Kontakt

redakcijaeckermann@gmail.com

Glavni ured­nik: Enes Halilović

Odgov­or­na ured­ni­ca: Birse­na Džanković


Poez­i­ja:

Uroš Ris­tanović

uristanovic@gmail.com


Proza:

Milan Anđelković

milanand­jelkovic96@gmail.com


Esej:

Birse­na Džanković

birdzan988@gmail.com


Kri­ti­ka:

Tijana Kopriv­i­ca

tijana.kopriva@gmail.com


Dra­ma:

Alek­san­dar Novaković

alnov75@yahoo.com


Tema:

Mil­jan Nedeljković

miljankon@gmail.com

Srđan Veljović

srdjanveljovic@gmail.com


Za antologi­ju:

Dani­jela Jovanović

jovanovicdanijela@gmail.com


Sarad­ni­ci: 

Alek­san­dar B. Laković, Adnan Repeša, Petar Matović, Ana Ros­tok­i­na, Ebte­haj Navaey, Qaz­im Muja, Bil­jana D. Obradović, Miroslav Kirin, Dra­gan Babić, Ajtana Dreković, Miloš Kon­stati­nović, Damir Šodan, Marko Vuković, Ilhan Pačariz, Ersan Muhović, Mira Popović, Milan R. Sim­ić, Son­ja Šljivić, Miloš K. Ilić. 

Uput­st­vo za saradnike

  • U Web časopisu Eck­er­mann objavlju­ju se samo oni tek­stovi koji prethod­no nisu nigde objavl­jeni, ni u štam­panoj ni u elek­tron­skoj formi;
  • tek­stovi mora­ju biti pisani latiničn­im pis­mom isključi­vo u Microsoft Word for­matu (*.doc ili *.docx);
  • stran­i­ca koja sadrži tekst mora biti A4 for­ma­ta (297mm x 210mm);
  • oblik slo­va kojim tre­ba pisati tekst jeste Times New Roman;
  • veliči­na slo­va u naslovu mora biti isključi­vo 12pt uz napomenu da naslov mora biti pode­bl­jan (bold) i centriran;
  • veliči­na slo­va tek­s­ta član­ka mora biti isključi­vo 12pt;
  • ako se u tek­stu javl­ja citi­rani tekst, on se obavezno stavl­ja među znake navo­da te se ispod citi­ra­nog dela u desnom don­jem uglu ili ispod tek­s­ta član­ka u fus­noti navo­di izvor citata;
  • iznad tek­s­ta član­ka u lev­om gorn­jem uglu mora biti napisano ime i prez­i­ma auto­ra članka;
  • uz tekst je obavezno slan­je kraće biografi­je auto­ra i fotografi­je auto­ra u JPEG for­matu. Pri­likom navođen­ja autorskih dela unutar biografi­je neophod­no je sva­ki naslov stavi­ti pod znake navoda;
  • tek­stove slati na e‑mail adresu nekog od člano­va redak­ci­je ili na zvaničnu adresu Časopisa.

Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja