Flamenko

Lat­est posts by Bra­jan Sniden (see all)

  .

  .

  Kristal­na pećina

  .

  Bilo je to neš­to sasvim dru­go. Pećina
  i njeno pros­transt­vo, nar­avno, i starac
  što hoda rib­arskim staza­ma ka obali.
  Ipak, peći­na nije od krista­la. Više izgleda
  kao tan­ki vrhovi Berina(1); velike pećine
  sa bro­jn­im liša­je­vi­ma i hra­pavim stenama.
  Zamišl­jam starče­vu bradu, beskra­jnu razumevanja,
  svu u sed­im vlasi­ma, utin­jala buktinja
  men­ja vene na starčevoj koži u riblju skalu.
  Mer­lin hoda preko kosti­ju morskih papagaja,
  kosti­ju morskih alba­trosa, vra­ta ne govore
  nijed­nim jezikom na krečn­jačkom zidu.

  .

  .

  Fla­menko

  .

  Nje­go­va braon ruka je preko gitare. Kož­na braon šaka se
  opuš­ta i zateže. To je fla­menko. Poz­na­jem flamenka.

  Upoz­nao sam ga u peći­ni u okoli­ni Granade. Fla­menko nema tekuće vode.
  Uključu­je svoj lap­top sa gen­er­a­to­ra. Kao Gins­berg, fla­menko prima

  u pros­eku pet­naest pisama na dan. Sve ih čita. Da bi napisao pis­mo flamenku,
  tre­ba da pron­ađeš kak­tus sa mrtvom pti­com na njemu.

  Tre­ba da spal­iš kak­tus i pojedeš pticu, tako da kasnije,
  dok ležiš na dini, u društvu sa zvečarka­ma i vilama,

  nećeš oglad­neti i prepašćeš svo­ju želju.
  Fla­menko ne veru­je u vođen­ju domaćinstva.

  Fla­menko će ti dopusti­ti da opereš stopala vodom i limunom.
  Ako zatražiš da vidiš ćerke, fla­menko će pro­su­ti svo­ju zbirku otro­vnih buba.

  Fla­menko ti neće reći šta da kažeš poštaru.
  Moraš sam da smis­liš šta ćeš mu reći.

  Ako si star, fla­menko će ti pomoći da pređeš put,
  ali nećeš znati ni koji put, ni koju zemlju.

  Fla­menko će ti pokaza­ti kako da pron­ađeš auto­portrete poz­natih fotografa
  ispod gomile porno časopisa na otvorenom tržiš­tu u Gvadalahari.

  Kada umreš, fla­menko će te pre­vesti preko velike vode,
  ali samo ako mu daš Ho-Ho vreću (2).

  Po fla­menku, dva su nači­na na koja stavl­jaš Tabasko
  na patatas bravas: nikako, nikako.

  Noću je moguće vide­ti fla­men­ka iz svemira,
  ali samo ako nosi zeleni sombrero.

  Kada fla­menko nosi zeleni som­brero, najbol­je je
  uopšte ga ne vide­ti, već je bol­je da zatvoriš oči

  i nas­taviš da mis­liš o nje­mu kakvim ga se sećaš: starim, umornim,
  mrtvim, mladim, energičn­im, i sko­ro sig­urno, bez zelenog sombrera.

  _________________________________________________

  1 Berin (Bur­ren) je kraš­ki pre­deo okru­ga Kler (Clare) u Irskoj.

  2 Božićni paketić, pok­lon, božić­na vreća.

  .

  .

                                                                          Pre­vod: Dani­jela Trajković

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja