Mnogi su me razočarali

Lat­est posts by Faiz Soft­ić (see all)

  .

  .

  Čega se plašite ?

  Živ­ota.

   

  Šta je Vaša najveća nada?


  Da će se pron­aći lijek pro­tiv smrti.

   

  Kome vjeru­jete?


  Onome koji mi se ne kune i ko me gle­da u oči dok mi govori.

   

  Kako su Vas pri­h­vatili pis­ci u Luksemburgu?


  Nisu me ni pri­h­vatali, namet­n­uo sam se.

   

  Vaša najbol­ja knjiga?


  Ima ih puno, puno… Neke mi ne izlaze iz glave. I kad pod busen leg­nem one će živ­jeti u mojoj glavi: Hadži Murat, Don Kihot, Prokle­ta Avli­ja, Ram-bul­ja, Lovac u raži, Dveri od ora­ha, a od savre­menih zasig­urno roman Ako dugo gledaš u ponor neće lako izbli­jedi­ti iz moga sjećanja.

   

  Kuda ide Evropa?


  Strah me da nije na putu za p. m.

   

  Šta poruču­jete čitaocu?

  Čitaj, ali se ne laćaj olovke posli­je prve proči­tane knjige. Čitaj i pamti!

   

  Ko je Vaš najbolji prijatelj?


  Nije lako detek­to­vat najbol­jeg, ali sig­urno da pos­to­je određeni za koji­ma bih u vatru skočio. Jedan od njih je i Safet Sijarić.

   

  Šta cijen­ite kod Vaših neprijatelja?


  Hrabrost da djelu­ju pro­tiv mene.

   

  Kome dugu­jete izvinjenje?


  Eh… Gri­ješi­lo se. Da je to moguće izvinio bih se svo­jim roditelji­ma što nisam bio bolji pre­ma nji­ma. Iako sam se tru­dio da budem dobro dijete i dobar sin.

   

  Vaš najveći strah iz djetinjstva?


  Požar.

   

  Kako zamišl­jate budućnost?


  Ne znam ni hoće li je biti. Čov­jek čini sve da uništi plan­e­tu. Nevesela je, nažalost, budućnost naše djece. Zatrovana je pre­dra­su­dama, mal­o­građanšti­na­ma, osve­ta­ma, jadima…

  .

  Omil­je­na pjesma?


  Ima ih bezbroj i ne mogu odva­jati ni jed­nu, da se ne naljute ostale… Ali – navešću: Bis­tra krv od Sinana Gudževića.

   

  Gdje biste vol­jeli da odete?


  Kod bra­ta u Ameriku. Ali i na Kubu. Doduše, puno putu­jem – ispun­jam sebi želje.

   

  Ko Vas je razočarao?


  Mno­gi.

   

  Čemu služi korektnost?


  Da bi uočili nekorektnost.

   

  Šta je najbol­ja igračka?


  Ljubav.

   

  Čemu služe književni festivali?


  Kako kom. Uglavnom da se pis­ci iskažu, pohvale…

  .

  Kome reći Ne?


  Nacional­is­ti­ma, primitivcima…

   

  Poz­na­ta knji­ga koju niste pročitali?


  Uliks. Više puta pokušavao i naj­dal­je dogu­rao do 74. str. I jedi­no što sa, upam­tio je kada onaj kaže kako voli da uči ljude jer tada i sam najviše nauči.

   

  Čega se stidite?


  Stidim se nek­ih svo­jih javnih istu­pa. Mož­da su bili nepotrebni.

   

  Čemu služi tišina?


  Da se bol­je čuje.

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja