Skice iz Španije

Marija Dragnić
Lat­est posts by Mar­i­ja Drag­nić (see all)

  .

  .

  .

  za raz­liku od naših očeva

  .

  koji su pri­je mene sta­jali u redu
  i čekali, kao i ja što čekam,
  zahuk­tali brzi voz,
  pre­voz do utrobe svijeta,
  da se pod nje­ga bace,

  za raz­liku od tebe
  koja ne čekaš ništa
  i uvi­jek rađe biraš
  jahan­je nego točkove,
  špani­ju nego domovinu,
  od sveg svjet­la prvo ono
  koje pada,

  ja uvi­jek zadrhtim
  pred usaglašen­im vrhovima
  krošanja.

  od tog stra­ha strašni­je je
  samo to zapisati,
  i to u pjesmi
  koju ćeš ti čitati
  pri­je naše sledeće
  rene­sansne žurke.

  ali, zato me i lju­biš, zar ne?
  jer se plašim, to i kažem,
  pa te voz­im na mjesecu
  da gledamo sve s visine.

  .

  .

  skice iz španije

  .

  prešao sam prvi prag dana
  i shva­tio da sam u španiji.
  u krčmi,
  već od jutra punoj
  lju­di s ple­menitim ciljevima,
  lju­di na zadatku,
  vezanih prećut­nim dogovorima.

  iz nji­hovih raširenih zenica
  radoz­nali pogle­di pro­bi­jali su
  moju otkopčanu košulju
  nato­pljenu svježom krvlju,
  dok sam spuš­tao ogromnog soma
  na prvi slo­bo­dan sto.

  jedan je tur­ista u papučama
  začuđeno prom­rml­jao kako
  u ovom gradu žive divovi.

  usti­ma sam primicao
  prvu čašicu ruma
  kad mi je u uglu lijevog oka
  neš­to zavrcalo,
  prsnulo
  pop­ut mal­og vatrometa.

  okren­uo sam se.
  bio je to kratak spektakl
  rađan­ja vatre
  sve­den na vrh cigarete
  među prsti­ma gip­kim i tankim,
  goto­vo prozirnim.

  sta­jala je nalakće­na na šank,
  leđi­ma okrenu­tim čaši
  do pola punoj žestine
  bez vode, bez leda.
  u tminu zenice zagazi­la je
  glo­maz­na, blat­n­ja­va čizma
  i u njoj misao na maleno stopalo.
  broj 38, nikako veće,
  i slat­ki nožni prsti.

  njene duge noge
  u uskim pantalonama
  razvlačile su pogled
  kao lastiš.

  iz oka su mi jur­nule vatrene ptice
  uz vijugu izva­jane butine
  pa preko talasa lake košulje
  ka bijelom vratu
  i luku odlučne usne,
  da bi se kon­ačno probile
  iza plavog pramena
  u duboku, bistru tamu.

  duže od neko­liko trenutaka
  moje su žar-ptice
  lovile svjetlu­cave crne ribe
  za njen­im kapcima.

  a onda je neočekivano
  skrenu­la pogled
  ka tipu koji joj je prišao
  i dižući čašu sangrije
  glas­no pred­ložio zdravicu-
  za dug i lijep život!

  usli­jedi­lo je
  kucan­je stak­la o staklo,
  spuš­tan­je nje­gov­og lijevog dlana
  na njen struk,
  ispod kog se izmigoljila
  kao jegulja.

  zgra­bio sam crveni stolnjak
  i uz prasak stakla
  prošao pored nje.
  nisam se okretao.
  koračao sam sporo
  i iščeki­vao bol.
  sti­gao je brzo.

  sa sre­brn­im sječivom
  zariven­im među lopatice
  isko­račio sam na ulicu,
  a onda potrčao da potražim
  prvog raz­jarenog bika.
  nije mi dugo tre­ba­lo da ga nađem-
  ovo je španija.

  mahao sam crven­om tkaninom
  kao zastavom
  pred nje­gov­im očima.
  odmah je odgov­o­rio na provokaciju.
  savršenstvo!
  uzvikn­uo sam,
  trgn­uo nož iz leđa
  i čas­tio suparni­ka brzom smrću.

  izne­na­dio sam sebe,
  s takvom lakoćom ubiti bika,
  za to je potre­ban pose­ban talenat.
  za to je potreb­no pra­vo čudo.
  dari­vao sam ga, kao bla­gi Bog,
  kao zaštit­nik nježnih zvjeri.

  zvjer­st­vo uvi­jek krije
  pre­v­e­liku nježnost,
  pomis­lio sam
  i pomilo­vao još toplu glavu,
  sa koje sam potom odsjekao uši.
  pažlji­vo ih umotao
  u bijelu maramicu,
  i tada opet pomis­lio na nju.

  ona sig­urno nije iz španije.
  mož­da je, kao i ja,
  samo na proputovanju.
  nižući zlatne izgovore,
  jurio sam nazad ka kafani,
  letio, kao anđeo,
  sa krvav­im darom u ruci.

  .

  .

  sukob u stak­lenoj vili

  .

  prešla sam dru­gi prag dana
  i shvati­la da sam na sjeveru,
  u vili, nedaleko od jez­erske luke.
  u kući za odmor, toplom skrovištu,
  goto­vo svom od stakla.

  žuto svjet­lo je prerušavalo
  kristalne lis­tiće skupoc­jenih lustera
  u mnošt­vo zlat­nih luča,
  samoodrživih u vrcanju
  niže oslikanog, visokog svoda.

  sve je tu bilo visoko.
  pla­foni i zidovi
  sa kojih su me posmatrali
  viso­ki ljudi
  sa visoko okačenih portreta.

  viso­ki su bili nog­a­ri dvosjeda
  presvučenih u crveni pliš,
  nasloni udob­nih fotelja,
  nožice čaša za vino
  i boce pune raznobo­jnih likera
  iza stak­lenih vra­ta visok­ih vitrina.

  i svjet­lost je bila visoko,
  i biljur­na ogledala
  u koja se zakucavala,
  pa lomila
  u uporn­im pokuša­ji­ma da prodre
  na drugu stranu
  glatke, hladne površine.

  visoko je bio i prozor
  kroz koji sam netrem­ice gledala
  sjedeći za stočićem ispod sata
  na kom se još pušio miris­ni glog.

  tamo niže, ka jezeru,
  gledala sam tam­nu površinu vode
  kako se sit­no meškolji
  guž­va­jući svjet­lost drugačiju
  od one u velikoj kući.

  bio je to dobro poz­nat sjaj.
  sjaj krljušti crnih riba
  koje isplivavaju
  pod pouz­danom zaštitom
  budnog mjeseca.

  obližn­ja šuma mijen­jala je boju.
  ujed­načenu liniju
  gorn­je granice krošanja
  obi­lazile su sve naj­to­pli­je nijanse.

  sjeti­la sam se sličnog
  saglas­ja vrhova,
  vrho­va tam­nih prstiju
  koji su vješ­to lovili
  rasu­to nebesko srebro
  dok se sla­ma­lo i mlelo
  u zahuk­taloj mašini
  ispre­ple­tanih udova,
  prosi­pa­lo po vlažnoj
  postelji zemlje.

  ali, to je bilo daleko,
  negdje na jugu.
  u nekoj dru­gači­joj šumi
  koju sam napustila
  izne­nađu­juće lako trčeći
  u crn­im sandalama
  sa visokom štiklom,
  kroz žbun­je i mahovinu.

  za sobom sam ostavila
  ruke.
  ruke koje nije ispružio
  dok sam, bez okretanja,
  umi­cala brz­im sijenkama
  ne tražeći putokaze
  ka mjes­tu gdje je kuća.

  jer ja nemam kuću.
  imam ovu raskošnu vilu.
  i viso­ki prozor
  sa kog se pruža pogled
  na čuda.

  a onda se začuo prasak.
  vid­jela sam
  kako pada­ju čaše,
  kako se lako lome
  nji­hove tanke stopice,
  pa stak­le­na vra­ta pred njima.

  veli­ki kot­lovi lustera
  s kojih se pre­li­v­a­lo zlato
  pro­suli su se po podu,
  raz­bili u mrak.

  padala su skupoce­na ogledala,
  rušili se svje­tovi s obje strane
  granice od žive,
  krck­ali u hil­jade staklića.

  tek tada sam shvatila
  da tlo se trese,
  svod ruši,
  a crne ribe povlače
  pred dimom što nadire
  iz šume koja gori.

  iz zagušljive tame
  isko­rači­la je dugono­ga plavuša
  u blat­n­jav­im čizmama.
  prim­i­cala mi se sporo,
  odlučno,
  sa zapal­jenom brad­vom u ruci.

  gov­o­rila je nerazgovjetno
  neš­to što je liči­lo na kratke,
  rit­mične stihove
  o žaru u utro­bi svijeta.

  neko­liko trenutaka
  sta­jala sam kao začarana,
  pa se trgla
  i naglo
  štik­lom raz­bi­la prozor.

  iskoči­la sam i let­jela dugo,
  padala,
  kao anđeo,
  sa velike, velike visine.

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja