Poezija

Lat­est posts by Maja Solar (see all)

  .

  .

  .

  to besno, to voljeno

  .

  .

  gle, kada me pitaš je li to sigurno

  znamo da postavl­jaš neod­gov­orlji­va pitanja

  toliko skan­daloz­na

  kao kad jede­mo meko kuhana jaja

  masline parada­jz feta sir redove vožnje

  toliko vrtogla­va

  da odmah izbi­ješ moje pti­co­l­iko ja

  iz vodokotlića neba

  i zakačiš me na plju­vačku koja se sli­va iz tvo­jih u moja o‑usta

  dok svršavaš po pod­mitljivom stomaku

  neš­to tako čudesno kao kada drvo izraste usred sobe

  kako bilo šta može biti sigurno

  kada se kli­ma toliko uzje­bala da će nebo pasti

  kada su napa­di panike kućne tren­erke za sva­ki dan

  a ploče mrtve duše koje nema­ju poj­ma hoće li ika­da zaple­sati na gramofonu

  kada iz nes­pa­van­ja kul­ja­ju gusenice

  kada gaz­da može dati otkaz dok si rekao keks

  bez da ga bilo koji zakon o radu pritiska

  kad je verovat­noća da mleko na špore­tu prekipi zdepasta

  kada se može osta­ti bez kro­va nad glavom

  neko te pre­bi­je samo zato što čuvaš reke

  i sku­pl­jaš ih kao molitve u svežanj

  kada pušim duhan iako sam mis­lil­la da više nika­da neću

  kada srce može stati

  na košarkaškom terenu

  na nežnom ledu ljubavi

  neš­to tako čudesno kao kada drvo izraste usred sobe

  i da. odgov­or je da.

  sa tobom barem još tri­naest bil­iona godina

  sig­urno

  .

  .

  .

  uput­st­vo za umiranje

  ..

   

  neki lju­di umiru jako glupo. u najbizarni­jim situacijama,

  u sluča­jnos­ti­ma koje su toliko sluča­jne da niko ne može shvati­ti kako se to dogodilo.

  lju­di umiru

  lju­di žive koščate godine

  koje sve do jedne vode u tu besmis­lenu smrt.

  u pon­avl­ja­jući refren.

  .

  tako i ja.

  umr­la sam zbog ljubavi.

  mal­o­pre. šezde­setšestog jan­u­ara. dok me sati­rala šes­ta gno­j­na angi­na u mesecu.

  ali ne, nisam umr­la zbog virusa

  iako je izgleda­lo kao da me bolest hla­di i gre­je i na kra­ju udaljuje

  .

  ležala sam u našem posol­jenom krevetu

  zamišl­jala sneg i škri­pan­je mir­i­ja­da lopa­ta koje ga prevrću

  so na kapci­ma mi je zatvo­rila oči

  ko zna koji put  u  naj­dužem plošnom kadru

  lopate su posta­jale sve bučnije

  znoj se stapao sa imag­i­narn­im snegom

  bol iz utrobe pluća grla se skvrči­la u grudve i

  odjed­nom je sve nestalo.

  ljubav me ubila.

  .

  i tako je uvek bilo

  onda u vreme rata kada nis­mo šest mese­ci smeli provir­i­ti u druge pros­tori­je stana, bez stru­je, bez vode. sa pro­zorskim olupina­ma koje su bile opas­nost. jer su bile meta. ako se naziru naša tela… ležali smo kao sar­dine na jor­ganu u pred­soblju, gde nije bilo pro­zo­ra ili ono­ga što je osta­lo od pro­zo­ra. i dok smo ležali i venuli, dok je sav hlo­ro­fil odlazio iz naših mramornih tela, dok smo izbe­gavali pro­zore granate sna­jpere bombe, ja sam i tada umr­la. ali ne, ne od granate, ne od met­ka, ne od opas­nos­ti zvane pro­zor. ne zbog rata zbog kojeg je sve umi­ralo. nego opet na najglu­plji način. pregazi­la me pošast ljubavi

  .

  ovo jan­u­arsko jutro ni po čemu dru­gome ne liči na april­s­ki ili majs­ki poče­tak rata u sarajevu

  osim po smrt­noj fig­uri ljubavi.

  .

  bezveze je i što sam umr­la baš sredi­nom meseca

  jer danas su tre­bali stići svi računi

  obuzela me bla­ga pani­ka da li će moj cimer

  zbog utučenos­ti i gubitka

  plati­ti kir­i­ju i sve što tre­ba rebri­ma platiti

  ili će se gaz­da suos­jećati sa njim, izjav­i­ti mu saučešće

  i mož­da, ko zna, opros­ti­ti mu jed­no mesečno plaćanje

  zbog tužnog događa­ja. tako glu­pa smrt bi na kra­ju mogla imati i neki smisao.

  .

  obuzela me pani­ka i zbog toga što sam umr­la neizdepilirana.

  da sam barem znala sat­nicu smr­ti i dru­gači­je naprav­i­la tjed­ni raspored,

  izde­pili­rala bih se jučer

  bila bih lep leš sa glatkim noga­ma danas.

  .

  (nau­ka kaže da dlake ras­tu i posle smr­ti. u dnevnom snežnom kadru

  sve je vidlji­vo. migolji nemirno zver­in­je na kožnoj ploči)

  u trideset­pr­voj godi­ni deve­tom mese­cu i sed­mom danu života

  sam prvi put otišla na depilaciju voskom kod kozmetičarke. pre toga smo pinc­eta i ja bile najbol­je pri­jateljice, iako ne baš str­pljive jed­na sa dru­gom. dok je kozmetičar­ka, također nestr­plji­va i žus­tra, čupala dušu iz mojih stak­lenih nogu, ja ni tada nisam umr­la od bola.

  iako je tre­ba­lo. ne, ja sam opet umr­la zbog ljubavi.

  .

  lopatan­je sne­ga, trgan­je leđnih mišića, iskakan­je komične lopatice

  pro­zori koji ima­ju okna i ne gleda­ju na pofal­iće ili vogošću

  sve je zasuo sneg. težak slani sneg se sručio u najs­pori­ji snežni kadar ljubavnog filma

  u tupu tišinu snežnog testa

  zaš­to sada nisam umr­la uz svečanu muziku?

  muziku koja bi jed­noj takvoj smr­ti dala težinu. na primer godspeed!you.black.emperor.

  .

  najviše volim umi­rati uz kovrdžave gitare.

  .

  jed­nom sam umr­la uz ploču cocteau twins. album trea­sure. tada sam progutala

  kovit­lac plav­ih, flu­o­res­cent­no plav­ih table­ta. nisam bro­jala koliko. one su se usisavale u usnu duplju u rit­mu usporenog vetro­vi­tog kadra, najs­pori­jeg kadra ikad. ali nisam umr­la zbog table­ta. usm­r­ti­la me dobro znana brit­va, isekla me na plave komade i odnela kroz plavi pro­zor u dugačku vrpcu vetra.

  .

  i dok neki i neke umiru

  .

  svečano.tragično.pompezno.uz bub­n­jeve i topove.u rev­olu­cionarnoj čeljusti.zbog ide­ja koje men­ja­ju društveni sistem.radi spaša­van­ja drugih.radi spaša­van­ja sebe.na giljotini.na lomači.na žilav­im polji­ma u sel­jačkim mukama.u žilav­im fab­rika­ma u rad­ničkim muka­ma. od gladi.od rada.od raka.od granata.od zakona.od odmet­ničk­ih hromozoma.od silo­van­ja i torture…

  .

  neki lju­di umiru jako glupo. u najbizarni­jim situacijama,

  u sluča­jnos­ti­ma koje su toliko sluča­jne da niko ne može shvati­ti kako se to dogodilo.

  .

  tako i ja,

  fem­i­nis­ti­ca. koja se bori za dru­gači­je emo­tivne i proizvodne odnose.

  opet, uprkos sve­mu, umirem po ko zna koji put u dobro poz­natom vodvilju,

  zbog ljubavi.

  .

  *

  ‘’Ja sam još uvek daleko od poz­i­tivnih primera novih žena, koje pris­tu­pa­ju iskustvu bivan­ja ženom sa rel­a­tivnom lakoćom i, mog­lo bi se reći, sa zavid­nom površnošću, čija osećan­ja i men­talne energi­je su use­merne na neš­to dru­go u živ­o­tu a ne na sen­ti­men­tal­na ljubav­na osećan­ja. Ipak, još uvek pri­padam gen­eraci­ji žena koje su odrastale na prekret­ni­ci istori­je. Ljubav —  sa svim svo­jim razočaren­ji­ma, svo­jim tragedi­ja­ma i večitim zahte­vi­ma za savršenom srećom — još uvek ima veliku ulogu u mom živ­o­tu. Isu­više veliku!” (Alexan­dra Kol­lon­tai, 1926)

  .

  .

  .

  .

  potrošn­ja

  .

  usta­la sam u piz­du mater­inu ustala

  želela da mi je ceo živ­ot hobi

  otišla u svoj FB vrt i

  posadi­la Zebra Plant   Chom Pu   C. Spi­ralis   Sunshine

  fotografisala lisicu

  zalila biljke

  fokusir­ala se na slova

  i pocepala sve prste na tastaturi

  usta­la

  i nas­tavi­la da psujem

  plati­la sve što se platom može platiti

  račune hranu karte za jgsp

  recik­li­rala

  prokotrl­jala alaina badioua

  vek-stoleće-zver

  oljušti­la

  prosi­pala pon­avl­ja­juće dane    u koji­ma se radi da bi se trošilo

  sva­ki dan jebeno puno trošilo

  i dobro sam stis­nu­la zube

  kul­turno politički

  da ne bih opet u piz­du mater­inu ustala

  .

  .

  kad je pen­z­i­ja mala

  ..

   

  moje noge vole da idu na pijacu

  ruke man­je

  oči su ambivalentne

  nekad ih priku­je košni­ca voća i povrća

  a nekad plek­si­glas lica pijačnih rad­ni­ca i rad­ni­ka, umotanih u

  hlad­noću nabrek­le vene bežan­je od komu­nalne policije

  moje ses­tre i braća    svi potek­li iz suza

  ovo je naj­filo­zof­ski­ja pija­ca u gradu

  jer na njoj rade uglavnom ničean­ci i

  vit­genš­ta­jnov­ci, pone­ki stoik

  i jedan entuz­i­jas­ta, pro­davac košti­ca i suhog voća

  koji još uvek veru­je da je tu jer voli pričati s ljudima

  vrlo je mlad i nema sko­ro nika­da pauzu dok sto­ji za tezgom

  nje­gov red je najduži

  nje­gove kosti tonu u katran

  umor fotokopi­ra lice

  pijač­na košni­ca tela je neverovat­no izdržljiva

  poha­b­ani speci­jal­ni telesni efek­ti osta­ju kapetani broda

  koji se zaku­ca­va u sivi dan

  i raspro­stiru tepih od sede kose

  svim baka­ma koje dolaze da ukradu neku papriku ili luk

  oguglale na oči­ta­van­ja moral­nih lek­ci­ja ako su uhvaćene

  želu­ci im se sku­pl­ja­ju u zrno bensedina

  dok se moje oči okreću i prave da sve to ne vide

  a noge brže bol­je propad­nu u živi pesak očaja

  .

  .

  .

  cv

  ..

   

  ime: samo-još-jed­na-kič­ma-za-povi­jan­je

  prez­ime: ne bračno, jer brak je testo koje neke priv­i­legu­je a neke ne

  živ­ot­ni put: strm i stmoglav, uglavnom paničan i nezačinjen

  osamde­setih: još uvek u tzv. socijalizmu

  devedesetih: spal­jen stan

  rad­no iskust­vo: flek­si­bil­nost mob­ing  tren­inzi poslušnos­ti šut­nje nesol­i­darisan­ja sa ostal­im rad­nim senka­ma and so on

  ner­ad: bože­saču­vaj, svi mora­ju radi­ti i dopri­nosi­ti boga­ti­ma da budu još bogatiji

  prekovre­meni neplaćeni rad: ugod­no se oseća. veš­ta u rin­tan­ju vikendom

  hobi i druge veš­tine: umi­ran­je i stan­ji­van­je zbog ljubavi. njenih šest ses­tara i ona su odu­vek umele lako gubiti kile i nes­ta­jati zbog ljubavi, to je porodič­na tradi­ci­ja i tal­e­nat. da izgledaš kao špageta

  u slo­bod­no vreme: ako je poče­tak leta, sluša las­tavice koje se emi­tu­ju grad­skim uli­ca­ma. to su trenu­ci izlažen­ja iz tela-ten­ka. uta­pan­ja u frekven­ci­ju mal­ih grad­skih sinkopa

  tele­fon: uvek uključen i na raspo­la­gan­ju svim gaz­dama sve­ta. kao i nji­hovim pulenima

  telo: kišno. ume neu­morno da plače, u sebi, tako da ne ometa dru­ga rad­na tela

  držan­je: kič­ma je iskrivl­je­na ali još uvek buk­ti, posveće­na šefovima

  psi­ha: trpelji­va. rad­no-etič­ka. dobro izvežbana u uveren­ju da svako tre­ba da radi dok ne crkne

  edukaci­ja: sred­n­ja, za visoku nije bilo visokog novca

  poz­na­van­je jezi­ka: jezik kap­i­ta­la ne razume tečno, ali se snalazi

  i gmiže

  druge kval­i­fikaci­je: kosa ured­na, izrasle sede ofar­bane, najlonke nepocepane

  vreme pripravnos­ti: na nivou

  u kući: nikad plaće­na. kuća je krošn­ja i prirod­no je da budeš žena koja čisti svo­ju kuću i zbrin­ja­va decu. u knjizi za svaku ženu piše da je ipak mno­go gore dočekati goste nedoter­ana nego da ih doče­ka praši­na u sobi, što je jed­no veliko olakšan­je ako budeš u situaci­ji da moraš birati između ta dva

  .

  .

  .

   

  kad jebe­na psi­hologi­ja postane politika

  .

  .

  ustanem rano     otrčim kratko

  preskočim pijacu, danas man­je para i vitamina

  odem na biro da raz­go­varam sa savet­ni­com, tako treba

  na svak­ih šest meseci

  bacim se u film u kojem igram glavnu ulogu u privrežnos­ti radu

  mera­ma zapošl­ja­van­ja i aktivnog tražen­ja posla

  odgo­varam na pitanja

  savet­ni­ca kaže kako su zaposleni na fakul­te­ti­ma gadovi

  zato što su debe­li ružni isfrustrirani

  vraćam se istim kolosekom

  ulice su isprašene met­lom sunca

  upi­jam leto

  mis­lim na poli­tike koje bi jamčile osnovni doho­dak svima

  bez obzi­ra jesu li lepi našminkani obučeni prik­lad­no podšišani obrijani

  zas­takl­jenog hras­tovog smrvl­jenog pamučnog ili gra­matičkog lica

  jer poli­ti­ka koju kro­ji psi­hologi­ja se kotrlja 

  ka fašiz­mu

  poz­dravl­jam kat­a­loge lica u pro­lazu bez obzi­ra na nji­hove rel­jefe i boje

  nav­i­jam za društvo

  .

  ..

   

  real-soci­jal­is­tič­ka fotografija

  ..

   

  moja prva fotografija

  bila je fotografi­ja mame i tate

  na mese­cu

  dok je mama zaljubljeno gledala u tatu, a tata nepoverlji­vo u mene

  (kao uvek pun stra­ha hoće li neš­to uspeti)

  iza je bio dži­novs­ki novo­godišn­ji bor

  koji ih je šti­tio od letećih parčića asteroida

  u mesečas­toj dimenziji

  .

  tata u kari­ra­noj crveno-plavoj košulji

  koju je valj­da imao sva­ki muškarac sedamde­setih i osamdesetih

  u jugoslav­i­ji. mogla se vide­ti u bur­dama na stranicama

  posvećen­im muškarci­ma sa imenom i prez­i­menom ura­di sam.

  .

  mama u infracr­venoj tren­er­ci, od mater­i­jala koji

  apsor­bu­je sve teškoće beskra­jnog davan­ja. mama… skro­je­na od besplatnog

  emo­tivnog i kućnog rada, u papuča­ma koje nisu à pom­pons.

  .

  para­noični tata, prezaljublje­na mama.

  .

  tata koji se plaši da sve što je lepo ne nestane

  mama koja se ničeg ne plaši nezaus­tavlji­vo postavl­ja šine ka lepom

  .

  imala sam sedam god­i­na i još nisam

  razvi­la rit­u­al zamišl­jan­ja propadan­ja tokom zemljotresa.

  to je inače jedan vrlo koris­tan ritual

  u kojem se zamišl­ja izne­nad­ni zemljotres i zamišl­jan­je je

  tako snažno da se oseća pomer­an­je prostorije

  vidi se padan­je poli­ca, knji­ga, zido­va, uruša­van­je stropova,

  propadan­je školjke zgrade. rit­u­al se razvi­ja nesves­no i nekontrolisano.

  ili si tal­en­to­vana za to ili nisi.

  koris­tan je, jer ako se dogo­di zemljotres ti se ne iznenadiš.

  .

  sa sedam god­i­na još nisam otkri­la ovaj tal­e­nat, ali sada

  znam da je moj osećaj uzbuđen­ja u kratkom

  pros­tor-vre­menu jednog škljoca

  bio ravan soci­jal­is­tičkom ljubavnom zemljotresu

  u kojem sam od sreće propala

  u mesečev krater.

  .

  .

  .

  zbog puno­letnog mese­ca

  ..

   

  rado bih se umo­ta­la u veliku

  grim­iznu burku užitka

  zas­pala pored tebe na das­ci za sečenje

  u inat rato­bor­nom mesecu

  .

  pričala bih pevala u snu

  u horu sa glad­nim stomacima

  onesvesti­la se zbog noći pune benzina

                       nekad negde, podzemno

  da nisam toliko budna

  bila bih romantična

  i traži­la od tebe da odsečeš mese­cu grkljan

                      pok­lon za našu hil­ja­di­tu svadbu

   

  .

  .

  .

  Izbor sačini­la Dani­jela Jovanović

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja