Molitve

Lat­est posts by Andrea Kane (see all)

  .

  .

  Koliko sam visok

  .

  zasig­urno viši od pros­ečnog čoveka
  kao i od zaposlenog
  sportiste
  fakul­tet­s­ki obrazovanog
  pijanice
  viši i od kule na vodi
  iznad blokova
  tržnih centara
  opservatorija
  i osmatračnica
  nad­vi­sio sam i planine
  litice
  vrhove pod snegom
  ne dodiru­jem zemlju
  ostavio sam ispod sebe
  luft-balone
  avione bombardere
  ozon­s­ki omotač
  guglov satelit
  daleko sam od mlečnog puta
  viši od cel­og jebenog svemira
  do Tvog kolena
  kao pas čuvar.

  .

  .
  Molitve

  .

  1.

  Oče moj
  ne puš­taj me
  Kad igram na malo
  a sve stavl­jam na crno
  ne puš­taj me
  Kad mis­lim da volim
  a poho­ta i blud me vode
  ne puš­taj me
  Kad se gordim
  i kad sam u zabludi
  kad lutam i u lutan­ju se zagubim
  i kad iz nemara bližn­je svo­je guram od sebe
  Molim te Oče
  povu­ci lanac
  ne puš­taj me.

  .

  .

  2.

  .

  Oče moj
  oprosti
  Ako me je nečas­tivi zaveo
  ako me je obmanuo
  znaj
  pos­r­nuh iz neznanja
  Jer i moje su kosti
  na kamenu lomili ikonoborci
  a danas
  u doba gluvih
  čuo sam Tvoj glas
  truba­ma si se oglasio

  na put si me izveo.
  Oprosti Oče
  jer ako ova muzi­ka nije od Tebe
  onda pra­tim pogrešnu sviralu
  i već odavno sam se utopio.

  .

  .

  3.

  .

  Oče moj
  koji si na nebesima
  među sateliti­ma i svemirskim otpadom
  ne izbavi me od zla-zla
  nego mi daj ovaj život
  da ga izvučem do kartona
  Oče moj
  Džez naš nasušni daj mi danas
  i pojačaj još malo tu stvar sa prvog albuma
  ne želim da čujem ništa
  sem Tvo­je trube
  Molim te
  Oče
  neka muzi­ka govori
  a reči nek svedoče.

   .

  .
  Hodočašće

  .

  na put se ne ide
  bez pune baterije
  ispravnih slušalica
  i džeza
  ne ide se bez šešira
  dobrog duvana
  i upal­jača koji neće izdati
  onda kada ti je najpotrebniji
  na put se ne ide
  sa stra­hom od granica
  zabrin­ut za prtljag
  za klimu i teror­is­tičke napade
  držeći pasoš uvek pri ruci
  a novac ušiv­en u postavu sakoa
  ne ide se
  ispun­jen očekivanjima
  jer onda
  neće biti mes­ta za putovanje
  na put se ne ide
  zbog tur­is­tičk­ih atrakcija
  self­i­ja i tagova
  ne ide se zbog dokaza
  jer
  od cel­og okeana
  možeš da pone­seš samo školjku
  ne ide se
  zbog godišn­jeg odmora
  na put se ide iz vere
  u nadi da ćeš na kra­ju putovanja
  znati zaš­to si kren­uo na put.
   .

  .

  Dokaz

  .

  Oče
  brate
  velik si u svo­joj slavi
  iako smo na Ti
  Kunem ti se
  vera je moja postojana
  pogo­to­vo kad čujem tvo­je trube
  kad čujem tvo­je trube Oče
  brate
  znaj
  Postojiš.
  Proleće

  na insta­gra­mu sve cveta
  šareni pupolj­ci i grančice
  među zelen­im lakom za nokte
  ili na stolu
  pored pak­le pljuga
  i načete kafe
  stiglo je proleće
  imam novi šešir
  a nika­da nisam bio mlađi nego danas
  zato izlaz­im na ulicu
  tamo uvek neče­ga ima
  tamo je uvek zabavno
  tur­is­tič­ki vodiči
  i reklamne kampanje
  prop­uš­ta­ju da pomenu ono najbolje
  zeleni most preko kojeg klizi tramvaj
  park u kojem se čuje saksofon
  gola kole­na koja se prepliću
  rame koje poviru­je između tkanine
  usne
  njene usne
  i usne ove devojke
  kao i one
  usne koje se smeju
  usne koje bi bile dobre
  pirs usne
  nakarmin­isane usne
  usne koje se smeju
  usne sa ožiljkom
  usne koje puše
  usne koje bi pušile
  njene usne
  procvetale.

  .

  . 
  Feb­ru­ar

  .

  u uli­ci Kragu­je­vač­ki oktobar
  pitaš me
  kome bi poslao poruku
  da te sad odve­du na streljanje
  a ja ne znam šta da odgovorim
  tu na poljani
  puš­ta­ju pse da trče okolo
  htela si da pomaz­iš jednog
  žena je rekla slo­bod­no slobodno
  neće da ujede
  međutim
  pas je zarežao na tvo­ju ruku
  trgla si se
  i pogledala me u čudu
  hlad­no pa top­lo tuširanje
  pa top­lo pa hladno
  i tako
  dok ima vode
  voleo bih da sam bio tamo
  kad si gledala onaj stan
  u onoj ras­paloj zgradi
  preko puta mašinskog
  znam da si mi rekla nešto
  ali sada se više ne sećam
  šta mi je bilo smešno
  to je sve što možeš u ovom gradu
  slušati džez
  piti u Getu
  traži­ti stanove
  radi­ti u pekari
  šetati psa
  ići na streljanje
  ići na streljanje
  ići na streljanje.

  .

  . 
  Mis­lim na džez

  .

  Džez
  mis­lim na džez
  kad zaljul­ja se tram­vaj kad zaškripe šine
  zuji neon­s­ka rekla­ma kopirnice
  u sam smi­raj dana
  časovničar spuš­ta kavez na svo­ja vrata
  a ja mis­lim na džez
  Džez
  To je muzi­ka grada
  kom­pozi­ci­ja od tru­ba automobila
  što im se zavrte­lo u glavi na kružnom toku
  doviki­van­je prodavaca
  pobesnelom psu gladan lavež
  odjek i pucanj i tre­sak i huk
  džez
  to je Džez
  dubo­ki jaz među nama
  preko­rači jazz night na programu
  spuš­tam se niz svo­ja stepeništa
  u burgi­ja­juće kru­gove centra
  propadam i dižem se
  sve po nje­gov­om tonu
  sve po srcu
  Ose­tim nje­gov zvuk u hodu
  kad se odlo­mi od mene glu­post i pohlepa
  kad zaplešem sam na uglu te i te
  kad vidim usne koje poželim
  kada prođe i ona sa tuđom decom
  kada vidim i nje­ga što sad radi na pumpi
  sve je to džez
  Oče
  sve je to tvoj glas
  sve si to Ti
  Ti u ovom svetu
  Ti prisutan

  Ti stvar­alc
  Ti duvač.

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja