In memoriam

Lat­est posts by Ismet Rebron­ja (see all)

  .

  .

  ,

  Paž osmi

  šta da radim ele­na kosti nudi
  svi­ra­ju svi­rači bolu­ju sokolari
  mudri star­ci ispitu­ju ovo vreme
  kako da je lju­bim sme­ju se sebrice
  tražim mesto gde ele­na uvire
  umiru vrači budi se stenje
  smeta mi name­na iz bre­ga pobuna
  jer ko đavo plod­nost prosipa
  izazi­va me i posle proleća
  čuvam elenu k nama kreću ponornice
  da je otmu dok je kupam
  pris­ta­je i da je nema
  samo da vidim kako gola zvez­di preti

  .

  .

  Vel­može

  .
  za elenu usred dana pijav­ice kolju
  gradove raz­građu­ju žrtve nose
  porek­lo svo­je pro­da­ju za vino
  loza da im se po sun­cu snađe
  šilaze s uma ne napuš­ta­ju lovište
  prostre­liše hrta noć ubiše
  ski­da­ju se a čvr­ci se čude
  već umiru il ih ele­na guši
  što je župan jurio ludaka
  posle gozbe gde se i soko­lari zavadiše
  a iz mal­ih kljuno­va otiče plač za elenu

  .

  .

  Zidar

  .
  sre­bra da imam bogat da budem
  elenu uzi­dam kao zvezu
  u prah pretvorim njoj tesno
  tu cvet svo­je mesto nema
  da li je sprem­na da ograniči svo­je biće
  počin­je u mraku moćno da strada
  nisam u stan­ju da je zatočim
  sasvim naglo pri­laz­im elenu palim
  telo gore­lo bilo sveća
  u zelenom vriš­tal­iš­tu šumu poelenih
  ele­na je zmi­ja ele­na nije zlo
  o sebi niš­ta da kaže danas
  dolaze psi pok­lone si i uzgred lanu
  elenište gradim od elene
  ele­na prođe a ja na pesku spavam

  .

  .

  U spavaći­ci od cveća

  .
  za elenom pos­rćem kroz glad­nu pustinju
  odma­mi me kao što mame hijene
  na licu joj se sunce menja
  iza belih zas­to­ra noć se već sredi
  kao zak­lano lane grize ogrlicu
  na sred puta što se uli­va u oazu
  ele­na objašn­ja­va porek­lo i drema
  ko će nama kosti da pomeša
  i sva moja šet­n­ja u teško sivilo

  .

  .

  Dostruku čovek u tami

  .
  nije dvors­ki čovek a običan građanin
  kome su udar­ci vetra naneli rane
  uvrede pred plem­stvom prećuta
  nje­mu su nebit­nost u gus­toj šumi proricali
  sled­benik svi­ral­iš­ta a šta je steko
  uoči ludih prazni­ka svo­je meso jeo
  mučenik kome kljunom odneše žeđ
  neš­to vris­nu i zvez­du proguta
  o mladiću što mi kosti pretresaš

  ***
  u mal­in­jaku ljudske glave već sazrele
  nev­er­no ih magla čuva fatal­no se sliva
  gore u nemoći vlažnoj moja dra­ga tkiva
  u bašti anđel na ružu i ne pomišlja
  da pretvori sebe u vruću liticu
  samo crni letač da na mene sleti
  kraj helj­dovnog pol­ja namer­no se cvet zaplaka
  ždral zamače
  kako god pevali kako god počeli
  mese nam pri­v­i­di opo­jnu pogaču

  .

  .

  Gubi­mo se

  .
  ja neću danas da poludim
  jer divni mrav prouča­va moje biće
  a neko crne sas­tanke ugo­vara otac kreće
  stopala mu puna trn­ja on posrće
  a iz naše kuće god­i­na­ma se izvlači
  tužan zvuk te stare svirale
  to nama neš­to preti bojim se
  pa odabi­ram cvet da u sandžaku sve rastužim

  .

  .

  Rafet spa­va

  .
  magla neči­je čelo steže ovo veče
  kiša ulazi u jezivi grob mog brata
  i neš­to poče­lo nje­go­vo telo da žvaće
  i ono mesto na licu gde sam ga poljubio
  prvi i jedi­ni put a vek beži
  tvo­ja baš­ta i cveće pono­vo kisne
  samo maj­ka ponekad noću vrisne
  i moli da je jese­nas lepo da je sinu dobro
  dođi brate jed­no jutro malo
  kupio sam ti novu sviralu
  ti nisi umro

  .

  .

  Ponor­nice

  .
  o ismete ne buni se pisano je
  sve što lju­biš spal­jeno je
  i što kaplje što nas sreta
  ista zeml­ja zimze­le­na ista sipa obnažena
  u jezeru tam­na riba ne zna dveri gde su
  da joj dođe anđel koji od daž­da beži
  u društvu s pti­com da se ne uguši
  u nemuš­toj sobi vrači zavaljeni
  od magle i žalosti pre­ma ponornici
  oslušku­ju žedne breze kako traže
  da pro­leće zateknu već jed­nom na ljubilištu
  o ismete ne buni se pisano je
  sve što teče iza bre­ga ulilo se

  .

  .

  Propast

  .
  niš­ta nema u sve­tu proleća
  ovde ovo nepos­to­jeće mesto
  dok moje telo završa­va loše
  obešen od mut­nih voda nošen
  moju usnu pokuša­va pseto
  jer gla­va je moja puna smeća
  sva unište­na i nes­taće bestelesna
  dolivam otrov na svoj zatrovani deo
  i blud­nice koje umiru preteći
  i taj pogreb pored puta od prašine beo
  još se krećem crnom svom potopu
  u živ­o­tu neću više ni za stopu

  .

  .

  Uvod­ni sti­hovi za izložbu

  .
  Gde se sve grobl­ja nalaze ko u nji­ma spava
  Da li spa­va il udara u liru
  Po groblji­ma šeta­ju lenje zveri
  A sam­ci u vreme divljih ruža kida­ju cvetove
  Za doma­mu dra­gana koje sede na visokim pragovima
  I crne se kao da su urezane
  Kupa­ju se ski­da­jući izliv posle ljubavi
  Na čes­ma­ma ispod plan­i­na gde se nisu održavale bitke
  Niti su u bilju vojskovođe silo­vale nevernicu
  Sam­ci u groblji­ma tra­ga­ju ruže a klesači
  Veša­ju torbe s alatom o znak groba
  Pastiri preko humke pro­stiru prekrivače
  Da se suše ako je kiša lila lila
  A crne udovice zamišl­ja­ju da su muže­vi živi
  I doživl­java­ju orgazam his­ter­ično vrište
  Grobl­ja u horu pevaju
  Hor dubok­ih glasova
  Iako sva­ki put u grobl­ja vodi
  Grobl­ja bil­jem pokrive­na il gola

  .

  .

  Grobl­ja

  1
  Gledaj
  Kako se iza grobl­jan­skog prostora
  Sta­do stropoštava
  Navlačeći ružnu trulež
  Na filosofe i vlas­nike kornjača

  Volite li groblja
  Ne
  Mož­da se varate opš­ta gospodo

  4
  U groblju pokušava­ju da se stiša­ju mnogi
  Pre posu­ti vrli­nom besed­ni­ci lišeni jezika
  Ljubavni­ci koji su pres­pavali dvostruko crnilo
  S trulim kapi­ma bolesne rose

  Mnošt­vo korn­jača stoičara guštera
  Gubavnih ora­ha ugin­ulih pavi­jana leševa
  Voća vode sta­da bezumnika
  Nasrću
  Kao crna hidra puna bel­og bilja
  U bludne bunare

  5
  Slavni beležnici
  Napuš­ta­ju razvrat­na mes­ta gde su devojke
  Blud nudile a nisu posve trule bile
  Uzeše ptič­ja pera da upišu kad se gube
  Daž­d­i­nari ogr­nu­ti rizom

  Odoše u pros­tor označen u te svrhe
  Uz pobožni vrisak nago­vara­jući duše
  U vreme mol­bi da uskoče u bunare
  Napuš­ta­jući razvrat­na mes­ta gde su devojke
  Blud nudile
  A nisu posve trule bile

  12
  I dok var­var svira
  Naspram prošlog bilja
  Istovre­me­na pti­ca presta
  Dok var­var svira
  Ispi­ti­vači utro­ba po žitu pregrću
  Tvor­ci veš­tačk­ih ptica
  Usnuli
  Izla­gači leše­va u tru­lom grlu
  Jed­inu pes­mu traže
  Izla­gači leševa
  Dok var­var svira

  17
  U zeleno zelene alge pret­vara se
  Svest
  Klizi poste­peno pre­ma ponoru
  U sunovrat
  Kiša
  Crna crn­i­na nastupa
  Crna tkanina
  Na rubu njenom opisivači
  Poslednji
  Opi­si­vači raspada

  .

  .
  Nasel­ja

  .
  4
  Glad za hle­bom glad za lirom glad
  Uvek glad hleb­na glad u naseljima
  Gde lju­di glođu koru hrastovu
  Kopi­ta kon­jsku žilu vola
  I gde su oči neuhranjene
  Glad
  Nesklad među dušama

  6
  U naselji­ma mno­go pros­ja­ka i nakaza
  Kora hle­ba kli­ca krom­pi­ra zarđa­log lima
  Kor­pi punih smeća oštećenog parađza
  Kan­ti sa crevi­ma iz klanica
  Koje nose star­ci na tržnice
  Neuspeli starci
  Zasi­pano im
  U naselji­ma grupe pored zahoda
  Ištu sitan novac za zah­odske usluge
  U naselji­ma svaš­ta i užasa i nema hleba

  10
  Uvek seobe uvek da se nekud krene
  Al smeta­ju česme strme litice zeleni izvori
  Okrek glad­išev­ina pol­ja belih bulki
  Čemu seobe u dru­gom smo pre­delu kao pre­sađe­na breza
  Obol­e­va­mo od zaraza a cvet nam pun žutih pega
  I dođu ubice i ubace metak u ognjište
  Kraj dece gole sto ih tela bole
  Osta­je­mo u naselji­ma gde crni pokrov truli
  Gde se cre­va odmo­tava­ju oko topola
  Besni psi bez vode lejle­ci u pobožnoj lađi
  Boni­ci s rana crve smolom izgone
  Osta­je­mo gde je noć pua sova
  Noć

  .

  .4

  Plan­i­na


  2
  Orao na panj slete ispi­ja dete
  Rasklju­va­va telo užasne oči
  U ruci jabu­ka prezelena
  A maj­ka još niš­ta ne zna
  Grabljivica
  Briše kljun o trulež
  Kosa
  Bestelesnost
  A maj­ka još niš­ta ne zna
  Rublje pere

  5
  Jato gavra­no­va ružan nanos
  Taman planin­s­ki veo
  Gavrani gamad planinska
  Čistači
  Gavrani posed
  Rugoba

  11
  Na jezeru zmi­ja raspadnuta
  U utro­bi se nazire oblik devojke
  Utvara večera
  Suza majke i mladića
  A plan­i­na nežal zaseda
  Žar ptica
  Utočište
  Uhoda
  Sen meseca
  Plan­i­na crna potajnica

  17
  Plan­i­na je iznad nas uzvišenost
  Nedostižno seme zeleni zamak
  Izg­nanst­vo gde kiša truli
  Obmana smo
  Još humnku ne znamo
  A dela nam trske prezelene
  Grani­ca smo sebe
  Trulež posve

  .

  .

  Tek rođen čovek

  .

  U žitu kolevka
  Maj­ka žnje
  Crno se svija
  Već spava
  Samo repom dodiru­je usne
  Dete misli
  Maj­ka sisu prinosi
  I spe
  Zmi­ja i dete
  A maj­ka žnje

  .

  .

  Zmi­ja mi majku budi

  .
  Ima jed­na zmija
  Puzi uz zidove
  S mačkom spava
  Ko god uđe
  Krene u zagrljaj

  Oca lju­bi u ruku
  A majku svako jutro
  Blag­im uje­dom budi
  Da zajed­no idu na mužu

  Pola sta­da majka
  Pomuze
  Pola zmija
  Podoji

  .

  .

  Zov

  .
  Kroz noć zov
  Drhti srna
  Sablasti se povlače s polja

  Čovek je napokon
  Samo glas
  Stena
  I vrela
  Ugasli nur
  Trulež šumska

  U svet­lost se leš pretvara

  .

  .

  Pri­beleške

  .
  I

  .
  Zar nas vaz­da negde čeka
  Zlodo­barac ili Neron,
  A sam živ­ot, moj Seneka,
  Augu­ru zar je sklon.

  Zar da pevaš u čast bora,
  Il da gledaš ruj i rumen,
  Dok ti svi­ra đavo s mora
  A njivu ti nosi flumen.

  Zar je doš­lo, moj Seneka,
  Da ti sude šibicari,
  Svakoj gnji­di prav­na teka,
  Svakoj nuli da cezari.

  Vidljive su lažne slave,
  Lažno pis­mo, s pis­ma um
  Ko u rimske što je krave
  Na uhu utis­nut sugnum.

  Zar da čekam, o Seneka,
  Ko što čeka zrno zeba,
  Il da nekim dru­mom s reka
  Usput nađem koru hleba.

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja