Grafit

Lat­est posts by Branko Čegec (see all)

  .

  .

  .

  Grafit

  Još jedan dan koje­mu nedosta­je sunce.
  Osmi­jeh na licu uljepša­va ulicu!
  kaže mini­jaturni grafit na rampi ispred banke.
  Lica oko mene, ran­je­na i otvorena,
  dru­ga skrive­na u slo­je­vi­ma kozmetike:
  osmi­jeh se smrzn­uo u grimasu.
  Grč na licu vre­mešne žene na štakama
  koja preskače ogradu i krade višnje,
  sočne i krvave, cijede se po prstima.
  Bodri je mla­da žena iz sus­jednog dvorišta:
  –Uzmi još koju, tako su lijepe, nitko te ne vidi!
  Silaz­im stuba­ma u uli­ci Hal­i­da Nazečića,
  sko­jev­ca i aten­ta­to­ra na Mak­sa Luburića:
  višn­je su crvene, ruže su rumene,
  prom­jenu dočeku­jem u Kranjčevićevoj.
  Podižem ram­pu: ulazi sunce i
  raskošan osmi­jeh s njim.
  To više ni smrt ne rastavi.
  .

  Sajra

  Meni se svi­jet vrti oko mene – kaže Sajra,
  fleet meneđer­i­ca u Mercedesu
  i kuša bio­d­i­namičko vino
  vinar­i­je Brkić
  u Čitluku.
  Njezi­ni isto proizvode vino
  u Sarajevu,
  zove se Inat jer je nastalo
  u inat Sarajlijama
  koji su se bru­tal­no cerekali
  iza leđa njez­i­na oca: Čuj,
  vino u Sarajevu…
  Sajra zado­voljno vrti glavom i
  puck­e­ta jezikom
  dok se bio­d­i­namičko vino
  razli­ježe usnom šupljinom
  i mehko draži nepce:
  kao da je pravl­jeno za mene. – kaže
  samodopadno,
  pa se fotograf­skim aparatom
  unese u čašu ne bi li dokumentirala
  svo­je zadovoljstvo
  i plasir­ala ga u vječnost na Instagramu.

  .

                                      Mirza

  Žena mi, kaže mi žena:
  Mi raleme, u gasi svi jeću, u gasi je, majke ti!
  Smeta me trep tan­je dok gledam se riju.
  Opet neki par­ti zani, rat na
  Golom o toku.
  Ne mogu sa svi jećom, ne mogu ni bez.
  Jače je to od mene.
  Bila je i tur ska ser­i­ja, Su lejman,
  To mi je bilo lakše,
  jer bio je velik, o svajač,
  bio je.
  Takvih više nema.
  Bilo je hrab rih i ve likih.
  Nijedan Su ljo, ni jedan
  veli čanstveni.
  Idem u gasiti svi jeću,
  Nek bude mrak, nek bude Miha lić.
  Sa bina ima mač­je oči,
  a mis­li da ja to
  Ne ra zumijem.

  .

                                      U boje, u boje

  Jebem ti, grafit ti jebem, Hajro, crni Hajrudine!
  zau­rla otac na sina u dvoriš­tu obiteljske kuće
  vraća­jući se iz treće smjene baš kada
  je bal­avur­di­ja bljes­nu­la sprayevima
  i nev­inu bjelinu poslala
  u vječ­na lovišta.

  Otac je preskočio ogradu i zaju­rio se
  pre­ma skupi­ni obješenjaka
  koja je revolver­aškim refleksom
  isukala svo­je oružje
  i umornog šljak­era zaledi­la bojom
  u dvoriš­tu vlastite kuće.

  Eno ga gdje i sada sto­ji kao reklama
  vre­menu u kojem je miješan­je boja
  bilo društveno pri­h­vatljiv eksces.

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja