Govori grad

Lat­est posts by Ana Miloš (see all)

  .

  .

    posle

   

              dete ljul­ja ljuljašku

              vetar pomera krošn­ju itd.

   

              beton ima pre­više lin­i­ja da bi bio teren

              u koše­vi­ma ose prave gnezda

   

              svake prve srede u mesecu

              oblakoder zav­i­ja opasnost

   

              mame otvara­ju kalpake pećnica

              gura­ju glave u pušeća testa

   

              tate spava­ju kao hrpe lišća

              sire­na im sva­ki put nat­era more u snove

  .

  .

    kičma

  .

  diza­l­ice i kra­novi natkrilju­ju grad

  deformisani grud­ni koš oko srca

  zmi­ja s hil­jadu crvenih očiju preprečila je put

  stanovni­ci nisu bilu pod opsadom od 19. veka

  do cen­tra može da se stigne baržama sa šutom

  most je fata­mor­gana brun­dan­ja motora

  vetar cima zas­tavu s oblakodera

  podseća na ner­voznu majku i uplakano dete

  ako bi ispravio leđa

  grad bi krc­n­uo mil­ion puta

  .

  .

    džeparoš

   

              spret­ni prsti kao paukove niti

              lep­ljivi­ji od med­veđe šape pune meda

   

              ljud­s­ki flu­id sav u sivom neprimetan

              slana reka pro­tiče kanalizacijom

   

              per­ifer­ni vid uvek vara

              ne to nije bio on

   

              ulazi u pre­voz kad iz nje­ga izlazi kontrola

              voli gužvu jer ona nema lica

   .

    grad 

   .

  olupine su nepoverljivi putokazi

  stežu i peku kao prsten od hroma

  pitaj nekog za smer i kažiprst će uvek pokaza­ti istok

  fata­mor­gana od lju­di koji pocup­ku­ju u kolu

  ima četiri izlaza ali samo jedan pravi

  prepoznaćes ga tako što se nikad nećeš vratiti

  .

  .

  .

  .….….….….….….….….….….….….….….….….….….….……(izbor iz neob­javl­jene zbirke)

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja