Kamen

Lat­est posts by Milo­van Marčetić (see all)

  .

  .

  Nači­ni iščezavanja

  udah­nem, naru­ga se vrijeme
  eno ga, na zid je obješeno
  diše duša kao lan
  kad pre­bro­jim devet, došapnem:
  oda­zove se dan

  kažem sam sobom okružen:
  obući ću taj pogled blag
  ući ću u taj mlaz

  zašu­mi ono što je
  od tišine sazdano
  začu­je se glas:
  daj nam danas
  tu šarenu javu
  daj dan danas

  okren­em jed­no od lica
  pa u brze cipele uđem
  gov­or da premrežim
  da pad­nem u lir­ičan pad
  na lice da nasloni se zrak

  .

  .

  Duša 

  .

  duša je svrgnut kralj, izaslanik
  pred dan, u sli­ci, u priči sablasnoj
  smi­je se lakon­s­ki taj dar
  duša je na polju lan, u tijelu so, košul­ja smrti,
  kad skineš procv­je­ta umor trajan,
  zamah pokosi lan
  duša je šum, između kora­ka oglasi strah,
  u krvi skriv­en led,
  daš dane za njen stan
  duša je ah, nebesnik, per­nat dah,
  u koli­ma dovezen lanac sa plodovima,
  za tije­lo, noći ruko­h­vat lak
  duša je sinkopa, katalep­si­ja, trans,
  žel­ja­ma pretr­pan kran,
  ima vrh, ima mens
  duša je sagor­jeli mak, alk, lelu­jav etar,
  pod sijenkom i imenom potok plah,
  duša je hljeb, u tijelu lûk tanan

  .

  .

  U stanu pesnikinje 

  .

  Tu je živela, u svo­joj metastazi
  tiha, sku­plje­na, povaz­dan gledala
  u gorn­jim uglovi­ma mreže,
  čuvala ih, negovala
  kao dobre metafore,
  sive bube nazi­vala srebrnim,
  mesin­gane kvake, kugle
  na kreve­ti­ma nazi­vala zlatnim.

  Ruku pružala zraci­ma svetlosti
  što se pre podneva
  pro­bi­jala iz god­i­na detinjstva,
  između prs­ta do lica puš­ta­la ih.
  Nije stigla da se nauči samovanju,
  živela je stal­no u počecima,
  nika­da bliska onom što je blizu,
  rav­na svo­joj suš­ti­ni, svo­jim odjecima.

  Od sveg stak­la ovo­ga sveta,
  pri­pa­lo joj je neko­liko čaša,
  jed­na vaza s mrtvim gardenijama,
  stak­leni slonovi iz Murana,
  iza pro­zo­ra sli­ka megalopolisa,
  kroz nje­ga je svoj užas gledala.

  Unutra: nje­na koža pripravna
  za rezan­je, kosa pepel­na, divlje
  rečenice razba­cane po listovima,
  ruža uvela još onog leta kad je
  svog prvog čove­ka upoznala.

  Posled­nje što je čula behu
  tri mačke ispred vra­ta, one predilje,
  pristigle po posled­nju dnevnicu,
  donoseći usput najnovi­je vesti iz grada.

  .

  .

  Ljubav­na poseta 

  .

  Došla si opet sa tri mačke svoje,
  donela si kupine otro­vne iza sve­ta ubrane,
  i pok­lone druge, stvari odbačene,
  da kosu prostreš na moje papire,
  bez reči, blud­na, pohotna.

  Pre ulas­ka si, da te ne prepoznam,
  nos nasloni­la na stak­lo prozora,
  pa si rukom kvaku milovala,
  već sa prvim koraci­ma haljinu prvu
  otkopčavala, dru­goj, trećoj, četvrtoj
  dug­mad otk­in­u­la, niti otplela,
  dok te nije pot­puno nestalo.

  .

  .

  Kako pre­poz­nati Gagauza 

  .

  Zid iz kojeg, kada nasloniš uho,
  čuješ penušan­je mora.

  Oni trenu­ci pre nego što snež­na lav­ina krene,
  tiši­na samo zbog ono­ga što će uslediti.

  Tiši­na u bombi, okruže­na čvrstinom –
  neš­to nedosta­je nakon eksplozije.

  Malo selo u planini:
  živeći iznad obla­ka, stanovni­ci veruju
  da su nji­hovi pragovi pošteđeni
  kad beše smak sveta.

  Jedan grad iz sno­va: prazan pros­tor postao je čvrst,
  a građevine prazan pros­tor – seća­jući se praznina.

  Trg na kojem su se odomaćile metafore:
  tamo odlaz­im sa Rečnikom figura
  da bih tražio pred­mete i ljude
  s imeni­ma drugih pred­meta i ljudi.

  Spomenik oslo­bo­d­i­ocu na kra­ju grada –
  tamo je nekad ležao crveni lonac, u koprivama.

  Rus zaleđen na Kamčatki,
  toliko da više nije Rus.

  Jedan tihi ludak, toliko tih
  da niko ne primeću­je nje­go­vo ludilo.

  Trenu­ci u koji­ma je dik­ta­torov strah na vrhuncu:
  urlan­je i pena pro­bi­ja­ju skra­mu normalnosti,
  što je samo znak za poče­tak legal­izaci­je ludila.

  Niko ne obraća pažn­ju na inter­val tišine
  između dva nje­go­va urlika.

  Kada je eksplodirao,
  naša je dolina bila puna leptira.

  Gagauzi – eksper­ti za pre­poz­na­van­je ćutljivaca
  u časo­vi­ma kada ćutljiv­ci brbljaju.

  Kako pre­poz­nati gagauza?
  Kad izgov­oriš reč gagauz, gagauz se ponaša
  kao da je izgov­ore­na sasvim obič­na reč.

  .

  .

  San o letenju 

  .

                 .….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…..   Po jed­nom indi­jskom predan­ju i Sloterdajku

  .

  To što svake noći, mada i u snu nekri­lat, san­jaš da letiš, koris­teći silu grav­itaci­je kao sred­st­vo vra­tolomne igre, srećan, začuđen, sva­ki put veštin­om leten­ja zatečen

  mož­da je dokaz da je tvoj naj­dalji predak bio jed­na od onih pti­ca što se legu u najvišim vaz­dušn­im kori­dori­ma, koje oslobođene zemljine teže, nika­da se ne spuš­ta­jući na tlo i ne uzi­ma­jući hranu, spava­ju u letu, vodeći i ljubav pod otvoren­im nebom i nad otvorenom zemljom

  da je bio jed­no od onih stvoren­ja koji­ma ne tre­ba niš­ta osim visine i daljine, koja sve potrebe zado­vol­java­ju kroz pupčanu vrpcu sop­stvenog blaženstva.

  Te ptice i jaja polažu u vazuhu, pa odlećući dal­je ostavl­ja­ju ih Sun­cu da ih ono leže. Jaje se ka zemlji sur­va­va sve brže i obično negde na sre­di­ni puta božan­sko pile iznu­tra razbi­je svoj oklop, oslo­bo­di se opne i usko­ro, kad mu Sunce osuši kri­la, pad obrne u uzlet, u povratak u visine, gde mu rod leti.

  Ali desi se da zbog oblačnog vre­me­na, prekratke putan­je ili čvrs­tine opne neko jaje stigne celo do Zeml­je i tek se od udara o tlo razbije.

  Stvoren­je koje se izleže na taj način, osta­je da živi na Zemlji, više ni besm­rt­no ni božan­sko, ne zna­jući niš­ta o svo­jim prec­i­ma, ali često san­ja­jući da leti. Kroz sferu podsvesnog ono ovaj san prenosi potomstvu.

  Ovu priču, nikad uhu dosad­nu, često su pričali Ramakriš­na, Sva­mi Muk­tanan­da i Sri Auribindo, a s nji­ma i sto­tine drugih, sva­ki na svoj način, a ipak sva­ki ispravno.

  .

  .

  Vra­ta

  .

  Ima ih nemih i šap­tači­ca, ali i onih
  što svu noć škripe im šarke,
  pa od te pesme sove se sklan­ja­ju u dimnjake
  a dan­ju uplašene vrane
  oko oblakodera kruže.

  Neki­ma kroz brave teče mleko,
  neka sto­je u sto­let­noj koroziji,
  ima ih s ključe­vi­ma i onih
  koji­ma su ključevi
  prvog dana zagubljeni.

  Ne oglašava­ju se uvek istovetno
  kad na njih zakucaš,
  različi­ti su im i refreni kvaka
  i šar­ki uzdis­aji, a brave
  obično kao zav­ereni­ci ćute,
  detal­je zavere nove
  s ključe­vi­ma razrađujući.

  Ima ih slepih i vra­ta kiklopa,
  maski­ranih u zidove, ormane,
  u ulja na plat­nu, ima ih kružnih,
  što najbol­je vetar varaju,
  pravo­gaonih i strukiranih,
  ima ih sa širokim ramenima,
  ta su sama sebi telohranitelji.

  Neka su teža od onog što zatvaraju,
  vred­ni­ja od onog što čuvaju,
  neka su otpor­na na vapa­je zaljubljenih,
  ima ih nev­idljivih: bled uđeš,
  crven iza­đeš, vena presečenih.

  Nekim vra­ti­ma naj­draži su
  neočeki­vani gosti. Tak­va znaju
  da se naglo otvore, da i ona
  s gos­tom u kuću banu,
  u zagrl­jaj da vam ga izruče.

  .

  .

  Pre tog leta

  .

  Pre tog leta obećah gradu
  u kojem sam dotad živeo,
  doli­ni i dve­ma planinama,
  reci od koje se učih
  mudrosti ponavljanja
  da ću zau­vek u nji­hovoj blizi­ni ostati.

  Obećah trgov­i­ma i ulicama,
  šumi i najbližim hrastovima
  da ih neću napuštati.

  Vide­lo se da i tek ocvala jabuka
  očeku­je da je na jesen oberem.

  Čini­lo mi se da se i jedan oblak
  stal­no u istoj fig­uri pokazuje,
  u pro­lazu da me uvek pozdravlja.

  Kao prov­erenog prijatelja
  vra­tolom­n­im pikiranjima
  i početkom tog leta
  poz­dravl­jale su me dve laste.

  Videh na lici­ma nepoz­natih ljudi
  da su i oni pri­h­vatili moje prisustvo.
  Druge sam u sebi uveravao
  da ću ih brzo na sebe navići.

  Zaista, hteo sam da zauvek
  ostanem u toj zemlji
  s reka­ma što teku ka severu
  i vetro­vi­ma što duva­ju ka jugu,
  s ljudi­ma što i vole i mrze
  tako odlučno i istrajno.

  Ali tog leta iza­đoh iz grada,
  pređoh reku i jed­nu od planina,
  odlučan da se nika­da više
  u tu zemlju ne vratim.

  .

  .

  Razmišl­jan­je jednog entropiste 

  .

  To je samo ponovno uspostavljanje
  ter­mod­i­namičke ravnoteže,
  kratak korak ka harmoniji,
  jed­na nesta­bil­nost manje,
  samo umiren­je tela, te tako
  laba­vo orga­ni­zo­vane materije.

  Samo još jedan povratak kući,
  ulazak kroz nova vrata,
  za najveće optimiste
  čak jed­na vrs­ta uvoda
  u neko buduće rođenje.

  To je samo kraj jednog
  kratkog izle­ta, završetak
  puto­van­ja zvanog život,
  koji je imao tu veliku,
  čudesnu, tako retku moć
  da izves­no vreme zadrži svoj oblik,
  da na kra­ju, ipak, tu vrednu,
  jedin­stvenu pozajmicu
  tako veliko­dušno vrati svetu.

  A ako neko pita šta je sa dušom:
  ne, ni njenih pet­naest gra­ma težine
  nema­ju više nikakvu privilegiju
  u odno­su na mater­i­jal tela
  u kojem je boravila.

  .

  .

  Sio­ra­nove pouke

  .….……P. Krduu, Sio­ra­novom prevodiocu

  .

  Sad kad si se rodio ludost je
  pre­pusti­ti se običnim,
  svakod­nevn­im gestovima,
  na to troši­ti vreme, simuli­rati život,
  a najbol­je bi bilo da možeš
  odmah da nes­taneš, da pono­vo stekneš
  onu pre­počet­nu naivnost.

  Ali, ako već nisi te sreće
  da se brzo vratiš u stanje
  pre­det­injeg blaženstva,
  nas­toj da ti šahovske partije
  s onom gospođi­com koja će te
  posle posled­njeg daha preuzeti
  budu što duže, što podrazumeva
  da glu­miš što dos­to­jni­jeg protivnika.

  I budi i sam smrt metaforama
  i svim drugim ukrasima.
  Samo su suvišan teret na tom
  brzom puto­van­ju do cilja.

  Ali nika­da nemoj sasvim da izdaš život,
  ili bar nemoj da dozvoliš
  da sam živ­ot to ika­da sazna.

  Budi mu do kra­ja zah­valan za prvi osmeh,
  za onaj prvi, tajni, nez­ab­o­ravni susret.

  .

  .

  Kamen 

  .

  Ako baš niza­š­ta ne možeš da se uhvatiš,
  ako ti i kva­ka na vra­ti­ma izmiče,
  zagrl­jaj najbližih, ruka prijatelja,
  usne vol­jene žene, najzad i pero
  kojim bi ovu pes­mu da prepišeš,
  seti se kame­na, običnog kame­na se seti.

  Tog svemirskog zrna prašine,
  u trenu stvrd­nute čaše magme,
  niz haljinu planine
  skotrl­janog njenog viška,
  ceo mileni­jum vajanog oblutka,
  tog raskolnog steninog sina,
  tog opakog praćkinog đuleta,
  te najteže i najbrže ptice.

  Onog što naslon je suncu,
  što iz zeml­je proviruje,
  otkotrl­janog, prevrnutog,
  u naj­tam­ni­joj noći zaboravljenog,
  tog običnog kame­na se seti.

  Seti se da ti je i dlan
  pre­ma nje­mu oblikovan,
  da je sve osta­lo doš­lo u nje­go­vo leglo,
  da je ruka kamen­o­vo gnezdo,
  da je kamen njeno prvo jaje.

  Uhvati se za njega
  kao za najs­tar­i­ju pomisao,
  za najvred­ni­ji dragulj,
  za svoj prvi poljubac,
  za posled­nji spa­sonos­ni oslonac.

  Leći će u tvoj dlan
  kao da se vra­tio u svo­je prvo gnezdo.

  Ni kada ga baciš
  neće ti otkaza­ti vernost.

  .

  .

  Jed­na pomisao o vremenu

  .

  Ako je prošla prošlost,
  ako još nije stigla budućnost,
  ako u sadašn­josti smešteno je sve

  šta u taj nerazmak
  između dva nepostojanja,
  u raz­daljinu tan­ju od žileta,
  u tren od tre­na kraći,
  u taj kvark nematerije

  mora da stane
  da bi i dal­je pos­to­jao svet?

  .

  .

  Pred Mileševskim anđelom 

  .

  Šta ako je to jedan običan mladić
  u belu togu obučen samo za priliku,
  sa skip­trom u ruku stavljenim
  pro­tiv nje­gove volje,
  lica suviše jedrog, pre­više zemaljskog,
  da bis­mo pri­h­vatili da nas sa te freske
  zaista gle­da lik anđelov?

  Šta ako je to bio iz obližn­jeg sela pastir,
  sin sirom­a­ha, dužni­ka manastiru,
  što višenedeljn­im poziranjem,
  uz dva tan­ka obro­ka i čašu vina uveče,
  stare dugove oca svog je plaćao?

  Dužan da i sve molitve odstoji
  u freskopiščevom očekivanju
  da mu duh božji lice ozrači,
  a opet, da onu odlučnost zadrži,
  onaj sa freske pogled naredbodavni
  što kao da zajed­no s rukom upozorava:
  Čuva­jte ovaj manastir,
  po svaku ga cenu sačuvajte.

  A mož­da je baš sve što na tom liku vidimo
  sa sobom doneo taj pastir ubogi,
  mož­da mu je već gore, na pašnjacima,
  bez nje­gov­og znan­ja, bez zna­ka ikakvog,
  duh božji jednog dana lice prožeo.

  .

  .

  Groblje poez­i­je

  .

  Nisu to ostaci života
  nagomi­lani u piramide,
  već kao u svim svetovima
  u koji­ma pros­ečnost je mera
  to je pol­je ravno,
  beskraj jednoličnosti.

  Tu ne veje zloslut­ni vetar,
  ne lete sim­bolični gavranovi,
  psi se za kost ne bore,
  nećeš ni usaml­jenog čoveka
  štapom po zemlji što prebire
  da sret­neš tu, u svitanje.

  Zas­ja­ji pokatkad tu samo
  prekrat­ka neka vatra
  kad se u srećnom spoju
  sluča­jem retkim nađu
  pet ili šest reči,
  praveći moćnu sintagmu.

  Ali, nikad sa tog mesta
  sluča­jnost ta iza­ći neće,
  neće je preneti vetar,
  nikad se neće u glas
  ni u melodi­ju pesme
  vinu­ti taj deo beskraja,
  pa da ga jednog jutra
  čuje­mo izdaleka.

  Ipak, kažu da onaj
  što na samom početku
  u reči je stvarao svet
  čita samo tu knjigu,
  neopterećenu veštinom,
  nezatvorenu u forme,
  koja oblik knjige nema.

  .

  .

  Kape

  .

  Mada vam je gestiku­laci­ja drugačija,
  kao i izvi­jenost obr­va, ras­pored bora,
  tam­ni­lo ispod oči­ju, pege, nose­vi, brade,
  a tek frizure, kragne, kroj košulja,
  pa poja­se­vi, kaiše­vi, pod­vez­ice, pertle,
  dru­gači­ji čvorovi koji­ma gaj­tane vežete,
  tek konac kojim ste šili svo­je smešne nošnje,
  i dal­je, ćuraci, nakurn­jaci, čakšire, haljine,
  nji­ho­va duži­na, boje, vrste tkanina,
  obuća ista kao naša, a toliko drugačija…

  A tek kako sedite, kako hodate, i te vaše igre,
  pre­glas­na i nema kola, pokreti vaši apački,
  refreni sasvim patetični, ili dnevni govor,
  ta unjkavost, naglas­ci na neo­bičn­im mestima,
  otezan­je vokala, uopšte korespodencija,
  vaša razvuče­na dozi­van­ja i kad vam se prezimena
  završava­ju kao naša, kad su nam ime­na ista…

  Ipak, pored sve­ga nabro­janog, pored vaših
  podrugljivih osme­ha i nepri­jateljskih namera,
  svih vaših psov­ki, kletvi, ružnih znakova,
  pustili bis­mo da reku graničnu pređete,
  da nam i vi već jed­nom dođete u goste.

  Ali ono što ne može­mo da propustimo
  i što ćemo i puška­ma i topovi­ma zaustavljati
  jesu te vaše kape, te ćureće kreste,
  ti neu­gled­ni kalpaci, vaša odvrat­na pokrivala,
  na glava­ma vam ružn­im te otr­cane ruže.

  Zato vam, po ko zna koji put, poručujemo:
  splavove svo­je razvežete, ves­la polomite,
  lađe seki­ra­ma pro­bi­jte, zapalite jedra,
  ni ćupri­je, ni mos­ta grad­nju ne započinjite
  i ni u snu ne pomišl­ja­jte da ika­da možete
  s tim vašim kapa­ma na našu stranu da pređete.

  .

  .

  Radoz­nalosti

  .

  Kao što ponekad dve ruke
  pohrle jed­na drugoj,
  to učine i dve radoznalosti,
  ti unutarn­ji pros­ja­ji dva srca
  kada ih izne­nad­ni nervni poticaji
  nat­er­a­ju da brže zakucaju.

  Pogle­di im se već izdale­ka prožmu,
  i mada najčešće jed­na do druge
  ne uspe­va­ju da stignu,
  ne mogu one više
  jed­na za drugu da nestanu.

  I zato još jed­nom kaži da nije dobro
  kada se sneg pre­br­zo istopi,
  da sva­ka noć tre­ba da sačuva
  bar jed­no zrno svetlosti,
  da radoz­nalosti moraju
  zau­vek da ostanu detinjaste
  i od daš­ka vetra naivnije.

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja