Mašta onostranog

Lat­est posts by Darko Daničić (see all)

  .

  .

  Časo­vi

  .

  1.
  Niš­ta ne mere, časo­vi samo priča­ju priče
  koji­ma ograničava­ju svet u nama. Trenuci
  od kojih smo brižlji­vo saz­dani rastu
  kao pljusak usred noći, mokri stub koji u blesku
  pre­mosti čekan­je između udal­jenih svetova.
  Sati i minu­ti, tele­fon­s­ki pozivi, žive u neumerenosti,
  od neumerenos­ti, u lako­moj peni nečitk­ih glasova.
  Teško je dosan­jati vreme koje je preostalo,
  rasa­di­ti sate u spo­ra sećan­ja, kao u pro­lećne vrtove
  pune pole­na i iskričavog vazduha.
  Od sve­ga što živi samo mi želimo
  više živ­ota od ovog što imamo.

  Usplahireni tom naval­om neis­pričanih priča,
  skriveni pod nev­eri­com zauz­danih senki,
  osećamo hip­notičku moć pozlaćenih zupčanika
  čije nas kazaljke bešum­no brišu.

  .

  2.
  Otkako su prošle godine, svet je utihnuo
  a neučin­jeno raste u tebi.
  Samo se verz­i­je događa­ja množe.
  Toliko sekun­di i min­u­ta ne možeš
  držati u sebi i izlaz­iš kao kad mla­di zečevi
  napuš­ta­ju legla da bi osetili navalu života
  u trenu kad prasne pucanj.

  Trči, zeko, trči,
  lavež je prekrio nebo nadiml­jeno barutom,
  pa je ono ugljen koji će jed­nom izgoreti
  i otkri­ti gde je utr­nu­la svet­lost sus­rela slepe oči
  Zevso­vih i Temi­dinih kćeri.

  .
  Trči, samo trči,
  oči goniča sevaju,
  tvoj živ­ot mere brži otkucaji
  od mog kasnog razumevanja:
  živ­ot je spo­ra spoznaja,
  pogasiće se monitori
  igri­ca će se završiti,
  a novi lju­di dobiće
  stara imena.

  .

  ,

  Nelagod­nost

  .

  Živ­ot se sas­to­ji od mal­ih nedovršenih usamljenosti.
  Guž­vaš ga kao neposla­to pismo,
  diskret­no ga pre­mećeš iz džepa u džep -
  tamo gde će man­je da žulja.
  Ima li svrhe dopisati po neki red,
  sud­bi­ni reći neko­liko pris­nih reči
  kao ćutljivom pri­jatelju uz pivo koje se mlači.
  Zado­biti naklonost nemirnih snova,
  kao što usaml­je­na silue­ta čam­ca u sumrak
  uli­va pov­eren­je mirnoj reci,
  pa joj ona dop­uš­ta da uskim šavom zaceli
  slatkovod­ni mesec na svom licu.

  Uvek kad se probudiš u ovoj uli­ci, zauzmeš
  isti oblik, poseg­neš za istim pokre­ti­ma, za istim glasom,
  jer tre­ba biti samerljiv sa zada­tim izgledom
  i sop­stven­im doku­men­ti­ma — da bi te poz­nale ptice,
  i sunce, da izbeg­neš nepri­jatne molbe pros­ja­ka i izbeglica,
  da bi uvek na isti način pro­davcu na uglu rekao
  „dobar dan“ i „dobro veče“, da bi, najzad,
  prip­it­o­mio živ­ot zbun­jenog neznanca
  u sop­stvenoj koži.

  Ta samoća koje se hvataš, samo je oblik tišine
  prik­ladan ljud­skom korišćenju,
  čapl­jas­ta sojeni­ca na kratkom dahu,
  i dok se preneš, već poru­ka puni etar ponoćnog radija:
  Pospana noć će zameni­ti svetove.

  Nećeš znati ko je pevao, zab­o­rav­ićeš da si išta imao,
  ne pre­poz­na­jući tonove crnih dir­ki u kupoli
  smalak­sa­log neba, dok ti nežel­jeno nasledstvo
  neprestano raste u rukama.

  .

  .

  Lek

  .

  U pro­leće, pisali smo duge, sirove pesme,
  (sve što ti padne na pamet),
  a onda ih ređali na colove daske
  sa čvornova­tim znamenjima
  kroz koja su se videli rodoslovi
  čamove prošlosti.

  Poez­i­ja je pros­e­ja­van­je svetlosti,
  zato je dugo tre­ba suši­ti na sun­cu i vetru
  dok nam ne ostanu samo krte, lomljive reči
  koje zimi pota­pamo u vre­lu vodu
  i pije­mo kao čaj koji ozdravlju­je putnike
  i leči zvezde od nesanice.

  .

  .

  Dremež

  .

  Kad je Ted Hjuz umro,
  moja žena je pričala o šampinjonima,
  svežim i belim, na pijaci tog jutra,
  jefti­no kupljenim.
  Ležali smo u kreve­tu, obučeni,
  zagledani u tavan­icu, podiza­li smo zid
  između smr­ti pes­ni­ka i budućeg ručka,
  pomažući jed­no dru­gom da zbijemo
  udrobljeno telo tišine između nas.

  Mora da su tad i gavra­novi poleteli,
  crni, na sivom otežalom nebu,
  uzmu­vani nejas­nim događanjem.
  Ne znam da li se uvek desi
  da prhnu ptice, kao od reskog pucnja,
  kad neko umre ?
  Ili te crne, divl­je ptičurine kriče
  loveći neči­ju dušu ?

  Taj zatvoreni krug ishrane
  nikako da proniknem – gde, u stvari,
  sve od nas završava ?

  Na kra­ju, videh samo odraz jed­noroge noći
  kako me pro­bi­ja ubrizgavajući
  otro­vne sum­n­je, kolac gloga
  dovol­jan za smrt
  bez sno­va i košmara.

  .

  .

  Odbegla mera

  .

  U davna vre­me­na daljinu su odmer­avali rečima.
  Reči je bilo man­je, a raz­daljine su bile veće.
  Ni reči ni dalji­na nije nedostajalo.
  U jeziku su bile sve mere.

  Danas smo dru­gači­je ras­poredili znanje.
  Reči­ma smo ozvučili unutrašn­jost bića,
  toplokrvne slo­gove ocedili smo kao med
  sa pčelin­jih saća, gleda­jući noć
  dok kaplje kroz reše­to zvezda.

  Umesto reči, oko nas kazaljke i bro­je­vi tiho šumore,
  pri­b­ližava­jući se graničn­im vrednostima.
  Dig­i­tal­ni instru­men­ti mere bliz­inu koja nestaje,
  pa čak i dušu, demon­skom preciznošću,
  u stan­ju smo da izvagamo.

  I sad kad smo razde­vičili svet, začuđeni,
  vidi­mo man­jkavost znan­ja. Ćutimo,
  oslušku­jući gov­or sve­moćnih instrumenata
  koji nam jed­no­lično daju uput­st­va, gledajući
  kako nes­ta­je vidik koji poznajemo,
  u uža­su shvata­jući da sami smo sebi nepotrebni.

  .

  .

  Dru­ga strana tišine

  .

  Tiši­na u svo­jim rečnici­ma nema odred­nicu zvuk.
  Katkad se samo sa onos­tra­nog pre­li­je muzika
  i ona dobi­je te radoz­nale oči
  koje osećaš na potiljku kad sve zamre.
  I kao što mudrac nasluću­je svet
  koji nije video, sli­ka zadrhti
  na ušnoj školj­ci slepog,
  pre nego što je dodirom utisne u pamćenje.

  God­i­na­ma pokušavam da dokučim koliko tišine
  oslo­bo­di list uzdrhtao posle kiše,
  da je pre­poz­nam u nev­idljivom smis­lu starenja
  što te takne nekako kad i gosto­primlji­va usamljenost;
  da naučim da zvuk koji me raspara
  pro­pus­tim kroz sebe i pono­vo se,
  kao str­pljivi vidik, sklop­im nad njim.

  I osle­peli Bah, kad je pred smrt izne­na­da progledao,
  samo je potvr­dio već naslućeno –
  raskoš­na usaml­jenost pati za muzikom
  koja ne proizvo­di zvuk.
  Zato je otišao nemaran koliko vidljivog tre­ba da čuje.

  U časo­vi­ma kao što je ovaj,
  u sparno leto kad dalji­na dozre­va u pogledu,
  a naš se imetak uveća­va za jed­no sasvim obično, tiho
  seosko popodne, toliko udal­jeno od sve­ga uzbudljivog,
  onos­tra­no se nag­nu­lo nad nama, nikad bliže,
  pruža­jući svo­ju rados­nu ruku male, savršene tišine.

  .

  .

  Taj­na

  .

  Vekovi­ma nas uče filozofi
  da nev­idlji­vo nije nevidljivo
  ako ga doumiš.

  Taj­na živ­ota je u listu,
  sećam se da je pričao neki mudrac
  sa bradom punom mesečine,
  kao sred­njovekovni tumač Univerzalija,
  zarobljen u sve­tom dimu kafane Šumadija.

  Nije to zbog alhemičarskog hlorofila
  koji nagriza i oživl­ja­va mrtve rečenice,
  niti zbog, kos­to­boljom stabla,
  nagov­eštenog proleća,
  biti na petelj­ci – gov­o­rio je,
  gde bliz­ina smr­ti čini živ­ot stvarnim,
  jedi­no je nje­go­vo lice.

  Sad se od sve­ga najviše sećam tišine,
  samonikle i udal­jene od pogleda
  kako marlji­vo tre­bi istori­ju od svakodnevnog,
  suve lis­tove koji nes­ta­ju u sećanju
  otk­inu­ti teži­nom zrel­og jesen­jeg sunca
  koje se već oseća na maglu i trulež
  i sklan­ja ih iz čujnog
  u nevidljivo.

  .

  .

  Maš­ta onostranog

  .

  Kako pre­poz­nati krst
  u kru­gov­i­ma što ih voda stvara,
  uobličava­jući nebo u izdanak čvrste sfere
  saz­dane u duhu ?

  Gde su stubovi metafizike iza kojih
  Novi svet zrije
  kao narandže u sve­tom gaju ?

  Isko­rak je uvek leb­den­je nad ništavilom,
  ali ako oči neke pres­ret­neš pogledom,
  budi sig­u­ran da se vraćaš.

  U lep­etu krila,
  kako pre­poz­nati onaj jedan – anđeoski,
  traženi disonant,
  i saču­vati ga za dru­gi život?

  .

  .

  Raz­gov­or sa pesnikom

  .

  Od tvo­jih oča­jnih vre­me­na do mojih izgubljenih sati
  Fedar je zas­pao, dra­gi Jovane.
  Nesig­urne mere u koje se uzdasmo,
  i sami nesig­urni, potopiše potopi,
  zave­jaše sne­govi… Ono što preosta
  odne­soše var­vari i sami izne­nađeni našom nemoći.

  Sada se sum­rak gasi gore na terasi, osmatračnici
  na vrhu katarke koju zatamlju­ju zvu­ci sa ulice.
  Ne raza­z­na­ju se glaso­vi u bistrom vazduhu,
  niti iko pom­in­je naša imena.

  Zaval­jen u plas­tičnu stolicu, kao vrač na kuli
  blizak nebu, oslušku­jem žamor tak­sista na ulici,
  raz­gov­or kao svakod­nev­na žrtveni­ca da se skrati čekanje.
  Ne gleda­ju gore u duše zaplašene odlaskom
  među tačne zvezde, mudre i tihe,
  gde smrt je sasvim obično iskustvo
  o kome ćeš mi tek pričati.

  .

  .

  Crno mas­ti­lo sipe

  .

  Bezbo­jne sipe,
  hitre kroz gus­tu dubinu,
  o opasnosti,
  crno mas­ti­lo ispuštaju,
  da zbune gonioca
  i zametu
  nepos­to­jani, vodeni trag.

  Tako i ja,
  pred goniocima,
  mada spor i nevoljan,
  crno mastilo
  na papir ispuštam,
  nemogući lavirint pravim,
  trag da zametnem
  u nepos­to­janom vremenu,
  i umaknem sebi.

  .

  .

  Tri kral­ja

  .

  Sećam se, bio je jun.
  Sedeli smo znojavi
  Na klupi ispred izloga
  Pro­davnice. Uz pivo,
  Prigušeno priča­jući o fudbalu.

  Kao tri kralja
  Koja u tajnos­ti posećuju
  Davno označeno mesto,
  Vođeni zvez­danom rukom Strelca,
  U pred­večer­je Irodovih hordi.

  .

  .

  Na današn­ji dan

  .

  Na isti dan u godini
  kada je rođen Ernesto Gevara,
  umro je Luis Borhes,
  piše u rubri­ci „Na današn­ji dan“.
  Nepos­to­jeći dan u živ­o­ti­ma dva Argentinca
  u kojem se ukršte­na vre­me­na nano­vo ravnaju,
  živ­ot i smrt se pro­dužava­ju u nev­idljive oktante
  kao pleća­to sta­blo u neizves­nu dubinu zemlje.

  Gevara je bio samo Če,
  a Horhe Luisu prez­ime je bilo nadimak.
  Ta pris­nost u oslovl­ja­van­ju odgone­ta nam
  kako su im se uveren­ja rač­vas­to zabola
  u bistri vaz­duh istovre­meno ras­tući u dan i u noć,
  i bez obzi­ra na razlistali metež god­i­na i ljudi,
  posta­la platežno sredstvo
  u svim nijansama slobode.

  .

  .

  .

  .….….….….….….….….….….….….Izbor sačini­la Dani­jela Jovanović

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja