Jedan od nas

Lat­est posts by Alek­san­dar Novaković (see all)

  .

  .

   (dramo­let o sunovratu)

  .

  .

  …To je kao kada bi neko bio zatvoren u pozoriš­tu i prisil­jen, hteo to ili ne, da prati komad i da taj komad bude neprekid­no, hteo to ili ne, pred­met nje­gov­og razmišl­jan­ja i govora.

  Val­ter Benjamin

  .

  .

  LICA:

  ČELNI PRAVIŠIĆ, uvek na lin­i­ji, uvek Srbenda&zadribanda

  MARIOLA VERIĆ, u prin­cipu apolitična

  PRELETAČEVIĆ, uvek preleće, nema veze sa izves­nim Belim, ime nebitno

  LUNE PEROVIĆ, per­janik Druge Srbije

  TANASIJE ZBUN, sirot­in­ja u selu, pro­leter u gradu, ubeđen da je on Pra­va Srbi­ja i nje­na nar­o­d­na mudrost

  MARIJA PRKOSIĆ, kri­tičar­ka sve­ga i svače­ga, rolat sa koko­som i mali­na­ma: bela spol­ja, crve­na iznutra

  .

  .

  1.

  .

  .

  ČELNI:

  Propala je Jugoslavija!

  MARIJA:

  JUGOSLAVIJA PROPALA!? Još pos­to­ji a vi je već sahranjujete.

  MARIOLA:

  Kako, kako? Pa to je užasno!

  ČELNI:

  Propala je Jugoslavija!

  TANASIJE:

  Au, boga ti! Ko je to uradio?

  PRELETAČEVIĆ:

  Ko nas izdade, ko nas prodadeee!?

  LUNE:

  Ovo je ko mafi­jaš­ka sahrana- onaj ko donese najveći venac taj je i ubica!

  ČELNI:
  Ja sahran­ju­jem?! Ne, samo kon­statu­jem čin­jenično stanje.

  TANASIJE:
  A reknider ko nas je izdo?

  ČELNI:
  Kraće bi bilo da kažem ko nije.

  PRELETAČEVIĆ:
  A ti ipak reci, da ne bude zbuna.

  TANASIJE:
  Zbun? Tako se ja prezivam!

  ČELNI:
  Izdadoše nas Hrvati, Slovenci,muslimani, Make­donci, Albanci…

  PRELETAČEVIĆ:
  A da kuku!

  TANASIJE:
  A da lele!

  MARIOLA:
  Joooj!

  ČELNI:

  Ne i braća Crnogorci….

  PRELETAČEVIĆ:
  Moj rođeni braaaat, đe jeeeeee!?

  ČELNI:

  Naša SANU junač­ki pruži podršku Memorandumom.

  MARIJA:
  Šupljim umom.

  ČELNI:

  Izdade nas Savez komu­nista, Jugoslav­i­je, pro­dade nas Stam­boliću Ivane, zaje­ba nas rukovod­st­vo AP  Vojvo­dine Boško Krunić, autono­maš stari i AP Koso­va Azem Vlasi, konac delo krasi, na ravnom Kosovu sleš Fuše Kosoves ravnooo fletleeeeend!

  MARIOLA:
  Jooo…

  ČELNI:
  Ček, ima još! Izdadoše nas i braća nesvrstana, i Rusi leđa okrenuše med­veđa, i Zapad nam zabi nož. I masoni  i Jevre­ji i lam­i­nati i lumi­nati i limu­nati i rozenkro­jceri i lib­er­aldemokrate i soci­jaldemokrate i zeleni i mali zeleni! I Bugari još samo fale da onako, s leđa, kako im je najs­lađe. Da, dru­garice i dru­govi, dame i gospo­do, čeka­ju nas velike poli­tičke bitke. A ni oružane nisu isključene. Mis­lim, ako već ne znamo da radi­mo bar znamo da se bije­mo, jel tako? Hehehehehe!

  TANASIJE:
  Krrrr….

  ČELNI:
  Zaprde nam ti, Tanasije!

              TANASIJE:
  Nisam nego mi krči stom­ak. Kad smo kod toga da te priupitam…

  ČELNI:
  Nema sad pri­upi­ti­van­ja i preispi­ti­van­ja. Vreme je da Srbi­ja postane jed­na jabuka!

  MARIJA:
  Koja će truli­ti ispod jedne šljive.

  ČELNI:
  Ćut tamo!

  LUNE:
  Nije demokrats­ki urlati.

  ČELNI:
  TIŠINA, JEBEM LI VAM MATER! PROŠLO JE VREME DIJALOGA! DOŠLO JE VREME MONOLOGA KOJI ĆE SE GOVORITI ČISTIM SRPSKIM JEZIKOM!

  TANASIJE:
  Bravo!

  PRELETAČEVIĆ:
  Živeo!

  TANASIJE:
  E, kad smo kod čis­tih Srba, ja bi da se mi prvo kur­tal­iše­mo ovih što su upropastili Srbi­ju. Da pro­ter­amo sve preko­drinske Srbe. Pun je Beograd Crnogo­ra­ca i Herce­go­v­a­ca. Pre­pun je Kragu­je­vac onih sa Koso­va. Pogledaj bre rukovodeća mes­ta! Na sve strane neki Ličani i Kor­dunaši. I tako ti Dinar­ci. Nema rđe dok iz Bosne ne dođe! Čel­ni, brate, da ti kažem neš­to ko Srbin Srbinu: Sve što u Srbi­jo živi na više od pet­sto  metara, to je ludo. Udario razređeni vaz­duh u glavu, ja ti kažem.

  ČELNI:
  Čekaj.

  TANASIJE:

  I samo nam kradu poslove jer su umis­lili da su mno­go pamet­ni. Ja bi lepo rešio­prob­lem neza­poslenos­ti tako što bih sve te planinske vra­tio nazad. Zapad Srbi­je da se čisti. Ercove vra­tim u  Herce­gov­inu, ko I Val­jevce. Onda nogom u guz­icu išu­ti­ram Šapčane i Lozničane preko Drine. I eto ti rad­nih mes­ta. Pa onda Vla­he u Rumu­ni­ju, Bugare u  Bugarsku,  Mađare u Mađarsku, Hrvate u  Hrvatsku, Rumune u  Rumu­ni­ju, Slo­vake u Slo­vačku, Rusine u Rusini­ju, Vran­jance u Make­doniju, isto su ti oni. Nišli­je da uči­mo kako se pravil­no gov­ori srp­s­ki. Ako ne nauče- marš napol­je. A Cigane u piz­du lepu mater­inu. I da vidiš kako ima za sve mes­ta brale, ko poš­tu­je pravoslavlje.

  ČELNI:
  Alo, bre.

  TANASIJE:
  Pa da lepo vra­ti­mo kral­ja, nauči­mo ga srp­s­ki, brzo ćemo to. Pa dinas­ti­ja Karađorđević …

  LUNE:
  Koja je inače rodom iz Crne Gore kao i pola Šumadi­je.  Jesi li ti sves­tan da jedi­ni ”pravi Srbi­jan­ci”  žive u Vojvo­di­ni i par sela na jugo­is­toku. zeml­je Ti si… teško je opisati šta si ti. Ti si rene­sansna ličnost jezi­ka mržn­je.  Šovin­ista, rasista, nacional­ista, lokalpa­tri­o­ta, nacoš i fašista…

  TANASIJE:

  Nek sam i crni đavo al ja objed­in­ju­jem sve srpske zeml­je a za vašu Jugoslav­i­ju, me baš zabole.

  ČELNI:
  JUGOSLAVIJA I DALJE POSTOJI!

  TANASIJE:
  Ti si reko da ne postoji!

  ČELNI:

  Ne pos­to­ji ona Jugoslav­i­ja. Pos­to­ji nova Jugoslavija.Kome se ne dopa­da može u aps. Ima li doborovoljaca?

  LUNE:
  Jel ovde nekome smr­di ili samo meni?

  MARIJA:
  Odvrat­no! Povratiću!

  ČELNI:
  Niš­ta ne smr­di! Odgov­orno to tvrdim!

  TANASIJE:
  U pravu si si! Ništa!

  PRELETAČEVIĆ:
  Ni meni ne smr­di niš­ta. Ne vidim u čemu je problem.

  MARIJA:
  Reci neš­to. Pogušiće­mo se!

  MARIOLA:
  Šta da kažem? Ja sam uvek neu­tral­na i apoli­tič­na. Meni nit smr­di nit miriše.

  LUNE:
  Ja znam šta je ovo! Ovo je smrad zgar­iš­ta! Spal­jenih tela! Krvi i govana!

  ČELNI:
  Šta bulazni ovaj?

  MARIJA:
  Pogledaj tamo. Vatra, sve se ruši…Gradovi u pepelu!

  LUNE:
  Ne mogu da veru­jem! Jebali smo ježa u leđa.

  MARIJA:

  Idi­oti! Ubice!

  TANASIJE:
  Srećo, tebi su, što kažu  Cigani, “vile u glavu”. Tebi tre­ba psi­hi­jatar da te izleči.

  PRELETAČEVIĆ:

  Ma njoj tre­ba dobar kurac , kuč­ka nedojebana!

  PRELETAČEVIĆ, TANASIJE I ČELNI:
  Heheheheeh!

  MARIJA:
  Zbog ovo­ga ćete odgovarati!

  LUNE:
  Svi ćemo plati­ti cenu zbog vaših ludila.

  PRELETAČEVIĆ:

  Jel vidiš ti to? Pri­tis­la je lju­ta nejebica!

  ČELNI:
  Vidim! Bru­ka i sramota!

  LUNE:
  Tvo­ja je bru­ka i sramo­ta. Guši­mo se u smradu pak­la koji je vaša poli­ti­ka naprav­i­la. Mar­i­o­la, reci i ti nešto!

  MARIOLA:
  Ja ne bih. Znaš, imam decu.

  LUNE:
  Nemaš.

  MARIOLA:

  Ne, ali mogla bi da imam.

  LUNE:
  Pogušićete nas sve!

  ČELNI:
  Tako kažeš? Ajde da glasamo: Ko ne oseća smrad? Četiri pre­ma dva. Eto, pobe­dili smo.Nema smra­da. Glas nar­o­da- glas Boga.

  TANASIJE:
  Ajd, da te pri­upi­tam, čis­to sam bolesno radoz­nao, a koga vidiš u tim gradovi­ma? Ima li tamo Srba?

  MARIJA:
  Zar je bit­no koga ima?

  TANASIJE:
  Znači ‚nema. Vidiš samo nji­hove. A naše žrtve ne gledaš, piz­da ti mate­ri­na! Naše Bosance i Slavonce što u prn­ja­ma dolaze u Beograd! Pu, kučko plaćenička!

  ČELNI:
  Dos­ta je bilo raz­gov­o­ra! Marš na spa­van­je! Svi!

  TANASIJE:

  Kako da spavam praznog stomaka?

  ČELNI:
  San­jaj klopu pa ćeš lepo zas­pati. MAAAARŠ 

   

   

   

  2.

  .

  .

  LUNE:

  Ni ti ne možeš da spavaš?

  MARIJA:

  Imala sam noćnu moru.

  LUNE:
  Oćeš cig­a­re­tu? Lozu? Bromazepam?

  MARIJA:

  Cig­a­re­tu. San­jala sam nakazu koja će doći. Uskoro.

  LUNE:
  Mi već imamo nakazu na vlasti.

  MARIJA:
  Da, ali ja mis­lim na onog posle njega.

  LUNE:
  Posle nje­ga će doći demokratija.

  MARIJA:
  Hoće li, Lune? Pogledaj, mi i sad imamo neku for­mu demokrati­je. Glasamo…

  LUNE:

  Ovo nije demokratija.

  MARIJA:
  A mis­liš li da će, sa ovim i ovakvim ljudi­ma, a ti lju­di će osta­ti isti ovakvi, to biti demokrati­ja? Kad obo­ri­mo tiran­i­na i sve padne kao kula od karata?

  LUNE:
  Mar­i­ja, tre­ba biti realističan.

  MARIJA:
  Pa zar to što gov­orim nije realistično?

  LUNE:
  Reci mi o čemu se radi u tvom nere­al­is­tičnom snu?

  MARIJA:
  Videla sam nakazu koja sko­ro pa da ne postoji.

  LUNE:
  Pa to je onda neka bezopas­na nakaza?
  MARIJA:

  Ne, baš zbog toga je jako opas­na. Ta nakaza ima ljud­s­ki oblik ali kod nje niš­ta nije ljud­sko. Ona je navikla da sluša naređen­ja, da prati jače od sebe i gazi one ispod nje. Ona pose­du­je samo jed­nu emo­ci­ju: mržn­ju. Ona mrzi one koji je gaze i one koji je sluša­ju. Ona sve svo­je male uspe­he dugu­je mržn­ji. Njen nar­cizam je odgov­or na tlačen­je. Nje­na samozaljubljenost nema pokriće. Liše­na je harizme, duha, duše. Ova utvara živi u telu nes­nađenom, tra­pavom, nez­grap­nom, ružnom. Njeno lice oda­je njenu duševnu rugobu i sla­bost a oči samo mržn­ju. Lice joj se grči, istu­ra don­je zube, zno­ji kao svin­ja, popravl­ja naočare,  beči oči.

  To, šta god da je, je u stal­nom pokre­tu. Kad delu­je da je mirno, to biće u stvari samo zuri u prazno i čeka da dođe novi talas mržn­je da ga pokrene. Ono mrzi peri­ode mira jer tada ima slo­bodnog vre­me­na da sagle­da rupu u sebi. Ali, to je samo deo nje­gov­ih razlo­ga za očaj. Kad ne davi one oko sebe, kad je nakratko zab­o­ravl­jeno, ono primeti sreću kod drugih. I tad poželi da im je otme. Ne zato što mu tre­ba sreća već zbog toga što je nje­mu bit­no da uvek bude u cen­tru pažn­je, čak i onda kad im oti­ma sreću i neće se smir­i­ti dok se ne pop­ne na presto i ispiša se po svi­ma nama.

  LUNE:
  To biće je baš govorljivo.

  MARIJA:
  Mora da bude.

  LUNE:
  Kako to misliš?
  MARIJA:
  U mom snu ja sam sam bila psi­hi­ja­trin­ja a on paci­jent. Mleo je bez prestanka, kao u groznici.

  LUNE:
  Kako se zove…zvao u snu?
  MARIJA:

  Zab­o­rav­i­la sam.

  LUNE:
  Da li ti je poz­nat odnekle?

  MARIJA:
  Ne, nikad ga nisam videla.

  .

  .

  .

  3.

  .

  .

  TANASIJE:
  Uzbuna, lju­di, uzbunaaaa!

  ČELNI:
  Šta je bilo druže, ovaj gospodine?
  TANASIJE:
  Vidite! Nadiru sa svih strana!

  ČELNI:
  Odakle?

  TANASIJE:
  Otud! Odovud! Odonud! Tuda — svu­da! Pažn­ja, pažn­ja! Otadžbi­na je u poas­nos­ti! Neka svi zauz­mu svo­je bor­bene položaje!

  ČELNI:
  Daj ne seri.

  PRELETAČEVIĆ:
  Da, daj ne seri.

  TANASIJE:
  Ode nam Koso­vo, lju­di! JEL VIDITE, TAMO!

  MARIJA:
  A sad si naglo progledao.

              ČELNI:
  Ma, ne vidiš ti tako dobro. Nije ono otiš­lo. Samo su trupe iz raznih zemal­ja zauzele strateške  pozi­ci­je na Kosovu. A naše su se povukle.

  TANASIJE:
  To je kapitulacija.

  ČELNI:
  To je tri­jumf naše vol­je. Naš nar­od je sad bezbe­dan tamo.

  Mi smo pobe­dili na Kosovu.

  TANASIJE:
  Šta…

  ČELNI:
  Šta šta? Šta tu nije jas­no?! Pobe­dili smo! Ajde marš na spavanje!

  TANASIJE:
  Ja da gladan spavam više ne mogu.

  ČELNI:
  Dobro ti ne možeš. A vi ostali,čuli ste! Šlus!

  MARIJA:
  Neću.

  LUNE:
  Neću. Odjebi.

  ČELNI:
  Mariola…

  MARIOLA:
  Ja bih, ali glad­na sam…

  ČELNI:
  Prele­tače­viću, drži bagru na oku!

  PRELETAČEVIĆ:
  Hahah, nar­avno! Bagro, na oku ste mi!

  LUNE:
  More, ti si meni na vrhu kurca!

  PRELETAČEVIĆ:
  Šta si reko?

  LUNE:

  Čuo si me. Slo­bo­da javne reči. I zato kažem: ti si mi se popeo na kurac, i Čel­ni, i ludi Tanasi­je… A ima mes­ta i za Mar­i­olu. A znaš li koga bih najviše natakario na spomenutog?

  ČELNI:
  Ne Njega!

  LUNE:

  Mal­og bednog cen­zo­ra iz Ministarstva.

  ČELNI:
  Ne razumem. Koji ti je taj?

  LUNE:
  Ja san­jam da sam u svom stanu, leto je a ja sed­im go u fotelji, cirkam i gledam teve. Diskret­no šašoljim mošn­je i sabi­jam treće pivo i drugu pak­licu plju­ga kad se, na ste­peni­ca­ma aviona koji je upra­vo sle­teo u Atinu, ukazu­je On. U Ati­ni je, inače, plus pedeset ste­peni u  hladu. A on, sav u vuni- vunene pan­talone, vuneni sako, vuneni prl­suk, bela debela košul­ja zakopčana do posled­njeg dug­meta ispod ptič­jeg vra­ta. Kak­va vuna, Kićo! Gle­da me mali cen­zor, onako mlad&nežan&vatren&vunen i ja pože­lim da uradim neš­to na što pre ni pomis­lio nisam. Usta­jem sa fotel­je. Nje­gove oči, koje su iskočile kao ping pong lop­tice, erot­s­ki me zazi­va­ju. Shvatam da imam nje­gov pris­tanak. Uzi­mam svoj ud i pris­lan­jam ga uz peck­avi ekran i tako se sim­bolično spa­jamo, cen­zor i ja.

  ČELNI:
  Dos­ta! Prestani!

  LUNE:
  Radim rit­mične pelvične pokrete pre­ma nje­gov­im usnama.

  ČELNI:
  Dos­ta, degeneriče!

  LUNE:
  U, jebote, udario is me!

  ČELNI:
  I opet ću . Smpoždiću te. Zatrću te. Tebe I tvo­je seme do deve­tog kole­na, bre. Kosti ću da vam izmestim.

  LUNE:
  da nećeš mož­da da nas spaku­ješ u hlad­n­jaču I baciš na dno jezera?

  ČELNI:
  I to.Znam kako s takvim.

  LUNE:
  Znam da znaš. Ceo svet zna.Preletačeviću, drž ga!

  PRELETAČEVIĆ:
  Krrrrr!

  LUNE:
  Nije vreme za prdnjavu.

  PRELETAČEVIĆ:
  Gladan sam.

  TANASIJA:
  I ja.

  MARIJA:

  I ja.
  MARIOLA:
  I ja.

  ČELNI:
  Šta­to čujem?! To je sabotaža!

  TANASIJE:
  Nije, Čel­ni, to ti se podigla motikai kuka!

  SVI (osim Čelnog):

  Podigla se moti­ka i kuka,

  Jer je gaz­di mno­go teš­ka ruka,

  Nikom više nije meko ispod pupka,

  Podigla se knjiga,motika i kuka!

  OOOOOOOO  iii­i­i­i­i­i­i­i­i­i­i­ii!

  TANASIJE:
  Drž ga, oca mu lopovskog!

  MARIJA:
  Gotov si!

  TANASIJE:
  Ma ne Prele­tače­vića, Čelnog!

  PRELETAČEVIĆ:
  Naje­bo si! Sad će plati­ti za sva zlodela!

  TANASIJE:
  MA NEĆEŠ!

  PRELETAČEVIĆ:
  Ili mož­da ne.

  MARIJA I LUNE:
  Mož­da ne?

  PRELETAČEVIĆ:
  Šta je bilo, jakobin­ci? Vi bi malo krvi, a?

  TANASIJE:
  Mi ćemo vla­dati u skladu sa ljud­skim i boži­jim zakonima.

  MARIOLA:
  Tako jeee!

  PRELETAČEVIĆ:
  Amiiin!

  TANASIJE:
  Ljubov naša pre­ma nar­o­du našemu

  Mnoge oblike ima­jet i jest i budet

  Legal­is­tičeska­ja,

  Patri­otičeska­ja,

  Slav­jan­ska­ja,

  Bez spom­e­na onomeeeeee

  Što postra­da grešan

  Pre­mi­jer demokratičeskij

  MARIJA:
  Kad?
  LUNE:
  Kako?

  MARIJA:
  Odak­le dolaze ti pucnji?

  LUNE:
  Eno ga, leži mrtav. Zahte­vam istragu.

  PRELETAČEVIĆ:
  Okej. Jaću da je vodim. Si ga ubio?

  LUNE:
  Kako ja? Zaš­to ? S čim?
  PRELETAČEVIĆ:
  Ja te pitam el jesi ili nisi.

  LUNE:
  Ne, nar­avno da nisam.

  PRELETAČEVIĆ:
  A vi ostali, ste videli ko je sken­jo sko­ta? Ne? Okej, onda ne znamo ko je to. Ajmo dalje.

  TANASIJE:
  I zaista, zaista vam kažeeeem

  zemaljsko je za male­na carstvo,

  a nebesko uvek i doveka

  što je obezglavl­jeni bio

  veliko­mučenik kosovs­ki Lazar

  Ako je ubist­vo jednog čelov­je­ka, toliko veliko zlo

  o, koliko li je tek veliko zlo pogibi­ja i stradani­je tolik­ih ljudjej

  u nedavn­im ratovi­ma kod nas i u svetu

  I zato ajd da se vozvra­ti­mo nazad

  politi­ci nacional­noj i svako na svoj

  rad­ni zadataaaak i rabotuuuuuu!

  MARIJA:

  U pri­va­ti­zo­vane fabrike.

  LUNE:

  U prazne sudnice.

  MARIJA:

  U hladne bolnice.

  LUNE:

  U cen­zurisane novine.

  MARIJA:

  U  biroe za zapošljavanje.

  LUNE:

  U masovne grobnice.

  MARIJA:

  U srušene fabrike.

  TANASIJE:

  To ko drži i ako drži koga drži nije bit­no. Bit­no je da saču­va­mo nacionalne interese I da ih malo proši­r­i­mo. I Koso­vo. I Srbi­ja. I Rusi­ja. I Evrop­s­ka  unija.I da se mir­i­mo, mir­i­mo braćo!

  ČELNI:

  Evo, ja mis­lim da je red da me malo pustite.

  PRELETAČEVIĆ:

  Evo, ti si mno­go pušten.

  ČELNI:

  Mis­lim da je jas­no da svako ima svoj bol. Istori­jsko pomiren­je je na stolu,odma pored šved­skog doruč­ka. Evo ruke!

  PRELETAČEVIĆ:

  Khh­hh! Krvarim, kašl­jem, evo ruke.

  MARIOLA:

  I ja sam za integracije.

  TANASIJE:

  Lune! Može se biti i Srben­da i Evro­pl­janin! Ajd s nama u kolo!

  LUNE:

  Ne mogu . Neš­to me muči kur­je oko.

  ČELNI, MARIOLA, TANASIJE, PRELETAČEVIĆ:

  Srbijo,joj oj , Srbijo,

  Stri­boro­va šumo

  U tebi je, joj u tebi je

  Šovin­ista puno

  Širi kolo, joj širi kolo,

  Ravno­gors­ka lolo,

  Koliko je, joj koliko je,

  Na Ravnoj gori grana

  Još je više, joj, još je više

  Part­ni­ka i četnizana,

  Sve je isto, joj, sve je isto,

  Asta la vis­to komunisto,

  Veronauk ima svo­je opravdanje

  Ko još jebe, joj, ko joj jebe,

  Građan­sko vaspitanje?

  Smu­ti prospi, otpusti i otmi,

  Opačine smer­aj,

  Korum­pi­raj, mozak im ispiraj,

  I iz zeml­je teraj

  .

  .

  .

  4.

  .

  .

  LUNE:

  Gde si pošla?
  MARIJA:

  Ne znam više.
  LUNE:

  Izbe­gavaš me u posled­nje vreme.
  MARIJA:

  Ma ne,samo nemamo o čemu da pričamo.

  LUNE:

  Kad non stop pričaš os ocijali.
  MARIJA:

  A ti o evroat­lantskim integracijama.
  LUNE:

  A zaš­to ne?
  MARIJA:

  Part­ner­st­vo za lju­dožder­st­vo. To je ono što te zan­i­ma. I to nije sve.

  LUNE:

  Nego?
  MARIJA:

  Dru­gači­je pričaš. Čini se da si se udružio s demonom.
  LUNE:

  Hah­ha, kakvim sad demonom?
  MARIJA:

  Onim s čijim likom si imao snošaj. Sećaš se, na televizoru.

  LUNE:

  On te brine? Pa on je pot­puno nebitan.
  MARIJA:

  Ne bi bio prvi koji kaže “jebeš popove” pa se posle pridruži crkvi.
  LUNE:

  Ja i crk­va? Ma hajde molim te.Ja sam ateista.
  MARIJA:

  Metaforič­ki gledano. Hajde, ako grešim,reci neš­to ružno o njemu.

  LUNE:

  Već sam rekao. Nemam više šta da dodam.
  MARIJA:

  Čuješ li ih? Mum­la­ju nje­go­vo ime u snu. Zazi­va­ju ga kao Mesi­ju. Jel ga i ti spominješ?
  LUNE:

  On se promenio.
  MARIJA:

  Videla sam ga u noćn­im morama.

  LUNE:

  Znam. Apso­lut­no zlo. Tako sig a opisala.
  MARIJA:

  A tebi nije zlo?
  LUNE:

  On može biti, na neki bizaran način, koristan.
  MARIJA:

  Koris­tan? Onaj koji je ceo svoj živ­ot posve­tio tome da uči ljude kako da mrze? Onaj koji je proklin­jao, crtao ljudi­ma mete na čelu, poruči­vao da će da ubi­je sto za jednog?

  LUNE:

  Rešiće inte­graci­je. Rešiće Koso­vo. Pohap­siće mafiju.
  MARIJA:

  On je zlo! I neće ura­di­ti niš­ta! Znaš to dobro!
  LUNE:

  Nije bit­no da li je mač­ka crna ili bela.
  MARIJA:

  A šta je bitno?

  LUNE:

  Bit­no je da hva­ta miševe.
  MARIJA:

  A znaš li ko su miše­vi? Ti  i ja! Jel se sećaš gov­o­ra jednog od nje­gov­ih poslušni­ka? “Gde su večeras domaći miše­vi koji lažu za platu da smo niko i niš­ta. Gde su oni koji se ruga­ju kosovskom mitu i pret­postavl­ja­ju mu holivud­s­ki?” Ti miše­vi, to smo ti i ja! I prož­draće nas! On je podizan kao fud­bal­s­ki hooli­gan, kao mrzitelj, a ti sad očeku­ješ da će on neš­to da reši! Jedi­no rešen­je koje on nudi je “Kon­ačno Rešenje!”

  LUNE:

  Para­noišeš Mar­i­ja! On nije Franko a ti sig­urno nisi Dolores Ibaruri!
  MARIJA:

  On je po tebi mod­el za vladara?

  LUNE:
  Najbolji je, takav kakav je. A za šta je po tebi?

  MARIJA:

  Za psi­hi­ja­tra. Pop­tuno je lud i nevešt u sve­mu osim u tirani­ji. Nacr­tanu ovcu da mu daš na čuvan­je on bi je ižvrl­jao, zatim obrisao i na kra­ju pojeo papir.

  LUNE:
  On će oču­vati ovaj poredak.

  MARIJA:

  Mis­liš proredak? Mis­lila sam da grešim ali, na kra­ju ćete se svi naći zajed­no na istoj strani jer vas spa­ja jed­na stvar.

  LUNE:
  A to je?

  MARIJA:

  Baš vas briga kako lju­di žive. Lib­er­ali, nacional­isti, svi ste kapitalisti!

  LUNE:
  Tiše, najebaćemo!

  MARIJA:
  LIBERALI, NACIONALISTI SVI STE…UDARIO SI ME?

  LUNE:
  To je za tvo­je dobro.

  .

  .

  5.

  .

  PRELETAČEVIĆ:

  Dobro nam je, a? J se osećam nekako… voluminizirano.

  ČELNI:
  I brže i jače i bolje.

  TANASIJE:

  A za dve do tri godine će biti još bol­je. Kad nam plate budu od iljadu evra.

  PRELETAČEVIĆ:
  A kakav nam je lid­er, nar­o­d­s­ki, markantan.

  ČELNI:
  Pre­poz­na­je­mo se. Znamo da je uvek bio na pravoj strani.I sve ih je preveslo.

  TANASIJE:
  I mudar. I ne pije. Napio se samo tri puta: kad je Zvez­da pso­ta­la prvak sve­ta, kad mu se rodio sin i kad su ubili ono demokratsko

  đubre.

  ČELNI:
  I koronu pobedio.

  ČELNI,PRELETAČEVIĆ.,TANASIJE (zaljubljeno):
  Ehh­hh! Sagapo!

  PRELETAČEVIĆ:
  I kon­tem­pla­ti­van. I brži, jači i bolji od svih ostal­ih.  Zaslužu­je li ga ovaj narod?
  ČELNI:
  Ne.

  TANASIJE:
  Jok,more.

  MARIOLA:
  Ijooooj! Lelleee! Čuje li me nekoooo?!

  TANASIJE:
  Šta oćeš, mizerijo?

  MARIOLA:

  Mogu li i ja u partiju?

  PRELETAČEVIĆ:

  Koj ćeš nam?! Već nas ima pun kurac.

  ČELNI:

  Ne ide se u čet­nike četrespete.Heheh!

  MARIOLA:
  Molim vas, loše mi je.

  PRELETAČEVIĆ:
  Odjebi!

  MARIOLA:
  Evo, odjebavam!

  TANASIJE:

  Neš­to se mis­lim. Šta sad? S obzirom da nikad u istori­ji bol­je nije bilo.

  MARIOLA:

  A da postanem član­i­ca pa da mi se da gibanica?

  PRELETAČEVIĆ:

  Ćut.

  ČELNI:

  Vid je kak­va je, ko da je izbacila poplava.

  TANASIJE:

  Pa i jeste. Samo što se nije udavi­la u onim poplava­ma pre šes godina.

  MARIOLA:

  Glad­na sam. Hlad­no mi je.Piški mi se.

  PRELETAČEVIĆ:

  Ti onda nosi pelene!

  ČELNI:

  Haha, bra­vo!

  TANASIJE:

  Vidi je, neš­to polju­bičasti­la u licu.

  MARIOLA:

  Bolesna sam

  PRELETAČEVIĆ:

  Pa ti ne pre­opterećuj bol­nič­ki sistem.

  ČELNI:

  Tako je. Ako imaš koronu ti idi tamo u ćošak da se samoizolu­ješ i crkni.

  TANASIJE:

  Ode ona! Jed­va hoda!

  MARIOLA:

  Khhh, gušim se!

  MARIJA:
  Brzo, pomozite joj! Neko!

  TANASIJE:

  Ćut kur­vo da te ne bi volkio sad. Al neću. Ruž­na si mi, jebiga.

  ČELNI:

  Nego, oće­mo opet da prav­i­mo vladu?

  PRELETAČEVIĆ:

  Jok, dosad­no. Što da prav­i­mo vladu kad smo uvek usti i uvek na vlasti. Luneee, šta radiš, jebem li ti gajde?

  ČELNI:
  Umu­sio nam se neš­to Lune. Ćuti i smr­di. Malo se kaje, malo nam podi­lazi. Gov­no drugosrbijansko.

  PRELETAČEVIĆ:
  Ma, ja ga odbio juče kad je hteo da uđe u par­ti­ju. Kuko mi ko pičketi­na neka da je gladan, da je smršo.

  ČELNI:
  Nek crkne i on.

  TANASIJE:
  Ma, ja!

  MARIOLA:

  Umirem!

  PRELETAČEVIĆ:

  A to što mi pati­mo to niš­ta? Dušev­na bol je goraod fizičke!

  ČELNI:

  Ja bre radim, ubi­jam se od posla a ne kukam.

  TANASIJE:

  Ja i kad spavam radim. A ne spavam.

  MARIJA:
  Umr­la je.

  LUNE:
  KRRRR!

  TANASIJE:
  Tiše sa tim stom­akom, Lune!

  PRELETAČEVIĆ:
  Nije stom­ak. Guz­i­ca. Ajd vidi šta mu je?

  ČELNI:
  Mrtav. Otprdeo je svoje.

  TANASIJE:
  Ko bi reko. Izgle­da da je stvarno bio gladan.

  MARIJA:

  UBICE! GADOVI! KAKO MOŽETE?!

  TANASIJE:
  Kako može­mo? Šta kako može­mo, kuropat­nice jedna?

  MARIJA:
  Kako možete da hlad­no prelazite preko grobo­va svo­jih najbližih! Preko zloči­na, pljačke, mučen­ja?! I u ime koga? U ime one isprepadane krpe!

  TANASIJE:
  Nije on krpa! Jok! I nije ti on ono što ti mis­liš da jeste!

  MARIJA:
  Onje običan sluger­an­ja moćnika.

  TANASIJE:

  Ne služi on svet­skim sil­a­ma. A I da im služi nije bit­no. A i da nas sve pro­da nije bit­no. Jer, on je naš. Razumeš?

  MARIJA:
  To što pričaš je pot­puno ludilo.

  TANASIJE:
  Luda si ti što ne vidiš. Vra­tio Koso­vo ne vra­tio, on ima Srbi­ju. A  u Srbi­ji su oni koji prave prob­leme. Oni kao ti. A on je tu da nas oslo­bo­di takvih kao ti. Mi smo bili pamet­ni. Mi smo znali, ej, svet zna, mi znamo, samo ti ne znaš! On se NIKAD NIJE PROMENIO! On je jedan od nas! Mi ga pre­poz­na­je­mo ko takvog. Šta god da kaže mi ćemo znati da će, kad zatre­ba, da pobi­je naše stare nepri­jatel­je. One što su Skupšt­inu palili i sto­lice optimal!

  ČELNI:
  Dos­ta je bilo priče! Na noge! Formi­raj kor­don! Lagan­im korakom na-pred!

  MARIJA:
  Dođite! Neću jefti­no pro­dati svo­ju kožu.

  .

  .

  .

  6.

   .

  .

  TANASIJE:

  Macoknus­mo je.

  ČELNI:
  Aha.

  PRELETAČEVIĆ:

  Šte­ta što je nis­mo silo­vali dok je bila živa.

  TANASIJE:
  Ako ne može­mo da pojebe­mo može­mo da je pojedemo.

  ČELNI:
  Malo smr­duck­a­ju ovi leševi.

  TANASIJE:
  Meni ne.

  PRELETAČEVIĆ:
  To je miris pobede.

  ČELNI:
  Ipak, tre­ba da ih sklonimo.

  TANASIJE:
  Ti si stal­no sklan­jo leševe. Zašto?

  PRELETAČEVIĆ:
  Da, kao da se nečeg stidiš?

  TANASIJE:
  Ili si se mož­da negde zajebo.

  PRELETAČEVIĆ:
  Nisi ti naš.

  ČELNI:
  Čeka­jte lju­di, ja sam glavni tries god­i­na. Uz vašu pomoć.

  TANASIJE:
  Da, mora da smo mi zajebali.

  PRELETAČEVIĆ:
  Pričaj za sebe. Nije ti ovo komu­nizam i kolektivizam.

  TANASIJE:
  Kome ti komu­nizam? Sad će da vidiš kako će Tanasi­je da postane Tabasije.

  ČELNI:
  Bol­je ja vas dok nego vi mene. Evo vam ga dok se kol­jete! Aaaaaa!

  TANASIJE:
  Krepaj!

  ČELNI:
  SVRŠENO JE SA MNOM!

  PRELETAČEVIĆ:

  SVRŠAVAM!

  TANASIJE:
  Crko sam al jebo sam vam mater!

  GLAS(OFF):

  Nika­da Srp­s­ka Kra­ji­na, nika­da Gli­na neće biti hrvats­ka! Nika­da Ban­i­ja neće nazad u Hrvatsku! Ubi­jte jednog Srbina-mi ćemo stot­inu Mus­li­mana! Pa da vidi­mo sme li među­nar­o­d­na zajed­ni­ca ili bilo ko dru­gi da udari na srpske položa­je, može li se tako pon­ašati sa srp­skim nar­o­dom, nek vidi među­nar­o­d­na zajednica…..Spreman sam da pri­h­va­tim svo­ju odgov­ornost, delim­ičnu, samo za situaci­ju u Novom Pazaru jer nisam na vreme angažo­vao Vojsku Srbi­je. Napravio sam još jed­nu grešku – nisam dovoljno poz­navao običa­je naših mus­li­man­skih pri­jatel­ja, naših Bošn­ja­ka. Nisam znao koliko je Bajram znača­jan i koliko lju­di ide u džami­je, nis­mo zabranili ulaz u džami­je – to nas je užas­no skupo koštalo.Drobnjak, opet kas­niš. Tiši­na tamo! Za dva dana biću prvi srp­s­ki pre­mi­jer koji će pos­jeti­ti Šved­sku. Nika­da srp­s­ki pre­mi­jer nije dobio poziv iz Švedske da je poseti. Fran­cus­ki predsed­nik Makron, kao pose­ban sim­bol odveo me u svo­je oda­je, koje samo on koristi, koje nisu zvanične kancelarije…Nikada u svo­joj istori­ji nis­mo imali tako dobre uslove zaduži­van­ja. Obećao sam da ćemo zab­o­rav­i­ti da umemo da ratujemo.

  .

  .

  /KRAJ/

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja