Ipak zavijam

Lat­est posts by Sei­da Beganović (see all)

  .

  .

  Do kada će tra­jati svijet

  .

  Do kada će tra­jati svijet?
  Do tada dok nas služi čulo sluha.

  Napolju- debela kiša.
  Nemam svoj omil­jeni dan u nedjelji.
  Nemam ni svo­jih četrde­set dana za bilo šta.
  Kiša ne prestaje.
  Imam samo ovaj nato­pljeni svijet.
  I kiša povrh nje­ga. Iz ničeg. Pada.
  Imam opne unutar uha,
  između pal­ca i kažiprs­ta na ruci.
  I, kao 6,6 odsto žen­ki homini­da na planeti,
  opne imam i između dru­gog i trećeg prs­ta na nozi.
  Pam­tim pluvijal.
  Romoren­je kose na površi­ni jezera,
  pliskan­je goli­cav­ih oblu­ta­ka pod stopal­i­ma u mulju,
  plač laman­ti­na, svađe ptica…
  Pam­tim sve zvuke vode.
  Opna­ma zakržljalim.Osluškujem.
  A mogu da preko­račim ogradu balkona.
  Jedi­no u čemu je,u odno­su na svog mužjaka,
  žen­ka homini­da nenadmašna –
  je pli­van­je u daljinu.
  U tome je nenad­maš­na i u odno­su na sve
  kopnene sisare.
  Mogu da skl­iznem u vodu
  I plivam.
  U daljinu.
  Do kra­ja svijeta.

  .

  .

  Buđen­je

  .

  Opon­aša san. Virka.
  Odlaže usta­jan­je iz postelje.
  I zaš­to bi ustala.

  Doći će. Nepozvan!
  Čekaće ga. Neće doći!
  Ali vra­ta mu neće otvoriti.
  Nikome vra­ta ne otvara.

  Neka ga, neka ćuti i dal­je iza okna.
  Naslikaće okno na vratima.
  Onako isto kao u uglu zida koji vlaži.

  Nam­jestiće stolicu.
  I gledaće prolaznike.
  Biće zamišljena.
  Ni slušalicu neće podizati.
  Ostaviće poruku na sekre­tari­ci. Tišinu.

  Jav­iće se jednom.
  Neće će se javiti.
  Ni ona neće odgovoriti.
  Nikad ne odgo­vara na poruke.

  Neka ga, neka ćuti i dal­je iza okna.
  Onog islikanog. I onog dru­gog koje će islikati.
  U uglu zida koji vlaži.

  Opon­aša san. Virka.
  Odlaže usta­jan­je iz postelje.

  .

  .

  Vjer­nost

  .

  Tješim ogleda­lo.
  Znala sam ovo pri­je njega.
  Sve nje­gove dojave kasne.

  Neut­ješno, tiho poravnava
  amal­gam kojim sam obložena.
  Ispravl­ja na mom odrazu
  nabore tuđih mis­li o meni

  Istra­jno u vjernosti.
  Uporno i živi i misli
  onako kako izgleda.

  Jedi­no ono,
  od svih koje poznajem.

  .

  .

  Opis brodovl­ja

  .

  Opis brodovl­ja.
  Ne brodovi nego brodovlje.
  Lelu­ja­va bezvremenost.
  Uvi­jek sam zavid­jela pjesnicima
  na toj sli­ci svježine što se spre­ma da se otisne.
  O, kako sam im zavid­jela na tom motivu.

  Pa ako se, uz to, doda crveni kafan­s­ki sto i
  bijeli šešir
  u sjeni.
  I usporeni falš nap­je­va rezolu­ci­je pjes­ničke kamere.

  Mis­lila sam da na pisan­je ima­ju pravo
  jedi­no poete u luka­ma Portugala
  ili Aleksandriji.

  Trenu­tak nabi­ran­ja jedara.
  Nedeša­van­je u čis­toj poten­ci­ji, pot­puno postojanje.

  Brodovl­je.

  Arhe­olozi tvrde da se na sti­je­na­ma iznad doline u koj sam rođe­na nalaze mer­merni stubovi za koje su
  neka­da, mno­go davno, vezi­vali lađe.

  Sli­ka brodovlja.

  Iz don­jeg rakur­sa, doduše.

  Nikad neću pri­pa­dati tom sinestetičkom akvarelu.

  Bilo bi iznuđeno.
  Kao i sve narkotičke viz­ije iza­z­vane vremenom.

  .

  .

  Tema

  .

  “Opet pišete ?
  Sinop­sis dramice ?
  O čemu ?
  Opet o logici
  u kojoj se ne ide dal­je od hipoteze ?
  Opet o Prokurstovim sabirn­im centrima ?
  Opet o dija­logu koji je samo sukce­si­ja pitan­ja bez odgovora?
  Opet o omrazi koja zubi­ma se otki­da od vazduha ?
  Na kom jeziku?”

  .

  .

  Pričaj mi

  .

  Lezi pokraj mene!
  Kao nekad.
  Dođi!
  Pričaj mi!
  Pričaj mi samo!

  O Nje­mu, onom Dru­gom, koji Te čeka,
  pod tri­je­mom negdje, cup­ka­jući s noge na nogu,
  iako nije hladno.
  Sa kat­a­l­o­gom bjeli­na i zajed­ničk­ih bivših života
  pod pazuhom.

  Pričaj mi!
  Pričaj mi samo!

  O Nje­mu, Pouzdanom,
  čija Te mudrost učini­la bun­tovnom i britkom.

  O Nje­mu, Predanom,
  čija Te brižnost učini­la podanikom i čuvarem.

  O Nje­mu, Lakom,
  čija Te strast učini­la krotkom do bludnosti.
  Umoran sam.

  Pričaj mi!
  Umoran sam od bliskosti, pov­jeren­ja i strepnji.
  Možda.
  Umoran sam.
  Lezi pokraj mene!
  Kao nekad.
  Umoran sam.
  Ja, Tvoj Jezik.

  .

  .

  Selim se od stana do stana

  .

  Selim se od stana do stana.
  S groz­dom limenih zvončića u ruci.
  Nepov­jerljivi stan­o­davci čude se bro­ju knjiga
  s kojim i pris­tižem, i maši­ni za pran­je suđa.
  Strank­in­ja bez muža, s djecom.
  I niko joj ne dolazi u posjetu.

  U izna­jml­jen­im domovoima bojim uglove zido­va u boju kajsi­je i redam po podu ćupove i lišće. Danju.

  A noću san­jam tuđe snove.
  Bivših stanara.
  Neči­ju jezu, sram, stra­hove i nemoć.

  Posli­je beskra­jnog niza seo­ba i moje kćerke
  posta­ju sve više jurodive.
  Na jedan sramežljiv način,
  kako to dolikuje
  dobro vaspi­tan­im djevojčicama.

  .

  .

  Moja ved­ri­na je moja ambi­cioz­na majka

  .

  Moja ved­ri­na je moja ambi­cioz­na majka.
  Nije­ma je.
  Ne mogu je optužiti
  da me njen glas iri­ti­rao kod buđenja,
  ili da je tokom ovih godina
  bila pred­vidi­va intonaci­ja njenih pridika.
  Ipak se ne plaši od mene
  onako kako se majke, sve više, s vremenom,
  plaše svo­je djece.
  Ja sam rodi­la svo­ju majku.
  I ona je izbrala da bude moje dijete
  i maj­ka i dobra vila pored uzglavlja.
  Moja ved­ri­na- dar i kazna.
  Nikako da se umori od mene, i ni od sebe same.
  Moja ved­ri­na, moja ambi­cioz­na majka.

  .

  .

  Loš dan, kiša

  .

  Loš dan. Kiša.
  Loši dani su stvoreni za donošen­je odluka.
  — Od preda­to­ra iz mora
  čov­jek neka ne pokuša­va da se brani.
  Tre­ba da bude miran i nepomičan -
  gov­o­rio je moj otac.

  Bio je mornar tri godine.
  Puto­vao je svijetom.
  Od Istre do fran­cuske luke Tulon,
  niz Sredozemlje,
  duž afričke obale,
  kroz Suez, u Indi­ju, Kalkutu,
  i nazad u Jadran.

  - S preda­tori­ma s kop­na čov­jek ima šanse –
  pon­avl­jao je.

  Dje­da je bio lovac.
  I jahač, imao je lipicanere.
  I on je puto­vao svi­je­tom. I bio mudar.
  Ja, kćer­ka i unuka, nemam voza­čku licencu.
  Ni za more ni za kopno.
  Imam nji­hovu krv.
  A ne znam da se orijentiram.
  Ako ne pada kiša.

  Na kiši sjed­im nepomič­na i mirna.

  Nije dobro.
  Besko­ris­na mudrost
  I loši dani.
  Dobre sam potrošila.
  I nije važno ako sam plijen.
  Loši dani su dobri.
  I kiša. I odluke.

   

  .

  Zima

  .

  Kad vuk izgu­bi ženku osa­mi se
  i četrde­set dana tugu­je. Zavija.
  Sjećan­ja ima­ju protokol.
  I hijerhiju.
  Ona najbol­ni­ja na kra­ju dolaze.
  I zimi. Zbog toga je i bjelina.
  O, bjelino!
  Sjećan­ja mi nadolaze u parovima.
  Ipak zavijam.

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja