Everest

Lat­est posts by Dra­go Glamuz­i­na (see all)

  .

  .

  Meč stol­jeća

  .

  Umjesto da napokon posložim svoj život
  ja iz noći u noć gledam mečeve Muhame­da Alija
  i Joea Fra­ziera, i Georgea Fore­m­ana, i Son­ny­ja Listona.
  Pet­naest run­di u New Yorku
  osam run­di u Kinšasi
  četr­naest run­di u Manili.
  Mržn­ja do kra­ja života
  ali uvi­jek jedan uz drugoga
  u svakoj rečenici,
  i sad kad je jedan od njih mrtav,
  Ali i Frazier.
  Udar­ci zbog kojih presta­ju raditi
  svi unutarn­ji organi
  samo su man­ji dio velike živ­otne priče
  koja se u veo­ma nateg­nu­tom luku
  noćas spa­ja s mojom.
  Čudim se kako sam ih pron­ašao nakon tolik­ih godina
  sad kad se i sam borim.
  Taj se dječak usta­jao po noći da bi ih
  gledao, zajed­no s mil­i­ju­ni­ma drugih,
  kako se bore u džungli. Ali i Foreman.
  Imao sam tada 7 god­i­na, i nar­avno da se ničega
  iz te bitke ne sjećam, osim svog oca,
  uzbuđen­ja dok me budi u tri ujutro
  osjeća­ja da smo u neče­mu zajedno,
  nje­gov­ih stis­nu­tih zubi­ju i glave
  koja se njiše lije­vo desno
  u pokuša­ju da izb­jeg­ne krošee
  koji dolijeću sa svih strana.
  I sada je noć, četiri sata,
  i ja gledam ono isto što sam
  i tada gledao.
  Ali, rekao sam već, tada sam vidio neš­to drugo.
  I tada sam bio netko drugi.
  Što je zajed­ničko toj dvojici?
  Prvi i ne zna za dru­gog, ne može ga ni zamisliti,
  a dru­gi se samo nejas­no sjeća prvog.
  Prvi je bio sre­tan što ga je otac poz­vao k sebi
  a dru­gi je vidio oče­vu smrt
  i sad se spre­ma da zada smrt
  jed­nom životu,
  ubi­je jednog od onih koji su mu prethodili.

  .

  .

                                    Sub specie aeternitatis

  .

  U tuđem sam stanu
  ispod tuđih plahti i deka,
  oko mene ostaci neči­jeg života,
  koji nije moj.
  Čitam što piše na papir­iću zal­i­je­pljenom na hladnjaku,
  gledam fotografi­ju na zidu
  mali Japanac,
  ostaci tuđe hrane u smeću
  tuđa kupaonica
  kuti­ji­ca za leće, stara čet­ki­ca za zube
  preko mal­ih ljes­ta­va pre­bačen šal…
  Sutra će se moji pri­jatelji vratiti
  i ja ću, nakon što sam dan­i­ma promatrao
  naplavine nji­ho­va života,
  preći u stan drugih prijatelja
  koji nisu nigdje otputovali
  ali ima­ju sobu viška
  i zovu me svo­jim djetetom
  dok mi priprema­ju večeru.
  Posli­je ležim u krevetu
  i gledam u zid
  u portret oca mog prijatelja,
  koji je umro baš u ovoj postelji
  u kojoj bezus­p­ješno pokušavam zaspati.
  Otvaram knjigu koja sto­ji kraj uzglavlja
  i gledam fotografi­je starog Zagre­ba i ljudi
  koji su već odavno mrtvi
  ali, eto, našli su se u ovoj sobi
  sa mnom
  i ocem mog prijatelja.
  Pomis­lim kako su se sigurno
  i nji­ma događale ovakve stvari u životu
  i kako to više nikome nije važno.
  Zatim pokušavam pronaći
  neš­to umiru­juće u toj činjenici.

  .

  .

    Popodne sa sinom

  .

  Danas sam proveo dan
  Sa sinom
  Kao nekada
  Bili smo na košarci
  Pa u kinu
  Na kra­ju sam ga odvezao kući
  Parki­rao pred zgradu u kojoj sam
  Nekad živio
  Ali on nije izlazio
  Pa smo dugo raz­go­var­ali u automobilu
  Htio sam ga pitati
  Neš­to o tome kako izgleda
  Taj život
  U toj kući
  Sada

  Ali nisam

  .

  .

  .….….….….….……    Ever­est

  .

  niš­ta novo u mojoj sobi
  i dal­je se redovito
  uniš­tavam, noćima
  dan jed­va preživim
  a onda opet, navečer
  dovlačim se do ruba
  spuš­tam roletne kad zajutri
  kao da ću time neš­to promijeniti
  uhva­tim se neče­ga pa ne puštam
  pus­toši me to krn­je zadovoljstvo
  da li se Mal­lo­ry 1924. popeo na vrh
  o tome mis­lim ovih dana
  knjige, internet
  fil­movi, fotografije
  stot­inu sce­nar­i­ja tog posljed­njeg dana
  prvi na Everestu?
  nek se mozak potru­di, koliko god može!

  nje­go­vo tijelo.
  zajed­no s istraži­vači­ma pre­gle­davam nje­gov leš
  pre­gle­davam stvari koje su pron­ašli nakon 75 godina
  pis­mo neke žene koja mu oči­to nije supruga
  sat bez kazaljki
  zaštitne sunčane naočale
  koje su mu našli u džepu
  pa znamo da je bio mrak
  kad je pao.
  zaš­to je sa sobom poveo tog neiskusnog momka
  neki kažu da je pogin­uo zbog ljubavi
  ni prvi ni zadnji
  lijepi se mladić okl­izn­uo i povukao ga u smrt,
  sve to usprkos mnoštvu nježnih pisama
  koje je s Tibeta poslao supruzi
  obećava­jući da će njenu fotografiju
  ostavi­ti na vrhu svijeta
  zaš­to nije odus­tao, zaš­to se nije vratio
  kad je vidio da je prespor
  da je prehladno
  i da nema više kisika?
  zaš­to se on dovo­dio do ruba?
  od čega je bježao?
  tijekom svih tih god­i­na nje­go­vo su tijelo
  isklju­cale ptice
  ušle su u nje­ga kroz zadnjicu
  i izvuk­le mu svu utrobu
  tru­p­lo je pot­puno prazno
  ali leđa su savršeno očuvana
  vide se i mod­rice od konopa
  kao i pis­mo te nepoz­nate žene
  koje je bilo skriveno u unutarn­jem džepu
  i mi sad, nakon tolik­ih desetljeća
  čita­mo te rečenice
  koga je zapra­vo volio
  suprugu, tu drugu ženu
  deč­ka kojeg je poveo u smrt?
  Everest?
  svo­ju djecu?
  sve njih?
  i je li to važno nakon svih ovih godina?
  zamišl­jam kako se spuš­ta kroz mrak
  (mjesec je te noći izišao tek u 1 sat)
  pot­puno iscrpljen
  nakon što se prvi popeo na vrh svijeta
  (jer ja eto vjeru­jem da je bio gore)
  i kako pada
  stoti­na­ma metara klizi niz liticu
  zatim proučavam točku
  na kojoj su ga pronašli
  pokušavam pogodi­ti otkud je pao
  napi­pati rub
  s kojeg je kliznuo
  u moju sobu

  .


  Bacač kame­na

  .

  (ili kako završi­ti pjes­mu nakon 25 godina)

  Kad ostaviš obitelj
  i odeš od kuće,
  tre­baš jed­nom preseliti
  i svu onu hrpu papi­ra koju si godinama
  sla­gao po ladicama,
  za neke bol­je dane
  kad si im obećavao se vratiti.
  Odgađao sam to godinama,
  pre­m­da svjes­tan da više nisu u stolu,
  ni u ormaru, nego negdje na hrpi u potkrovlju,
  a poneš­to mož­da i u smeću.
  Mož­da se netko i iživl­javao na njima.
  Ali evo me sad,
  vir­im u nekog dru­gog sebe
  pre­mećem po ruka­ma tekstove
  o žena­ma koje više ne volim,
  o ljudi­ma koji su u među­vre­menu umrli,
  o vre­menu koje ubi­ja sve čega se dotakne…
  A ostavl­jeni su da ih se završi.
  Čitam tu pjesmu
  o bacaču kamena,
  o tome kako sam se uspeo
  na malu uzvis­inu pokraj kuće
  i gađao kamenjem
  u jedan stari šporet bačen
  ispod ceste.
  Pokušavam doz­vati taj osjećaj,
  vid­jeti tog Bacača
  i kamen kako leti,
  iz onog u
  ovo vrijeme.
  Leti ravno pre­ma meni
  i prisil­ja­va me
  da se
  sklonim.

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja