Otkrivanje

Lat­est posts by Niko­la Madžirov (see all)

  .

  .

  .

  Senke nas mimoilaze

  .

  Jednog dana srešće­mo se
  kao brodić od har­ti­je i
  lubeni­ca što se hla­di u reci.
  Nemir sve­ta biće
  uz nas. Dlanovi­ma ćemo
  pom­rači­ti sunce i s fenjerom
  pri­b­ližavaće­mo se.

  Jedno­ga dana vetar neće
  promeni­ti pravac.
  Breza će poslati lišće
  u naše cipele ispred praga.
  Vuci će krenu­ti za
  našom nevinošću.
  Lep­tiri ostavi­ti svoj prah
  preko naših obraza.

  Jed­na star­i­ca svakog jutra
  pričaće o nama u čekaonici.
  I ovo što sad kažem
  već kazano je: čekamo vetar
  kao dve zas­tave na graničnom prelazu.

  Jedno­ga dana sve će nas senke
  mimoići.

  .

  Pre­veo sa makedonskog
  Duško Novaković

  .

  .

  Dom

  .

  Živ­io sam na kra­ju grada
  kao ulič­na svjetilj­ka kojoj niko
  ne mijen­ja sijalicu.
  Pauči­na je držala zidove zajedno,
  znoj naše spo­jene dlanove.
  U pre­o­braža­ji­ma nev­ješ­to sazi­danog kamenja
  krio sam plišanog medvjedića
  spašava­jući ga od sna.

  Danonoćno sam oživl­javao prag,
  vraća­jući se kao pčela koja
  se uvi­jek vraća prethod­nom cvijetu.
  Bio je mir kad sam napus­tio dom:

  zagriže­na jabu­ka nije potamnila,
  na pis­mu je sta­jala mar­ka sa starom napuštenom kućom.

  Od rođen­ja se krećem pre­ma tihim prostorima
  i poda mnom se lijepe praznine
  kao sni­jeg što ne zna da li zemlji
  ili vaz­duhu pripada.

  .

  Pre­veo sa makedonskog
  Nenad Vujadinović

  .

  .

  Kad neko odlazi 

  sve što je saz­dano se vraća

  .

                                               Mar­janu K.

  U zagrl­ja­ju iza ugla prepoznaćeš
  da neko neku­da ide. Uvek je tako.
  Živim između dve istine
  kao neon­ka koja se kole­ba u
  praznom hod­niku. Moje srce sabira
  sve više lju­di, jer njih više nema.
  Tako je uvek. Četvrt­inu budnosti
  troši­mo u trep­tan­ju. Stvari
  zab­o­ravl­jamo još pre nego ih izgubimo –
  svesku iz krasnopisa, na primer.
  Niš­ta nije novo. Sedište u
  auto­busu uvek je toplo.
  Posled­nje reči prenose se
  kao nag­nute kofe u uobiča­jenom let­njem požaru.
  Sutra će se opet ponovi­ti isto –
  lice će pre nego iščezne sa fotografije
  najpre izgu­biti bore. Kad neko odlazi,
  sve što je saz­dano se vraća.

  .

  Pre­v­ela sa makedonskog
  Bil­jana Andonovska

  .

  .

  Ne znam 

  .

  Daleke su kuće koje sanjam,
  dale­ki su glaso­vi moje majke koja me
  na večeru zove, a ja trčim pre­ma žit­nim poljima.

  Dale­ki smo kao lop­ta što pro­mašu­je gol
  i ide pre­ma nebu, živi smo
  kao ter­mometar koji je točan samo kad
  pogledamo pre­ma njemu.

  Dale­ka stvarnost sva­ki me dan ispituje
  kao nepoz­nati put­nik koji me budi na polovi­ci puta
  pitan­jem “Je li ovo taj autobus?”,
  a ja mu kažem “Da”, a mis­lim “Ne znam”,
  ne znam gdje su gradovi tvo­jih djedova
  koji žele napusti­ti sve otkrivene bolesti
  i ljekove koji sadrže trpeljivost.

  San­jam o kući na bri­jegu naših čežnja,
  da gledam kako mors­ki val­ovi iscrtavaju
  kar­dio­gram naših pado­va i ljubavi,
  kako lju­di vjeru­ju kako ne bi potonuli
  i korača­ju kako ne bi bili zaboravljeni.

  Daleke su sve kolibe u koji­ma smo se skri­vali od kiše
  i od boli srna koje su umi­rale pred oči­ma lovaca
  koji su više bili usaml­jeni nego gladni.

  Dale­ki trenu­tak postavl­ja mi sva­ki dan pitanje
  “Je li ovo taj pro­zor? Je li ovo taj život?”,
  a ja mu kažem “Da”, a mis­lim “Ne znam”, ne znam
  kad će ptice pro­gov­oriti, a da ne kažu “Nebo”.

  .

  Pre­veo sa makedonskog
  Borislav Pavlovski

  .

  .

  Posle nas

  .

  Jednog dana neko će pre­sav­i­ti našu ćebad
  i poslati je na hemi­jsko čišćenje
  da iz nje istre posled­nje zrno soli,
  otvoriće naša pis­ma i ređati ih po datumima
  umesto po iščitanosti.

  Jednog dana neko će raz­mesti­ti nameš­taj u sobi
  kao šahovske fig­ure na početku nove igre,
  otvoriće staru kuti­ju za cipele
  u kojoj čuva­mo otpalu dug­mad sa pidžama,
  nepotrošene bater­i­je i glad.

  Jednog dana vratiće nam se bol u leđima
  od težine hotel­skih ključe­va i
  sum­n­je s kojom nam recep­cionar pruža
  daljin­s­ki upravljač.

  Tuđa sažal­jen­ja poći će za nama
  kao meseči­na za zalu­tal­im detetom.

  .

  Pre­v­ela sa makedonskog
  Bil­jana Andonovska

  .

  .

  Odvo­jen

  .

  Odvo­jio sam se od svake istine o počecima
  sta­bala, rije­ka i gradova.
  Imam ime koje će biti uli­ca rastanaka
  i srce koje se pojavlju­je na rend­gen­skim snimcima.
  Odvo­jio sam se i od tebe, majko svih neba
  i kuća bezbrižnosti.
  Sad je moja krv izb­jegli­ca koji pripada
  neko­likim duša­ma i otvoren­im ranama.
  Moj bog živi u fos­foru šibice,
  u pepelu što čuva oblik pres­ječenog drveta.
  Ne tre­ba mi mapa svi­je­ta kad tonem u san.
  Sad sjen­ka klaso­va žita pokri­va moju nadu,
  i moja je riječ vrijedna
  kao stari porodični sat koji ne mjeri vrijeme.
  Odvo­jio sam se od sebe, da bih sti­gao do tvo­je kože
  koja mir­iše na med i vje­tar, do tvog imena
  koje znači nemir što me čini spokojnim,
  što otvara kapi­je grado­va u koji­ma spavam,
  a ne živim. Odvo­jio sam se od vaz­duha, vode, vatre.
  Zeml­ja od koje sam stvoren
  ugrađe­na je u moj dom.

  .

  Pre­veo sa makedonskog
  Nenad Vujadinović

  .

  .

  Pre nego što smo se rodili

  .

  Ulice su bile asfaltirane
  pre nego što smo se rodili i sva
  sazvežđa već su bila formirana.
  Lišće je trulilo
  uz ivicu trotoara.
  Sre­bro je crne­lo na
  koži radnika.
  Neči­je su kosti rasle
  duži­nom sna.

  Evropa se ujedinjavala
  pre nego što smo se rodili i kosa
  jedne devo­jke spoko­jno se
  šir­i­la površinom
  mora.

  .

  Pre­v­ela sa makedonskog
  Bil­jana Andonovska

  .

  .

  Otkri­van­je

  .

  Već odavno nikome ne pripadam
  kao novčić koji je pao s ivice stare ikone.
  Razba­can sam između strogih nasljeđa i zavjeta
  iza rolet­ni spuštenih sudbina.
  Istori­ja je prva grani­ca koju tre­ba da pređem,
  čekam glas odvo­jen od sazvuč­ja poslušnosti
  koji će obav­jesti­ti o mojoj udaljenosti.
  Ja sam kao bron­zani spomenik pod zvjez­dan­im trgom
  na kojem ptice vježba­ju himne nade,
  otkri­vam se kao pero zal­i­je­pljeno za koru jaja,
  koje o pre­ra­nom odlasku pripovjeda
  i novi živ­ot nagovještava.
  Dom mi se svakog dana
  pod šatorem svi­je­ta tajno mijenja,
  samo je djet­injst­vo kao med
  što ne dop­uš­ta tuđe tragove u sebi.

  .

  Pre­veo sa makedonskog
  Borislav Pavlovski

  .

  .

  Skazaljke časovni­ka

  .

  Nasle­di det­injst­vo iz albuma.
  Pre­n­e­si tišinu
  što se širi i stešn­ja­va kao
  jato pti­ca u letu.
  U šaka­ma sačuvaj
  nepravil­nu lop­tu snega
  i kap­ke koje se spuštaju
  za lin­i­jom života.
  Kaži molitvu
  sklo­pljenih usana:
  reči su seme koje pada u saksiju.

  Muk u utro­bi se uči.

  Pokušaj da se rodiš
  kao veli­ka skazalj­ka u ponoć
  i sekunde će te odmah prestići.

  .

  Pre­veo sa makedonskog
  Duško Novaković

  .

  .

  Video sam snove

  .

  Video sam snove kojih se niko ne seća
  i oplaki­van­ja na pogrešn­im grobovima.
  Video sam zagrl­ja­je u avionu koji pada
  i ulice sa otvoren­im arterijama.
  Video sam vulka­ne koji spava­ju duže
  od kore­na porodičnog stabla
  i jed­no dete koje se ne plaši kiše.
  Samo mene niko nije video,
  samo mene niko nije video.

  .

  Pre­v­ela sa makedonskog
  Bil­jana Andonovska

  .

  .

  Nove zeml­je

  .

  Tre­ba istru­gati zid
  na kojem je vla­ga iscrtala
  mapu novog svijeta
  i nani­jeti nova razilaženja.

  Ispod njih tre­ba nepravilno
  ras­pored­i­ti kamen­je kao
  stope čov­je­ka koji bježi od svo­jih strahova.

  Potreb­no je biti
  kružno ogleda­lo u polu­otvorenom dlanu
  i odraz­i­ti tuđe zagrljaje
  oštre kao makaze koje se dodirnu
  samo kad tre­ba neš­to presjeći.

  Tre­ba izmis­li­ti nove zemlje,
  da bi bilo moguće opet koračati po vodi.

  .

  Pre­veo sa makedonskog
  Borislav Pavlovski

  .

  .

  On još traži smenkara

  .

  Otac me je vodio na fudbal,
  a ja sam išao zbog semenki.
  Otac je nosio novine za sedenje,
  a ja za dovrša­van­je započetih ukrštenica.
  Otac je usta­jao u trenutku
  kada bi svi ustali,
  a ja kad bih ugledao semenkara.

  Bila je tiši­na na stadionu.
  Prisut­ni su zurili u mene
  dok sam grickao semenke
  (glavni sudi­ja zagrizao je pištaljku)

  Lju­tim se na oca
  što me je ostavio samog.

  .

  Pre­v­ela sa makedonskog
  Bil­jana Andonovska

  .

  .

  Onaj što piše

  .

  Ti pišeš. O stvari­ma što već postoje.
  A kažu da izmišljaš.

  Šutiš. Kao poto­plje­na mreža
  ribokrad­i­ca. Kao anđeo
  koji zna što će se dogodi­ti s noći.

  I putu­ješ. Zaboravljaš,
  da bi se vratio.

  Ti pišeš i ne želiš se sjećati
  kame­na, mora, vjernika
  koji spava­ju razd­vo­jenih dlanova.

  .

  Pre­veo sa makedonskog
  Borislav Pavlovski

  .

  .

  Brz je vijek

  .

  Brz je vijek. Da sam bio vjetar,
  gulio bih kore stabala
  i fasade per­ifer­i­jskih zgrada.

  Da sam bio zla­to, skri­vali bi me u podrumima,
  u meku zemlju i među sloml­jene igračke,
  zab­o­rav­ili bi me oče­vi, a nji­hovi sinovi
  tra­jno bi me pamtili.

  Da sam bio pas, ne bi me bilo strah
  prog­nani­ka, da sam bio mje­seči­na ne bih se
  plašio smrtne kazne.

  Da sam bio zid­ni sat
  skri­vao bih puko­tine na zidu.

  Brz je vijek. Preživl­java­mo slabe zemljotrese
  gleda­jući pre­ma nebu, a ne pre­ma zemlji.
  Otvaramo pro­zore da bi ušao zrak
  s mjes­ta gdje nika­da nis­mo bili.
  Ratovi ne pos­to­je, jer sva­ki dan netko
  ran­ja­va naše srce. Brz je vijek.
  Brži od riječi.
  Da sam bio mrtav, svi bi mi vjerovali
  kada šutim.

  .

  Pre­veo sa makedonskog
  Borislav Pavlovski

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja