Ljubavi će biti

Lat­est posts by Ste­fan Kostadi­nović (see all)

  .

  .

  1. i ako ne gledaš

  .
  ljubavi će biti i dok ne gledaš,
  odjek njen, mileni­jum­s­ka glad,
  pro­muko od ćutanja
  prosi pažn­ju ko lep­ota svetlost.
  dan­ju proždire ptice sa neba u snove
  da noći­ma hoda po hrskav­im telima vrana.
  kad mi priđe – ja u sebi kleknem.

  strašan je to pros­tor: ne znati.
  zato se roni za lepotom
  i davi u svim pogrešn­im morima.
  moja udavl­je­na perspektiva -
  — užas­no lokali­zo­vana kiša -
  o njoj san­ja kao pas
  o divljoj priro­di svo­jih morskih predaka:
  plaši se gašen­ja jednog bezumnog strpljenja,
  podrazume­va prirod­nu sklonost
  ka ron­jen­ju na dah
  (pluća su mi trošna
  ali davio sam se i ranije
  neka moja smrt ostane među nama)

  sve je odu­vek i sve se smeje.
  ti se sme­ješ seizmič­ki, čitavim svetom,
  tvo­je biće je smeh i kada si tužna,
  tek­ton­s­ki pore­meće­na i
  osu­jeće­na u svakoj pripadnosti:
  jed­i­na baš­ta među kazamatima.

  tražeći
  ja zapuštenih udo­va pronalazim
  spazam dodira
  a tra­gao sam u tebi tek za svo­jom sujetom
  u obliku izgubljene žene:
  bla­go onom ko se od nje ne sablazni

  čekam još da te nađem u mahovi­ni; korovu;
  nemom preziru rib­n­ja­ka; u nestrpljenju.
  ontologi­ji gli­ba i gloginja.

  ovakvi potre­si se ne pamte,
  o nji­ma sve­doči tkivo
  i sve dok starost guri leđa da se kaže

  ljubavi će biti (i ako ne gledaš)

  moje oči, arma­ture srušenih gradova
  stražare
  stražare

  .

  .

  2. gospo­dine molim vas izađite

  .

  počin­jem por­i­can­jem tvog telesnog,
  nedokazi­vo je i komu­nal­no, a ja ne
  veru­jem u boljše­vizam u ljubavi, mada
  tek tako obnarođenu i umem da te
  lju­bim, odmah­nem rukom, nek ide
  živ­ot, šta ja znam o bilo čemu i -
  — dođu takvi dani: roman­tično nebo,
  roman­tični pros­jak i nered, koješta.
  kao da mi uvek i svu­da, sa same
  ivice pogle­da, nekakav starac
  ner­vozno i žučno neš­to signalizira.

  .

  .

  3. vris­nu­la je pre no što je pala

  .

  izda­lo me čojst­vo ko zapos­tavl­je­na žena,
  u fatal­nos­ti­ma uvek set­na, než­na, možda
  žene dolaze iz grado­va u koji­ma svi žive
  nežno, u koji­ma svi ume­ju svaš­ta da kažu
  o sebi, samo nikad niš­ta pre­više ružno,
  mož­da one zato i beže otud u naše prozeble
  ulice gde je sve stvar živ­ota i smr­ti; i ništa;
  gde se voli sram­no i grubo – ali se voli.
  tako ja razmišl­jam o tebi.
  tako ti se nadam.
  dani otkri­va­ju pre­više i osuđuju.
  tre­ba­lo bi uvek da se nalaz­i­mo noću
  kada je savest pit­o­ma i pospana
  i tela prim­i­can­jem posta­ju grejna.
  pod­seti me, da li nas to uvek hladnoća
  neka pri­b­liži, ili pros­to ne presta­je decembar?

  .

  .
  6. a ti čučni pa ćeš biti mali

  .

  dos­ta je igara i crnjanskog!
  sva umet­nost seli se iz knjige
  u korist čove­ka kao takvog
  u hod­nike čije sve prostranstvo
  sićušno je ko neš­to što šapneš,
  gde sti­hovi pre­više su bučni,
  gde divovi nikad ne bi stali.
  zato kad te budu zvali
  da porasteš, a ti čučni…

  .

  .

  9. iz cik­lusa „baš­ta”

  .

  lju­di ne zna­ju niš­ta o žeđi zel­jas­tog bilja,
  o skučen­im senka­ma podzem­nih žila;
  više niko niš­ta ne zna o umirovl­jen­ju svetlosti
  i stidljivim prsti­ma noćne vegetacije,
  o razvratu u sve­tu paprati i gljiva.

  lju­di ni ne slute – baš­ta je zakopana,
  apstra­ho­vana iz dana,
  pokop jedne savesti i obećan­je steonih njiva,
  leja za lejom str­pljive smelosti,
  krtole i klice i skice grana;
  i tek pov­eren­jem čežn­je u obesti će obešenjak
  iz strašljive podsvesti straši­lo postati,
  a čežn­ja postaće vrana.

  nakon svih zabrana negde se skriva
  pohot­na žeđ zel­jas­tog bilja.

  .

  .

  10. kako se prizi­va žena koju voliš

  .

  da li je izroni­la, da li je plući­ma izborila
  pra­vo na oboža­van­je, ili je odu­vek krišom
  sedela na tvo­jim prsi­ma, to ne možeš znati.
  tek, neko je tu – neš­to ti oduzima.

  ti, budala, lakom na simbole,
  na srcu ti izras­ta slepi­lo, sve­mogući mrak
  i u nje­mu grad, usko­gru­da palata,
  skri­va stran­putice do m.-ske ulice
  gde slu­tiš njene buduće korake
  i mantraš: ako se ljubavi nadaš,
  nadaj joj se svakodnevno.

  ti – čovek pešadi­js­ka jedinica -
  — raštrkao se čarši­jom da uđeš
  joj u trag i uki­daš spon­tanost pobedi,
  puni su ti je dže­povi a nju ni
  ova ludač­ka jesen ne potresa,
  ona šte­di glas na račun proleća,
  ne ostavl­ja tragove, mimoilaze je
  pogle­di, ali i sumnje

  sig­u­ran si da postoji
  (snagom svo­je žudnje)
  sig­u­ran si da postojiš

  tako se prizi­va žena koju voliš

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja