Dove

Lat­est posts by Mati­ja Bijelić (see all)

   

  .

  .

   

  .….Mati­ja Bijelić jedan je od auto­ra Radion­ice fotografi­je. Pred­stavl­jeni radovi se odnose na grad, mesto stanovan­ja, pros­tor u kome se boravi, beleže stan­je i promene. Dal­je imamo pri­b­liža­van­je ka autori­ma samim, nji­hovim sub­jek­tivnos­ti­ma, živ­o­ti­ma, svakod­nevn­im aktivnos­ti­ma. Običn­im, ironičn­im, pomeren­im. Čitan­jem fotografi­ja, raz­gr­tan­jem slo­je­va doku­men­tarnos­ti, sub­jek­tivnos­ti, sub­verzivnos­ti skla­pamo sliku stvarnos­ti, komu­ni­ci­ramo, učimo.

  .….Na ovaj način se odvi­ja Radion­i­ca fotografi­je. Koris­teći i baveći se običn­im, nespek­taku­larn­im  fotografi­ja­ma, radi sa na anal­izi same fotografske slike, a ujed­no izvlačeći mak­si­mum smis­la iz vizuelnog materijala. 

  .….Mati­ja Bijelić  jeste autor koji na nepre­ten­ciozan i vrlo neposredan način reša­va prob­leme čuva­jući svo­ju samosto­jnu i čvrstu ličnu/autorsku poziciju.

  .

  .

                                                                                                                                                                    Srđan Veljović

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja