U potrazi za poetikom

Lat­est posts by Emi­na Selimović (see all)

  .

  .

  Šut­n­ja stara deset godina

  .

  Lju­di u metastazi
  raka pankreasa
  stal­no blju­ju na sve strane.

  Tako je onomad
  na moj deseti rođendan,
  otac
  noć pri­je smrti,
  pred punom kućom lju­di koji su došli
  da ga posjete
  izblju­vao cijelu svo­ju utrobu.

  Držala sam ga za ruku
  kao on mene
  pri prvom odlasku
  u školu.

  .

  .

  Sposob­nost

  .

  .….….….….….….…Zil­hadu Ključaninu

  .

  Otkri­la sam koja je moja najveća
  sposobnost,
  tehni­ka u kojoj sam savršena:
  da klikom na tip­ku DELETE
  obrišem tvo­ju grubost
  sebičnost
  starost, ne svaku boru, ali
  svaku tvo­ju manu
  i kreiram te savršen­im za svijet.

  .

  .

  Markez u mojoj ulici

  .

  Kralj Gar­cia u jeku brončanog doba,
  na razrovan­im pločnicima,
  razmi­jeni Riječi,
  s djevo­jči­com koja je imala cvi­jeće u kosi
  i zvala se Ida.

  Riječi su je tre­bale držati,
  pripitomiti,
  približiti.

  Među­tim, Ida potr­ga vijenac nevinosti,
  naoruža se Riječi­ma i
  pos­ta gologla­va žena.

  Kralj Gar­cia, napusti prijesto,
  obuče odi­je­lo ekonomiste,
  i pusti bradu, pop­ut brade koju ima Idin muž,
  i napravi istu frizuru,
  uvjež­ba iste pokrete,
  da vrati cvijeće
  gdje mu je mjesto.

  .

  .

  Karneval

  .

  Ove noći, Dionize,
  pri­maš krčage od žena crvene kose,
  sabi­jaš glavu u nji­hove raz­drl­jene grudi
  ruka­ma kopaš po nji­hovim butinama.
  Priprema­ju ti svetkovinu
  u mirir­su behara i zelenog lišća.
  Spalit će vještice tebi u čast.
  Crve­na vatra ne sagori­je­va crvene kose.
  Zgra­bile su tvo­je tijelo,
  išču­pale srce.
  „Bis­mi­lahi-rah­man-i-rahim“,
  reče jedna.
  Tako se ubi­ja­ju aveti.

  .

  .

  Tijela koja zeml­ja ne prima

  .

  U „knjizi budućih“ koju smo našli iznad
  tvo­je glave,
  u Tus­tarskom selu,
  piše da si mrtav već
  hil­jadu stoti­na godina.

  Pa reci,
  šta onda radiš
  na zemlji
  sa izgle­dom tek usnu­log čovjeka?

  .

  .

  Sav­jes­tan posao

  .

  Svaku večer proučim Jasin
  za posljed­njeg čovjeka
  na zemlji
  jer znam
  posli­je nje­gove smrti
  neće imati ko da mu moli
  za dušu.

  .

  .

  Adaptaci­ja

  .

  Lin­da Seger anal­izira književno pripovijedanje
  u odno­su na doživl­ja­jne mehanizme.
  Ona to čini naoko
  dajući poglavlji­ma naslove
  Zaš­to se živ­ot opire književnosti
  Zaš­to se književnost opire filmu
  i tako dalje…
  Pisala sam joj jučer na e‑mail:
  Kad­god kren­em pisati priču o njemu
  osjećam da ne smi­jem niš­ta ružno
  stavi­ti u nju.
  Rekla je: Da, da, ali moraš vodi­ti raču­na o originalu,
  barem u sklopu djelomičnog uvaža­van­ja povi­jesnog konteksta
  i duha pros­to­ra u koji interveniraš.
  Ne, ne, Linda!
  Tako bih naruši­la toj viz­iji ljepote.
  Ipak, mis­lim da bi bilo lakše kada bi napisala realno,
  rekla je.
  Ne bi!
  Bilo bi grozno tad!
  Lin­da, kada starac pono­vo postane pjesnikom,
  sva­ka se ljubav na kraju
  parki­ra na nebeskom platnu,
  među zvijezdama.
  Odgov­o­ra nije bilo.

  .

  .

  U potrzi za poetikom

  .

  Roman je lab­o­ra­torij za pravl­jen­je priče,
  uz doručak gov­ori Mirko Kovač
  mojoj pri­jatelji­ci Idi.

  Ido, kaže:
  Naglasak je na pravljenju,
  a ne na priči.
  Toliko sam se naprezao da iznađem
  formu
  koja će fab­u­lu učini­ti vidljivom,
  a kada sam unio nas,
  roman je postao uspomena
  na odnos koji je doista postojao.

  Dra­gi Mirko,
  onda,
  mogu li dobiti autogram
  da te spremim poslije
  u Muze­ju prek­inu­tih veza?

  Ido,
  izbor je važan,
  a ne priča,
  pisa­lo je na sal­veti boje breskve.

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja