Završni stih

Lat­est posts by Asmir Kujović (see all)

  .

  .

  Na bicik­lu

  .

  U gradu smorenom od julske vreline
  samo na bicik­lu pir­ka vjetrić;
  ti drvore­di što promiču pored mene,
  taj asfalt što podat­no klizi pod gumama –
  sve je to moje od davnina

  I taj zaljubljeni par na klupi,
  šarov što dahće isplaže­na jezika,
  taj glas sa tonske probe za “Baščarši­jsku noć” –
  sve sam to ja kad sam bio mlad

  Jed­na je stvar leb­d­jeti iznad grada,
  a sasvim dru­ga leb­d­jeti u njemu.

  U grana­ma što lis­ta­ju sunčeve zrake,
  u spleten­im loza­ma uz ograde kuća
  raza­z­na­jem nedokučivu formulu
  nemi­novnos­ti mojih posrnuća

  Točkovi pre­mo­tava­ju min­ule korake.
  I, kad bih sti­gao do počet­ka trake,
  znao bih da je sve premontirano
  da se složi s ovim ljet­nim danom;
  i plakatom, što mi u sus­ret hita:
  “Živ­ot kako ga piše Cedevita”.

  .

  .

  Pariska para­da

  .

  Iz Spomenice hodočašća
  na Rem­boov grob u Šarlvilu

  Dok udišem vaz­duh na uli­ca­ma Monmartra
  Koji je prošao kroz pluća Apo­lin­era i Sartra,
  Povor­ka pijan­i­ca iz Rotonde za mnom kaska:
  U džepu mi klik­er Svemi­ra pri­je Velikog praska!
  S vrha žel­jeznog “A” – Ajfelove kule
  Papir­na­tim avion­i­ma odašil­jem nove Zlatne bule,
  Tri­jum­falne kapi­je izda­ju mi tapi­je na sve mirakule;
  Ovd­je se i čemer i bije­da nose ko plemićke titule!
  Ovd­je sam uz Bodlera u krč­mi otkrio da i spleen
  Može me katka­da zgri­jati bol­je nego rus­ki plin.

  I sve su Par­ižanke junakin­je iz fil­mo­va i romana:
  Drže se svo­jih karak­tera kloni­rane Brižit i Ana.
  Hamura­bi i pis­ar iz Sakare moja su braća azilanti,
  Đokon­da, Ven­era Milos­ka, Sfin­ga, svi ti Rembranti,
  Mike­lanđelov Rob što se oti­ma iz mišićave stijene -
  Udarci­ma i obljupci­ma kle­san je sav kras vaseljene!
  Amonov hram sad je od Luk­so­ra do mjes­ta giljotine
  Gdje Antoane­ta dže­latu izusti: ”Izvi­nite, gospodine”.

  S bil­ježni­com u krilu na klupi pod mostom Sene
  Dama dopisu­je Aznavurove šan­sone nedovršene;
  Poz­dravl­jam Tunižane, Marokance i ostale Maure
  Čije dvorske gospe odgo­jiše De Bor­no­ve trubadure!

  Naša Gospa s mojom bis­tom neće u objek­tiv da stane,
  Infracr­ven­om kamerom usliko bih i kokuzne šejtane!
  U nekom baru svasti­ka na prsi­ma Bude ko galaksija:
  Sva­ki joj krak obav­i­jen kraci­ma što ih sam obavija!
  Tek na pariskoj javi sam Ja-van (u snu sebi Ja-san) -
  U soba­ma Sop­st­va od viš­ka Duši­ka raspojasan!
  Betle­hemske zvi­jezde iskre iz asfaltnog kremena
  Da ne preko­račim rub nebe­sa i poče­tak vremena.

  .

  .

  Gladne godine

  .

  Ugledam jutros vozeći se u tramvaju
  posiv­jelu zgradu u mom starom kraju:
  davne stu­dentske groznice, u tuđim kaputima,
  pod drugim imeni­ma, tu još prebivaju

  Sa iste terase na četvr­tom spratu
  u huci sao­braća­ja pred­veče čuo bih flautu.
  Kroz rupičaste zav­jese iz drugih soba
  pro­ma­trao sam koči­je iz aus­tri­jskog doba.
  Mah­n­uo bih sad mom starom radiju
  s izv­ješćem o napadu Gand­vame na Lauraziju

  Moji eleuzin­s­ki i orfičars­ki preci
  kozaračkim kolom svezani u gen­skoj pletenici
  tu prvi put odaše svo­je svete tajne;
  al inflaci­ja raz­jede te kovan­ice sjajne
  i grbovi nji­ni pri­pada­ju tuđoj istoriji

  Da, plaćao sam i na mostu i na ćupriji.
  Anđeli i Mike­lanđeli priz­vani za pisaćim stolom
  kušali poređen­je Tro­jan­skog kon­ja s Kipom
  slo­bode i koka-kolom.
  Vri­jeme kad se sadi i kad se sabire ljetina,
  al mene je greškom zapao kalen­dar Aboridžina.
  Sličio sam pijanom gro­baru koji za probu
  hrče u tuđem otvorenom grobu.

  Od Jedžudža me dije­lio zid u kupaonici
  okrenut pre­ma zlogukoj Grbavici.
  U zoru na pro­zoru slušao grliči­na jadanja
  što upore­do još tra­je peti dan stvaranja -
  kada od tona riba i plank­tona nas­tade nafta
  (strvine su odu­vi­jek gori­vo Noinih jahta),
  te triput obno­vis­mo prvu god­inu rata
  zbog jednog ispita;
  nakon što izum­ri­ješe dinosauri
  od miše­va skrivenih ispod blata
  razmil­iše se sisari
  sve do današn­jih primata.

  Džib­ril na svemirskom kvant­nom kompjuteru
  pob­jeđu­je i kad gubi od vojske džina,
  koji lis­tom sliče na Milosku od Luvra Veneru
  na koju je nasađe­na gla­va Kaligulina

  Pa osmotri te nam­rštene Galilejce
  što gega­ju se tro­toarom pop­ut mučenika:
  svak je poz­van nam­jesto Tri­naestog Učenika,
  ali večeras je pri­jenos “istori­jske” utakmice,
  pa kon­cert slavne srbi­janske pjevačice,
  a u istom terminu
  ras­plet naj­gledani­je turske sapunice.

  .

  .

  Felic­i­tarni račun 

  .

  Kon­ačno mogu početi da živim
  sada kad si sjela za moj stol.
  Kroz tvo­je oči gleda­ju druge oči
  kao sa pro­zo­ra rodne kuće
  koja je davno srušena

  Sva geometri­ja svi­je­ta počinje
  kad na mjes­tu jednog budu dvoje,
  tako je zapisano u frak­talu snježne pahulje.

  Odležao sam sva svo­ja službovanja
  i kon­ačno mogu početi da živim –
  ovaj put sam navio budilnike.
  Mada, ne znam da li sam spreman,
  tre­ba­lo je da završim druge škole
  da za tebe budem dovoljno stručan

  Marši­rao sam s krdom bizona preko pustih prerija,
  s pingvin­i­ma bdio noći duge po četiri mjeseca,
  zubi­ma ras­trzao gazele u sibirskim stepama,
  na pijesku pustin­je Gobi jeo sni­jeg s kamilama,
  uz Mage­lana za kormilom
  motrio Mage­lanov oblak

  Da najzad
  Da konačno

  za tebe budem dovoljno stručan.

  .

  .

  Kolo­se­um

  .

  Od kamene čip­ke tvo­jih lukova
  ostaše krn­je­ci podignu­tih palčeva.
  Je l’ sam­rt­ni krik il’ pob­jed­nič­ki urlik
  to što tupo odz­van­ja među stupovima?
  Dol­je, na pješčanom oltaru –
  ko će koga prini­jeti na žrtvu?
  Ko će čiju sad prim­i­ti žrtvu?
  Ako je planin­s­ka sti­je­na vajars­ki kalup
  morskog talasa il’ nazubljenog plamena,
  tvoj kamen je iste­san ranije.

  Praz­na je cars­ka loža. Iz nab­o­ra pukotina
  galopi­ra­ju sjene oklo­pljenih ratnika,
  muz­ičara, pehli­vana, pan­tomim­ičara, političara,
  ovd­je je Hani­bal nad­jačao Scipiona
  pogođen vlastitim pro­mašen­im udarcima;
  stazu kojom su marši­rale ponosne legije,
  gdje je Baho­va svešteni­ca doji­la mla­do jare,
  asfalti­rane ces­te oprezno zaobilaze.

  Lavl­je njuške umrl­jane krvlju
  zijev na pus­tim tribinama.

  Tu je Ene­ja s podignu­tim štitom
  u blagom šuš­tan­ju povjetarca
  udisao posljed­nje Dido­nine riječi.

  Čiju glavu nasa­di­ti na kamenu statuu cezara?
  Ko da dirigu­je horskim poklicima?
  Ko će od mreže meridi­jana nano­vo načiniti
  ukrštenicu znanih matem­atičk­ih formula?
  U arenu se ulazi kroz dvi­je kapi­je istodobno

  I pri­je nego se oglase trube
  i zlat­ni orao s bar­ja­ka pokaže pravac vjetru,
  na travi gdje se rob učio hrvačkim zahvatima
  Galate­ja postavl­ja pla­meni obruč Pigmalionu.
  Iz arene se izlazi kroz dvi­je kapi­je istodobno.

  - Samo Suncem ćeš Sunce vidjeti
  i Mitra će na zak­lanom biku dojahati
  Neron Redi­vivus u zlat­nom oklopu –
  kamatara Seneke neposlušni učenik;
  motreći odoz­go vene i nerve puteva
  nepropis­no razgranate –
  s njime se trgu­je žel­ja­ma i strahovima
  s njime se cjen­ka za gri­je­he i dobročinstva

  Pa neka mu bude -
  u ovoj šahovskoj igri nje­go­va su pravila;
  potom­ci onog kog zado­ji vučica
  u porot­ničke toge odjenuti
  sli­jede strogu hijer­arhi­ju čopora.

  Kačketi, šeširi, sunčane naočari, fotoaparati
  i plas­tične bočice s ocv­ježava­jućim pićem
  krstare tuda da pokažu nadmoć
  nad izum­r­lom vrlinom

  Nji­hov je Rim od Rima rimskiji –
  i što je veća grani­ca carska,
  veća je zeml­ja varvarska.

  .

  .

  Vidiko­vac

  .

  Odavde me svečano ispalite iz topa
  U tu panora­mu s raz­gled­nice Šiznilenda,
  Odavde me lan­sir­a­jte iz vaših laptopa
  Da sustignem sop­stve­na krešenda!

  Da ruke osje­tim ko Džib­rilove rukavice!
  Pa da se min­u­log sje­tim kao sveti Pavle
  Mladih dana kad ga zvahu Savle -
  Da drevne kletve obra­tim u zdravice.

  Dušu što je čupana iz mesa
  Ko iz mokre vune grana trnovita,
  U vje­tar da pre­sadim glasom Hermesa

  Nek se rasprsnem u buket vatrometa
  Da se nebe­sa zatre­su od urnebesa!
  Neka me pro­zovu Rem­boo­va kometa.

  .

  .

  Lezbi­jin povratak

  .

  Vidim da te vidim kakvu te vid­jeh nekad.
  Usnim da te usnim: kako pri­laz­im tvo­joj usni,
  Čujem da te čujem, i u tom je ako­r­du nesklad;
  Kušam kome su sad tvo­ji poljup­ci bezukusni.

  Vidim da te vidim kakvu te ne vid­jeh nikad
  I osjećam da osjećam, ili se samo sjećam
  Kako s pre­minulim sje­na­ma tvo­jim vijećam:
  Pod pragom čujnos­ti izv­jetrio je ružin kad.

  Vidim te tek sada kada te ne vidim više:
  U mumi­ju nekad me tvo­ji pogle­di zaviše.
  U naspram­n­im zrcal­i­ma beskra­ji još se dvoje

  Dok se ne ras­para­ju na moje i na tvoje.
  Gospo­darice, gošće­na i podare­na od roba -
  Gledam te kakvu te gledah iz Kat­ulovog groba.

  .

  .

  Završni stih

  .

  Malo se svi­je­ta iskupilo
  na recitalu poez­i­je Maka Dizdara,
  sav je Sto­lac uzbuđen zbog lokalne svadbe

  Dok u parku, pored spomenika,
  slav­na glu­mi­ca gov­ori stihove,
  nailazi motor­i­zo­vana svad­be­na povorka

  Pre­glas­nim sire­na­ma zaglušuje
  stih o Gorči­novoj nepreboli
  i odnosi završe­tak pjesme.

  .

  .

  Po Njut­nu

  .

  Vid­jeh gim­nas­tičarku kako pade s grede
  U okre­tu hti­juć da preskoči sebe.
  Potom, kako, nevesela, grede
  S pogle­dom dičnog viteza iz Tebe

  I dadoh za pra­vo Njut­novome mnijenju
  Da sam Bog i anđeli nose silu teže;
  O tom ćuti pilot pri prvom uzlijetanju,
  Na vrhu alpin­ista dok rub sti­jene steže

  Zna­ju to Sat­urn, Merkur i Venera -
  Da im tre­ba not­ni sis­tem za muziku sfera.
  Jer Mjesec je mjesec – iz Sunčevog ugla

  Pa i vrt­log Mli­ječnog puta, utvara arguska
  Puževe je kućice samo praz­na ljuska.
  Sva­ka tač­ka, i u knjizi – kotu­ra­juća kugla.

  .

  .

  Po Njut­nu

  .

  “Kotu­ra­juća kugla” – pre­ma tek­stu Đor­dana Bruna: “Sad pak, ako sve ove poseb­ne stvari u beskon­ačnome nisu razlučene, nisu različite, nisu vrste, nužno nisu ni broj; dak­le uni­verzum je opet nepokret­no jed­no. Ovo sto­ga, jer obuh­vaća sve, jer ne pod­nosi dva ili više bita­ka i ne dop­uš­ta sa sobom, niti u sebi bilo kakve prom­jene; pre­ma tome on je sve ono, što može biti; u nje­mu (kako neki dan rekoh) nema raz­like između akta i mogućnos­ti. Ako se akt pok­la­pa s mogućnošću, onda je nužno, da se u nje­mu toč­ka, pravac, površi­na i tije­lo među­sob­no ne raz­liku­ju. Jer ovaj pravac je površi­na uto­liko što on, giba­jući se, može posta­ti površi­na; a površi­na se pretvo­rila u tije­lo na taj način, što se ona može pokre­tati i može posta­ti tije­lo. Nužno je sto­ga, da se u neizm­jer­nom toč­ka ne raz­liku­je od tijela, jer ona, giba­jući se, posta­je pravac, pravac površi­na, a površi­na tije­lo; budući je dak­le toč­ka u stan­ju da postane tije­lo, ona se od nje­ga ne raz­liku­je tamo gdje su mogućnost i akt jed­no te isto. (…) Recite mi; što je pravcu različni­je od kru­ga? Što je pravome oprečni­je od svin­u­tog? Ipak, oni se u prin­cipu i u naj­man­jem dijelu (min­i­mi) pok­la­pa­ju; jer – kako je prekras­no zapazio Cusanus, otkri­vač najl­jepših tajni geometri­je – kakvu raz­liku možeš pron­aći između beskon­ačnog kru­ga i ravne lin­i­je? Zar ne opažate, kako se zakrivl­jenost kru­ga, što ovaj više raste, sve više pri­b­liža­va pravoj crti? Sto­ga svakako tre­ba reći i vjerovati, kao što je lin­i­ja to ravni­ja, što je veća, najveća od svi­ju mora biti u superla­tivu ravni­ja od svih ostal­ih; tako da najzad beskon­ačni pravac i beskon­ačni krug posta­ju jed­no te isto. Evo, dak­le, kako se sve ne samo najveće i naj­man­je sli­va­ju u jedan bitak, kako smo rani­je pokaza­li, nego također i u najvećem i u naj­man­jem opreke posta­ju jed­no i ned­ifer­en­ci­ra­no. ” (De la causa, prin­ci­pio e uno, pre­veo Edo Pivčević)

  .

  .

  .

  .….….….….….….….….….….….….…..Izbor sačini­la Dani­jela Jovanović

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja