Grube spekulacije

Lat­est posts by Jele­na Marinkov (see all)

  .

  .

  Na imag­i­narnom Balkanu

  .

  Na imag­i­narnom Balka­nu lju­di ima­ju zube

  Leče se od kar­ci­no­ma dojke i debe­l­og cre­va na vreme

  Brkove ne puš­ta­ju muškar­ci koji­ma ne stoje

  Svi se pozdravljaju

  Nema kerećih gov­ana po avlijama

  Komši­je gleda­ju svo­ja posla

  Rod­bi­na se među­sob­no pomaže

  S vre­me­na na vreme neko ti krne žvaku,

  a da ti ne pre­nese neku pol­nu bolest

  .

  .

  Bog me pogledao

  .

  Dugo sedeći u čekaoni­ca­ma, u sumagli­ci rezul­ta­ta, dugo očeki­vanih a naglo pristiglih

  Počin­jem da plu­tam kao bova

  Lahor usta­jal­ih sveži­na i melodi­je sluča­jnos­ti nauče te kako izbeći strah, udruži­ti se s mirolju­bivim stradan­jem sop­stvenih misli

  Jed­nu smo morali da ispus­ti­mo i potopi­mo za njeno dobro

  Isu­više čvrsto se držala života

  Koliko sam ćela­va i koliko mi dnev­na koža ble­do leži zau­vek odbače­na, a zamišl­jeni broj na zglavku zapra­vo je datum moje smrti

  U toj meri u stopu pra­tim opstanak

  I da nemam svo­ju priču, imam svo­ju bolest

  .

  Cepid­la­ka

  .

  Živ­ot je nepravedan,

  pa zaš­to se uopšte time i baviti

  Zaš­to jed­nos­tavno ne sačekati

  da magla dođe po svo­je (a hoće)

  i svo­je da u njoj nestane

  pop­ut uši­ju ban­doglavog kopitara

  .

  Gledala sam kako odnosiš pedale

  ili su ped­ale odnele tebe

  Pre­vozno sred­st­vo nije teško pomešati s vozačem

  Prožeti smo laho­ras­tim žilicama

  Pokušava­mo da pevamo

  Kruni­mo se sve dok ne postanemo

  mleko u prahu,

  mater­i­jal za đubrovnik

  Reči­ma pokušava­mo da budemo,

  tek tako,

  da nam ne bi bilo dosadno

  .

  Oboleli organi hirovi­tih stabala

  biva­ju amputirani

  zaža­gren­im naoštren­im nožem kasapina

  Sive kapul­jače

  pada­ju u pošuml­jeni jarak

  kao pado­bran­ci,

  da bi se podozri­vo odmeravale

  i zaviri­vale u tuđ prtljag

  kao usput­ni prolaznici,

  stran­ci

  Krenu­la sam u potragu za

  lju­bičas­tim vena­ma što iskoče na vratu osuđenika

  pa se zaglave negde na niči­joj zemlji

  Gledala sam kako same sebi odrublju­ju glave, kako se škakl­ja­ju i pare

  Na kra­ju sam se našla ispred

  novog kios­ka u kome se peku tortilje,

  aktuel­na brza hrana

  Umazana i uplakana,

  dok mi se niz bradu sli­vao organ­s­ki ukus pada,

  kao kad se kečap pre­li­va preko meseca

  .

  .

  Ružice

  .

  I zaš­to mi se vraćaš

  Zaš­to mi na prag dolaziš

  s tim crven­im ruži­ca­ma u kra­je­vi­ma usana

  s tim lju­bičas­tim šlji­va­ma na vratu

  s tim plav­im podlivi­ma po kapcima

  s tom zelenom sluzi na penisu

  Kako da protumačim

  posle sve­ga

  taj nož u gorn­jem džepu kaputa

  tu zloči­načku nameru u tvo­jim vašima

  to sko­re­lo bla­to na cokulama

  koje šeta­ju same od sebe od ugla do ugla od sobe do sobe,

  uvek zas­ta­jući ispod dovrataka

  Uve­doh te sobu iscr­pljenu plamenovima

  prl­javog onemel­og polupanog

  i pris­tavih mut­nu vodu za kafu

  Napolju sipi kraj rata

  a ja lju­bim rascve­tale rane po tvom telu

  ne bih li sprala

  tragove kurvi i sifilisa

  Šta mi dru­go preostaje

  .

  .

  Pse­to

  .

  Naši živ­oti su grube spekulacije

  Iza svakog ćoš­ka nato­varu­ju na nas džakove zace­men­ti­ranih nesreća

  Žudi­mo za sto­var­iš­ti­ma, mirn­im lukama

  Čeznemo za naglim prom­e­na­ma mišl­jen­ja koje na kanapi­ma za sobom vuku nekakve mlake pristanke

  Ceo mi živ­ot zav­isi od tuđih odobravanja

  Nadam se da će mi ujutru poku­cati na vra­ta, ja ću ih sve rado pusti­ti u sebe iako su me probudili i nisam stigla da popi­jem kafu

  Veli­ki bolovi delu­ju kao sja­jno izve­dene manipulacije

  Zato se ja klonim mal­ih bolo­va, a velike maz­im po mudima

  Zelene munje seva­ju mi u ušima

  Po pesku hodam na ruka­ma unatraške

  Pokazu­ju me po kavez­i­ma sve dok im, uva­ta i repa­ta, ne pobegnem

  Voz celu noć pro­lazi kroz izne­nađenu šumu

  U tunelu, sreć­na kao pas, vrtim repićem

  Šuma kaže:

  Biću sreć­na kao pas što vrti repićem

  Sreć­na kao pas

  I još srećnija

  .

  .

  Sola amore

  .

  Valj­da će se ova peripeti­ja ipak jed­nom završi­ti koferima

  Kako bih to sprem­no dočekala, vežbam se u pakovanju

  Sve dok mi se ne zacr­vene oči, udaram glavom o vra­ta o pro­zor o krov

  Žal­im što nisi došao po mene

  Zajed­nič­ki odlazak u krevet on uzdiže na ravan principa

  Redovno potroši sav konac za zube

  Dobiće kancer onog dana kad me ne bude udario

  A u nekom dalekom gradu zabravl­jenih kapija

  ti i ja smo i dal­je zajedno

  Obo­je uspravni u slomljenosti

  nemerljivog samopoš­to­van­ja koje gaje samo oni koji nema­ju koga da izgube

  .

  .

  Mlad­i­ca monsinjoru

  .

  Sud­ba je prošla ulicom

  i proše­ta­la mog taticu,

  ali zab­o­rav­i­la je da ponese kesu

  i pokupi reči zaostale ispod nje­gove guzice

  Praz­na su sada ta drevna proz­na creva,

  a poet­s­ka pišać­ka je bela

  Zateg­ni kateter, tatice

  .

  Večeras za mon­sin­jo­ra bri­jem svo­je intimne regije

  Kao kuja nudim utešnu parčad mesa

  Raz­da­jem se umesto da se prikupljam

  A i noć padne kad zažmuriš

  .

  Zalud budiš kučku

  Džabe ski­daš kateter

  Svi prsti su na svirali

  I vreme je bilo da izdahne ova afera

  Steg­ni udice i skoči

  Matori moj monsinjore,

  dogore­lim svici­ma i zakržl­jal­im udovima

  pogasi sveće

  Spakuj se u kesu za đubre

  i izbaci smeće

  .

  .

  Komo

  .

  Bože, kako sam volela taj roman

  i kako sam želela da odem tamo

  Komo, Komo ili Trenti­no, ne Rim ili Firenca

  Učili su me da Bog nadzire tamo iza oblaka,

  ali i da ne pok­lan­ja svi­ma odre­da karte za Komo

  Junakin­ja tuđih živ­ota, zali­vala sam ih, prala, pokopala

  Hil­jadu oči­ju na usna­ma, hil­jadu dla­ka po tanjirima

  Nji­ho­va spa­van­ja do kra­ja su u mome snu prebivala

  Ko zna je li Komo još tamo

  Nisam ga videla više ni na papiru,

  pre­polovl­jenom kroz pro­jek­ci­ju smr­ti koju u zablu­di nazi­va­ju senilnošću

  Imam osamde­set tri godine, davno sam to čitala

  Vreme je da odem, više ni za paštete nisam

  Želela bih da veru­jem da je to jeze­ro i dal­je tamo,

  iako ga nikad nisam videla

  Da su u nje­mu svi oni podavljeni

  Mora da je i dal­je divno pre­m­da zagađeno

  Lepo i zvuči Komo Komo Komo Komo Komo

  Kao nepostavl­jeno pitan­je jedne starice

  Neko dru­gi će otići na to jeze­ro i mož­da zapli­vati po odgovoru,

  osim ako ga Ital­i­jani nisu popili kao hlad­no crno vino

  ili pojeli kao vode­nu lazanju

  .

  . 

  Žud­n­ja za svetom

  .

  Želim onoj bilj­ci da ugine,

  da se osuši, da se ne muči više, tako je jad­no žude­ti za svetom

  Zaroblje­na u tom skučenom pros­toru sak­si­je i suve zeml­je, bez zalivanja

  Drukči­je nebo i drukči­je trave obmo­tava­ju se oko mene

  A ona se u smr­ti može posveti­ti predalekim oblicima

  Shvati­ti da je nemost stvarni­ja od gov­o­ra, rušev­ina od građevine, strep­n­ja od svesti

  Pri­lazeći halu­ci­naci­ji od živ­ota, bolela me briga za svet

  Za kaznu me obe­ma noga­ma odse­ca­ju od ono­ga što nisam znala

   

  .

  .

  Dijag­noza

  .

  Put ka obećanom pretvo­rio se u ratovanje

  Dok se porađam, stare pret­nje smrću i skalpeli mil­ja­ma su udal­jeni od života

  Moje me reči štite

  Na opera­cionom stolu pre­o­bražava­ju moju telesnu artikulaciju

  Moje me reči spotiču

  Preživl­ja­van­je se pret­vara u isplažen jezik

  Moje me reči potkazuju

  U iščeki­van­ju posled­njeg luk­suza neustrašivosti

  Tonem u svo­je reči kao u duboku, plavu komu

  .

  .

  ..

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja