Kod kuće?

Lat­est posts by Dejan Ilić (see all)

  Mrt­vac

  Ono što je osta­lo: telo bez pogleda,
  crtež, karikatu­ra. Groteska
  ode­ve­na za posled­nje putovanje.

  (Falila je samo beretka na glavi.)

  Ono što osta­je: proval­jene prostorije,
  ukradeni ključe­vi, vetar.
  Hlad­noća, kočen­je, pospanost,

  mon­strum pod prozorom,
  mrt­vačev del­e­gat. Ko se to smeje?

  Nje­gove cipele, skulpturice,
  i mrtav hoda,
  špar­ta, uvlači se, pretresa,
  prover­a­va, gle­da račune
  koje sada drugi
  plaćaju.

  Sme­ju vam se mrt­vačeve stvari,
  i one u grob odnete,
  samo se prave da su tu.

  S one strane gri­mase, gri­masa sama.

  Kez oni­ma što osta­ju, suv­ereno okretanje.

  Posled­nje zbogom,
  neču­jni smeh za preživele.
  .

  . 

  ***

  Kad mahi­nal­no okrenete telefon,
  zabeležen u sećan­ju, osobe koja je nedavno
  pre­minu­la – kao kod amputi­rane noge,
  hodate, imate uti­sak da hodate
  iako se niste ni pomer­ili – fantomski
  bol, fan­tom­s­ka oso­ba, i ruka se vraća
  telu, vraća slušalicu na mesto – oseća stid
  što se uopšte pokrenu­la i pošla
  u sus­ret dru­gom – kao da je sve normalno,
  kao da je za hodan­je dovoljno
  mis­li­ti da hodaš.

  .

  .

                                 Poljoprivreda

  Pišem, evo, obrađu­jem zemlju, kultura,
  agrikul­tura, ispr­va duboko oranje,
  širokim zamasi­ma plu­go­va, napred,
  u dubinu, do same pod­loge. Što je bilo
  dole, žuto, gli­na, izlazi na videlo,
  a crni­ca ide ispod, da sve bude pomešano,
  ras­poređeno i uravnoteženo, humus
  živ­ota i gli­na forme. Pa đubrivo
  od sli­ka i sno­va preko sve­ga, da trulež
  sve prožme jer se iz truleži živ­ot rađa.
  A onda plitko oran­je, usit­ni­ti, izdrljati,
  počešl­jati, dobro zateg­nu­ti postelju
  zeml­je na koju će leći seme pesme.
  .

  .

  Nis­mo utvrdili gradove

                                maj 2014.

  Nis­mo utvrdili gradove,
  jer hteli smo da iza­đe­mo na reke,
  da pobeg­nemo od težine zeml­je, tame,
  vila­je­ta, mis­lili smo da je živ­ot voda,
  pro­t­i­can­je, na splavovi­ma, u čamcima.
  Na reka­ma diza­li smo gradove,
  zah­valji­vali vodi što nas hrani
  i poji. Nis­mo utvrdili gradove, od reka
  bogove smo naprav­ili, i reke su bile
  zado­voljne i mirne, dobri tokovi
  što su nas pre­vozili, na splavovima,
  u čam­ci­ma. Ali nis­mo izgradili
  nasipe, lakoverni, mis­lili smo
  da su reke domaće životinje,
  kao pas, mač­ka, gove­do, i reke su
  rek­le da je dos­ta, da je sve­mu kraj,
  da nam one nisu niš­ta obećale
  i okrenule su se pro­tiv nas,
  samo smo htele malo više mesta,
  samo smo htele više pros­to­ra za sebe,
  nis­mo utvrdili gradove i gradovi
  su pali, i evo nas sada, naš grad
  je u vodi, i voda je sada
  več­na kuća naša.

  .

  .

                                 Loša zemlja

  Nas­tavićeš da rasteš i neće ti
  biti lako, na zlo si mesto došla,
  i tu se neće mno­go men­jati. Bolan je
  peri­od pred tobom, godine reza,
  bol­no, ovde će biti samo bolnije.
  Loši običa­ji biće sve gori,
  muzi­ka, knjige, povre­me­na putovanja,
  dugi borav­ci na moru, neće biti
  dovoljni, ovo je loša zeml­ja, ovde žive
  loši lju­di, pokušaj da ne vidiš
  ono što vidiš i da vidiš
  ono što ne vidiš. Pokušaj
  da budeš više od onoga
  što jesi, da bi svet bio manje
  od ono­ga što on jeste. Ima puta,
  i on je u tebi, kao što su sunce
  i nebo, ako bol­je pogledaš, u nama.
  Niš­ta se ne može obećati, nema utehe,
  samo pre­pona koje ćeš neprestano
  preskakati, ali ne odus­taj, budi
  hrabra, niš­ta nam, zapra­vo, ne mogu
  oduzeti, put je nev­idlji­va reka,
  bis­tra, u nama, što samo protiče
  kroz dolinu plača.

  .

  .
  B.

  A od ovog izle­ta, ostaće mi samo
  krovovi, zeleni krovovi, bez zgrada,
  nji­ho­va sece­si­js­ka igra u vaz­duhu i igra,
  isto tako nesputana, sela koje se kliza
  na sli­ci holand­skog majstora
  iz sedamnaestog veka.
  (Ali kuda ću s pri­zori­ma beskućnika
  ispred metroa, pijanih i glad­nih, zbijenih
  u ćošku među dron­jav­im jorganima,
  koji polako lude
  na ste­pen dva iznad nule.)

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja