario 139
  • Sar­ić, Zvonko (1963-) 639
  • Sarikos­ki, Pen­ti 109
  • Sav­iče­vić, Olja Ivanče­vić (1974-) 719
  • Sav­ić, Blago­je (1951-) 477
  • Sav­ić Osto­jić, Bojan (1983-) 640
  • Sav­ić Osto­jić, Bojan (1983-) 478
  • Seabra, Hoze Augus­to (1937–2004) 140
  • Seabra, José Augus­to (1937–2004) vidi Seabra, Hoze Augus­to (1937–2004)
  • Sel­manović, Ani­da 479
  • Sergeev, Andrej (1933–1998) 153
  • Serge­jev, Andrej (1933–1998) vidi Sergeev, Andrej (1933–1998)
  • Sij, Fer­enc 768
  • Sijarć, Ilja (pre­vodi­lac) 104
  • Sijar­ić, Ćamil (pre­vodi­lac) 115
  • Sijar­ić, Iila (pre­vodi­lac) 81
  • Sijar­ić, Ilja (autor) 67
  • Sijar­ić, Ilja (pre­vodi­lac) 6566686970717273757677787980828386878889909192939495979899100101102103105106107109114116117118119120154155
  • Sijar­ić, Ilja 110111112113226
  • Sijar­ić, Safet (1952-) 641
  • Sim­ić, Goran (1952-) 480
  • Sim­ić, Milan R. (1959-) 141564
  • Sim­ić, Milan 563
  • Sim­ić, Mima 642
  • Simonović, Dejan (1960-) 643
  • Sle­zović M ehović, Sel­ma 57
  • Sma­ka, Smail (pre­vodi­lac) 737
  • Soćanin, Siniša (1972-) 565644
  • Soft­ić, Faiz (1958-) 481
  • Sok­ić, Vladan 645
  • Sorel, San­jin (1970-) 483
  • Sorel, San­jin 482
  • Srdić, Srđan (1977-) 646
  • Sta­menković, Mila (1981-) 769
  • Stǎ­nes­cu, Gabriel vidi Stanesku, Gabriel
  • Stanesku, Gabriel 122
  • Staničić, Mar­ti­na 484
  • Stanković Benak, Ves­na (pre­vodi­lac) 36383955
  • Stanković Benak, Ves­na (priređi­vač, saku­pl­jač) 233
  • Stanković Benak, Ves­na (1969-) 485486
  • Stanković, Dragoljub (1971-) 227
  • Stano­je­vić, Dobrivo­je (1958-) 228229488
  • Stano­je­vić, Dobrivo­je 487
  • Ste­fanović, Tat­jana (pre­vodi­lac) 51
  • Ste­fanović, Veroslav 13
  • Steinar, Stein vidi Steinar, Steinn
  • Steinar, Steinn 114
  • Stëti­jë, Salah (1929-) vidi Steti­je, Salah (1929-)
  • Steti­je, Salah (1929-) 123
  • Stevens, Wal­lace (1897–1955) vidi Stivens, Volas (1879–1955)
  • Stišović Milo­vanović, Ana 230
  • Stivens, Volas (1879–1955) 58
  • Sto­jaković, Sil­vi­ja Mon­ros (pre­vodi­lac) 138
  • Sto­jaković, Sil­vi­ja Mon­ros (1949-) vidi Mon­ros-Sto­jaković, Sil­vi­ja (1949-)
  • Sto­jaković, Sil­vi­ja Mon­ros- (1949-) vidi Mon­ros Sto­jaković, Sil­vi­ja (1949- )
  • Sto­jaković, Sil­vi­ja Mon­ros- (1949-) vidi Mon­ros-Sto­jaković, Sil­vi­ja (1949-)
  • Sto­jaković, Sil­vi­ja Mon­ros- vidi Mon­ros Sto­jaković, Silvija
  • Sto­jaković, Sil­vi­ja Mon­ros- vidi Mon­ros- Sto­jaković, Sil­vi­ja (1949-)
  • Sto­janović Pan­tović, Bojana (1960-) 489
  • Sto­janović, Sve­tozar (autor) 148
  • Sto­jković, Dušan 490
  • Sto­jnić, Vladimir (pre­vodi­lac) 49
  • Sto­jnić, Vladimir (1980-) 491492
  • Stu­par, Tan­ja 493
  • Stupi­ca, Luci­ja (1978-) 728
  • Suljić-Boškail, Bis­era (pre­vodi­lac) 61
  • Suljić-Boškai­lo, Bis­era 494
  • Sure­ja, Jusuf (pre­vodi­lac) 755
  • Świ­etlic­ki, Marcin (1961-) vidi Švjetlic­ki, Marćin (1961-)
  • Szi­jj, Fer­enc vidi Sij, Ferenc
  • Szym­bors­ka, Wisłwa vidi Šim­bors­ka, Vislava

   

  • Šajin, Alek­san­dar 495681
  • Šajtinac, Radi­voj 231
  • Šajtinac, Uglješa (1971-) 648
  • Šajtinac, Uglješa 647
  • Šamić, Jas­na (1949-) 496497498649
  • Šapon­ja, Nenad (1964-) 499
  • Šarac, Mar­i­ja Rak­ić- (1982-) vidi Rak­ić Šaranac, Mar­i­ja (1982-)
  • Šarenkapić, Šaban (1956-) 501
  • Šarenkapić, Šaban 500
  • Šar­ić, Sekule 650
  • Šćek­ić, Novo 651
  • Šehabović, Šejla 502
  • Šehić, Faruk 503
  • Šehu, Fahredin (pre­vodi­lac) 736
  • Šehu, Fahredin (1972-) 736
  • Šim­bors­ka, Visla­va 155
  • Šim­ić, Ivi­ca 652
  • Šimoković, Mar­i­ja (1947-) 504505
  • Širazi, Šem­sud­din Muhamed (1320–1389) 743
  • Šístek, Fran­tišek vidi Šis­tek, František
  • Šis­tek, Fran­tišek 156157
  • Šljivić, Son­ja 506
  • Šljivović, Mladen (1976-) 508
  • Šljivović, Mladen 507
  • Šljvić, Son­ja (priređi­vač, saku­pl­jač) 336
  • Šodan, Damir (priređi­vač, saku­pl­jač) 126
  • Šodan, Damir (1964-) 509510511
  • Šom­lo, Ana (1935‑, pre­vodi­lac) 744
  • Šop, Ljil­jana 14232
  • Šte­ger, Aleš (1973-) 729730
  • Šuji­ca, Boži­dar (1936-) 512
  • Švjetlic­ki, Marćin (1961-) 158

   

  • Tadi­janović, Dragutin 233513
  • Tagore, Rabindranat (1861–1941) 738
  • Tagore, Rabindranath (1861–1941) vidi Tagore, Rabindranat (1861–1941)
  • Tamir, Zakariyya (1931-) vidi Tamir, Zekri­ja (1931-)
  • Tamir, Zek­er­i­ja (1931-) 748
  • Tamir, Zek­eriyya (1931-) vidi Tamir, Zek­er­i­ja (1931-)
  • Tamir, Zekri­ja (1931-) 749
  • Tanasi­je­vić, Rade (1962-) 514515
  • Tanasi­je­vić, Rade (1964-) 516
  • Taufer, Veno (1933-) 731
  • Tešin, Srdan V. 234
  • Tiainen, Arja vidi Tiainen, Arja
  • Tiainen, Arja 115
  • Tijar­dović, Dra­gana Bojanić vidi Bojanić Tijar­dović, Dragana
  • Tijar­dović, Dra­gana Bojanić- vidi Bojanić Tijar­dović, Dragana
  • Tijar­dović, Ivan (1987-) 653
  • Tili, Robert (1957-) 654
  • Tili, Robert (1959-) 517
  • Tilly, Robert (1957-) vidi Tili, Robert (1957-)
  • Tim­o­tić, Željko (1979-) 235
  • Todor­eskov, Dra­gana V. (1975-) 715
  • Todor­ović, Dana (1977-) 716
  • Todor­ović, Miroljub (1940-) 655
  • Todor­ovs­ki, Gane 171
  • Tomaš, Marko 518
  • Tomaše­vić, Boško (1947-) 519
  • Tomić, Miroslav (1963-) 520
  • Ton­tić, Ste­van (1946-) 236237238521
  • Topčić, Zlatko 656
  • Top­ić, Jas­mi­na (1976-) 522
  • Torvund, Helge 116
  • Tra­jković, Nenad 523
  • Trakl, Georg (1887–1914) vidi Trakl, Georg (1887–1914)
  • Trakl, Georg (1887–1914) 64
  • Tra­vančić, Mel­i­da (1985-) 524
  • Trip­ković, Dra­gana 525
  • Tucić, Siniša (1971-) 526
  • Tucić, Siniša (1978-) 15
  • Turel, Dan 117
  • Turell, Dan vidi Turel, Dan
  • Turković, Edin (1996-) 527

   

  • Ulven, Tor 118
  • Uljare­vić, Jovan­ka (1979-) 528529
  • Uljare­vić, Jovan­ka 239240657
  • Ursu, Ileana (1954-) 530
  • Utsi, Paulus vidi Utsi, Paulus
  • Utsi, Paulus 119
  • Uzunović, Damir (1965-) 658
  • Užičanin, Alaudin Sabit (1650–1712) 770

   

  • Valen­taj, Kler Brez vidi Brez-Valen­ta­jn, Kler
  • Valle­ho, César (1892–1938) vidi Val­je­ho, Sesar (1892–1938)
  • Valle­jo, César (1892–1938) 142
  • Val­je­ho, Sesar (1892–1938) vidi Valle­jo, César (1892–1938)
  • Val­je­ho, Sesar (1892–1938) 143
  • Vasić, Bojan (1985-) 531
  • Vasić Kanač­ki, Mar­i­ja (1977-) 532
  • Vasilevs­ki, Ris­to (pre­vodi­lac) 164171
  • Vasilevs­ki, Ris­to (1943-) 689
  • Vasilevs­ki, Ris­to 172
  • Veber, Glo­r­jana vidi Veber, Glorjana
  • Veber, Glo­r­jana 732
  • Vidaković, Dušan 717
  • Vidaković Petrov, Krin­ka (pre­vodi­lac) 131133
  • Vido­jković, Marko 16
  • Virk, Jani (1962-) 733
  • Viro­lainen, Mer­ja 120
  • Vla­hović, Gor­dana 241242
  • Vučković, Goran (1965-) 533
  • Vučković, Goran 243
  • Vučković, Mil­i­ca 534
  • Vučković, Rade 535
  • Vujčić, Niko­la (1956-) 17
  • Vujčić, Niko­la 536
  • Vujičić, Mića 659
  • Vujović, Novi­ca 537538
  • Vukadi­nović, Miljurko (pre­vodi­lac) 122140
  • Vukadi­nović, Miljurko 539
  • Vuk­iće­vić, Dan­i­ca (1959-) 540
  • Vuk­iće­vić, Dejan (1965-) 660661
  • Vuko­manović Raste­go­rac, Vladimir (1986-) vidi Vuko­manović, Vladimir (1986-)
  • Vuko­manović, Vladimir (1986-) 541
  • Vuković, Davor 542
  • Vuković, Marko (1975‑, pre­vodi­lac) 84
  • Vuković, Marko (1975-) 543
  • Vuk­sanović, Oliv­era (1973-) 544

   

  • Yamasa­ki, Kayoko (1956-) vidi Jamasa­ki, Kajoko (1956-)
  • Yeats, William But­ler (1865–1939) vidi Jejts, Vii­jam Batler (1865–1939)

   

  • Zaharov, Lav (pre­vodi­lac) 760
  • Zal­i­hić, Almir (1960-) 545
  • Zek­ić, Alma (1995-) 546
  • Zeleni­ka, Zoran (1974-) 547
  • Zhi­ti, Vis­ar 737
  • Ziro­je­vić, Olga (1934-) 244
  • Zuz­i­ja, Dal­i­bor (1974-) 548

   

  • Žet­i­ca, Adnan (1980-) 549
  • Živanče­vić, Nina (1957-) 550
  • Živanče­vić, Nina 18
  • Živanović, Branislav (1983-) 551
  • Živanović, Niko­la (pre­vodi­lac) 48
  • Živanović, Niko­la (1979‑, pre­vodi­lac) 58
  • Živanović, Niko­la (1979-) 19245246552553554690
  • Živanović, Vladimir (pre­vodi­lac) 759
  • Žuhovs­ka Arent, Agn­ješ­ka (pre­vodi­lac) 159
  • Žuhovs­ka Arent, Agn­ješ­ka (1983-) 159
  • Žuhovs­ka Arent, Agn­ješ­ka vidi Žuhovs­ka Arent, Agnješka

   

   

   

  PREDMETNI REGISTAR

   

  • Alhami­a­do književnost — 15 v. — Udžbeni­ci 244
  • Ara­p­s­ka književnost 746

   

  • Bjel­i­ca, Branislav — ”Beograd­sko čištil­ište” 177
  • Bloom, Harold vidi Blum, Harold
  • Blum, Harold 34
  • Borges, Jorge Luis vidi Borhes, Horhe Luis
  • Borges, Jorge Luis vidi Kor­tasar, Hulio
  • Borges, Jorge Luis vidi Saba­to, Ernesto
  • Borhes, Horhe Luis — Romani 141
  • Bošković, Dra­gan — ”Otac” 184
  • Bošn­jak, Ves­na — ”Hroni­ka flo­re” 240
  • Božović, Gojko — Inter­vjui 1
  • Brka, Amir — “Crna sves­ka” 232
  • Bulić, Zehni­ja — “Intim­na grotes­ka” 200
  • Bulić, Zehni­ja — ”Intim­na grotes­ka” 193
  • Bulić, Zehni­ja — ”Topo­la ni do pola” 194
  • Bur­dže­vić, Sal­adin — ”Kon­sta­blerwache” 178
  • Bur­džović, Sal­adin — ”Brus Li je umro u Bijelom Polju” 239

   

  • Cam­pana, Dino vidi Kam­pana, Dino
  • Cam­pana, Dino vidi Nikanor, Para
  • Cortázar, Julio vidi Borhes, Horhe Luis
  • Cortázar, Julio vidi Kor­tasar, Hulio
  • Cortázar, Julio vidi Saba­to, Ernesto

   

  • Čakare­vić, Mar­jan — “Jezik” 207
  • Češ­ka književnost 156
  • Čovek — Uzro­ci frus­traci­ja 20

   

  • Ćamil, Sijar­ić — Proza 176

   

  • Dedović, Dragoslav — ”Cafe Suma­tra” 236
  • Dedović, Dragoslav — ”Dinars­ki Buda” 237
  • Dedović, Dragoslav — Poez­i­ja 238
  • Dos­to­evskiî, Fedor Mihaîlovič vidi Dos­to­jevs­ki, Fjodor Mihajlovič
  • Dos­to­evskií, Fedor Mihailovič vidi Dos­to­jevs­ki, Fjodor MIhajlović
  • Dos­to­jevs­ki, Fjodor Miha­jlovič — “Zapisi iz Mrtvog doma” 149
  • Dos­to­jevs­ki, Fjodor MIha­jlović 680
  • Drakulić, Alek­san­dar 710

   

  • Džafić, Atif — Inter­vjui 2
  • Džo­js, Dže­jms — ”Irs­ka u baru” 54
  • Džo­js, Džems vidi Joyce, James

   

  • Đer­lek, Muhamed — Karikatu­ra — Slikarst­vo 25
  • Đilas, Milo­van — Josip Broz Tito — Pis­ma 699

   

  • Emin, Bilge — Inter­vju 3
  • Eti­ka 21
  • etno­muzikologi­ja 679

   

  • Faulkn­er, William vidi Fokn­er, Vilijam
  • Fehra­tović, Jah­ja — “Korek­tor svez­nadar” 198
  • Fehra­tović, Jah­ja — ”Korek­tor svez­nadar” 186
  • Fokn­er, Vil­i­jam 37
  • Frljić, Oliv­er — ‘’Paraz­i­ti su među nama — 26751’’ — Scen­sko izvođen­je 26

   

  • Gudže­vić, Sinan — “Rim­s­ki epi­gra­mi” 223

   

  • Hada­jat, Sadek vidi Hade­jat, Sadek
  • Hade­jat, Sadek — ”Sli­jepa sova” 741
  • Halilović, Enes — ”Potom­ci odbi­jenih prosaca” 192216
  • Hamović, Dra­gan — ”Matič­na knji­ga” 201
  • Hanuša, Samir — ”San vlas­ni­ka ulične vage” 199
  • Humor 246

   

  • Isa al-Masi­ha — Esej 22
  • Isus Krist — Esej 22

   

  • Jahić, Dže­vad — ”Vitorin vri­jes” 189
  • Japan — Putopisi 210
  • Jelenkovic, Saša — Inter­vjui 4
  • Joković, Miroljub — Inter­vjui 5
  • Joyce, James vidi Džo­js, Džejms
  • Joyce, James — Pul­s­ka epi­zo­da 45

   

  • Kam­pana, Dino 126
  • Kara­nović, Vojislav — “Psalm” 175
  • Katal, Hodo — ”Berlin­s­ki led” 185
  • King­solver, Bar­bara vidi King­solver, Barbara
  • King­solver, Bar­bara — Ese­ji 44
  • Književni pre­vo­di­o­ci
   • - Hon­o­rari — Srbi­ja — 21v 29
   • - Srbi­ja — 21v 29
  • Književnost
   • - Književno pre­vođen­je 31
   • - Pes­nič­ki jezik 208
   • - Religi­ja 196
  • Kocbek, Edvard — Selimović, Meša — Prepiska 630
  • Korak­sić, Pre­drag — Inter­vjui 6
  • Kore­ja — Književnost — 20v 769
  • Kor­tasar, Hulio — Romani 141
  • Kostić, Laza 208
  • Kul­tura — SEEcult por­tal 712

   

  • Laz­ić, Rad­mi­la — “Crna knji­ga” 241
  • Lind­gren, Astrid vidi Lind­gren, Astrid
  • Lind­gren, Astrid 226
  • Lukač, Aladin — ”Gitare morte” 205

   

  • Ljud­s­ka pra­va — Balkan — 1941 701

   

  • Make­don­s­ka poez­i­ja — 20v 162
  • Marković Koder, Dorđe 208
  • Marković, Radovan Beli 208
  • Maro­je­vić, Igor — “Beograđanke” 242
  • Mićunović, Radomir — ”Mag­ič­na pol­ja i komen­tari” 203
  • Miha­jlov, Miha­j­lo — Biografi­ja 694
  • Miha­jlov, Miha­j­lo — Inter­vjui 7
  • Miha­jlov, Miha­j­lo — Inter­vju 8
  • Miha­jlov, Miha­j­lo — ‘’Lje­to Moskovsko 1964’’ 148692
  • Miha­jlov, Miha­j­lo — živ­ot i delo 708
  • Miha­jlov, Miha­j­lo 698702
  • Miloše­vić, Nenad — Biografi­ja 704
  • Miloše­vić, Nenad — Inter­vjui 9
  • Miloše­vić, Nenad — ”Mes­ta” 217
  • Miloše­vić, Nenad — Poez­i­ja 195218219221
  • Miljković, Branko — Poez­i­ja 181
  • Mitro­vić, Neman­ja — ”Crtam po mraku ” 213
  • Moral 21
  • Musić, Kemal — ”Žig” 229
  • muz­ič­ka filo­zofi­ja 679
  • Muzi­ka — Teori­ja — Ese­ji 679

   

  • Nar­o­d­na poez­i­ja, lirs­ka — Sandžak 27
  • Nikanor, Para 126
  • Nikarag­van­s­ka poez­i­ja — Ekste­ri­or­izam 127
  • Nuri-Hadžić, Bahri­ja — Inter­vjui 10

   

  • Padil­ja, Ebert vidi Padil­ja, Ebert
  • Padil­ja, Ebert — ”Van igre” 134
  • Par­ra, Nicanor vidi Kam­pana, Dino
  • Par­ra, Nicanor vidi Nikanor, Para
  • Parun, Ves­na — Poez­i­ja 183
  • Pisana reč 662667677678
   • - Kali­forni­ja 33
  • Po, Edgar Alan — “Gavran” 57
  • Po, Edgar Alan — “Pad kuće Ašerovih” 57
  • Poe, Edgar Allan vidi Po, Edgar Alan
  • Poez­i­ja — Poet­i­ka 245246
  • Popa, Vasko — Poez­i­ja 674
  • Pus­lo­jić, Adam — Poez­i­ja 243

   

  • Raičković, Ste­van 669
  • Rebron­ja, Ismet — Auto­bi­ografi­ja 707
  • Rebron­ja, Ismet — Inter­vju 11
  • Rus­ka književnost — Okto­bars­ka rev­olu­ci­ja — 20v 692

   

  • Sába­to, Ernesto vidi Borhes, Horhe Luis
  • Sába­to, Ernesto vidi Kor­tasar, Hulio
  • Sába­to, Ernesto vidi Saba­to, Ernesto
  • Saba­to, Ernesto — Romani 141
  • Sara­jlić, Izet — Romani 676
  • Sartr, Žan-Pol 204
  • Sartre, Jean-Paul vidi Sartr, Žan-Pol
  • Sav­ić Osto­jić, Bojan — “Stere­o­ra­ma (sce­nar­i­jum)” 188
  • Selimović, Meša — Kocbek, Edvard — Prepiska 630
  • Sev­dalinke 27
  • Sijar­ić, Ćamil — Besede 224
  • Sijar­ić, Ćamil — Romani 202225
  • Sijar­ić, Ćamil — ”Voda pro­muk­li­ca” 211
  • Skan­di­navs­ka književnost — Pre­vo­di 113
  • Skan­di­navs­ki jezi­ci — književnost 110
  • Sli­jepče­vić, Pero 663
  • Solženici˝in vidi Solžen­jicin, Alek­san­dar Isaevič
  • Solženic ˝ in, Alek­san­dr Isae­vič — 1918–2008 vidi Solžen­jicin, Alek­san­dar Isajevič
  • Solžen­jicin, Alek­san­dar Isae­vič — “Jedan dan Ivana Deniso­viča” 149
  • Solžen­jicin, Alek­san­dar Isaje­vič — “Arhi­pel­ag Gulag” 150
  • Srp­s­ka književnost — Inter­net 717
  • Srp­s­ki jezik — Pravopis — Koren reči 32
  • Ste­fanović, Veroslav — Intevjui 13
  • Sto­jković, Dušan — ”Telo u telu” 212

   

  • Šajtinac, Radi­voj — ”Psi ver­sa ili oti­man­je vaz­duha” 182
  • Širazi, Šem­sud­din Muhamed — Poez­i­ja 743
  • Širazi, Šem­sudin Muham­mad vidi Širazi, Šem­sud­din Muhamed
  • Šop, Ljil­jana — Inter­vjui 14
  • Šved­s­ka poez­i­ja 106

   

  • Tadi­janović, Dragutin — “Bal­a­da o zak­lan­im ovca­ma” 233
  • Tah­miščić, Husein — Poez­i­ja 675
  • Tamir, Zakariyya vidi Tamir, Zekerija
  • Tamir, Zek­er­i­ja — ”Nojev poziv” 749
  • Tasić, Vladimir — ”Oproš­ta­jni dar” 180
  • Tešin, Srđan V. — ”Kroz pustin­ju i prašu­mu” 220
  • Tokarčuk, Olga — ”U potrazi za knjigom” 179
  • tradi­ci­ja 679
  • Treći trag 717
  • Turs­ka poez­i­ja — 20v 758

   

  • Vasilevs­ki, Ris­to — “Ode, o da” 165
  • Vidaković, Dušan — ”Iscr­plji­van­je ničim” 197
  • Vido­jković, Marko — Inter­vjui 16
  • Vojnić Purčar, Petko — ”Miholjsko leto i druge priče” 214
  • Vučinić, Srđan — “Neza­jaz: drame i druge priče” 187
  • Vujčić, Niko­la — Inter­vjui 17
  • Vuk­iće­vić, Dejan — ”Bod­i­lo” 191660

   

  • Zabela — kazniona — Požare­vac 702

   

  • Živanče­vić, Nina — Inter­vjui 18
  • Živanović, Niko­la — “Astapo­vo” 174206209222227228235
  • Živanović, Niko­la — Biografi­ja 705
  • Živanović, Niko­la — Intevjui 19
  • Živković-Živić, Ana — ”Posled­n­ja četvrt” 215

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja