Karta sveta

Lat­est posts by Ilhan Pačariz (see all)

  .

  .

  Mod­el šume

  .

  Jugov­ina pleše šumu.
  Sklad­no nji­han­je četinara

  mišolov­ka je za tvo­je oko.
  Potreb­na ti je triv­i­jal­na promena.

  Ulaz­iš kod frizera.
  Izlazite ispred salona.

  Pokazu­ješ mu kažiprstom
  pre­ciznu ste­pe­nas­tost šume,

  gov­oriš mu, zbunjenom:
  onako da me ošišaš.

  .

  .
  Kar­ta sveta

  .

  Jur­ca­ju putnici.
  Sve se kreće.

  Čak i o drvo je
  okačen ranac.

  Pod tim hrastom
  ležim ispresavijan,

  kao kar­ta sveta.

  .

  .

  Na starim sankama

  .

  Zaš­to češće ne tragam
  za žilom života,
  s entuz­i­jaz­mom kopača zlata
  koji je namirisao zlat­nu žilu,
  pomis­lim i uđem u garažu.

  Tamo, u ćošku,
  na starim sankama,
  bure s rasolom.
  Odvrnem česmicu i
  sipam rasol u posudu.

  Na izlasku,
  dok zat­varam garaž­na vrata,
  pogled mi odleti na tele­fon­sku žicu.
  S nje padne mali beskril­ni avion snega.

  .

  .
  Magleni sobičak

  .

  Ideš tur­ob­nom ulicom.
  U jed­nom trenutku
  ugledaš komu­nalnog radnika
  koji se elegantno
  spuš­ta u šaht.
  Potom prođeš kroz kapsulu
  magle.

  Tek kas­ni­je, u toploj,
  olam­pljenoj sobi,
  shvatiš da si neke gnjile ideje
  zau­vek ostavio u onom
  maglenom sobičku.

  .

  .

  Sličuge

  .
  Sličuge od plas­tične gajbe.
  Odavno nisam video
  da neko juri na tome,
  god­i­na­ma, sve dok danas
  jedan dečak nije pro­le­teo pored mene.
  A zar nije veličanstveno sledeće:
  nađeš gajbu i bon­sekom izrežeš
  dve plas­tične letve,
  koje su malo uže od tvog stopala
  i otpri­like dugačke kao ono.
  Kra­jeve letvi, s jedne strane,
  potopiš u vre­lu vodu
  i pri­tis­neš o dno šerpe,
  kako bi se dobi­lo zakrivljenje.
  Pustiš da se nove sličuge ohlade.
  Zatim se, s tim sličuga­ma u rukama,
  popen­ješ na brdo.
  Staneš na njih.
  Duboko udahneš.
  Kreneš.
  Sneg zaškripi i led zapucketa.
  Kažem, zar nije sja­jno da
  sa jedanaest ili dvanaest godina
  sam sam­ci­jat naprav­iš neš­to na čemu letiš.

  .

  .

  .

  .

  .

   

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja