Mirenje sa sobom

Lat­est posts by Irfan Kasumović (see all)

  .

  .

  .

  Irfan Kasumović rođen 1983. u Dobo­ju. Diplomi­rao i mag­istri­rao na Akademi­ji dram­skih umjet­nos­ti u Tuzli gdje danas radi kao viši asis­tent na glu­mi. Igrao u četrde­se­tak presta­va i šest fil­mo­va; snimio neko­liko radio drama.

   

   

  Gdje je Vaše djetinjstvo?

   

  Moje djet­injst­vo je obil­ježio strašni rat koji je sve nas na neki način ošte­tio. Iz tih razlo­ga sam od tih nedaća i loših stvari bježao u svi­jet koji je stvo­rio Branko Ćopić i slični pis­ci. Imam i danas sabrana djela Bran­ka Ćopića, i to mi je najvri­jed­ni­ja saču­vana stvar iz djetinst­va, koja mi uvi­jek vrate bezbrižnost i vedri­ju stranu u živ­ot. Tako da odgov­or bi bio vjerovat­no u mašti i frag­men­tarn­im sjećanjima.

  .

   

  Omil­je­na igračka?

  .

  Omil­je­na igrač­ka i prva koje se sje­tim jeste mali zeleni vitez sa oklopom i mačem. Nekako mi je stal­no prisut­na sli­ka te igračke kada pogledam trgovine igrača­ka ili dje­cu koja se igraju.

   

  .

  Da li ste imali lju­bim­ca u djetinjstvu?

  ,

  Brat i ja smo dobili na pok­lon pud­lu koja nas je stal­no prati­la i posta­la nam čak i pri­jatelj i saučes­nik u našim dječi­jim pus­tolov­ina­ma. Nakon nje, vre­menom sam sve živ­ot­in­je dis­tan­ci­rao od sebe. Danas sve živ­ot­in­je volim, ali na metar udaljenosti.

  .

   

  Ko su Vaši preci?

  .

  Moji pre­ci su bili pori­jek­lom iz Dobo­ja. Potičem iz rad­ničke porodice, a djed i prad­jed su bili poljoprivred­ni­ci i imali ogrom­nu zemlju. Znam da je porod­i­ca u Doboj došla iz Travni­ka, a kroz neke raz­gov­ore i sus­rete sa ljudi­ma koji nose isto prez­ime dobio sam infor­ma­ci­ju da naša loza u Travnik je došla iz Bijel­og Pol­ja. Inače, jedan od živ­ot­nih zadata­ka koji želim ost­var­i­ti u budućnos­ti jeste ispi­tati i utvrdi­ti porodično sta­blo. Poz­na­vati kori­jene je ele­men­tar­na kul­tura i pitan­je identiteta.

   ,

   

  Baj­ka?

   

  Baj­ka koja mi svako malo odz­van­ja u glavi jeste Tam­ni vila­jet. Ko uđe poka­jati će se, ko ne uđe poka­jati će se. U tu pouku stane čitav život.

   .

   

  Kada ste požel­jeli da glumite?

   

  Kao dijete gutao sam fil­move, i za raz­liku od mnoge djece, sate sam mogao provesti na jed­nom mjes­tu gleda­jući mag­i­ju i svi­jet fil­ma. Mis­lim da je neka prva žel­ja se tada rodi­la. Čov­jek koji je jedan od glavnih kri­va­ca što sam danas glumac je moj pro­fe­sor jezi­ka iz sred­nje škole Munib Milinkić. On je nas par uočio i poz­vao da učestvu­je­mo u nekim škol­skim pred­stava­ma. Desi­la se mag­i­ja, ljubav, koja i danas traje.

   

  Šta je to glavno čemu Vas je naučio Vla­da Kerošević?

  .

  Moj pro­fe­sor glume me je mno­go čemu naučio. Ono što me i danas fascini­ra i što i danas učim od nje­ga jeste rad­na eti­ka, pro­fe­sion­al­izam, i ogro­man rad i posvećenost. Pos­tu­lati pro­fe­sion­al­iz­ma uvi­jek čov­je­ka spašava­ju bez obzi­ra u kojim uslovi­ma i okol­nos­ti­ma stvarao. A energi­ja koju prof. Vla­do i danas ima je veća od mnogih energi­ja mladih lju­di. Takav bih i ja volio biti.

   

  .

  A Fadil Hadžić?

  .

  Bez obzi­ra koje društveno ure­đen­je bilo, prob­le­mi običnog čov­je­ka su isti. Neprav­da je uvi­jek prisut­na. Zlo je uvi­jek prisut­no. I Fadil Hadžić me je naučio da se neka­da velike istine i teme učinkovi­tije obrade i plasir­a­ju kroz žanr komedije.

  .

   

  Kada je glum­cu najteže?

  .

  Ne bih da zvučim mater­i­jal­is­tič­ki, ali glum­cu je nateže kada se ne bavi i ne radi ono što mu je pro­fe­si­ja. Meni je najteže nekako nakon pred­stave, kada se čov­jek osjeća prazn­im, raz­go­varati i druži­ti se s ljudi­ma. Sve više osjećam potre­bu za osamom.

   

  Koji je od tuđih živ­ota najviše uti­cao na Vaš život?

  .

  U posljed­nje vri­jeme, niš­ta me nije pom­jer­i­lo kao knjiga/biografija/život Beki­ma Femi­ua Blis­ta­vo i strašno I i II. Moram priz­nati da nakon toga sam pres­ložio sebe i svoj prist­up živ­o­tu. Ne zab­o­rav­i­ti ko si. Cijen­i­ti sebe. Radi­ti. Biti čov­jek. Geni­jalne pouke koje izbi­ja­ju iz geni­jal­nih knjiga.

  .

   

  Šek­spir?

  .

  Zaista najveći dram­s­ki pisac svih vre­me­na. Stal­na inspiraci­ja. Jed­na od najvećih zam­ki i iza­zo­va za svakog glum­ca. Svako čitan­je i sva­ka nova anal­iza mi otkri­va novo značen­je i novi svijet.

   

  .

  Vjeru­jete li pozorišn­im kritičarima?

  .

  Poš­tu­jem bilo čije mišl­jen­je. Kada se bav­iš ovakvim poslom moraš pri­h­vati­ti čin­jenicu da svako ima pra­vo da kaže i pro­ci­jeni tebe i tvoj uči­nak. Pri­h­vatam svaku kri­tiku, i vjeru­jem ako je bazi­rana na činjenicama.

   

  .

  Knji­ga koja Vas je ostavi­la ravnodušnim?

  .

  Moram priz­nati da nisam pret­jer­a­no veli­ki lju­bitelj ruske književnos­ti. Rec­i­mo, nika­da nisam imao oduševl­jenost Anom Karen­ji­nom. Ne uman­ju­jem kvalitet, ali sam ostao popril­ično ravnodušan.

  .

  .

  Film kojem se vraćate?

   

  Kum. Nisam sig­u­ran koliko sam ga puta odgledao, ali sva­ki puta me priku­ca za ekran.

  .

  .

  Šta upi­tati Fil­i­pa Latinovića?

   .

  A šta ako nije sve besmis­leni haos?

  .

  .

  Nosorog ili Ćela­va pjevačica?

   .

  Nosorog. Meni inspi­ra­tivni­ji i aktualniji.

  .

  .

  Gdje živi muzika?

   

  Muzi­ka je dio nas. Živi u nama. Oko nas. I bez nje živ­ot bi bio isprazan i monoton.

  .

  .

  Da li ste usaml­jeni u monodramama?

   

  Ne. Najveći strah i iza­zov do sada mi je bila mon­odra­ma. To je čitav jedan svi­jet sa nizom liko­va. Uzbudljiv i nepred­vidiv roller­coster koji izvlači mak­si­mum iz mene.

  .

  .

  Očeku­jete li da Hol­ly­wood dođe u sjenu Bollywooda?

  .

  Pa i ne baš. Hol­ly­wood je mašiner­i­ja koja će sve učini­ti da i dal­je zarađu­je novac. Pri­lagođa­va se i tru­di se osta­ti na vrhu.

  .

  .

  Red­itelji koje tre­ba gledati?

   

  Egon Savin, Jan Fab­re, Ser­gio Leone, Ter­ence Malick…Teško je izd­vo­ji­ti i dug bi spisak bio.

  .

  .

  Šta pok­lan­jate drag­im osobama?

   .

  Knjigu. Meni je to naj­draži pok­lon. I nema rok trajanja.

  .

  .

  Uvre­da koju ne možete zaboraviti?

   

  Ima ih neko­liko. Naj­gore su one koje su u djet­injstvu bile zas­no­vane na imućstvu i tim nekim društven­im kas­ta­ma. To će uvi­jek biti prisutno.

  .

  .

  Da li Vas uzne­mi­ra­va prošlost?

   

  Moram priz­nati da sam s god­i­na­ma počeo se suoča­vati sa nekim sjećan­ji­ma, trau­ma­ma i događa­ji­ma iz prošlosti. Uzne­miri ponekad, ali ću istra­jati u miren­ju sa sobom i sa svijetom.

  .

  .

  Da li Vas hrabri budućnost?

   

  Nekad hrabri, nekad plaši. Radom pokušavam naprav­i­ti bolju budućnost.

  .

  .

  Šta nika­da nikome niste kaza­li, a kaza­ćete Eckermannu?

   

  …Nemaj stra­ha, umiri se draga!

  Od utvare to ti srce zebe…

  .

  Čin­i­mo dobro i dobro će biti.

  .

  .

  .

  .

  .….…..Raz­go­varao Enes Halilović

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja