Katalog

Lat­est posts by Saša Jelenković (see all)

  .

  .

  .

  Bio jed­nom jedan pas

  .

  Dobro došla na sed­mi sprat, stvari se oti­ma­ju kontroli,
  dan za danom, čuje se samo šuškan­je krila
  u potkrovlju. Danas sam sahran­jen, nebo je imalo
  boju baklave, a zeml­ja uskus mastila.
  Nije bilo sun­ca, negde je puca­lo u dalji­ni. Dome, slat­ki dome.
  Krećem se da bih razumeo skrom­nost i poniznost.
  Najpre izbro­jim sate, una­trag, do momen­ta kada sam izgubio
  ono malo što boli, i otkrio ono puno što radu­je. To ništa
  što ne presta­je, to neš­to što se povuk­lo u sebe.To me zateže,
  tome sam odan, u tome želim da se probudim. Umire priča,
  zvezde su str­pljive, sneg pada kako bi nas prisilio na izlazak.
  Privremene su mreže na dnu mora, tunel je pre­pun slobode,
  ribe te uče dis­an­ju. Bio jed­nom jedan pas i dugo me gledao u oči.

  .

  .

  Beket gle­da sa zida

  .

  Vreme je da udaram po timpanima,
  založim veliku vatru, i oden­em se nehajno.
  Moje su moći takve da jedem i otvaram se,
  rastem i top­im se. Tvo­ja su jutra
  da me načiniš providnim
  da pitaš jesi li kanibal,
  ja sam fotografi­ja iz detinjstva,
  a jesi li napredovao –
  obuz­davam se.
  Bio sam uspra­van i bio sam odan.
  I bio oča­jan, bio znatiželjan.
  Kakav je to živ­ot, nekak­vo mrmljanje,
  pre­ma­lo vatrometa, pre­više zabuna,
  Pot­puna zbr­ka, jeli smo vafle,
  a napolju dah­tan­je, napolju izmišljotine.
  Neš­to tu ne štima.

  Straš­na su jutra, ne zavar­avaj se.

  .

  .

  Pa ipak

  .

  Taj pakao nisam napravio ja,
  on je čekao na mene
  da u nje­ga kliznem kao u rukavicu.

  .

  .

  Hen­ri Darger

  .

  Užas se otkri­va u stvari­ma bliskim,
  stvari­ma izuzetnim, ali sakrivenim.
  Užas je orig­i­nalan, nikome ne polaže
  račune. U blatu, u vrtovi­ma, Bog je
  napravio pauzu. Da ili ne, tamo gore
  lako je biti ravn­odušan. Sreća ili nesreća,
  nije još mno­go osta­lo do izlaska.
  I tako na sve strane, širi se zlat­no doba.
  A ti, ne pri­lazi, kakav je bio život,
  šta si izdržao samo da ne odrasteš?

  .

  .

  Kat­a­log

  .

  Strah od ekstaze
  Strah od brojeva
  Strah od zastava
  Strah od interpunkcije
  Strah od svetaca
  Strah od ulične svetlosti
  Strah od citata
  Strah od oproštaja
  Strah od mitova
  Strah od anegdota
  Strah od džakova
  Strah od početka
  Strah od smrada
  Strah od ružnoće
  Strah od blata
  Strah od pitan­ja i strah od pamćenja
  Strah od jezika
  Strah od orgijanja
  Strah od navika
  Strah od pitanja

  a sad moja himna

  Ako nas zapljusne
  Ako ne otvorim
  Ako produžim
  Ako pomnožimo
  Ako ućutkam
  Ako izdržim
  Ako zaspim
  Ako izvan
  Ako odjednom
  Ako kažem
  Ako napolju
  Ako ponekad

  živ­ot sveži utis­ci pri­zori u jed­nom dahu
  ne razumem

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja