Tamne intimnosti

Lat­est posts by Mil­i­ca Milosavl­je­vić (see all)

  .

  .

  .

  Oni što nam vraća­ju veru u život,
  neka nas brzo napuste. Ne mogu nam
  oni dati ono što već imamo.
  Zav­is­nost suža­va naše slo­bode, Arnolde.
  Kao što nas i opre­del­jenost zat­vara u jednu
  kuti­ju, stavl­ja iza jed­nih vrata.
  Samo, neka nas sop­stve­na okrutnost
  ne nači­ni hero­ji­ma, oni­ma koji daleko
  vide, pored svo­jih mrtvih očiju.

  .

  *

  I šta će, uostalom, biti Arnolde ako
  završi­mo u ljubavi? U toplom gibanju
  pepela, u sja­ju tog pepela. Šta će biti
  s nama koji­ma mun­ja tre­ba da bi
  sprži­la reči, da bi nam udahnula
  sig­urnost užasa?

  .

  *

  Nikad tako nisam bila pre­pušte­na drugima
  kao u tvom zagrl­ja­ju, Arnolde. Razbacana
  kao ute­ha po svi­ma. Otvore­na za svaku
  nedovršenost intime. Kakav god bio bol,
  biće više bola, pisao je Česlav Miloš
  Ani Mićinskoj.

  .

  *

  Jaki drugi­ma mogu sve, Arnolde.
  Sebi ne mogu niš­ta. Ras­parčava­ju se
  s rez­er­vom, gov­ore o nekakvoj svetosti.
  Lažno mision­are, stvara­ju svet. Kao da smo
  od onih koji čeka­ju izbavljenje.

  .

  *

  Arnolde, jed­i­na ute­ha koja čoveku ne može biti
  oduze­ta je nemi­novnost. Možeš da isušiš sva
  mora. Da začepiš sve pri­toke. Da zavrneš sve
  slavine, vode će i dal­je da sao­braća­ju. Svako
  od nas može pati­ti neo­bično, ali na kra­ju krajeva
  svi pati­mo isto. Ski­damo svo­ju zastrašenost
  mreža­ma za kupan­je i trl­jamo se, trljamo.
  Šta je jedan poraz u odno­su na onaj koga ćemo
  svi pod­neti. Ptice lep­še pevaju
  na grani, ali šta sad.
  Neke mora­ju i kad im nije
  ni do čega.

  .

  *

  Samo se u kilo­metri­ma može pokazati
  koliko smo blizu i u milimetri­ma koliko smo
  daleko, Arnolde. Pos­ma­traš živ­ot iz daljine
  kao neku tro­sprat­nu kuću iz autobusa.
  Čini ti se kako sve pro­lazi mimo tebe.
  Večno živa vatra koja te prazni.
  A neko baš sada spuš­ta badem
  na čoko­ladne kocke. Nema se vre­me­na za
  vraćan­ja. Još man­je da se ide ispred sebe.

  .

  *

  Na onom mes­tu gde nas
  voda zapljusku­je, Arnolde, još uvek su
  daleko obale. Topli zanosi, opuš­tan­je tela.
  Ali to je niš­ta. Tre­ba nazreti
  sop­stvenu slo­bo­du u tuđim ruka­ma i gledati
  je kako raste. Dok pro­laze brodovi jedan
  za drugim, ne uzbun­ji­vati se. Ne razmišl­jati o
  mogućnos­ti­ma kom­fo­ra i plan­taža­ma banana.
  Pusti­ti vodu da još dugo usaglaša­va naša tela
  i dati joj da po nji­ma talasa.

  .

  *

  Na dobrom sam putu, Arnolde.
  Na putu kojeg nema. Ne ujed­in­ju­jem se,
  ne pro­roku­jem, ne sve­tim se za neuzvraćenost.
  Razmišl­jam o tome da čovek ako ne uspostavi
  home­ostazu, stradaće. Ako ne smiri svo­je strasti,
  stradaće. Ako ne stra­da, uputiće se ka nekom
  sve­tom mes­tu, da se tu okuša.

  .

  *

  Šta može­mo jed­no dru­gom doneti, Arnolde, tek
  jed­nu glad da nas ras­pori? Da nas onesposobi
  da ose­ti­mo sitost. A sve te kad tad ras­pori, čak
  i lagan živ­ot, uobiča­jene rad­nje. Samo neosetnije
  i sa lažnom uverljivošću da je sve pod kontrolom.

  .

  *

  Vreme odmiče i način­je naše svetove
  i polu­lopte, jer mi se najviše bojimo
  da dotaknemo ono što je naše. Zagle­dati se
  u svo­je ruke – mis­lim da je to već početak
  naših gubljen­ja, Arnolde.

  .

  *

  A šta Arnolde, ako smo samo isu­više teatralni
  u svo­joj spon­tanos­ti? Podi­vl­jale maske
  sputane užitkom. Slabine i bedra su nam pod
  pri­tiskom, mora­ju uspostavi­ti nekakav kosmos.
  Svezani s tom potre­bom za posebnošću.
  Samo ono što još nije viđeno. I dok jedno
  dru­gom pokazu­je­mo svo­ja lica, samo se
  razlis­tava­mo u nizu novih maski.

  .

  *

  Gde idu, Arnolde, oni što ljube i na vreme
  odlaze? U kakvu začara­nost, u kakvu to
  fasci­naci­ju ophođen­ja? Čekam te, Arnolde,
  da još jed­nom odg­lu­mi­mo ver­no tu ulogu
  svez­na­jućih ljubavni­ka, sveželećih subjekata.

  .

  *

  Lju­bim, Arnolde, a nije ni vreme ni mesto.
  Strah od Dru­gog se pojača­va u nama i oko nas.
  Lju­di se u sebe sabi­ra­ju da ne nes­tane i ono
  malo što ima­ju. Da im i to taj Dru­gi ne uzme.
  Bojim se, onanisaće­mo nad mrtvom prirodom
  i to će posta­ti mod­el našeg emotivnog
  sporazumevanja.

  .

  *

  Naviknu­ti na odlaske, da li ćemo se navići
  na redovan čas vožn­je, dok maši­novođa razmišlja
  o svo­joj deci po belom sve­tu? Ljuštiš pomorandžu
  u kupeu koji je prazan. Smeš­taš se
  da raz­gledaš pre­dele. Hoćeš li dobro pod­neti to
  puto­van­je kroz zemlju kroz koju samo cvetaju
  tikve, pitam se.
  Arnolde, lit­er­atu­ra nas je načinila
  sasvim dovoljn­i­ma sebi, iako je nužnost
  ono što me plaši.

  .

  *

  U živ­o­tu pos­to­je stvari koje se ne
  mogu prim­i­ti koliko god bilo plod­no tlo
  po kojem gaz­i­mo. Odus­ta­ti od sebe je smešno
  kao i ne odus­ta­ti. Arnolde, zvezde postoje
  da bi se gasile, večno gasile.
  I mi da bis­mo se gasili.
  Večno palili.

  .

  *

  Umor­na sam, Arnolde. Od sve­ga što nas spaja
  i od ono­ga što nas razd­va­ja. Kup­ka se penuša
  u kadi i snage naše puca­ju kao baloni
  od sapunice. Umor­na sam, Arnolde.
  Za još jedan dan sa tobom.

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja