Čovek u fazi čekanja uzidan u zid

Lat­est posts by Elsa Kor­neti (see all)

  .

  .

  Saoseća­jući s čovečanstvom

  ΙΙ

  Ja sam
  Srećan čovek
  Živim od unosnog upravl­jan­ja instinktom
  I uspešnog bavljenja
  Emo­tivn­im potucanjem.

  Ti si
  Srećan čovek
  Kad plešeš nestaješ
  I onda
  Tvoj san
  Juri
  Svo­ju senku

  On je
  Običan čovek
  Bog mu je dao
  Kom­pjuter kao glavu
  Kance­lar­i­ju kao telo
  Sef kao srce.

  ΙΙΙ

  Ako je neko važan
  Ne puš­taš ga da ode
  Zasadiš ga u saksiju
  Zali­vaš ga
  Iznosiš na svetlo
  Nazi­vaš ga
  Čovekom unutrašn­jih prostora

  Nekad će ga uplju­vati muva
  Nekad će ga prož­vakati kućni ljubimac
  Nekad će ga neko dete očerupati
  Nekad će uvenu­ti od ravnodušnosti

  .

  .

  .

  Svet se stal­no snižava

  Svet se stal­no snižava
  Pada na kolena
  Klan­ja se
  Ljudi­ma osiguračima
  Koji su se udavili u šam­pan­jci­ma vlažnih snova
  I sada se silovi­to katapultiraju
  U stak­len­im ustima
  Pucajući
  Mec­i­ma od pene
  Aro­gan­ci­ju svog nepostojanja
  Života
  U praznoj ljušturi

  .

  .

  Razgnevl­jeni dželat

  Razgnevl­jeni dželat
  noć
  lun­ja na slepo
  obezglavljujući
  dahove dana
  one koji su preostali
  da ne ostavi ni traga
  ni dokaza
  da su postojali

  A ti
  Sakriveni
  Čovek senka
  Krišom gledaš
  Krišom slušaš kroz pukotinu

  s
  pola oko
  pola uva
  pola tela
  pola daha

  Nekad ćeš ustanovi­ti da
  stidljiv bojaživ
  ljubazan diskretan
  sačin­java­ju jednog
  nevidljivog
  čoveka

  .

  .

  Dobri moj pri­jatelju nikad nemoj da zaboraviš

  Dobri moj pri­jatelju nikad nemoj da zaboraviš

  Ban­da čovekolikih
  Uvi­ja se s elegancijom
  aligatora

  I ambi­ci­ja je dužna
  Da nad­maši moral

  Mekani šeširi pečuraka
  U vrt­logu su zajed­no sa crn­im kišobranima
  Čvor je toliko nepredvidiv
  Koliko i jed­na bešum­ni ćeli­js­ki sudar
  I bubašv­a­ba bezbrižno ostavl­ja svo­je tragove
  U još jed­noj slikarskoj šet­nji po tapeti
  Neba onoj iscepanoj s lošim ukusom.

  Čovek u fazi čekan­ja uzi­dan u zid
  Živi dosled­no pod bud­nim pogledom
  sata
  Svake ponoći izleće kroz
  vratanca
  oglaša­va svo­ju dužnost
  kao kukavica
  drvenog glasa

  .

  .

  ,

  Da se zaljubiš

  Da se zaljubiš
  Da proživiš jedan život

  Da se pono­vo zaljubiš
  Da proživiš još jedan život

  I još jedan

  I još jedan

  I još jedan

  Dok ne postaneš
  Nele­gal­ni vlas­nik mnogih života
  I budeš oporezovan
  Zbog svo­je pohlepe.

  .

  .

  .

                                                   Sa grčkog Tama­ra Kostić-Pahnoglu

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja