Žanrovi

Lat­est posts by Đorđe Matić (see all)

  .

  .

  Inci­dent

  .
  .….…….(parafraza, po C. Cullenu)

  .

  Jed­nom, davno, dok krih se u starom Rimu
  Srca puna, mada bježah od rata sjene
  Vid­jeh Rimljanina
  Kako gle­da pra­vo u mene.

  A bio sam mlad
  i sâm gledao u ljude pravo
  Nas­mi­ješih mu se, ali on ispruži
  prst ka meni, i vikne mi: sciavo.

  Vidio sam posli­je cijeli Rim
  Od ruj­na pa do siječnja
  Od svih stvari što su mi se desile tamo
  To je jedi­no čega se sjećam.

  .

  .

  Hoří, má panenko

  .

  kuti­ja šibi­ca, savršen predmet
  mali fab­rič­ki kvadar
  arse­nal mini-minâ u kojem je potencijal
  sakriv­en, spre­man da ga jed­nom zapališ
  i da gori

  mala kar­ton­s­ka barka
  isplovi na guranje
  iz pra­vokutne spilje
  nasla­gani gale­oti — koji će prvi plati­ti glavom? -
  da brzo izgori pripaljujući
  drinu bez filtera
  prošver­canu pod sankcijama
  avionom u Amsterdam
  u crnoj najlon­skoj tor­bi neči­je sirot­in­jske majke

  šibi­ca je da pri­pali plos­natu cigaru
  s bli­jed­im utis­nu­tim slovi­ma pri vrhu papira
  pri­pali pa iz nje da pokul­ja gust dim
  u kružni­ca­ma i šarama
  dim­na kar­tografi­ja izgubljenog svijeta

  cig­a­re­ta se puši
  da se uz nju misli
  nekad
  i nekad o tom svijetu
  cig­a­re­ta služi
  i da joj ne daš da kao taj, da kao stari svi­jet dogori

  nego da je ugasiš, naglo
  na kožu nad­lan­ice, zapešća
  kad se neče­ga, sve­ga, sjetiš

  cvrlji koža i peče, gore dlake
  i boli, i neka
  i mičeš pogled zamućen
  da padne opet na kuti­ju šibica
  savršen predmet

  .

  .

  Brod­sky

  .
  A New Year’s resolution

  .

  Deset (i više!) god­i­na reak­tivnog omalovažavanja
  s uvjerenošću pravičnoga
  (tko mi dade tit­u­lu, tko me ovlastio?),
  uznapre­dova­l­og ver­balnog strijeljanja.
  Između toga,
  nev­idlji­vo gurao naprijed
  i krpio svo­je između dva mjesta,
  uza inaćen­ja, guran­ja i odbijanja
  svađe, vraćan­ja i vrâčanja
  koje je ovaj jaki, sig­urni svi­jet lako podnio
  (izdržao je on i teže, i jače od mene),
  čekao dobronamjerno,
  kao str­plji­va maj­ka nezre­lo dijete,
  da me prođe.

  Ima uvi­jek u pobun­jenog i istine i života,
  ali šta kad nas je nas
  tvr­doglavi Bog tamošn­ji takve dao,
  da se zanesemo
  pa ne sta­je­mo, ni kad bi trebalo.
  Nakon svega,
  stečeno bro­jim na dlanu kao nekad sit­nu paru
  skrom­ni nauk:
  da data nam brzina
  još nije uvid,
  da i oduhovl­jen­je hoće rad,
  i da pazim
  da od uvjerenos­ti ne bude
  prekas­no za ispravljanje

  .

  .

  A ja, na dru­gom putu

  .

  jed­na pje­va na BBC‑u,
  vidi je, ista Ron­nie Spector,
  isti ton,
  okren­em se da ti kažem,
  ti bi to odmah mogla pohvatati.

  Pa dru­gi put, također:
  vidi ovo­ga Mon­dri­jana, crte i linije
  sijeku plat­no pod prav­im kutom,
  to je ta ovdašn­ja prak­tič­na inteligencija.
  Nema sum­n­je, plat­no je ova zemlja
  kad se gle­da iz aviona.
  Pa gorljivo:
  je li to vidio tek kad je onda pole­tio za Ameriku,
  šta mis­liš, je li znao
  da je već pri­je toga uhva­tio ovu nisku zemlju kao nitko…
  – pitam, i okren­em se nadesno, u muzeju,
  bijelom bijelom zidu, nikome do sebe.

  Vidio sam neki dan tipa još mladog
  tek s kojom modi­oznom sije­dom, onako kako voliš
  vozio je bicikl odr­ješi­to i s humorom,
  sami šarm i jasan osmijeh,
  otra­ga na dječ­jem sjedalu djevo­jči­ca od četiri-pet godina.
  Mis­lio sam, bez šale da je baš tvoj tip, po tvo­joj mjeri.

  I opet – nikome.

  A mijen­jam se polako, dok tako gov­orim u prazno.
  Vre­me­na bar imam
  prim­jeći­vati mijene
  to ion­ako mogu samo ovakvi
  koji vre­me­na ima­ju previše.

  raz­go­varam s tobom
  ja, neg­dašn­ji prvak našeg pri­vatnog glumišta
  što usavrša­va stil

  i nam­jesto dugogodišn­jeg dram­skog proznog monologa,
  maes­tral­no izve­denih predstava,
  moli­jerovs­ki odi­granih laži i višes­lo­jnog farbanja
  (falila mi samo još muš­ka šminka,
  bijeli pud­er, lažni madež olovke na obrazu,
  crveno izvučene usne, napra­hana peri­ka i svileni rubac pod nosom)
  nam­jesto pred­stave u dugim, neprestanim činovima –

  napokon rečenice sad
  sve bol­je i preciznije,
  kao sti­hovi, umalo.

  Prvi put prekla­pa se izve­de­no i stvarno,
  izrečeno i mišljeno.
  Prvi put riječi ne traže niš­ta osim da iskažem, sebe valj­da (tko god to bio).
  Prvi put ne zavode (ni ne zna­jući da to rade),
  ne igra­ju se onako neod­gov­orno i nedopušteno,
  ne lažu.
  To je novo sve. I sve kasno.

  Pa ne stajem,
  ne znam stati
  nego dal­je dorađu­jem i brusim,
  slušam muziku riječi, razvi­jam sredstva,
  mijen­jam žanrove,
  retor­iziram kao stari Rimljanin,
  u trag­ičkom antičkom stihonu
  visokom i niskom
  i balka­n­sko eps­ki uopće,

  ima i lirike najnježnije,
  i amer­ičke svedenosti,
  kalviniz­ma i skrom­nos­ti, dirljive (makar sâm to rekao),
  lito­ta i cezu­ra kao iz coun­try & west­ern pjesama,
  i artur­milerovskog monologa,
  vodim sve s čak dva različi­ta, suprot­stavl­je­na glasa,
  igram obje uloge u paru
  pri­vat­ni vir­tuoz i stilist

  I tako, napokon, na sasvim dru­gom putu
  a i dal­je samo glumac koji je zaslužio
  prve dobre stihove
  gov­oriti dvo­rani bez publike.

  .

  .

  Književni žan­rovi

  .

  Vodeći se za jednom
  engleskom frazom,
  po kojoj ženu zovu prozom
  a ljubavnicu poezijom,
  okrećući, kao uvi­jek po sreći, sve to
  iza­š­lo je obrnuto.

  Prva je, izgle­da, bila poezija –
  eps­ka, jer je brate tra­jala, lun­ga via
  što i kod Homera,
  osim velik­ih ges­ta, pre­ciznih stopa i mjera
  erosa i hero­jst­va i žrtvovanja,
  ima i čišćen­ja šti­to­va i kuvan­ja jela
  i žen­skog zakeranja.

  Lirs­ka, jer tko će prepričati onakve priče.
  Bliska, moja, što zau­vi­jek dijelom izmiče.

  No ta dru­ga, da ne lažem -
  Proza, baš, i to, da dokra­ja kažem,
  od vrste u plas­tičn­im neprozirn­im omotima,
  što se uži­va u mračn­im prolazima
  i tra­je samo dok je pod rukama.
  Stvara omamljenost,
  gađen­je i vraćan­je na mjesto zločina,
  snab­d­je­van­je nikad dovoljn­im dozama,
  kao i sva­ka stvar­na i dosad­na ovisnost.

  Ni jak ni slab, ni jeban ni lud
  Mas­troian­ni koji bi da je Clint Eastwood,
  za lažne početne snove
  u jedan tren uniš­tio godine i nem­jerljiv trud
  neja­ki Nemori­no koji bi da je Duca od Mantove,
  nepov­jerlji­vac u ljubav, nez­nal­i­ca u intimnosti,
  zapetl­ja­va se dok ne može više i nas­tavl­ja se gristi.

  I preki­da, naglo. Napuš­ta sve
  ili je, odbačen, kako nego i od one i od ove.
  Hvata­ju ga, mno­go kas­ni­je, čudne senzacije
  i da priz­na ne smije :
  da je kao opsesi­vac kojem je ponavljanje
  iste radnje
  zado­voljst­vo i muke
  kao kad se pred svima
  dugo trl­ja prl­jav papir među prstima,
  a u isto vri­jeme htio bi oprati ruke.

  Jest o lit­er­a­turi, ali tu nije bilo metafore:
  koliko puta rib­aš prste, voda uporno i nemilos­rd­no ore
  koža pop­u­ca, opet vidiš da nije dos­ta dok hraniš se otro­vnom hranom,
  sta­ješ pod tuš — nikome nije proš­lo samo od pran­ja ruku -
  pa rib­an­je, četka­ma i spužvom tvr­dom spireš muku
  kad završiš čudiš se nad puknu­tom kožom i sit­nom ranom
  njušiš po sebi posli­je kao po stranom.

  Sve je s tebe spalo
  i ono posli­je i ono prije
  pa ipak prov­jer­avaš da nije šta ostalo.
  Nije.

  I to prođe.
  Samo tu i tamo,
  pre­var­iš se kad ti dođe

  i nesv­jes­no pomirišeš
  sit­nu parcelu kože na ruci
  sav­i­jeno kol­jeno dok sjediš,
  vlasti­to rame
  trom i nepokre­tan nasukan u neg­dašn­joj sig­urnoj luci
  da vidiš je li mož­da ipak još išta tamo za me –
  i da još jed­nom pri­zove popod­ne­va i mrak
  na tajnoj adresi, gdje se sva­ki put nano­vo palo
  tamo gdje se igralo va banque
  sa svime što se imalo.

  «Ali, ja sam imao pra­vo na to», vičeš iznutra,
  «imao sam pravo!».
  Ma kako da ne, ma bravo!,
  Kad već bio si jučer, nemoj biti i sutra
  smi­ješan, sen­ti­men­ta­lan, bivši raz­maženi nezadovoljnik,
  — kažem, proza! – muš­ka Madame Bovary, nežel­jen ženik.
  Kao Flauber­tu na vlasti­ti prozni lik,
  diže ti se
  želudac,
  na samo­ga sebe, na konac
  vlasti­tu samoljub­nu kreaciju
  ostavl­jenu u procijepu
  a zapra­vo dosad­nu i nelijepu
  pekmez od kom­plek­sa, slatko od snova
  zmešan­ci­ju između stvarnos­ti i književnih žanrova.

  .

  .

  Izbor sačini­la Dani­jela Jovanović

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja