Ako

Lat­est posts by Ivana Mak­sić (see all)

  .

  .

  .….….….….….…Ako

  .
  .….….….….….…posvećeno kiplin­govci­ma

  .

  Ako ne brineš da li ćeš saču­vati priseb­nu glavu
  kada se prof­it oko tebe dobacu­je golim životima
  preko bodljikav­ih žica.

  Ako ne pris­ta­ješ na čekan­je, jer ono zamara
  sve osim dugo­va i str­pljivog sis­tema – tranžiranog
  lep­i­la kamatne raz­like između istine i laži.

  Ako uviđaš da to što te ne mrze samo znači da te ne vide
  i baš zato daješ maha svo­joj mržn­ji, pred „oči­ma sveta“.

  Ako ti je sve­jed­no – san­jao, ne sanjao,
  Ako ne učestvu­ješ u kolek­tivnoj pro­duk­ci­ji „sno­va“.

  Ako ti misao sakate na pokret­noj traci
  a ipak istra­javaš u reflek­si­ji nad iskustvom i svetom.

  Ako smeš tuđe delo da pretvoriš u prah
  kada ga svi oko tebe sriču napamet.

  Ako ti vlasti­to delo znači da vidiš svet i odnose u njemu
  pre nego pon­avl­jaš kako je pisan­je tvoj poziv.

  Ako možeš da sabereš sve što nemaš,
  ne praveći inven­tar ni popis
  za neku buduću transakciju.

  Ako znaš da je cinično svako sticanje
  kad mno­gi nika­da neće imati krov nad glavom.

  Ako ne opštiš sa kral­je­vi­ma, nego ih pljuješ,
  ostavl­ja­jući im da budu skrom­ni kada se obrate za milost.

  Ako se ne mešaš sa gomilom već si deo nje,
  jer biti gomi­la znači biti obespravljen.

  Ako se, uopšte uzev, ne plašiš nikakvog mešanja.

  Ako prav­iš raz­liku između pri­jatel­ja i neprijatelja
  između šale i uvrede: ne šal­iš se sa neprijateljima,
  a pri­jatel­je ne vređaš.

  Ako bar neko može raču­nati na tebe
  Ako raču­naš pro­tiv nepravde
  Ako raču­naš na sebe, pa i preterano.

  Ako ne ispun­javaš minute sekundama
  Niti sate minutima
  Niti živ­ot danima

  Jer znaš da se ceo živ­ot meri
  samo sus­re­tom i borbom.

  Ako ne mis­liš da je vreme novac,
  već i jed­no i dru­go oti­maš od sebe
  zbog onih koji ima­ju još manje.

  Tada nećeš imati kol­o­niza­torske snove:
  da bude tvoj ceo svet i sve što je u njemu.

  I iznad sve­ga, nećeš pisati podle pesme.

  .

  ..

  Vakci­na Ujed­in­jenih Ara­p­skih Emirata

  .

  Ožil­jak vakcine na mom lev­om ramenu
  Novčić je Ujed­in­jenih ara­p­skih emirata
  Sa pal­ma­ma i peskom
  Sre­brno porav­na­tim dinama
  Kotrl­ja se kao vetar
  Stru­ji kao kroz baldahine
  Pod koji­ma se neš­to diže i spušta
  Toliko me brine
  Što sutra prvi put
  Držim čas Irancima
  Da san­jam besmis­len novčić
  Utis­nut direk­t­no u meso
  Čipu­jem se Kserksom
  I gledam kako da preskočim
  Lek­ci­ju sa glomaznim
  Kipom slobode
  To je moj mali omaž
  Zapad­noj valuti
  Čije se istori­jske lekcije
  Naglo prekidaju
  Nakon tuđih osvajanja
  Kul­tura uvek zamire
  Kad nije evropska
  Jezik se odlaže u čašu s protezom
  Da ne pro­gov­ori stran­im primesama
  Reći:
  Danas pričamo o Van Gogu
  Jed­nom od najvećih slikara
  Znači još jednom
  Pro­tiv svo­je volje
  Biti u šaci kolonizatora
  Neum­r­lih eksploatatora

  .

  .

  Infas­truk­tu­ra

  .

  Tvoj grad ima stabilnu
  Infrastrukturu
  Kioske sud­skih izvršitelja
  Kla­dion­ice i zalagaonice
  Sec­ond-hand izloge
  Umesto bioskopa ren­ovi­ra­ju se kasarne
  U knjižara­ma sme­ju se generali
  Popovi, patri­jar­si i slavske pogače
  Straćare pada­ju same od sebe
  Od nekog nepod­nošljivog straha
  I uigra­nog ćutanja
  Niču niči­ji stam­beni blokovi
  Pri­vat­ni poslovni prostori
  Tro­toarom hoda­ju isključivo
  Džipovi i lendroveri
  Deči­jim kolici­ma se sudara­ju bledi
  Odsut­ni i prezaduženi roditelji
  Ikone sve­ta­ca vise
  Kod ginekolo­ga, zubara,
  Friz­era i automehaničara
  Fab­rike rade non-stop
  Na kos­ti­ma neplaćenih radnika
  Tela se uvoze i izvoze
  Po potre­bi pri­vat­nih vlasnika
  Pre­duzetni­ka i veleposednika

  .

  .

  Moshi moshi

  .
  Znam da trešn­ja cve­ta svakog proleća
  Kra­jem mar­ta u Tokiju
  Neš­to kas­ni­je na Hokaidu
  Tra­ju samo nedelju dana
  Te ble­dun­jave lat­ice koje znače
  Da živ­ot je lep ali da mora
  Da se usta­je u pet i putuje
  Sat i po do Tok­i­ja, osta­je uvek
  Prekovre­meno i onda čeka da svi
  Pa i šef odu kući, poslednji
  Kren­em i ja, istim brzim
  Metak-vozom, osim
  Ako ne idem na shochu
  Sa šefom i kolegama
  Čim otključam vrata
  Čeka me poziv, čas engleskog
  Iako zevam, a ponekad zaspim
  Nika­da ne odustajem,
  Čak i kada zakasnim
  Kada me pita­ju kako sam danas
  Kažem da je vruće i mno­go vlažno
  Potom mogu da
  Odspavam do jutarn­jeg voza
  U slo­bod­no vreme
  Volim da sređujem
  Sobu, čistim,
  Pijem i kuvam,
  Oblačim kimono
  I jedem yakitori
  Japan je vrlo bezbedna
  Zeml­ja, smrt­na kazna
  Nije ukin­u­ta, sko­ro niko
  Nije reli­giozan, Kjoto
  I Nara su divni
  U jesen kada sve boje
  Iscure, i kada nema
  Mno­go Kineza, kao što nema
  Ptice nip­pon ni vukova,
  Kinezi svu­da baca­ju smeće
  I pre­više su glasni
  Dolaze i sve kupuju
  Kaže Toshi-san
  Dođite, dođite
  Na plan­inu Fudži
  Na jedan izlazak sunca
  Pokraj nekadašnjeg
  Vulka­n­skog grotla
  Reče i pokaza mi
  Pepel­jaste obrise planine
  Sa svo­ga prozora
  U sobi Hide-sana
  Vetar uvek zavija
  On piše tužne priče
  O det­injstvu i žirafama
  U nji­ma hoda kao bokser
  Across the liver
  I moli me samo da mu
  Sakupim engleski.

  .

  .

  Sta­blo golo do pojasa

  .

  ispred mene ispisu­je se šuma
  sta­blo se mrda golo do pojasa
  neprirod­na poza sasvim je opravdana
  veg­etaci­ja je samo jedan isečak
  čelo sa petokrakom se
  neočeki­vano probija
  rame­na i leđa lepe se
  za pušku, namešteni kadar
  nije za novo kropovanje
  prenosi se i multiplicira
  šuma se gus­to izdiže u tela
  koja su izni­jan­sir­ana stabla
  a sta­bla u sen­ci kamu­fli­rana tela
  noge, ruke, mišići, žilave tetive
  kače se za koren­je drveća
  uran­ja­ju u žile i biljne sokove
  toga nema u gradovima
  u salon­skim stanovi­ma i ostavama
  na ste­penici­ma višespratnica
  lju­di tavore ispod pločnika
  ispod pra­ga i par­ke­ta, samo
  olistale grane su spremne za napad
  tu, u šumi, nađi sol­i­darno drvo
  srasti sa njim, načulji uši:
  sum­rak se pret­vara u svitanje,
  boje se čas zatamnjuju,
  čas posvetljavaju.

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja