Stolistak

Lat­est posts by Suzana Đorđe­vić (see all)

  .

  .    

  .    

                                                            Iz dnevni­ka 2010. g.

  Ona zna da će biti odsutna
  Iz svog svakod­nevnog života,
  Bar na neko­liko dana.
  Otputovaće
  I zaključaće ga dva puta.
  Za sva­ki slučaj.
  Zamoliće susetku
  Da ga zali­va sva­ki dru­gi dan.
  Istis­nuće vaz­duh iz grožđanog srca
  I leteti

  Kao onda u snu.

  .

  ***

  .
  Kraj je maja
  Jabu­ka tek sad cveta
  Ovde

  slo­je­vi naren­danog voća
  pre­liv­eni agdom
  zasu­ti pra­hom i cimetom
  tu bih da kutim
  da sanjam
  da kažem jug
  da mesečarim leti
  gledam
  odbleske na lišću

  Tako je stiglo
  pismo
  sa rukama -
  tako je slovo
  bilo na latici.

  stolis­tak
  ahilea
  popravl­jan­jem lica pravi rane
  ničim potrebne
  kružen­je ide­je i vode
  prirode i sunaca
  stolistak
  voli ne voli
  i piše da čeka
  iako ne čeka
  i šal­je pozdrave
  duvan­jem u vazduh
  stolistak
  kao da je starina
  čas­na i vitka
  koja samo još jedan posao
  ima da obavi iako
  mno­go duša čeka na njega
  da budu napo­jene i site
  stolistak
  a kako ga objasniti
  njim
  citi­rati list po list
  iste snove i
  o snove
  udahnuti
  stolistak
  ja te čekam
  uveče završiš
  sve što se od tebe očekuje
  da stigneš
  stolistak
  izu­ješ cipele
  hodaš na prstima
  ube­diš me da si dobro
  da je umor neprimetan
  stolistak
  ne veru­jem da mogu dalje
  ne sig­urno sama
  sve je to od tih trava
  i mladosti
  koje nika­da više neće biti
  ne onakve
  stolistak
  i ne tre­ba mi takva
  čuvam grozničavo
  ono što neću čuti
  bar ne u pravom obliku iz svo­jih usta
  ne nije ono pomišljeno
  stolistak
  na bre­menite dane
  odgov­oriti dilemom
  ima li moja isti­na pravo
  da bude sakrive­na pred neudostojenima
  istine
  stolistak
  prekrij moje ime
  moju kosu moje vino
  pred neznalicama
  stolistak
  ili stra­dati jer horde
  nas­rću ne umeti
  udah­nu­ti nji­hov način
  i onda viteš­ki krojiti
  ono što ostane od lica
  stolistak
  od istine kose duha i nežnosti
  od sno­va i osnova
  podupreti sebe
  stolistak

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja