Dečak

Lat­est posts by Dra­gan Bošković (see all)

  .

  .

  Dečak sam,
  dečak sam bio,
  polu­pan, polu­pan dečak,
  da, to,
  i nisam živeo kako je trebalo,
  Gos­pod me je hvatao sa sladole­dom u ustima,
  i vikao: „Budi dobar, mali! Jasno!“,
  a poš­to sam to uporno ponavlјao,
  u ćošak me je terao,
  odsekao mi prste,
  i na euharis­ti­jskoj trpezi pričes­nike služio njima…

  .

  Gos­pod me je raz­valio, ubio me od daro­va svojih,
  a moja porod­i­ca je bila uplašena
  (otac je išao po sobi sa ruka­ma na leđima),
  a dru­gari su tugo­v­ali, na uli­ci, ispod platana,
  na uglu naše ulice,
  i Smilјa, Peđa, Peki Gumeni,
  i imali smo hard­kor bend,
  Stress, pa Codex of Death,
  i urlao sam:
  .….….….„Kri­ci bola, nemoći,
  .….….…..odjek u pustoši,
  .….….…..tiši­na ubija,
  .….….…..sna­ga odjeka…“,
  i Dule je postao pro­fe­sor u Britaniji,
  i Paja je postao sveštenik, Sirijac,
  i Vuk je otišao od sebe u London,
  i Toši­na maj­ka Mir­jana se molila sazvežđu u svo­joj glavi
  (vriš­ta­la je, lajala na Vlašiće),
  i ja sam molio,
  Bog je režao mojim usti­ma, mojim glasom:
  .….….….……„Ti mali, nevalјali, Gale!“,
  a zatim umilnim:
  .….….….…..„Mir tebi, polu­pano dete Božije!“

  .

  I gri­zla me je savest,
  u ćale­tovom Vart­bur­gu, belom,
  u Nisanu, crnom,
  i bilo mi je zlo od odže­parenih dana,
  gajbi i gajbi jogur­ta, flaša pića, nov­ina iz trafike,
  zbog sladole­da koji sam krao
  gaz­di pro­davnice koji je bankroti­rao zbog žene:
  celu noć nam je, sit­nim lopovima,
  pričao o svo­jim mukama,
  čas­tio nas pivom i nutkao smokijem.
  Niš­ta nisam razumeo, terao sam po svome:
  zlo mi je bilo…

  .

  A taj san­duk sladoleda,
  u kome više nije bilo sladole­da nego zam­rznu­tog povrća,
  obi­jao sam bez prsti­ju toliko puta,
  i davao ga devojčicama,
  koje su onda sa mnom odlazile daleko,
  predaleko od sebe.…

  .

  Išao sam do Venecije,
  Novog Sada,
  išao i do Temišvara,
  spuš­tao se do Atine,
  vozio na auto­dro­mu u Monci,
  i, uz bijele kri­jeste val­o­va, od Pule do Ankone,
  a lјu­di su bili lјu­ti, bili su lјudi,
  upi­rali prstom na mene,
  i ćerka­ma gov­o­rili: „Bež’te od njega!“,
  i: „Tre­ba­lo bi ga obesiti!“,
  a nji­hove majke su me volele,
  kao da su žalile što u živ­o­tu nisu krenule pogrešn­im putem…
  Da, bio sam skrhan,
  Gos­pod me je polupao,
  u gepeku sam imao 350g hašiša,
  vozio 160km/h,
  žalili su me porod­i­ca, prijatelјi.…

  .

  Oni su plakali nada mnom,
  ja nad njima,
  a samo sam se lupao dalјe i dalјe,
  na auto­mo­bil­skim kril­i­ma kao kril­i­ma heruvima,
  o knjige, lјude sam se lupao,
  i samo ubrzavao, sve brže i luđe,
  vriš­tao uz muziku,
  slušao rege, nosio ras­ta kapu,
  a voleli su me i krim­i­nal­ci, i ulјu­dan svet,
  i svešteni­ci i prostitutke
  (Mada svo­ju nika­da nisam imao!),
  ali oni, svi oni, iako nisu mogli bez mene,
  na kra­ju kra­je­va ipak me nisu voleli,
  zvali su me: „Mam­i­na maza!“,
  Gospode, Gospode, Gospode…

  .

  Tog utor­ka, u ponoć,
  pa do srede, u pet izjutra,
  bio sam na alkoholu,
  u adi­das tren­er­ci, nar­avno, kao Marli,
  slušao 7 Seconds,
  i kon­ačno te doz­vao, Gospode:
  Nisam vozio, ne umem da voz­im, nika­da nisam umeo,
  još jed­nom sam se razbio o sebe,
  i postao umet­nost, ruku tvo­jih delo,
  Dečak sa sač­mom u glavi,
  gledao sam tvo­je lice na svom dlanu,
  na dnu sebe, iza zatvorenih pro­zo­ra, na uglu svo­ga srca,
  u meni je bilo 100 stepeni,
  i sve je vriš­ta­lo: 7 Sec­onds, gume, lјu­di, dvo­cev­ka, sve,
  odjeki­vala je pustoš,
  i svi su bili srećni jer stradam,
  zavid­ni jer sam tvo­jih ruku delo.

  .

  Nisam više video ništa,
  zagre­jan preko svake mere
  ubrzavao sam na hard­kor užarenoj trasi za večnost,
  držao flašu, volan, patrlјcima,
  rulao u pla­menu, u ćošku sebe,
  na stolu gledao svo­je prste…

  .

  Tamo sam i ostao, tamo…
  A mož­da sam mogao i da ustanem,
  man­gup­s­ki naručim još jed­no piće,
  da stavim sladoled u usta…
  Ne, nisam to želeo,
  niš­ta nisam želeo,
  tako lepa mrt­va priro­da sam postao,
  moji prsti hrana za pričesnike.

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja