Plastika

Lat­est posts by Son­ja Miloše­vić (see all)

   

  LICA:
  MERI (25) – Neza­posle­na, umetnica-domaćica

  DEJV- (30) Dok­tor, naučnik, kibernetičar

  MAJKA (46) – Bolesnik, pacijent

  DOKTOR (55)-  Nas­trani negativac

  GOSPODIN I GOSPOĐA (90) – U nale­tu trećeg puberteta

  SRBIN (35) – Srbin, dok­tor, emigrant

  DEVOJKA (30) – Emigrantkinja.

   

   

   

   

   


  I ČIN

   

  I Sce­na

   

   

  Kuhin­ja je sa desne strane scene, podignu­ta na plat­for­mu. Na pred­njoj strani scene je dnev­na soba — veli­ki kauč, presvučen tam­no crven­im somo­tom, jako nizak sto. Iza kauča su tri ste­peni­ka koja razd­va­ja­ju kuhin­ju i dnevnu sobu. Sa leve strane dnevne sobe su nedovršene slike, nasla­gani ramovi, plat­na. Na jed­nom (najvećem) plat­nu je nacr­tan roze bojom ski­ca tor­zoa žene. Ulaz­na vra­ta su na zad­njoj strani scene, sa desne strane. Meri (25) sto­ji pored špore­ta, kuva, zno­ji se. Na sebi ima dugačku cvet­nu hipi haljinu, neko­liko pirsin­ga i teto­važu. Na njenom izgle­du vidi se dos­ta faza kroz koje je prošla (hipi, punk, pokušaj nekog japi sti­la, rit­u­al­no ple­men­sko afričko), sada je u fazi domaćice. Posvećeno kuva. Pored nje su kuvar i rečnik. Zno­ji se, umor­na je. Na špore­tu je ogrom­na šer­pa sa var­jačom. Napreže se dok sve to ne izmeša, soli, biberi. Onda meša, poukša­va celu (pretešku) šer­pu da stavi u rernu. Pored te velike šerpe je dru­ga šer­pa sa mesom. Tu negde gle­da i u rečnik da bi videla kako se jelo spre­ma. Ulazi Dejv (30), njen dečko. On je u poma­lo štre­ber­skom- kom­pi­juter­aškom fazonu, ima naočare, sladak je, nema preter­a­no sti­la. Na sebi ima don­ji deo tren­erke, neku kom­bi­naci­ju braonkastih cipela i pati­ka, žuti džem­per, kra­vatu i sako. On ulazi u momen­tu kada ona pre­li­va mašću od mesa i mesom kupus.

   

  DEJV:

  Šta se zan­imlji­vo dešava?

  MERI:

  Niš­ta. Niš­ta poseb­no, imam krizu dvade­setih. Nisam čak ni sig­ur­na da to postoji.

  Priđe mu, zagr­li ga, poljubi.

  DEJV:

  U, baš si raspolože­na. Nisam bio tu dve nedel­je i već si se sredi­la. Mož­da bi bilo dobro da odem ponovo.

  MERI:
  Ne, dobro je kad si tu.

  DEJV:

  Šta kuvaš?

  MERI:

  Nacional­no jelo — Podvarak.

  DEJV:

  A reci mi samo koja je sad naci­ja u pitanju?

  MERI:

  Srp­s­ka. Je si prim­io mail? Sada sam Srp­kin­ja. Mis­lim odu­vek sam bila samo sam tek sad saznala.

  DEJV:

  A ko ti je otvo­rio oči?

  MERI:
  Kopala sam po porodičnom stablu.

  DEJV:
  I, jel danas neki speci­jal­ni nacional­ni praznik?

  MERI:
  Ne, samo pokušavam kroz muke i pat­nje tradi­cionalne ženske pot­lačenos­ti da istražim svo­ja unutrašn­ja stan­ja. A i pomis­lila sam, kada sam posle četiri dana usta­la iz kreve­ta, poluslepa od gledan­ja TV‑a, da se razbudim i razmišl­jam. Shvati­la sam da posle pet sati prove­denih pored vrel­og špore­ta, pred jelom koje ispra­va, pod uti­ca­jem raznih mirisa moram pasti u neki vid med­i­ta­tivnog transa.

  DEJV:

  Znači lečen­je bednog ras­pložen­ja TV-om nije uspe­lo? Rekao sam ti – nika­da ne uspeva.

  MERI:

  Pro­gram je bio suvise intelek­tu­alan i zbun­ju­ju­ci za mene. Tipa, znaš li sta je naj naj naj bit­ni­ja vest? Šta je od esen­ci­jalnog znača­ja za našu budućnost? Ove godine se nose sakoi od tvi­da… Bilo je par emisi­ja o tome koje se žurke nikako ne sme­ju pro­pusti­ti, kako da budeš glamurozan… Pola sve­ta je u ratu, ali to puš­ta­ju samo na ves­ti­ma koje niko ne gle­da. Mis­liš da neko mlađi od dvade­set­pet god­i­na ikad gle­da vesti?

  DEJV:
  Ja sam gledao.

  Meri ga pogle­da preteći, kao da je dao pogrešan odgov­or. Dejv se zbuni.

  DEJV:

  Ne?

  MERI:
  Nar­avno da ne, ali pro­gram za ispod dvade­set­pet nika­da ne gov­ori o bit­nim stvarima.

  Dejv se otpaku­je. Ređa veš po podu. Meri ga gle­da. On se okrene ka njoj, uhvati je za ruku. 

  DEJV:

  Izgledaš strašno, oča­jno smrdiš na kupus! Zas­to ti je i rerna uključena?

  MERI:

  Zato što se tradi­cional­no jelo kiseli, soli, kuva, peče, pa meša.

  DEJV:
  Shva­tio sam i ako mis­liš da sam infe­ri­o­ran intelek­tu­al­no. Nema tradi­ci­je u fast food-u? Kad će to epsko jelo biti gotovo?

  MERI:
  Za dva tri sata.

  DEJV:
  Umreću od gla­di do tada. Jel ima neš­to dru­go u kući?

  MERI:
  Nema, nisam… Može­mo da naruči­mo neš­to ako hoćeš? Kako je bilo?

  DEJV:

  Dobro, dos­ta sam radio. Istraži­vač­ki cen­tar je ogro­man, nisam ni iza­šao iz zgrade cele dve nedel­je, a ni ti kako vidim…

  MERI:

  Iza­šla sam jednom.

  DEJV:

  Po kupus?

  MERI:

  Ne, to sam naruči­la. Pre neki dan vreme je bilo super, vozi­la sam i bicikl, stavi­la sam vok­men. Bilo je dobro.

  DEJV:

  Nemoj da voz­iš sa slušali­ca­ma, ne čuješ kola kad nailaze. Možeš da pad­neš pod točkove.

  MERI:
  Pa ja se sva­ki dan i borim pro­tiv strašnog pori­va da ne pad­nem pod točkove.

  DEJV:
  Opet me seki­raš. Mada, kad završim posao, ako ga ika­da završim, mož­da ću biti u stan­ju da te poprav­im čak i ako te neš­to gad­no zgazi.

  Otvara ručni prtl­jag i vadi zapako­van ručak iz aviona. 

  DEJV:

  Obzirom da sam znao kak­vo je stan­je u kući poneo sam ručak iz aviona. Nisam bio gladan.

  Meri otpaku­je paketić i uzi­ma zalogaj.

  DEJV:
  (začuđeno)

  Meri?

  MERI:
  Šta je?

  DEJV:
  Jel to mir­iše meso?

  MERI:
  Daaa.

  DEJV:

  Ali ti ne jedeš meso! Mis­lim Tibet – Dalaj Lama?

  MERI:
  A ne, pa ti ne shvataš. Nema to nikakve veze sa tim. Ovo je nacional­no jelo, u nje­ga ide meso.

  DEJV:

  A prosvetl­jen­je? Večni mir? Nepovređi­van­je živih bića, his­ter­ično plakan­je kad si posu­la otrov za bubašv­abe pa si ih sutra dan našla izvr­nute u belom prahu. Mis­lim, Meri, jed­nu po jed­nu smo sahran­ji­vali. Ter­ala si me da im prav­im kovčege, pričala si kako ćeš u sledećoj inkar­naci­ji biti trav­ka, u najbol­jem sluča­ju žaba… Uzdrža­van­je od sve­ga… Svi crvi su duhovi naših majki…

  MERI:
  Prome­ni­la sam živ­ot­ni smisao. Inače, moja maj­ka je i u ovom živ­o­tu crv, ne bi joj smet­a­lo da to u sledećem živ­o­tu i postane. Ne bi bilo loše da se nađe u vidu gmiza­v­ca duboko pod zemljom, u pri­jat­ni­jem staniš­tu, a i bilo bi dobro da ne mora da brine o svom izgle­du. Mis­lim da bi sa telom crva više napredovala…duhovno.

  Gle­da u hranu iz aviona koju Meri drži na krilu.

  DEJV:

  Jel ćeš da pojedeš to?

  Meri mu daje hranu.

  MERI:

  Mis­lim jed­nos­tavno, meni kao Srp­kin­ji i kao oso­bi ne pri­ja bud­is­tič­ki mir. Mis­lim da nisam sposob­na ni dovoljno vred­na da sebe pod­vrgnem takvom treningu. Bilo bi bol­je da se okren­em tradi­ci­ji, da od počet­ka kren­em. Mis­lim, shvati­la sam to. Nisam ja još na dovoljnom nivou svesti, ni ja ni ostatak čovečanst­va da se pridignem i odreknem sve­ga. Lju­di su mesožderi, životinje.

  DEJV:
  Bukvalno?

  MERI:
  U svakom smis­lu. Jedu se i među­sob­no na sve moguće načine jedu i druge, neki kao ja izjeda­ju sami sebe.

  DEJV:

  U tom smis­lu si pril­ično ala­va… (uzdahne) Meri, jel se sećaš kad smo se upoznali?

  MERI:
  Ne. Zab­o­rav­i­la sam… Nar­avno da se sećam. Ali to je proš­lo. Mis­lim da više nema nazad.

  Stavi ruku na Dejvo­vo koleno i nas­me­je se.

  MERI:

  Zah­valju­jući tebi.

  DEJV:

  (uzdahne i nas­tavl­ja da jede )

  Tad si bar izlazi­la iz kuće.

  MERI:
  Tad sam bila glupa.

  DEJV:

  A jel’ bi se vratila ?

  MERI:

  Ne. Ne znam. To je bila samo faza. Mož­da… Pre­br­zo se men­jam. (zamišl­jeno) Mis­lim da mi je potre­ban odmor od sve­ga. (nas­tavl­ja da jede) Ipak, nika­da nisam mis­lila da ću posta­ti ovak­va. Da neću smeti da iza­đem iz kuće… Da ću presta­ti da živim normalno.

  DEJV:
  Pa još uvek možeš da pokušaš.

  MERI:
  Da, ali stvar je u tome što ja ne želim da pokušam. Živ­ot me je naučio da nika­da ne biram lakši put jer je taj put uvek…

  DEJV:
  Zatupljujući.

  Meri spusti ručak, ustane. Uzi­ma debelu uko­rčenui knjigu koja je na podu pored nje.

  MERI:

  Da.Vidi, našla sam ovu knjigu, naruči­la sam je preko neta. Nije bila sku­pa (Meri uzi­ma ogrom­nu debelu uko­ričenu knjigu koja je pored nje)  „Kul­tura i običa­ji u Srba“. Vidi ovo, ovo su kletve: « Svra­ka ti oči popi­la» (Dejv se sme­je) I ova je dobra, „Tažili ti leka a ne našli ti“.

   

  Dejv je zaljubljeno gleda.

  MERI:
  Što me tako gledaš?

  DEJV:
  Lepa si kad se sme­ješ. Dugo te nisam video nasmejanu.

  MERI:

  Pa zan­imlji­vo je biti Srbin. Vidi ovde ima i uput­st­vo kako da budeš Srbin. Šta sve tre­ba da radiš: Tre­ba da budeš junak, tre­ba junač­ki i da umreš, po mogućnos­ti za otadžbinu, da budeš domaćin (okreće strane), na strani 38 piše šta sve tre­ba da radiš da bi bio domaćin…To ćemo posle da pogledamo. Vidi, Srp­kin­ja tre­ba da bude smer­na i verna…

   

  Meri zane­seno prelis­ta­va knjigu. Dejv pono­vo usta­je, ras­paku­je se.

  DEJV:

  Jel si zvala fakultet?

  MERI:
  Ne.

  Dejv je izne­nađen i poma­lo besan.

  DEJV:

  (grdi je)
  Pa, Meri, dogov­o­rili smo se, obećala si da ćeš zvati ove nedel­je. Obećala si mi pre nego što sam krenuo.

  MERI:

  Ne, neću da nas­tavim fakultet.

  DEJV:

  Meri, osta­la su ti još četiri ispita.

  MERI:
  Zato što sam bila dovoljno glu­pa da toliko dugo ostanem tamo, među tom gomilom štrokav­ih licemera.

  DEJV:

  Meri…

  MERI:

  Nije svugde tako!!! Mora da pos­to­ji mesto na jebenom sve­tu gde nije tako.

  Mis­lim, izba­cili su čove­ka zato što je iskočio kroz pro­zor. Sem toga to je umet­nič­ka ško­la. Zar ne bi lju­di mogli slo­bod­no da iskaču kroz pro­zor. I onako je atmos­fera bila takva

  da su svi hteli da skoče samo niko nije smeo. Ja sam rec­i­mo još na prvoj godi­ni htela da spu­cam pro­fe­so­ra ukras­nom pepel­jarom u glavu. Veruj mi ne prođe ni dan a da ne zažal­im što nisam.

  DEJV:
  Da, ali napusti­la si školu zato što su nekog dru­gog izba­cili zato što je iskočio kroz prozor.

  MERI:
  Ne, nego zato što ja nisam iskoči­la. Zato što su me ter­ali da se kon­trolišem. Tre­ba­lo je još prvog dana da spu­cam matorog idio­ta u glavu i da iza­đem napolje.

  II Sce­na

  Dok­toro­va kance­lar­i­ja. Bol­ni­ca. Ulazi paci­jen­tk­in­ja — Maj­ka (46) , uvi­je­na kao mumi­ja u gomilu zavo­ja. Ne vidi joj se lice. Hoda na štaka­ma. Kuka i jauče pri svakom koraku. Dok­tor je vodi do sto­lice. Dok­tor (55) je proćelav, zde­past, ofar­ban je u žućkas­to-crveno ali ima sedi izrastak.

  DOKTOR:

  Kako se danas osećate?

  MAJKA:

  Aha.

  DOKTOR:

  Rekao sam vam da će sve biti u redu. Imate li bolove?

  MAJKA:

  Aha.

  DOKTOR:

  Još nije vreme da skinemo sve zavo­je. Na par mes­ta nis­mo dobro zašili, ostale su vam rupe. Sman­jli smo vam obim i skin­uli pod­val­jak, gru­di smo uvećali za trideset pos­to. Stri­je su skinute. (tužno) Šte­ta što ste tako mla­di rađali, trud­noća vam je demoli­rala telo, ali sada je situaci­ja dos­ta bol­ja. Imate ćerku jel tako?

  MAJKA:

  Aha.

  DOKTOR:

  Liči na vas? Mis­lim onako fizički?

  Maj­ka kli­ma glavom.

  DOKTOR:
  Eto vidite da i to može da se sre­di. Mož­da će i ona poželeti da dođe ova­mo kada vidi kako smo vas dobro uradili. Znam da je teško ali pos­ma­tra­jte svo­je telo kao umet­ničko delo u nastajanju.

   

  Maj­ka tužno pogle­da u svo­je zavo­je. Pogle­da u Dok­to­ra kao da želi još neš­to da mu kaže. Dok­tor je preduhitri.

  DOKTOR:

  Biće sve u redu, izađite.

  Pri­lazi stolu i pri­tiska interkom. Maj­ka se snuž­de­no okreće i izlazi iz kancelarije.

  DOKTOR:

  Dejv, molim Vas dođite u moju kancelariju.

  Dejv ulazi u kance­lar­i­ju. Na sebi ima dok­tors­ki man­til ispod koga vire pan­talone i cipele. Izvo­di Majku.

  DOKTOR:

  (nas­me­jan)

  Baš fino izgle­date. Lepo ste se prov­eli? Fino ste pocr­neli. Ima li nekog napretka?

  DEJV:

  Nar­avno, među­tim i dal­je je reč o mod­e­li­ma. Neće moći da ih koriste još dvade­set god­i­na min­i­mum. Procene za slo­bod­nu pro­da­ju su u slede­cih sto god­i­na nepovoljne.

  DOKTOR:

  (nezado­voljno i poma­lo besno)

  Moraćete brže i bol­je od toga. Bol­nicu koš­ta čita­vo bogat­st­vo vaše usavrša­van­je. Koliko sam razumeo prethod­na paci­jen­tk­in­ja je maj­ka vaše devo­jke. Dos­ta sam radio na njoj.

  DEJV:

  Jeste ali…

  DOKTOR:
  Bilo bi dobro da je neko od njenih poseti. Nije joj lako, usaml­je­na je. Operaci­je su bolne i skupe. Tre­ba­lo bi da je neko od porodice uz nju.

  DEJV:

  Opros­tite, to su ipak pri­vatne stvari. Meri ne želi da je vidi. Nji­hov odnos je već god­i­na­ma izuzetno kom­p­liko­van i ja nisam u stan­ju da utičem na nju.

  DOKTOR:

  Ne, nisam ni mis­lio da te prisil­javam ali ti znaš da je porod­i­ca osnov­na soci­ološ­ka jedini­ca društ­va i da je uvek na prvom mes­tu. (Pre­tu­ra po papir­i­ma) Ko je sledeći pacijent?
  DEJV:

  Gospodin i gospod­ja Džouns.

  DOKTOR:

  Pozovi ih.

  Dejv izlazi, Gospodin i Gospođa ulaze. Gospodin je u mod­er­nom odelu. Gospođa ima na sebi sek­si crvenu plas­tičnu haljinu iz koje ispada­ju pred­i­men­zioni­rane gru­di. Ima plavu dugu kosu. Obo­je ima­ju sja­jno lice, kao pre­mazano voskom, ali i pored te nakaznos­ti su lepi. Dok­tor je nas­me­jan i pre­više srdačan sa nji­ma. Usta­je, poz­dravl­ja se. 

  DOKTOR:

  Dobar dan. Divno izgle­date. Divno.

  GOSPOĐA:

  Hvala.

  DOKTOR:

  Imali ste neke man­je prob­leme, kako sam čuo, prošle nedel­je. Kako je to prošlo?

  GOSPOĐA:

  Nista strašno. Bila sam u friz­er­skom salonu i spao mi je kapak. Došla sam ovde i za sekund sam bila kao nova.

  DOKTOR:

  Izuzetno mi je dra­go što su se pobrin­uli za Vas. Jel sve u redu tamo dole?

  Pokazu­je prstom na Gospodi­nov šlic. Gospodin povlači nogav­ice i seda na fotelju preko puta Dok­torovog stola.

  GOSPODIN:

  Jako dobro, dok­tore. Odlično!

  Gospodin i Gospođa se pogleda­ju, kao da ima­ju tremu.

  GOSPOĐA:

  (stidlji­vo)

  O tome smo hteli da raz­go­varamo sa Vama.

  DOKTOR:

  Slušam.

  GOSPOĐA:

  Ja i Henk smo odlučili da imamo bebu.

  DOKTOR:

  E to su divne vesti. To volim da čujem. Kakvu bebu?

  GOSPODIN:

  Mušku!

  GOSPOĐA:

  Žen­sku!

  DOKTOR:

  Pa onda bi za vas mogli jed­ni blizanci.

  GOSPOĐA:

  Pa mis­lim da ne bi bilo loše neš­to između.

  DOKTOR:

  (oduševl­jeno)

  Između?

  GOSPOĐA:

  Pa i o tome smo razmišl­jali. Mis­lim, mož­da bi dete kas­ni­je mog­lo da odabere svoj pol. Ne bi da utiče­mo na nje­ga ni na koji način. Slo­bo­da izb­o­ra je najbit­ni­ja. I ja i Henk se slaže­mo kad je to u pitanju.

  Dok­tor ih pogle­da ponos­no pa usk­likne od zadovoljastva.

  DOKTOR:

  (Sa osme­hom, jako ljubazno)

  Znači jed­na inter­seks beba! Odlično, odlično!

   

  Dok­tor se nagne preko sto­la i rukom potapše Gospo­d­i­na po ramenu. 

  DOKTOR:

  Vrlo mod­er­no! Ponosan sam na vas. (kao da ih prover­a­va) O prirod­nom putu niste razmišljali?

  GOSPODIN:

  O, ne!

  GOSPOĐA:

  Nikako.

  GOSPOĐA:

  Obo­je se slaže­mo u tome da niš­ta ne tre­ba pre­pusti­ti sluča­ju. Bio bi pravi skan­dal da dete…

  GOSPODIN:

  (pre­plašeno)

  Ne, to je nedopustivo.

  GOSPOĐA:

  Hteli smo da vidi­mo kakve nam mod­ele nudite.

  Dok­tor otvara fioku svog radnog sto­la i vadi veli­ki plas­ti­fi­ci­rani kat­a­log sa fotografijama.

  DOKTOR:

  (prelis­ta­va katalog)

  Muške ili ženske?

  GOSPOĐA:

  (pljes­ka ruka­ma od uzbuđenja)

  Oba mod­ela!

  DOKTOR:

  Znači ne želite da budete biolos­ki roditelji?

  GOSPODIN:

  Ne, nikako. Zamis­li samo kad bi dete liči­lo na nas. Na prave nas! Pa to bi bio skan­dal! Jel se sećaš na šta si ličio kad smo se upoz­nali? (podsme­va se) Proćelav, klem­pav, malo žuto lice.

  GOSPOĐA:

  A i ti onako tuž­na u onom restoranu lign­ji. Zuba u glavi nisi imala. Bilo te je tužno i pogle­dati. Kada sam te prvi put video pomis­lio sam: “Ko će u ovo da se zaljubi“?

  Sme­ju se. 

  DOKTOR:

  Dobro. Imamo za vas ovako…

  (posle svake reči znača­jno zas­tane)

  Tajra. Maneken­ka. Plavuša. Radi­la je par revi­ja. Povuk­la se. Izuzetna lep­ota. Tamne oči, baš kao vaše, niko neće ni pomis­li­ti da ne liči na novu i poboljšanu vas? Šta mis­lite? Cena jajašc­eta je 50 000 $ ali bi ste morali da nađete i suro­gat majku…To će dodat­no da vas košta.

  GOSPODIN:
  Tajra… Ime mi se ne dopa­da. Odak­le je ona? Hteli smo neš­to (gle­da u ženu kao da čeka njeno odobra­van­je) više istoč­no­evrop­sko… Takve devo­jke su sada pril­ično u modi. Čuo sam da su poslušne, vredne, tal­en­to­vane i da cene novac.

  GOSPOĐA:

  Da. Mož­da neš­to istočno sa blag­im dodatkom balka­n­skog tem­pera­men­ta. (Sme­julji se, per­verzno, zatim se okreće ka mužu, kao da se prav­da.) Od pri­jateljice sam čula da su Balka­n­ci nesnosni.

  DOKTOR:
  A sada još samo da odaber­e­mo suro­gat majku.

  Dok­tor vraća plas­ti­fi­ci­rani kat­a­log u fioku i vadi dru­gi man­ji i neu­gled­ni­ji. Prelistava.

  DOKTOR:
  Ušt­edećete ako uzmete star­i­ju ženu. Neku koja je rađala više puta. One su pro­fe­sion­al­ci. Navikle su da rađa­ju za novac i sko­ro da ne pos­to­ji mogućnost da se vežu za dete. Za njih je to samo posao. Materin­s­ki instink im je, da tako kažem (nakašl­je se i pogle­da ih znača­jno), usm­rćen.

   

  Gospodin i Gospođa izgleda­ju nezainteresovano.

   

  DOKTOR:

  Dobro, jel može onda Tajra? Praba­ba joj je Bugarka.

  Gospođa nezain­tereso­vano pogle­da sliku u kat­a­logu. Pogle­da na sat. Zevne.

  GOSPOĐA:

  Mis­lim da će biti u redu.

  DOKTOR:

  A za vas? Kakvog ste Vi muškar­ca hteli?

  GOSPODIN:

  Pa, da bude onako, znate… zgo­dan i da… atlet­s­ka gradja.

  DOKTOR:

  Dobili smo sko­ro uspešnog biznis­me­na, pravi play­boy. To vam je još 20 000 za Vas.

  GOSPOĐA:

  Kada ćemo obav­i­ti začeće?

  DOKTOR:

  Jel odgo­vara sledeće nedelje?

  GOSPOĐA:

  Odgo­vara. Hoceš i ti da prisustvujes?

  GOSPODIN:

  Ne bih to pro­pus­tio ni u ludilu. Pa ja sam mu otac.

  DOKTOR:

  Još samo neke sit­nice. Moram da vas pitam koje ste vi godiste. Sedamdeseto?

  Svi se smeju.

  GOSPOĐA:

  Petnesto.

  GOSPODIN:

  Mi smo generacija.

  DOKTOR:

  Kako je to lepo. Rodili se u jeku Prvog svet­skog rata. Kao što sam čuo od jednog paci­jen­ta, posle devedesete godine nas­tu­pa novi talas ludi­la. Pos­ma­tra­jte to kao treći pubertet.

  Dejv uspaničeno ulazi u kancelariju.

   

  DEJV:

  Dok­tore, paci­jen­tk­in­ja krvari!!! Molim Vas brzo!!!

  DOKTOR:
  (i dal­je je nas­me­jan, obraća se Gospod­inu i Gospođi)

  Onda smo se dogovorili?

  DEJV:

  (sko­ro kroz suze)

  Dok­tore, požurite!!!

   

  III Sce­na

  Meri sedi na kauču. Izgle­da bolesno. Na sebi ima far­bom zamazan don­ji deo tren­erke i majicu na bratele iscepanu na kra­je­vi­ma, kosu vezanu u neured­nu punđu na vrhu glave. U poza­di­ni se čuju trubači (tiho). Meri u ruci drži staru, pocepanu kuhin­jsku krpu. Sipa rak­i­ju na krpu. Cedi je po podu, zalepi je na čelo i nateže veli­ki gutl­jaj iz flaše. 

   

  DEJV:
  Šta to radiš?

  MERI:
  Lečim se.

  DEJV:
  Aha. A čime to?

  MERI:

  Rak­i­jom. Od šljive. Poslao mi je syber pri­jatelj iz Čikaga.

  DEJV:
  Kladim se i ovu muziku. Ipak ne kapi­ram: zaš­to krpa na glavi?

  MERI:
  To je oblo­ga. Poslali su mi i detaljno uput­st­vo za korišćen­je. Vrlo je zdra­vo. Leči artri­tis, zubobobolju, nadu­tost, migrenu, gorušicu, mučn­inu i ski­da temperaturu.

  Dejv uzi­ma flašu, raz­gle­da je. Pomir­iše i odmakne glavu.

  DEJV:
  Al’ je jako. Užas­no smr­di. Ne čudi me što ga koriste kao lek, ovo je dovoljno držati otvoreno i cela soba je ster­il­isana A šta se ovo dimi?

  MERI :
  Tamjan.…Time se maše pred slikom sve­ca, da se oter­a­ju đavoli, valj­da… Danas je Sve­ta Pet­ka, veli­ki pravoslavni praznik. Ikonu mi je jutros isporučio neko iz pravoslavne crkve. Plati­la sam kar­ti­com (nas­me­je se). Sve­ta Pet­ka je bila Srp­kin­ja. Živela je trideset god­i­na u pustin­ji, tamo se molila. Ona je zaštit­ni­ca žena… To je u neku ruku i fem­i­nis­tič­ki praznik. Volela bih kao ona da odem u pustinju…

  Dejv se nag­in­je nad njom. Pipa joj čelo.

  DEJV:

  Kako ti je prošao dan?
  MERI:

  Loše. Povraćala sam četiri puta.

  DEJV:

  Nije tre­ba­lo od jed­nom da pojedeš ono­liko mesa. Orga­ni­zam ti je pre­opterećen. Stavl­jala si beli hleb u mast. Uništi­la si želudac.

  MERI:

  Daj mi to (uzi­ma još šljivovice). Kako je bilo u bolnici?

  Dejv seda pored nje. Stavl­ja njene noge u krilo.

  DEJV:

  Naporno. Umorio sam se. Tvo­ja maj­ka je još kod nas.

  MERI:

  (Uzne­miri se)

  Pa dobro. Ne moram baš o tome da slušam i to sad kad mi je loše.

  DEJV:

  Krvar­i­la je dos­ta danas. Bila je ner­voz­na, sama je sebi poki­dala šavove na stomaku.

  Meri ga izne­nađeno pogleda.

  DEJV:

  Svr­be­lo je. Nije mogla da doh­vati daljin­s­ki za klimu. Bilo joj je vruće pa je sama sebi skin­u­la zavo­je… Ne bi bilo loše da je posetiš.

  MERI:

  Ne želim da je vidim, pogo­tovu od kad se pretvo­rila u Frankenš­ta­j­na. Jel ste pričali nesto o meni?

  DEJV:

  Piće na slamčicu sledećih šest mese­ci. Usta ne može da otvori.

  MERI:

  Kak­va je ala­pača, u to ne mogu da poveru­jem. Jel si sig­u­ran? Mis­lim, mož­da bi je bilo dobro vide­ti a ne slušati njeno nepod­nošlji­vo lajanje.

  DEJV:

  Šta si još radi­la danas? (Uhvati rukom far­bom zamazanu nogav­icu njenih pan­talona).

  Slikala si?

   

  Meri okrene glavu u stranu.

  DEJV:

  Jel si se čula sa nekim? Mož­da bi mogli da ode­mo na neko piće?

  Meri se pono­vo vrati u “bolesničku” pozu.

  MERI:

  Nisam sig­ur­na. Ne ide mi se među ljude. Hoću da ostanem sa tobom.

   

  Pauza

   

  DEJV:
  Moraću pono­vo na put.

   

  Meri se uzne­miri. Sedne na kauč, prekrsti ruke.

  MERI:
  (hlad­no)

  Na koliko?

  DEJV:
  Par mese­ci, ne znam…

  MERI:
  A ja?

  DEJV:
  Ostaćeš ovde… Imaćeš više vre­me­na za sebe. I onako kažeš da ti samo smetam… Ja ću plaćati stan.

  MERI:
  Biću sama?!(his­ter­ič­na je) Znaš da ne mogu da budem sama!

  DEJV:
  Dolaz­iću na vikende.

  MERI:
  Ali ja ne mogu… Ko će da ide u kupov­inu? Ko će da priča sa mnom?

  DEJV:
  Meri, imaš gomile dru­gar­i­ca, dru­gare sa fakulteta.…

  MERI:
  Ne pod­nosim ih!

  DEJV:

  (stro­go)
  Meri, moraš da počneš da izlaz­iš iz kuće.

  MERI:

  (tužno, kao da se pren­e­maže)
  Nemoj da ideš. Ostani sa mnom. Molim te.

   

  Zagr­li ga.

  DEJV:

  (tiho)

  Moram da idem, Meri, znaš da moram.

   

  Nateg­ne rakiju.

  MERI:
  Ako odeš, ostaviću te.

                                                              IV Scena

   

  Dok­toro­va kance­lar­i­ja. Pretvore­na u opera­cionu salu. Desna strana je ista kao u dru­goj sceni ali je sa leve strane jedan bol­nič­ki krevet, ograđen dvokril­nim par­a­vanom preko koga su pre­bačeni čaršavi. Devo­j­ka sa naglaskom (30-ak god­i­na) , mrša­va, ima tam­nu kosu i tamne oči (liči na Meri ali je niža, bleđa i mršav­i­ja). Leži na stolu sa raširen­im noga­ma, obuče­na u ginekološ­ki kom­bine­zon. Gola je ispod, noge su joj raširene. Na beloj postelji­ni ima i malo krvi. Tu je i med­i­cin­s­ki pri­bor koji delu­je zas­trašu­juće. Sce­na je jako osvetl­je­na, kulise su bele. Dok­tor sto­ji pored nje obučen u belu uni­for­mu sa keceljom i rukavi­ca­ma i on je isprskan krvlju. Sce­na ima prizvuk slsh­er horora. 

  DOKTOR:

  Dobro. Goto­vo. Nije bilo niš­ta strašno?

  DEVOJKA:

  Ne. Koliko sam zaradila?

   

  Dok­tor zadiže kecelju i vadi zguž­vane pare iz džepa od pan­talona. Rukav­ice su mu krvave. Drži teglicu sa njen­im jajašci­ma u ruci. Stavl­ja je na frižider. 

  DOKTOR:

  300$, nije loše.

  Devo­j­ka se uspravl­ja. Bro­ji pare zabrinuto.

  DEVOJKA:

  Kada ću moći ponovo?

  DOKTOR:

  (nezain­tereso­vano)

  Ne znam, sve zav­isi od potre­ba tržišta.

  DEVOJKA:

  Ali to mi nije dovoljno. U dugov­i­ma sam. Tre­ba­ju mi pare hit­no. Već treći dan nisam jela. Spavam na uli­ci. Tre­ba mi.

  Devo­j­ka mu se nabacu­je. Sedi na kreve­tu i pokuša­va da zagr­li Dok­to­ra oko stru­ka. On je sa gađen­jem odbija.

  DOKTOR:
  Idi dole u kuhin­ju, daće ti parče hle­ba i neš­to da namažeš.

  DEVOJKA:
  Tre­ba mi posao. Radi­la bih bilo šta.

  Dok­tor briše ruke.

  DOKTOR:

  Pa možeš sada rec­i­mo da testi­raš lekove.

  DEVOJKA:
  Koliko?

  DOKTOR:

  Pa ako sada počneš, (odmeri je pogle­dom) ne znam, to ti je oko 400$ mesečno, s tim da dokaže­mo da si zdra­va, što svakako nisi.

  DEVOJKA:

  Kako to funkcioniše? 

  Ner­vozno i nezain­tereso­vano, ski­da kecelju i rukavice.

  DOKTOR:

  Ne znam, naz­vaću te … Obu­ci se i idi.

  Devo­j­ka se oblači.

  DOKTOR:
  Sum­n­jam da će i ovo vre­de­ti… (sum­n­jiča­vo raz­gle­da teglicu i stavl­ja je u frižider) Posle ovakvih tret­mana ne veru­jem da ćeš ika­da moći da imaš decu.

   

  Devo­j­ka se oblači. Zastane.

  DEVOJKA:
  (na ivi­ci plača)

  Neću moći da imam decu?

  DOKTOR:

  Prirod­nim putem ne… Raz­val­je­na si unutra… U mojoj bol­ni­ci mož­da ali teško da ćeš to moći da priuštiš.

  Devo­j­ka se oblači . On joj paku­je stvari i požu­ru­je je. Devo­j­ka izlazi. On je prati pogle­dom, prover­a­va da li je iza­šla. Ski­da čaršav sa kreve­ta i čaršav sa par­a­vana pored. Ispod je veliko ogleda­lo. Ski­da kecelju i rukav­ice. Baca sve na gomilu. Gle­da se u ogleda­lo, vadi novi par rukav­i­ca. Uzi­ma teglicu i  počin­je da se samozado­vol­ja­va. Kada završi, stavl­ja teglicu u frižider. Uzdahne.

   

  V Sce­na

  Bol­nič­ka soba . Uvelo cveće na stočiću pored kreve­ta. Maj­ka leži u zavo­ji­ma na kreve­tu, i dal­je joj se ne vidi lice. Preko puta nje je TV. Men­ja kanale, ner­voz­na je. Na stom­aku, preko zavo­ja,  vide se tragovi krvi. Meri udahne duboko, ulazi u sobu. Iznad Majčinog kreve­ta visi ogleda­lo. Maj­ka se izne­na­di kada vidi Meri. Meri se zgrane kada vidi Majku zamotanu kao mumiju. 

  MERI:

  (prezri­vo, začuđeno i uplašeno)

  Gospode bože!

  Maj­ka pruža ruke ka Meri. Mum­la kroz zavoje.

  MAJKA:
  Tako me boli.

  MERI:
  Pa ne bole­lo te.

  Meri uzi­ma uvelo cveće sa stočića pored Majčinog kreve­ta. Otva­ta kan­tu i baca ga. Zalupi kan­tu. Privuče stolicu, sedne pored kreve­ta. Maj­ka pokuša­va da pruži ruku i da je pomazi po glavi, zavo­ji je zatežu i ona jaukne par puta pre nego što odustane. 

  MAJKA:
  Jel sam lepa?

  Meri usta­je, ski­da ogleda­lo sa zida i daje joj da se pogleda.

  MERI:
  Ne znam. Šta ti misliš?

  Maj­ka vidi svoj odraz u ogledalu, pokuša da dotakne svo­je lice. Jaukne. Do kra­ja scene priča piskav­im, plačljivim glasom

  MAJKA:
  Ne sviđa mi se ovaj dok­tor. (šapuće i okreće se oko sebe kao da se plaši). Hoću da promenim bolnicu.

  MERI:

  (gov­ori glas­no)
  Imaš para?
  MAJKA:
  Ne…

  MERI:
  E pa budi zado­volj­na onim što imaš. Još nisam vrati­la kred­ite za školu.

  MAJKA:
  Tako si zla pre­ma meni.

  Uzi­ma ogleda­lo sa svog stom­a­ka. Ponos­no se dira po zavojima.

  MAJKA:

  Izgledaš grozno. Ličiš na mene kad sam bila mla­da… Sad sam pra­va lep­ot­i­ca u odno­su na to vreme.

   

  Meri se ironično name­je njenom komentaru.

  MERI:

  Trud­na sam.

  MAJKA:

  Šta?
  MERI:

  (tiho) Poče­lo je povraćan­jem. (glas­ni­je) Trud­na sam.

  MAJKA:

  Šta?
  MERI:
  Bićeš baba! Mato­ra baba! Trud­na sam!!!!

   

  Maj­ka ignoriše novost. I dal­je se ogleda.

  MERI:

  (smireno)

  Trud­na sam i verovat­no ću usko­ro biti i na uli­ci… eto. Dejv odlazi na… poslovni put… Mož­da se neće ni vrati­ti, a i kad se vrati stvari neće biti kao pre. Znam da neće. Osećam to… A i ja nemam mno­go toga da ponudim… Sreć­na sam i što me trpi… (za sebe) Ako ostane sa mnom biće nesrećan…

  MAJKA:
  Toliko sam se bori­la da ne budeš kao ja u tvo­jim god­i­na­ma i evo šta se dogodi­lo. I sada kada imaš svo­je dete gde ću ja kad iza­đem odavde? Samo na sebe mis­liš! O bože, kako si samo sebična…

  MERI:
  Pro­dala si kuću, izbacila me na ulicu, uzela si moje pare za školo­van­je za “obnovu svog tela”,  kako to već zoveš, i sad mi tražiš još. Gde si bila kada sam bila sama na uli­ci! Bez para.!

  MAJKA:

  Na opera­cionom stolu.

  MERI:
  Zašto?

  MAJKA:

  (tiho)

  Da budem kao ti.

  Obe se zbun­jeno pogleda­ju, pauza. 

  MAJKA:

  (opet besno)

  Nisi dolazi­la da me obi­laz­iš po šest nedel­ja… Ponekad pomis­lim da me stvarno mrz­iš. Zaš­to me toliko mrziš?

  MERI:

  (prezri­vo)

  Sad te ne mrzim.Sad si mi smešna.

  MAJKA:

  Ne pričaj sa mnom kao da sam samo ja pogreši­la… Ja sam žrt­va ovde!

  Ja! Ja! Ja! Izlazi napol­je! Izlazi Napolje!

  Meri izlazi. Maj­ka počin­je da jeca i oča­jno se zavali na leđa.

  VI Sce­na

   

  Dok­tor sedi za stolom  u svo­joj kance­lar­i­ji. Stiska interkom.

  DOKTOR:
  Dejv, dođite u moj office.

  Dejv ulazi. Dok­tor drži izveš­taj u rukama.

  DOKTOR:
  Dobio sam Vaš izveš­taj. Najbolji ste u grupi. Čestitam.

  DEJV:
  Hvala.

  DOKTOR:
  Ali ja i dal­je nisam zado­vol­jan. Pre­više ste spori.

  DEJV:
  Ne mogu brže. Po ceo dan sam u bol­ni­ci… Uostalom, napre­du­je­mo brže nego bilo koja kiber­netič­ka gru­pa u zemlji. Na sve­tu. U ogrom­noj smo pred­nos­ti u odno­su na Japan i Rusiju.

  DOKTOR:
  (pobesni)
  Baš me briga za Japan i Rusiju!

  Baci izveš­taj sa sto­la. Dejv se povuče.

  DOKTOR:

  (smiri se)
  Ceo živ­ot sam uložio u ovu bol­nicu, sve što sam nasle­dio. I kako mi se vraća?! (zane­sen, sa osme­hom na licu) Želeo sam samo da lju­di budu lepi… I lepi su, ali hoću više. Hoću da budem human… Nes­ret­ni lju­di… Rođeni bez ruku i nogu, bez lica, bez čela… Mis­lite na njih !

   

  Dok­tor, sedne i smiri se… Pono­vo sa izveš­tačen­im osmehom.

  DOKTOR:

  Nije nepopravlji­vo. Uostalom, očeku­je Vas put. Dobili ste još jed­nu šansu.

  DEJV:

  (nevese­lo)

  Da.

  DOKTOR:

  Šta ste se tako smrk­li? Znate li koliko lju­di čeka na takvu speci­jal­izaci­ju? Da nisam pokren­uo svo­je veze, propali bi ste… Kako ne cen­ite sve što sam do sada ura­dio za Vas?

  DEJV:
  (ponizno)

  Cen­im, cen­im. Samo…

  DOKTOR:

  (lupi rukom o sto)
  Mis­lite na ono što ćemo zajed­no postići!

  Usta­je i ponos­no govori.

  DOKTOR:

  Naprav­iće­mo novog čove­ka, savršenog, bespreko­rnog i to po vrlo povoljn­im cenama.

  DEJV:

  (tiho)
  Nije real­no, nije lako…

  Dok­tor ga ignoriše i nastavlja.

  DOKTOR:

  (svečano)          

  Slepi će vide­ti veš­tačkim oči­ma, a glu­vi čuti veš­tačkim uši­ma. Mrtvi će oživeti u svo­jim veš­tačkim telima… Biće kao da je Bog sišao na zemlju! Biće­mo besm­rt­ni, večni! U opuštenom nedeljnom shop­pin­gu kupo­vaće­mo delove tela i organe, uključu­jući srce, jetru i bubrege koji će biti uzga­jani za transplat­aci­ju. A ko će biti zaslužan? Ja! Ja sam novi Bog. Novi stvoritelj… (tiho, mrml­ja)

  DEJV:
  Ali… to su samo predviđanja.

  DOKTOR:

  (kao da drži govor)

  Zab­o­ravite duge operaci­je poloml­jenih kosti­ju sa šrafovi­ma, ploči­ca­ma i iglama. Jed­na jed­nos­tavna injek­ci­ja aktivi­raće brzo reagu­jući pro­tein koji će stim­ulisati rast kosti­ju i kost će biti ista kao nova u sledećih par dana!

  DEJV:

  Mis­lite da je to moguće? Da ne delu­je pre­ten­ciozno? Izigra­van­je boga… Kao naučnik, slažem se sa tim, ali kao čovek…

  DOKTOR:

  Banke krvi i kam­pan­je koje mole ljude da je daju biće stvar prošlosti. Ako naučni­ci budu uspešni u kreiran­ju veš­tačk­ih verz­i­ja tečnos­ti koja nosi kiseonik, veš­tač­ka krv će se pro­da­vati u konz­er­va­ma na rafovi­ma rob­nih kuća svu­da u sve­tu. Za pedeset god­i­na lju­di će gle­dati na ono što sada radi­mo sa nipo­daš­ta­van­jem i zvaće nas varvarima.

  Baci papire na Dejva.

  DOKTOR:

  Sledeći put da ste se bol­je pokaza­li… Hoću celu ljuš­tu­ru čove­ka… Celu i da radi…

  Hoću cel­og kibor­ga… Razumeš?… Ne želim da zaosta­je­mo zbog tebe!!!

  DEJV:
  Što se tiče pred­sto­jećeg puto­van­ja, moja devojka…

  DOKTOR:
  (isme­va ga) Tvo­ja devo­j­ka, tvo­ja devo­j­ka… (pobesni) Ja te plaćam! Ja sam tvo­ja devojka!

  Slušaj me dobro. Otarasi se te krvopi­je… I na put ili ćeš da letiš sa posla!

  VII Sce­na

   

   

  Meri­na kuća je sređe­na. Na niskom stolu ispred kauča su dve vinske čaše i dve neu­pal­jene sveće. Ona je našminkana, ima kratku lepu haljinu i cipele na štik­le. U petom je mese­cu trud­noće. U poza­di­ni se čuje muzi­ka. Na sli­ci devo­jke je doda­ta još jed­na lin­i­ja roze bojom kao trud­nič­ki stom­ak. Ona gle­da ner­vozno na sat. Otvara flašu. Pije. Pali cig­a­re­tu, vidi se da ne uvlači dim. Čuje se zvono. Meri ner­vozno trči ka kuhin­ji da ugasi cig­a­re­tu. Pri­lazi vra­ti­ma. Nameš­ta frizu­ru. Otva­ta vra­ta. U kuću ulazi Srbin tridese­tak god­i­na. Lep je, kru­pan, ima tam­nu kosu. Kratko je ošišan. Obučen je sportski. 

  MERI:

  (nas­me­je se)
  Uđi, sedi.

  SRBIN:

  (zbun­jeno)
  Ćao.

   

  Pruža joj ruku.

  MERI:
  Možeš da mi daš jaknu. Sedi tamo… Nisam znala koje piće da ti kupim… Nema više rak­i­je, popi­la sam sve što si mi poslao… Naruči­la sam vino, ova pro­davni­ca donosi na vra­ta samo vino. Piješ crno?

  Odlazi do kuhin­je. Nosi crno vino. On seda na kauč.

  SRBIN:
  Može pivo?

  Meri vraća već punu čašu vina i uzi­ma konz­erve piva. Otvara ih i seda pored njega.

  MERI:
  Ovo je prvi put da nađem neko­ga preko interneta.

  SRBIN:
  I meni… Mis­lim, upoz­nao sam puno lju­di, ali sa tobom sam jedi­no došao da se vidim.

  MERI:
  Ne mogu da veru­jem da sam našla Srbina! Pravog Srbina!

   

  Pipa ga za ruku. On se nasmeje.

  SRBIN:

  Pravi sto posto!

  MERI:

  Dra­go mi je što si tu.

  SRBIN:

  Hvala.

  Uzdahne, uzvr­ti se, kao da ne zna kako da započne razgovor.

   

  MERI:
  Ja i ti smo mož­da rođaci? Kako je to čud­no. Srbi­ja je jako mala zeml­ja… Sig­urno ste svi u nekom srodstvu…

  SRBIN:
  Nis­mo. Nije toliko mala zemlja…

  MERI:
  Pot­puno sam imre­sioni­rana Srbima. Kada sam pron­ašla u svom rodovniku da sam i ja … vi… samo što nisam pala u nesvest… Moj čukunde­da je došao ovde brodom… Imao je ženu u Srbi­ji ali se ovde ože­nio mojom čukun­bakom. Ne znam kako je sve to bilo, ali ipak delimo istu krv.…Verovatno se zato tako teško ovde uklapam…

  SRBIN:
  (nas­me­je se)

  Ni meni nije lako.

  MERI:
  Osećam se bol­je od tada. Kao da sam pron­ašla sebe. Osećam da moja zeml­ja nije ova ovde, da kon­ačno imam porek­lo. Ne može se živeti bez porekla, tradi­ci­je, iden­tite­ta. Zeml­ja je maj­ka. Dobro je znati odak­le si potekao. Proučava­jući istori­ju sop­stvenog nar­o­da možeš da naučiš mno­go o sebi… Da li znaš da ste pet­sto god­i­na bili pod Turci­ma, a da niste ni veru promenili?

  SRBIN:

  (nas­me­je se)
  Nar­avno da znam.
  MERI:

  (prouča­va ga)
  Delu­ješ fino, malo si dru­gači­ji nego što sam zamišl­jala… Sig­urno si pot­puno izgubljen ovde, daleko od kuće.

  SRBIN:
  (nas­me­je se)
  Mož­da je i tako…

  MERI:
  Sig­urno ti nedosta­je porodica?

  SRBIN:
  Ne znam. Verovat­no. Ne razmišl­jam tome više. Nisam ih video godinama.
  MERI:

  (začuđeno)
  Ni majku?

  SRBIN:
  Ni nju.

  Pauza. Par trenu­ta­ka ćute kao da ne zna­ju šta da kažu. Meri preki­da tišinu.

  MERI:

  Ne radiš večeras?

  SRBIN:

  Ne.

  MERI:
  Mis­lila sam da si dežuran.

  SRBIN:
  Ne.

  MERI:
  Kad si mi napisao da si dok­tor bila sam izne­nađe­na. Ta pro­fe­si­ja me pro­gan­ja. Svi oko mene su ili dok­tori ili bolesni. Ceo moj svet se vrti oko bol­ni­ca.… Očigled­no je da sam mag­net za dok­tore. Tre­ba mi neko da me popravi… Iznu­tra. (sme­je se)

  SRBIN:

  (okrene se ka njoj)
  Ne radim više. Otpušten sam.

  MERI:
  Ali, rekao si…

  SRBIN:
  Neistinu.

  MERI:
  Znači nisi doktor?
  SRBIN:
  Jesam… Bio sam…

  Meri ga pogle­da iznenađeno.

  SRBIN:

  Nisam nika­da radio kao dok­tor… Ne stvarno… Završio sam med­i­cinu… Radio sam u bol­ni­ci… Neke bezveze poslove… Otpustili su me.

  MERI:
  Jel si probao da nađeš dru­gi posao?

  SRBIN:

  Ne želim dru­gi posao. Ja sam doktor.

  MERI:
  (nas­me­je se)

  U pravu si, i tre­ba tako. Ni ja niš­ta ne radim po ceo dan. Razmišl­jam. To mi odnosi pre­više vre­me­na i snage, želim da nađem neš­to u čemu sam zaista dobra… U prethod­noj živ­ot­noj fazi sam bila slikar­ka… ali to je prošlost… Pre­sta­la sam da slikam… Morala sam da zas­tanem i da razmis­lim… Da li sve ovo oko nas ima smisla?

  Zavali se u kauč, pije pivo iz konz­erve, gle­da ga zavodnički.

  SRBIN:

  (kao da ne zna šta da kaže)
  Razmišl­jan­je može da bude naporno.

  MERI:
  (oduševl­jeno)

  Ti si prva oso­ba koja to shva­ta ozbiljno! Moram da razmišl­jam (gle­da kroz otvor konz­erve)… o sebi i o drugim bit­nim stvari­ma u svom životu.

  SRBIN:
  Drugim stvarima?

  MERI:
  Pa da, o živ­o­tu, ljudi­ma koji su mi blis­ki… bili blis­ki… Mis­lim, kad bi sta­la, osećam kao da bi pogu­bi­la konce sop­stvenih mis­li. Ceo sis­tem bi se raspao…

  SRBIN:
  Sva­ki sis­tem je sklon raspadanju.

  MERI:
  (gle­da ga)

  Zaš­to si otpušten?

  SRBIN:

  Kao neš­to nije bilo u redu sa papirima…

  MERI:
  Rekao si da si živeo sa nekom devo­jkom ? Šta je bilo sa njom?

  SRBIN:

  Privre­meno smo izgu­bili kon­takt… Navikavala se pre­više brzo, men­jala se… (zamišl­jeno) Bila je dru­gači­ja. Kod kuće…

  MERI:
  Kako je bilo kod kuće?

  SRBIN:

  Bol­je ili gore. Ne sećam se više…

  MERI:
  Razumem te…

  SRBIN:
  Sećam se da sam jednog dana ušao u rob­nu kuću u cen­tru gra­da i da je na prazn­im rafovi­ma sta­jao jedan kečap… Pro­davačice su se sluđene šetale, sta­jale, pušile, pile kafu… a na praznom rafu u celoj cel­ca­toj rob­noj kući sta­jao je jedan  kečap… Bio sam pot­puno izgubljen… Nisam mogao da veru­jem šta se to deša­va, a onda mi je pro­davači­ca prišla i rekla “izvo­lite” (kao da ne može da veru­je) Izvolite!?

  MERI:
  I?

  SRBIN:
  Niš­ta. Kupio sam kečap. Ube­dio sam sebe da mi je neopho­dan. A i nisam hteo da uvred­im ženu. Da sam tražio neš­to dru­go… Delo­va­lo je toliko apsurd­no i ona bi shvati­la… da se njih tridese­toro, svi zaposleni, probudi­lo i doš­lo na posao da bi pro­davali jedan jedi­ni jebeni kečap… Kao da se sve sruši­lo… Tog dana sam došao kući i rekao… „Ide­mo“… Nije bilo lako…

  MERI:
  Šta ste radili kad ste stigli ovde?

  SRBIN:

  (nas­me­je se)
  Otišli smo na večeru.

  MERI:
  A sada?

  SRBIN:
  Sve je man­je-više isto kao kući… Samo depre­sivni­je… Tamo nije bilo niče­ga i kon­stant­no sam bio žel­jan… ovde ima sve­ga ali niš­ta ne želim… Navikao sam se… Posta­lo mi je sve­jed­no gde ću da umrem od gladi…

  Pauza. Meri ga gle­da, on gle­da ispred sebe. Okreće se ka njoj.

  SRBIN:

  A ti?

  MERI:
  Sad sve o meni zvuči nebit­no… Meni delu­ješ kao egzotič­na zver. Ali mis­lim da je dovoljno. Ja sam jed­nos­tavno trud­na. Moj dečko je na petome­sečnom putu. Sama sam.

   

  On joj pip­ne stom­ak i brzo pomeri ruku.

  MERI:

  Rekla sam ti da sam trudna…

  SRBIN:

  Znam.

  On usta­je . Meri ga gle­da sa kauča.

  MERI:
  To nije problem?
  SRBIN:
  Nar­avno da nije. (uner­vozi se) Moram da krenem…

  Kreće ka vra­ti­ma. Meri ga uhvati za ruku.

  MERI:
  Ostani još malo.

  SRBIN:

  Moram da idem.

  On izlazi. Meri sto­ji pored vra­ta. Uhvati se za stom­ak. Nasloni se na zid.Pokrije ruka­ma lice.

   

  II ČIN

  I Sce­na

   

  Meri ima dru­gači­ju frizu­ru i veli­ki stom­ak. Sedi na kauču, pije pivo. Ulazi Dejv. Unosi kofere. Traži Meri pogle­dom, ne vidi je od naslona kauča. Na sli­ci je doda­ta, zelenom bojom, još jed­na lin­i­ja na stom­aku, kao pood­mak­la trudnoća.

   

  DEJV:
  Meri! Meri!

  MERI:

  (hlad­no)

  Zdra­vo.

   

  Dejv raširi ruke.

  DEJV:
  Nema dobrodošlice?

   

  Meri usta­je sa kauča i sta­je preko puta njega.

  MERI:

  (hlad­no)
  Jel si zaslužio?

   

  Dejv je odmeri pogledom.

  DEJV:
  Prome­ni­la si frizu­ru. Znači bila si napolju ?

  MERI:
  Jesam, više puta. Ali friz­er je došao ovde. To sam naruči­la. Od tvo­jih para. Lepo sam se zabavl­jala dok nisi bio tu.
  DEJV:

  (sum­n­jiča­vo)
  Nisi se pre­više zabavljala?

  MERI:
  Siguno! Svi su odlepili za trudnicom.

  DEJV:
  Za takvom sig­urno jesu.

   

  Pokuša da je zagr­li ali ona ga odgurne.

  MERI:

  Nisu baš svi.

  DEJV:
  Nemoj da me mučiš.

  Seda pored nje na kauč.

  DEJV:
  Nadao sam se da si još uvek u fazi domaćice i da me čeka neki dobar ručak?
  MERI:
  Možeš samo da naručiš ako nisi doneo iz aviona.

  DEJV:

  (sme­je se)
  Doneo sam dva!

   

  Usta­je, vadi iz torbe dva upako­vana ruč­ka. Vraća se na krevet. Daje Meri jedan. Meri ga stavl­ja pored sebe.

  DEJV:
  Meri, uzmi, znam da si gladna.

  MERI:
  Nisam.

  DEJV:
  Uzmi ručak. Glad­na si. Znam da si glad­na. Trud­na si!

  MERI:

  (ironično)
  Prime­tio si.

  DEJV:
  Morao sam da odem. Rekao sam ti. Nisam birao.

  MERI:
  To znači da nisi spre­man da budeš otac. Htela sam da abor­ti­ram ali se plašim bolnica.

  DEJV:

  Meri… Srećan sam što čekamo bebu… To sam hteo… Ne mogu da ostanem dugo. Moram na posao, pričaće­mo kad se vratim.

  MERI:
  Ostani.

  DEJV:
  Moram da idem.

  MERI:
  (uzdahne)

  Stvari se menjaju.

  DEJV:
  Moram na posao.

  MERI:

  (besno, ne gle­da u nje­ga, sedi u fotelji)
  Požuri da ne zakasniš.

  Dejv trpa ručak u usta. Meri ga gle­da. Usta­je. Men­ja jaknu za sako. Iz kofera vadi već zapako­vanu akten tašnu. Polju­bi zamišl­jenu Meri u obraz preko naslona kauča. Izlazi i zat­vara vrata.

  II Sce­na

  Dok­tor sto­ji ispred par­a­vana sa čaršav­i­ma. Ski­da čaršave. Stavl­ja hirurške rukav­ice na ruke. Ski­da čaršav sa kreve­ta. I čaršav sa par­a­vana pored. Ispod je veliko ogleda­lo. Uzi­ma teglicu i  počin­je da se samozado­vol­ja­va, ali ne može jer se čuje Majči­no kašl­jan­je i cvil­jen­je iz hod­ni­ka. Stavl­ja čašicu u frižider. Zat­vara šlic. U sobu ulazi Maj­ka. Sten­je. Dok­tor besno kri­je opre­mu. Vid­no je nervozan.

   

  MAJKA:
  Dok­tore, loše mi je. Ne mogu više. Sve me boli.

  DOKTOR:

  (iskreno)

  Umrite više i goto­va stvar!

   

  Maj­ka ne primeću­je šta se deša­va. Pro­lazi pored nje­ga i seda na stolicu preko puta nje­gov­og stola.

  MAJKA:
  I šta onda?

  DOKTOR:
  Poslaće­mo vas na zaleđi­van­je, polutku po polutku, i dobićete mod­el-lutku kada se vaš navod­ni zet smilu­je da jed­nu i napravi. Moćićete da imate pravi živ­ot u telu kak­vo ste odu­vek i želeli.

   

  Ski­da rukav­ice, vraća stvari. Maj­ka i dal­je niš­ta ne primeću­je. Dok­tor joj pri­lazi i pomazi je po glavi. Sedne preko puta nje. Uzi­ma ampulicu iz svog sto­la, lomi vrh i rast­vara je u čaši vode. (Nekim osvetl­jen­jem je to naglašeno, rec­i­mo flueroscent­no zelen­im). Popi­je. Boje na sceni se men­ja­ju, sve posta­je drečav­i­je, boje su naglašeni­je. Maj­ka ni to ne primeću­je. Nas­tavl­ja da priča. 

  MAJKA:
  Nemam ja para za takav luk­suz. Mis­lite da ovo dobi­jam od osig­u­ran­ja? Zaledićete me na dva mese­ca, a posle? Znate da mi moja ćer­ka nika­da ne bi dala novac za zamrzivač.

  DOKTOR:

  Šta ste vi po zanimanju?

  MAJKA:

  (razmišl­ja, pa odus­tane)

  Niš­ta! Po zan­i­man­ju sam ništa.

  DOKTOR:
  Bra­vo!!! Time se bavite kad budete lepi, a sada nađite pravi posao. Novine su pune svakakvih oglasa.

  Baca novine na nju i izbacu­je je iz kance­lar­i­je dok ona ćopa. Dok­tor opet odlazi do ogledala i nas­tavl­ja da mas­tur­bira, mno­go mu je dobro. Klekne, počne da hiper­ven­tili­ra. Pre nego što završi, čuje Dejvove korake. Uspravi se, zam­lati se. Pokuša­va da zakopča šlic. Uštine se. Sruši se na pod. 

   

  ZATAMNJENJE.

   

  Mrak dok Dejv ulazi u kancelariju.

   

  ODTAMNJENJE

   

  Dejv ulazi u Dok­tore­vu kance­lar­i­ju, nalazi ga onesvešćenog kako leži sa otkopčan­im šlicem i spušten­im pantalonama. 

  DEJV:

  (usplahireno)
  Doktore?!

  Pogle­da ga. Vadi lampicu iz džepa i upe­ru­je je u Dok­torove zenice. Podiže ga.

  DEJV:
  Doktore?!

  Dok­tor je i dal­je pri slaboj svesti. Dejv odlazi do nje­gov­og sto­la, nalazi ampulicu, čita natpis.

  DEJV:
  Delysid? (začuđeno) LSD! Ovo više ne pos­to­ji u pro­da­ji, ne legal­no, ne kao lek.

  Pri­lazi Dok­toru. Podiže ga.

  DEJV:

  Dok­tore, pozlilo Vam je…

   

  Navlači mu pantalone.

  DOKTOR:

  (nas­me­je se)
  Gospode bože izgledaš kao veli­ka tegla sen­fa, ne kao buba!

   

  Uplaši se od Dej­va, pokuša­va da se ruka­ma pomeri unazad. Dejv vadi bočicu sa table­ta­ma iz džepa svog dok­torskog mantila.

  DEJV:
  Popi­jte ovo, biće Vam bolje…

  DOKTOR:

  Popjite Vi, meni je dobro.

  DEJV:
  Guta­jte, guta­jte. To su lekovi za smirenje.

   

  Dejv vadi lekove za smiren­je i trpa mu usta… Dok­tor ga gle­da, ne ski­da ogro­man osmeh sa lica. Oti­ma se. Dejv mu gura tablete u usta. Dok­tor se sme­je, i dal­je se oti­ma, plju­je tablete. Dejv ima prob­leme da ga obuzda.

  DEJV:
  Množite sa dva.

  DOKTOR:

  (razvlači, sa glupim osme­hom na licu i poluzatvoren­im oči­ma)
  Četiri, osam, šesnest, trideset dva, šezde­set četiri…dvadeset…dva…

  Dok­tor opet počin­je da se smeje.

  DEJV:

  Polako. Podićiću Vas, odneću Vas do Vašeg stola.

  Dok­tor pada. Dejv ga hva­ta za ruke i vuče ga do nje­gov­og stola.

  DEJV:
  To je opas­na dro­ga. (zbun­jeno) Iii… Koliko je ovo staro?

  DOKTOR:
  (sme­je se)
  Stare zal­i­he CIA‑e.

  DEJV:

  (začuđeno)
  Šta pričate?

  DOKTOR:

  Našao sam u bol­ni­ci, još uvek je sveže. Nije dis­a­lo od šezdesetih.

   

  Dejv ga podiže i stavl­ja ga u stolicu.

  DOKTOR:

  Jel sam ti pričao da je ova zgra­da ex-lud­ni­ca… Ja sam prome­nio fir­mu i glavnu delat­nost ali oni su nas­tavili da dolaze. (sme­je se)

  DEJV:
  To je jako opas­no… Jedan loš trip i možete da zara­dite ozbiljne psi­hoze. Srce Vam je slabo. Zato ste se onesvestili…

  DOKTOR:

  (odjed­nom se razbesni)

  Ma nemoj? Ti ćeš meni da pričaš kak­vo je moje srce i šta mogu da mi naprave psi­hoze. Ja sam neki dok­tor! Svi veli­ki umovi su bili na droga­ma. Mis­lite da sam ja ovakav prirod­no? Kupiću dru­go srce ako mi bude tre­ba­lo, neko mla­do, fino, veliko, dobro i zdra­vo. Uostalom, šta će meni srce!!! Mozak, mozak je pumpa, žila mog celokupnog bića. Srce je toliko pre­vaz­iđen organ da je pre­vaz­iđeno o tome i gov­oriti…(ozbil­jan)Vi imate srce?

  DEJV:

  (začuđeno)
  Molim?
  DOKTOR:

  (i dal­je ozbiljno)
  Da li imate srce?

  DEJV:
  Mislite? 

  Dok­tor mu otkopča­va košulju i grebe po lev­oj strani tor­zoa. Pril­ično je usporen.

  DOKTOR:
  Imate li Vi srce?
  DEJV:
  Kako to mis­lite da li imam srce?
  DOKTOR:
  Organ, organ… Da li ste se rodili sa njim? Šta pumpa Vašu krv, Dejve?

  DEJV:

  Dok­tore, Vi ste ugledan… i Vi ste…

  Dejv nameš­ta razu­larenog Dok­to­ra u stolicu. Dok­tor ga odgurne.

  DOKTOR:

  (besno)
  Ko si ti da stičeš loše mišl­jen­je o meni? Mož­da imaš srce, ali nemaš srca, nemaš hrabrost!!!

   

  Dok­tor pada sa sto­lice na pod. Pridrža­va se ruka­ma. Usta­je. Seda u stolicu i gle­da ga. 

  DOKTOR:

  (smireno i podsmešlji­vo)
  Vi ste veli­ki naučnik ali patite od nedostat­ka prak­tične inteligen­ci­je. Tužno. Viđao sam i rani­je takve sluča­jeve. (tužno) Vi ste imbecil.

  Dejv odlazi do frižidera koji je i dal­je otvoren. Krene da ga zatvori. Sag­in­je se i gle­da šta je unutra. Nalazi epru­vete i teglice.

   

  DEJV:
  Šta je ovo? Zar sve ne sto­ji na dru­gom spratu na kome je i ban­ka donatora?
  DOKTOR:
  (sme­je se)
  Da, ali to su pri­vatne zalihe.

  DEJV:
  Kakve pri­vatne zal­i­he i zaš­to niš­ta nije obeleženo?

  Dok­tor počin­je da se sme­je pa počin­je da plače.

  DOKTOR:
  (plače)

  Imao sam najbolju nameru. Najbolju nameru. Eto, ubij me ako hoćeš.

  DEJV:
  (zbun­jeno)

  Ne razumem.

  Dok­tor usta­je sa sto­lice, polako pri­lazi Dejvu. Teško stoji.

  DOKTOR:
  (opet sa osme­hom na licu)

  Nema mod­ela, nema niče­ga… Ne nudim niš­ta… Nar­avno, sve sam to imao u planu… I to tre­ba da se ost­vari, ali cene… zahte­vi… Ovde će najbol­je biti da nikome niš­ta ne pominjemo.

  Pa šta ako se deca rode sa nekom genet­skom nesavršenošću, lečiće­mo, krpićemo…

  DEJV:
  A žene?

  DOKTOR:
  Emi­grantk­in­je sum­n­jivog morala, insi­s­ti­rao sam na tome. Nika­da nas neće pri­jav­i­ti, nema­ju pra­vo glasa, nema­ju papire. Veru­jte mi, Vas sam najviše šti­tio i o Vama sam vodio raču­na. Dla­ka Vam sa glave neće fal­i­ti… Nas­tavite sa poslom… Kao da niš­ta nije bilo… Pod mojim krovom ste bezbed­ni, zauvek.

  Sruši se na Dej­va. Dejv ga vuče i stavl­ja ga da leg­ne na ginekološku stolicu.

  DEJV:

  (besno)

  Razmis­liću o tome.

  Besno izlazi napolje.

   

  DOKTOR:
  (viče za njim)

  Tuži me. Možeš samo da me tužiš.

  III Sce­na

   

   

  Bol­ni­ca. Gospodin i Gospođa ulaze u Dok­torovu kance­lar­i­ju. Dok­tor sedi u svo­joj stoli­ci. Ozbil­jan je. Između njih je Srbin. Drže ga ispod ruku. Obo­je su nas­me­jani i uzbuđeni. Srbin je ozbil­jan. Dok­tor izne­nađeno podiže pogled sa svo­jih papira. 

   

  DOKTOR:

  (sa osme­hom na licu)

  ’Ajte,’ajte!

  Gospodin, Gospođa i Srbin pri­laze Dok­torevom stolu. 

  GOSPODIN:
  Našli smo ga. Evo ga.

  GOSPOĐA:
  Oseti­la sam da je blizu.

  GOSPODIN:
  Našli smo ga tu ispred bolnice.

  GOSPOĐA:
  Oseti­la sam da je naš.

  GOSPODIN:
  Pris­tao je.

  GOSPOĐA:
  Iz prve. Nije se bunio.

  GOSPODIN:
  Uradiće besplat­no… Kaže svi tre­ba da ima­ju decu. Pomoćiće…

  DOKTOR:
  (zbun­jeno)

  Ne razumem vas… Mladić je došao zbog?
  GOSPODIN:

  (oduševl­jeno)

  On je otac. On će biti dona­tor… Brzo, dajte mu opre­mu… On je savršen…

  DOKTOR:
  A šta je bilo sa mojim mod­e­lom? Mi imamo ugov­or! Ne možete uzeti neko­ga sa ulice da bude otac vašem dete­tu… Ne ide to tako… Dogov­or je bio play­boy od 20 000 dolara.

  GOSPOĐA:

  Ali dečko je divan, rasan, prelep. Ove tužne oči su istovre­meno nežne i inteligentne. Hoće­mo nje­ga! Doveli smo ga zbog toga!

  DOKTOR:
  (reži, priča kroz zube)

  Razmis­lite.

  GOSPOĐA:

  (odlučno)
  Razmis­lila sam.
  DOKTOR:
  Moraćete to da ura­dite na nekom dru­gom mes­tu… Ja sa svo­jim mod­e­li­ma imam peto­godišn­ji ugov­or… Oni dolaze ovde jed­nom mesečno… i ostavl­ja­ju svoje…

  GOSPOĐA:

  (preteći)
  Mož­da bih ja to mogla da uradim i prirod­no. Bez Vaše pomoći. Kako biste se onda osećali?

  DOKTOR:
  To je Vaše pra­vo… Mada, u Vašim god­i­na­ma to ne bi bilo lako moguće… Tre­ba­lo bi pro­bati više puta… (gle­da u Gospo­d­i­na) I opet, i opet, i opet… Ne znam da li bi se Vaš muž složio sa tim.

  GOSPODIN:
  Zabo­ga, uradiće­mo to ovde… Dajte čoveku čašicu  pa da završimo…

  Dok­tor se nasmeje.

  DOKTOR:
  U redu. Uvek sam izlazio u sus­ret vašim žel­ja­ma pa ću i ovaj put… Ovu­da, molim vas…

  GOSPOĐA:
  Ovo je tako uzbudlji­vo… Sada će mu sig­urno dati i neke časopise…

  Dok­tor usta­je od sto­la i pri­lazi zastorima.

  DOKTOR:

  Nema časopisa!

  Ski­da zas­tor i pokazu­je na ogledalo.

   

  DOKTOR:
  Evo izvo­lite… Stan­ite ovde…

  Srbin stane.

  DOKTOR:
  Nemo­jte se stide­ti zbog nas… Zato smo svi ovde… Veru­jem da njih dvo­je žele da gleda­ju zače­tak svog deteta…

  Prekrsti ruke i gle­da zbun­jenog Srbina okrenu­tog ka ogledalu, leđi­ma publici.

  GOSPOĐA:
  Ja bih to tako volela.

  Srbin sto­ji nepomično. Gle­da se u ogledalo. 

  DOKTOR:
  (Srbinu)

  Svi čekamo… Mož­da biste hteli neku muziku? Mož­da hoćete da Vas zabavl­jamo, da Vam peva­mo, igramo, ski­damo se, ljubimo…

   

  Srbin i dal­je nepomično stoji. 

  DOKTOR:
  ’Ajte, ’ajte, izvolite…

  GOSPODIN:

  Mož­da bi stvarno tre­ba­lo da iza­đe­mo… Nije prijatno…

  Dok­tor uzi­ma flo­mas­ter iz gorn­jeg džepa dok­torskog man­ti­la i pruža ga Srbinu.

  DOKTOR:
  (Srbinu)

  Ne zab­o­ravite da napišete svo­je ime na tegli­ci. Ne bis­mo želeli da dođe do neke zabune. U redu? Idemo.

   

  Oni izlaze napol­je. Srbin počin­je da mas­tur­bira. Muzi­ka iz off‑a je glas­ni­ja. On se okreće, pri­lazi frižideru i razbi­ja ga. Vadi teglice sa jajašci­ma. Dejv ulazi unutra, nosi kofer u ruci. Srbin ga udari pes­ni­com u glavu. Dejv pada dole.

   

  ZATAMNJENJE — ODTAMNJENJE

  IV Sce­na

  Dejv se podiže sa poda, krv mu curi iz raspuk­le usne, u Kance­lar­i­ju ulazi Dok­tor. Vidi uništen frižider i Dej­va kako sto­ji pored. Dejv je u civilu, krv kaplje, Dok­tor besni.

   

  DOKTOR:
  Šta je ovo? Šta si to uradio!?

  DEJV:

  (smireno)
  Apso­lut­no ništa.

  Briše rukavom krv sa lica. Dok­tor začuđeno gle­da u krv pre nego što opet progovori.

  DOKTOR:

  (besno)

  Kako niš­ta? Idiote? Znaš li ti koliko to vredi?

  DEJV:

  Kad pomis­lim koliko ste porod­i­ca pre­var­ili. Svi oni sada ima­ju Vašu decu. Vašu! Vi ste mon­strum (smiri se, udahne vaz­duh) Došao sam da Vam kažem da odlazim.

   

  Dok­tor mu uzi­ma kofer iz ruke i vodi ga da sedne.

  DOKTOR:

  (umiru­juće, razložno)

  Nisam se ja tako emo­tivno vezi­vao za celu stvar… To su posled­nji vapa­ji pre­ostale humanos­ti u mom telu… Ustalom nisu to samo moja deca… Da li znate koliko sam jad­ni­ca raz­valio da im uzmem jajne ćeli­je?… U tom frižderu su bile porodice… Čita­va jed­na naci­ja… A vi ste to uništili. Zaš­to? Hranio sam Vas sve ove godine, a Vi ste me ujeli. Za srce ste me ujeli. Neza­h­val­niče jedan. Isko­ris­tili ste mom­e­nat moje sla­bosti da izvučete sve iz mene.

  DEJV:
  (besno)

  Mom­e­nat slabosti?

  Dok­tor sku­pl­ja ostatke stak­la po podu rukama. 

  DOKTOR:
  I šta je od toga osta­lo? Niš­ta… Sve moje investicije.

  DEJV:
  Investicije?
  DOKTOR:
  Inve­sti­rao sam sebe u sve ovo, i duhovno, i fiz­ič­ki. Imao sam pov­eren­ja u Vas… Prime­tio sam da niste mno­go pamet­ni ali ste pošteni, volite da radite.

  Dok­tor pre­vrće stak­liće po ruka­ma. Dejv ustaje.

  DEJV:
  Sada idem… Budite sig­urni da ću sve ovo pri­jav­i­ti… Bolesni antihipokrato.

  DOKTOR:

  (ner­vozno)
  Svi veli­ki naučni­ci ne poz­na­ju tu etiku… Tre­bala su mi rešen­ja… Vi to ne biste shvatili…

  Pravio sam mon­strume, ali samo da bi od njih postali bolji lju­di. Priz­na­jem, bio sam motivisan ličn­im uspe­hom. Nisam imao savesti za druge jer je oni nisu imali pre­ma sebi, inače ne bi dolazili ovde. Ja sam im svi­ma više pomo­gao nego odmogao.

  Dejv se okreće i izlazi.

  DOKTOR:
  (viče za njim)

  Nisam ja neki pri­učeni Mengele!!!

  Dok­tor seda za sto. Nervi­ra se. Trl­ja ruka­ma čelo. Stiska interkom.

  DOKTOR:
  Dejv, molim Vas, dođite u moju kancelariju.

   

  Dejv ulazi besno.

  DEJV:
  Još neš­to? Rekao sam Vam da odlazim.

  DOKTOR:

  Gde? Na onaj svet? 

  Dok­tor puca u nje­ga. Pogađa ga u stom­ak. Dejv pada. Dok­tor vadi injek­ci­je iz svog sto­la i epru­ve­tu sa nekim lekom. Spre­ma injek­ci­ju. Pri­lazi Dejvu koji se batr­ga na podu. Otkopča mu rukav, zavrće ga. Ubode ga. Dejv presta­je da se batrga.

  DOKTOR:
  (odahne)

  Budala.

  Hva­ta Dej­va za ruke i vuče ga ka izlazu iz kancelarije.

  DOKTOR:

  Na đubrište sa tobom, nes­posob­ni imbe­cilu. Na đubrište!

   

  V Sce­na.

   

   

  Merin stan. Meri sedi na kauču. Gle­da u  Dejvovu sliku. Na sebi ima crnu haljinu. Na sli­ci je doda­ta crve­na lin­i­ja na stom­aku. Ulazi Srbin. U ruka­ma nosi kese pune hrane, povrća, luk viri iz kesa. Meri se okreće. Gle­da ga preko naslona kauča. Mer­ine stvari su zapako­vane u velike kutije.

  MERI:
  Ti si?

   

  Srbin ulazi, kači jaknu na čiviluk. Meri i dal­je gle­da u sliku. On joj pri­lazi i polju­bi je u čelo.

  SRBIN:
  Doneo sam ti hranu i neke časopise.

  MERI:
  Hvala… Stavi u kuhinju.

  SRBIN:

  (gle­da u zapako­vane kuti­je)
  Spako­vala si sko­ro sve?

  MERI:
  Ne mogu da ostanem u ovom stanu… Vreme je da iza­đem napolje.

   

  On odlazi, spuš­ta časopise. Vraća se. Sta­je iznad nje.

  SRBIN:
  Meri, već pet­naest dana gledaš u nje­govu sliku. Nisi se ni presvuk­la od sahrane.

  MERI:
  U pravu si.

  Usta­je, okreće se oko sebe, trl­ja čelo, počin­je da plače. Srbin priđe, zagr­li je.

  MERI:

  Ne mogu da veru­jem kako sam bila glu­pa. Ras­padao se pre­da mnom. Uniš­tavala sam ga…

  Tre­ba­lo je da znam.

  SRBIN:

  Nisi mogla da znaš.

  MERI:
  Jav­ili su mi da su ga našli u bol­ni­ci. Pro­suo je sam sebi mozak… Bio je depre­si­van. Kako nisam znala… Niš­ta nisam primeti­la… Tre­ba­lo je da znam… Guši­la sam ga… Ova glu­pa beba, ona ga je ubila…

  Meri spuš­ta sliku.

  SRBIN:
  Nisi ti kriva.

   

  Meri briše suze.

  MERI:
  I šta ću sada sa njom? (drži se za stom­ak)

  SRBIN:
  Snaćićeš se. Mogu i ja da ti pomognem.

  MERI:
  Pogledaj se, ti ni sebi ne možeš da pomogneš. Ti si moj jedi­ni pri­jatelj sada… Nemam niko­ga, niko­ga… (jeca, grli ga)

  Vodi je za ruku. Seda­ju na kauč. Meri ga zbun­jeno gleda. 

   

  SRBIN:
  Razmišl­jao sam o tome da odem.

  MERI:
  Gde?
  SRBIN:
  Kući… U Srbiju.

  Meri gle­da ispred sebe par trenu­ta­ka, kao da razmišl­ja. Okrene se ka njemu.

  MERI:

  (odlučno)

  Hoću i ja… Hoću i ja da idem… Pove­di me sa sobom. Ovde je sve tako teško. Prov­ela sam sa Dejvom dve godine i vidi šta se dogodi­lo. Nisam ga poz­navala. Hajde­mo u tvo­ju zemlju, tamo je sada divno, sig­urno ima sve­ga. Lju­di su dru­gači­ji. Već sam spako­vana… Ion­ako ne znam gde ću živeti, porodiću se za koji dan… Moramo da kren­emo što pre. Moje dete će biti rođeno tamo, čis­to. Imaće­mo novi poče­tak, i ja i ona i ti. Čuvaće­mo bebu… Biće­mo porod­i­ca… Ti i ja…i …ona… Tamo ću sig­urno moći da izlaz­im iz kuće. Naćiću nove pri­jateljice… Niko neće znati ko sam ja… Upoz­naćeš me sa tvo­jom porod­i­com, sig­urno su svi fini ljudi…

  SRBIN:
  Ako su živi. Nisam dugo…

  MERI:
  Ne lupaj. Znaš da su živi… Imaš svo­ju kuću tamo? 

  Srbin sleg­ne ramenima.

  MERI:
  (ne gle­da ga)

  Nar­avno da imaš. Imaš i majku. Svi ima­ju kuću i majku. Imaću i ja, i moja beba… Samo me pove­di sa sobom.

  Ona stavi nje­govu ruku na svoj stom­ak. On je povuče. Meri ga zbun­jeno gle­da. Opet sedne.

  MERI:

  (his­ter­ično, kroz suze)
  Kako ćeš da brineš o mojoj bebi kad ne smeš ni da je pip­neš. Šta je sa tobom? Šta nije u redu?

  SRBIN:

  Malo se plašim beba… (okreće se oko sebe, gle­da spako­vane stvari) Mis­lilo sam da će stvari biti drugačije…

  MERI:

  (ner­vozno, gle­da u spako­vane kutije)
  Da, živ­ot posta­je sve veće razočarenje.

  SRBIN:
  Stvari će biti dru­gači­je kada dođe­mo u Beograd.

  MERI:

  (sa osme­hom)
  Znači, povešćeš me sa sobom?!

  SRBIN:

  Porodićeš se uskoro…

  MERI:

  Znam.

  SRBIN:
  Nadam se ne u putu.

  MERI:

  Moram da se vidim sa Majkom, pre nego što kren­em, da se poz­drav­im njom.

  SRBIN:
  Važi.

   

  Ona krene da ga polju­bi, on se izmakne, polju­bi je  u čelo…

  MERI:

  (zabrin­u­to)
  Šta je bilo?

  SRBIN:

  (uzne­mireno)

  Niš­ta, idem da se prošetam.

  Meri osta­je sama na kauču. Drži se za stom­ak. Uzdahne. Nas­me­je se.

  VI Sce­na

   

  Bol­ni­ca. Dok­toro­va kance­lar­i­ja. Meri sto­ji pored zatvorenog par­a­vanai i raz­go­vara sa Doktorom.

  DOKTOR:

  (sa osme­hom)
  Dra­go mi je što ste svratili. Vi ste div­na devojka…

  MERI:
  Došla sam da vidim majku… Odlaz­im iz zemlje.

  DOKTOR:
  Odlazite? Dobro je, to je dobro, ova zeml­ja je sve luđa i bolesni­ja. Bežite dok još možete.

  Žao mi je za Dej­va. Ni ja nisam znao da ima prob­lem. Davao sam mu duge odmore zbog vas. Lično sam radio obduk­ci­ju, duša mi se kidala… Takav čovek tako da završi…

  MERI:

  (hlad­no)
  On je bio samo faza.

  DOKTOR:

  Ovo društ­vo sa svakom gen­eraci­jom sve više zastranjuje.

   

  Trenu­tak ćutan­ja. Dok­tor gle­da u Merin stom­ak. Krene rukom ka njemu.

  DOKTOR:
  Bebu ćete zadržati? Ako je potreb­no, mogao bih da joj nađem dobru porod­icu. I Vi biste mogli da putu­jete rasterećeni.

  Meri skloni nje­govu ruku sa svog stom­a­ka. Dok­tor se trgne. Pono­vo se izveš­tačeno nasmeje.

  MERI:

  Sada bih da vidim majku…

  DOKTOR:
  Nar­avno, izvo­lite, izvolite.

  Meri odlazi. Dok­tor sklan­ja zas­tore. Devo­j­ka je opet na ginekološkoj stolici.

   

  DOKTOR:
  Morao sam da te pono­vo pozovem.

  DEVOJKA:
  U redu je…

  DOKTOR:
  Moj asis­tent. Sve je uniš­tio. Imao sam toliko pover­an­ja u nje­ga… Raširi noge.

  Devo­j­ka raširi noge.

  DOKTOR:
  Znaš kako stvar ide, neće biti izne­nađen­ja. Već si navikla…

  DEVOJKA:
  Aha.

  Dok­tor joj stavl­ja taj zas­trašu­jući pri­bor i glavu pod kom­bine­zon. Ona zabacu­je glavu i gle­da u pla­fon (mož­da jaukne par puta).

   

  DOKTOR:

  Vidiš, ja i ti smo u među­vre­menu postali i pri­jatelji. Osećam da na tebe mogu da se oslonim.. Da me slušaš. Tebi pričam stvari koje nikome ne mogu. Svakome je potre­ban pri­jatelj, a pri­jateljst­va se skla­pa­ju na najčud­ni­jim mestima.

  Ulazi Srbin. Devo­j­ka počin­je da vrišti, pada sa sto­lice. Sva je krva­va i nas­tavl­ja da vrišti. On uperi piš­tolj u nju. Ona pokri­va lice ruka­ma i počin­je da plače. Dok­tor se pomera u stranu. Gle­da u cev. Srbin puca, pogađa. Dok­tor padne mrtav.

   

  SRBIN:

  (devo­j­ci)
  Ćuti! Ćuti!

   

  Ona plače i jeca, pada na pod, puzi i izlazi napol­je na kolen­i­ma. Meri utrča­va. Vidi Srbina sa piš­tol­jem izbezuml­jenog i pre­plašenog iznad Dok­torevog tela.

   

  ZATAMNJENJE

   

  VII Sce­na

  ODTAMNJENJE

  Meri je vezana. Porađa se. Vrišti. Srbin sedi na stoli­ci pored nje. Drži piš­tolj u ruci. Usta­je, ner­vozno se šeta po ordi­naci­ji. Ras­tro­jen je. Pored kreve­ta na podu leži mrtav Doktor.

   

  SRBIN:
  Hteo sam da te odve­dem. Stvarno sam hteo… Mis­lio sam o tome sva­ki dan… Ali nisam mogao… Ne bi bila sreć­na tamo… To mesto možes da voliš na pravi način samo ako si se tamo rodio. Mož­da da sam otišao rani­je, ne bi bilo tako…

  Seda, stavl­ja ruke na lice.

  MERI:
  Ona devo­j­ka na stolu… Ko je ona?

  On odmahne glavom.

  MERI:

  Ona je tvo­ja devojka?

  On je pogleda.

  MERI:

  Uzećeš mi bebu?

  Ćuti.

  MERI:
  Zašto?

  SRBIN:

  Zato što je moja.

  MERI:
  O ne, mis­lim da nije, koliko se sećam, nije. Sig­ur­na sam da nije!

  SRBIN:

  Jeste! Jeste! Zato što znam ko si! Znam ko je Dejv… Sve o nje­mu, sve o tebi. Plani­rao sam ovo. Ne ovako… ali, plani­rao sam nešto…

  MERI:
  Plani­rao si ovo?
  SRBIN:

  (šeta ner­vozno)
  Ne ovako, ne ovako. Nije tre­ba­lo da bude ovako.

  Meri kuka.

  SRBIN:
  Ne želiš tu bebu. Meni ona tre­ba. Nisi u stan­ju da brineš o njoj. Ja jesam… Hteo sam da se vra­tim kući, ali ne sa tobom… Hoću da se vra­tim sa njom (pokazu­je rukom u pravcu u kome je otišla Devo­j­ka)… Ili da ostanem… Ona je moja porod­i­ca! Razumeš, samo ona!

  MERI:

  Isko­ris­tio si me za osvetu?
  SRBIN:
  Ne razumeš, niš­ta od ovo­ga ne pos­to­ji. Ova bol­ni­ca, sve je laž! Tvoj dečko je to znao… Zato se ubio. Video sam ga… Znao je… Znam to. Znam zato što te pra­tim, i tebe i sve iz ove jebene bol­nice… mesec­i­ma… Nije se ubio zbog ove bebe… Ubio se zato što nije mogao da izdrži… Znao je šta se ovde deša­va. Ova bol­ni­ca je pakao. Moja devo­j­ka je dolazi­la ovde. Razumeš? Sada više ne može da ima decu… Moram da joj dam ono što sam joj obećao. Moram!

  MERI:
  Svetiš se…

  SRBIN:
  Ne, ali ja zaslužu­jem bol­je. Moja devo­j­ka zaslužu­je bol­je… Nije tre­ba­lo da je pus­tim da ode.

  MERI:
  A ja?
  SRBIN:
  Stvarno si neverovat­na… Samo na sebe mis­liš. Pomis­li jed­nom na druge ljude… Sebični­ja si od svo­je majke.

  MERI:
  Šta ti znas o mojoj majci?
  SRBIN:
  Iste ste… Samo toliko.

  MERI:
  Ja ne mis­lim samo na sebe, ja sam dobra oso­ba, ja mis­lim i na druge…

  SRBIN:
  Na koga?
  MERI:

  (kroz suze, sten­je)
  Mis­lim, ne mogu da se setim… Mis­lila sam… Mis­liću kad sve ovo prođe… Boli me…

  SRBIN:
  Popi jos.

   

  Daje joj čašu sa vodom.

  MERI:
  Neću da pijem. Neću! Šta mi to daješ?

  SRBIN:
  (pomazi je po glavi)
  Običnu vodu.

  MERI:
  Zaš­to je ovako gorko?

  SRBIN:

  Ne bri­ni, ja sam dok­tor, sećaš se? Veruj mi, uzmi i biće ti bolje.

  MERI:
  Da ti verujem?

   

  Iron­ic­no se sme­je. I on se nas­me­je. Meri guta.

  MERI:
  Plašim se.

  SRBIN:

  Ne bri­ni. Biće u redu.

  MERI:
  A beba?
  SRBIN:
  I ona, veruj mi. Samo da je odve­dem odavde.

  Meri počin­je da plače.

   

  ZATAMNJENJE

  Gospodin i Gospođa izlaze na scenu. Prati ih reflektor.Koža im se raspuk­la na delove. Izgleda­ju jezi­vo. On je vodi za ruku.

  GOSPOĐA:
  Dok­tore? Doktore?

  Osvrće se oko sebe.

  GOSPODIN:
  Nema nikoga.

  Idu ka stolu, šapuću, uplašeni su, osvrću se oko sebe.

  GOSPODIN:
  Svet­lo je ugašeno u celoj bol­ni­ci? Šta mis­liš da se dogodilo?

  GOSPOĐA:

  (plačn­im glasom)
  Ne znam.

  Drži se za ranu, kuka , plače.

   

  GOSPODIN:
  (zabrin­u­to)

  Ljubavi, jel te boli?

  GOSPOĐA:

  (i dal­je kroz suze)

  Ne osećam niš­ta, ovo nije moja koža.

  GOSPODIN:

  Ima dovoljno svet­la sa ulice. Pokušaću da nađem nešto.

  Gospodin nalazi dva bela kofer­če­ta sa crven­im krstom za prvu pomoć.

   

  GOSPODIN:
  Probaću da te zašijem.

  GOSPOĐA:

  Zaši sebe, loše ti je.

  Pipa ga po licu. Mazi ga po čelu.

  GOSPODIN:
  Neka, izdržaću.

  Poljube se. On je pomazi po ras­palom licu, gle­da je zaljubljeno. Ona okrene glavu u stranu.

  GOSPOĐA:
  Nemoj da me gledaš, izgledam očajno.

  GOSPODIN:
  Meni si prelepa. Znam kako si izgledala pre.

  Ljube se. Sve ih boli.

  GOSPOĐA:
  Šta ćemo da radi­mo? Ras­padamo se.

  GOSPODIN:
  Zamrzavanje?

  GOSPOĐA:
  Plašim se toga.

  GOSPODIN:

  Bit­no je da smo zajedno.

  GOSPOĐA

  Bilo kako, bilo gde…

  Zagr­le se. 

  VIII Sce­na

  Pali se svet­lo. Meri leži, budi se. Krevet je umrl­jan krvlju. Čuje se Majči­no kukanje.

  MAJKA:

  (sa dušom u nosu)
  Dok­tore, Dok­tore, krvarim!

  Gega se kroz ordi­naci­ju. Na zavo­ji­ma izbi­ja­ju  fleke od krvi, vuče jed­nu nogu, drži se rukom za stomak.

   

  MAJKA:

  Tako me boli.

  Meri počin­je da jeca. Maj­ka se okreće se ka njoj. Meri je gle­da, pruža ruke ka njoj, uplakana. Maj­ka je vidi. Pri­lazi joj, gega se i klati. Meri se pridiže, ski­da joj zavo­je sa lica. Maj­ka je ispod izuši­vana, ima velike rezove i modre i otek­le oči. Izgle­da, zas­trašu­juće, kao nakaza. Meri se malo uplaši, odmakne se. Onda je  zagr­li i počin­je da plače. Maj­ka sače­ka par trenu­ta­ka pre nego što je zagr­li. Dok se one grle i plaču, na scenu se dokotrl­ja­ju deči­ja koli­ca. One se okreću, gleda­ju ih par trenu­ta­ka. Tiši­na. Niko ne pri­lazi kolici­ma. Beba počin­je da plače. Posle par trenu­ta­ka ulazi Devojka.

  DEVOJKA:

  (uplaše­na je, trese se)
  Pus­tio me je da ti vra­tim bebu. Nisam mogla da je uzmem. Tvo­ja je…

  Meri i Maj­ka zbun­jeno gleda­ju u koli­ca pa u Devojku. 

   

  DEVOJKA:

  Pokušaj da shvatiš. Hteo je da mi pok­loni, ali ne vredi.

   

  Devo­j­ka odlazi.

  MERI:

  Čekaj!!!

   

  Devo­j­ka se ukoči. Ne gle­da u njih. 

  MERI:
  Bolesne smo. Tre­ba neko da nas pre­baci u drugu bolnicu.

  ZATAMNJENJE

  IX Sce­na

  Sce­na je praz­na. Na mes­tu gde je u Meri­nom stanu bio kauč, sada je samo bol­nič­ki krevet na kome sedi Meri i ljul­ja koli­ca. Samo svet­lo je iznad nje, a rad­ni­ci rasklan­ja­ju celu scenu u promeni i to je vidlji­vo pub­li­ci. Meri vadi Dejvovu sliku. 

  MERI:

  Izgle­da bi bilo bol­je da si tu. Mož­da smo mogli zajed­no da otputu­je­mo tamo… Ili negde drugde. Nedosta­ješ mi. Bilo bi bol­je da si tu. Vratiću se u školu… Od tvo­jih para… Hvala ti na tome… Naćiću i posao. Izlaz­iću iz kuće svakog dana. Brin­uću o tvo­joj bebi, obećavam.

  Maj­ka izlazi na scenu, ima par novih zavo­ja iz druge bolnice.

  MERI:

  (šapuće)

  Moram da kren­em. Volim te… najviše. (sklan­ja sliku)

  Maj­ka joj pri­lazi i seda pored nje. Pokazu­je Meri na bebu.

  MAJKA:
  Uzmi je.

  MERI:
  Ne smem. Uzmi je ti.

  Maj­ka se saginje.

   

  MAJKA:
  Šta je?
  MERI:
  Devojčica.

  Maj­ka je uzme i da je Meri u ruke. Meri je drži, nas­me­je se.

  MAJKA:
  Kako ćemo da je zovemo?

  MERI:
  Ne znam.

  MAJKA:

  Jel mogu da ostanem malo kod tebe… dok se ne opo­rav­im. Neću ti smetati. Mogu i da pomognem oko bebe.

  Usta­ju, kreću. Meri vraća bebu u koli­ca. Gura koli­ca i pomaže Maj­ci da se kreće.

  MERI:
  I šta, sad smo mi kao porodica?
  MAJKA:
  Ne možeš da biraš.

   

  Meri se nas­me­je. Zamišl­jeno gle­da ispred sebe.

   

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja