In memoriam

Lat­est posts by Borislav Radović (see all)

  .

  .

  .

  Mit­s­ka priča

  .

  U ono doba kad su tkači
  mito­va vuk­li mitske niti,
  osnov behu oblik i način
  glago­la imati i biti.

  .
  Onda bi vuk­li mitske niti
  i na sva usta i sva zvona
  slav­ili pohod u zabiti
  raznih zma­je­va i grifona.

   

  Na sva su usta i sva zvona
  naroči­to hvalili pretke,
  tek potom borbe oko trona,
  otmice, preljube i spletke.

  .

  Poseb­no su hvalili pretke,
  unoseći u mitske sveske
  pod­vige opasne i retke,
  odgov­ore jasne i reske.

  .

  uneli bi u mitske sveske
  neš­to prl­javog mit­skog rublja;
  nikad, među­tim, bez nebeske
  podrške ni bez rodoljublja.

  .

  S neš­to prl­javog mit­skog rublja,
  znali su u to doba tkači
  mito­va, priča nije dublja
  ali daleko duže znači.

  .

  ,

  Pogled iz dvorišta

  .

  Stare su kajsi­je već gotove. S proleća
  olis­taće jed­va još koja grana.
  Ne budu li ruže usko­ro orezane,
  sneg će ih polomi­ti u korenu.
  Žute novine se na vetru ple­tu kao
  pas u noge… U toplim krajevima
  vode se ratovi; ponegde padne vlada.
  A ovde tre­ba pron­aći grabulje,
  pokupi­ti lišće i mal­terom zaliti
  puko­tine oko kuće, pre kiša.

  .

  .

  Shvatan­je o drvetu

  .

  Ti, koji gledaš drvo kako raste
  Ili ponire
  U okomit­o­me počinku,
  I koji živiš tu dvogubu sliku
  Nesvršenu u njenom razdiranju,
  Hoćeš li umeti
  Da ne budeš ni mučenik ni krvnik,
  Samo posred­nik, kao i to drvo,
  Između mra­ka i svet­losti, svega
  Što jesi i što nikad nećeš biti,
  Hoćeš li moći da saču­vaš, jednom
  Kad ustre­ba i sam da se iskupiš,
  Svu svo­ju ljubav za taj praznik uglja?

  .

  .

  Žar-pti­ca

  .

  Beše čаs izvаn nаših slаm­nih kućа
  i šeširа (dа plаne požаr više),
  beše položаj nekog bivšeg srcа
  što nа metvicu i rаsаp miriše,

  kаd pože­lesmo i kаd ugledаsmo
  veliku pticu sletelu nа pismo
  nаšeg dlаnа, nа skupocene reči:
  nаhrаnis­mo je tаko i ubismo.

  .

  .

  Kine­s­ki pastiš

  .

  Bilo bi to ovde još najbol­je rešenje:
  posta­ti nev­idljiv u majskom predvečerju.
  Proći kroz ple­sače i ses­ti na terasi.
  Ne kli­mati glavom, ne smeši­ti se nikom.
  Piti što­god hlad­no, sa dos­ta mehurića
  što bi svetlu­cali diskret­no u praznini.
  Koji put otići na pišan­je i uzgred
  veneci­jan­skom se rugati ogledalu.
  Bac­i­ti ispravu i ključ sa žutom kruškom.
  Nemati pre­gradu u vratarevoj loži.
  I niku­da više ne tra­gati za sobom
  srećno izgubljen­im u mlakoj pomrčini.

  .

  .

  Pred bib­liotekom

  .

  Pred bib­liotekom u sep­tem­barsko popodne
  dvo­je su se mladih proše­tali i stali
  pod oman­ji jasen, u hlad. Na pola reči,
  on hit­nu neku cmu svesku:
  Uzvit­la se ptič­je u jasen­ovu krošnju
  pa slete, a za njom i jed­na suva grana.
  On diže tu granu u nag­nu njom da tuče
  otro­vnicu svesku na travi, od sveg srca.
  Nema šta, čist madi­js­ki obred;
  lice ne oda­je da li se ipak šali.
  Da li je povez, tvr­di povez,
  presvlake mož­da odveć crne
  za nje­gove oči, pod kori­ca­ma krio
  njen dnevnik s dva-tri podat­ka o kome drugom;
  da li beleške s koji­ma su
  neki ispit danas pola­gali ili pali?
  Ili je bila kak­va knjiga,
  stvar dušu dala za lomače
  koje puck­e­tahu u pra­davna vremena
  kad su im oče­vi još kvasili pelene;
  ako baš mora tak­va igra —
  slat­ka igra, šta li — da ima miris dima?

  .

  .

  Nož iz druge ruke

  .

  .….….….….…..En un cajón hay un puñal…
  .….….….….…..H.L. Borges, EL PUÑAL

  .

  Na stolu mi leži nož svinu­tih kanija,
  pokrivenih plitkom, već izl­izanom šarom,
  s dve sitne karike za nošen­je o pasu.
  Kupljen negde na Han Haliliju,
  one zime u Kairu;
  ne bogz­na šta, anadol­s­ki rad.
  Kad mi stigne poš­ta, zbog kakvog časopisa,
  obično se mašim i noža, pa izvlačim
  seči­vo svi­las­to i usko, mlečnobelo:
  liznu li krv?
  Ika­da otkako je sakovano,
  krvcu, — zapi­tam se dok rase­cam tabake.
  Beše li pri ruci, na mah, i što­god drugo;
  A ne tek ovako, stvar koris­na u kući?

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja