Ne o literaturi

Lat­est posts by Vlatko Simunović (see all)

   

  Vlatko Simunović je rođen u Foči, 12. sep­tem­bra 1965. godine. Djet­injst­vo, dječašt­vo i mla­dost proveo je u nikšićkom pred­građu Strašev­ina. Na Filo­zof­skom fakul­te­tu u Nikšiću diplomi­rao je na Odsjeku za srp­skohrvats­ki jezik i književnost. Nov­inarstvom i književnom kri­tikom bavi se od 1995. godine. Autor je  knji­ga “Zapisi” i “Raz­gov­ori”. Aktuel­ni je član žir­i­ja za dod­jelu “Nje­goševe nagrade” i selek­tor za crnogorsko gov­orno područ­je književne nagrade “Meša Selimović”. Ured­nik je rubrike Kul­tura u crnogorskom dnevnom lis­tu “Pob­je­da”. Radi u Podgorici.

  .

  .

  Prva riječ koji ste izgovorili? 

  Ne. Stigla je u trećoj godini.

  .

  Vaše prve igračke?

  Mače­vi. Dva plas­tič­na mača reze­do boje. I jedan sivi avion sa crven­om zvi­jez­dom na repu. Lopta.

  .

  Vaše igre? 

  Igra borbe… Par­ti­zani i Njem­ci. Kao dijete dosel­jeni­ka morao sam rato­vati na strani Njemaca. Brzo sam te koje smo tamo atek­li naučio da niš­ta nije kao na fil­mu. Bio sam brži i vješti­ji od ostal­ih. Vječi­ti pobjednik.

  Igra piljci­ma… Sedam kamenčića koje dok je osmi u vaz­duhu jed­nim pokre­tom moraš pokupi­ti sa zeml­je… Prvom bacan­je pa pokupiš jedan kamenčić. Druo bacan­je pa pokupiš dva… I tako redom do završnog bacan­ja kada kupiš sedam… Izgle­da jed­nos­tavno, ali probaj to jed­nom da napraviš…

  Fud­bal.

  .

  Kao dijete želeli ste da postanete?

  Astro­naut.

  .

  Prvo slo­vo koje ste naučili? 

  A.

  .

  Šta Vas je rastuživalo? 

  Lagali su me…

  Društ­vo u najrani­jem djetinjstvu.

  Dra­gan Jelušić — hoda­jući tam­nom stra­nom pri­je dvade­se­tak dana nastradao u Trstu. Ivi­ca Puljiz — veletr­go­v­ac indus­tri­jskom robom sa Dalekog Isto­ka. Duda Bošković. Med­i­cin­s­ka ses­tra. Ne znam gdje je danas. Željko Đurović — gra­di kuće i zgrade u Šved­skoj… Nigdje nikog od njih nemam u svo­joj bizini.

  .

  Prvi bicikl?

  Samo­grad­n­ja. Dio djelo­va dobio sam od stri­ca Glig­o­ra. Za ostatak sam se snalazio po garaža­ma oče­va mojih dru­gara. Pam­tim da bicikl nije imao kočnice.

  .

  Prva lop­ta?

  Narandžas­ta. Plas­tič­na. Jugo­plas­ti­ka. Stadala istog dana. To me je jako ražalostilo.

  .

  Šta Vam bijaše najteže u školi?

  Baš sve sam savla­davao sa lakoćom. Uvi­jek najbolji u razredu.

  .

  Učitelj?  

  Radomir Bigov­ić Bigaš. Lje­potan. Vlas­nik najnovi­jih mod­ela FIAT-vih auto­mo­bi­la. Ne “tris­taća” koje je proizvodi­la Crve­na zas­ta­va. Ital­i­jan­skih auta. U prvom razre­du naučio me da igram preferans.

  .

  Pred­jeli Vašeg djetinjstva? 

  Beskra­jne livade na iman­ji­ma potoma­ka popa Đoke Mijuškovića uz čiju smo zapad­nu granicu sagradili našu prvu kuću… Vrbaci uz rijeku Mrkošnicu. Led­i­na na kojoj smo igrali fud­bal. Bagremi.

  .

  Da li ste pisali ljubav­na pisma?

  Ne.

  .

  Srećete li danas Vaše prve ljubavi? Gdje su, šta rade?

  Ne. Prva je izgublje­na zau­vi­jek iz mog živ­ota jedne teške tragedi­je koja je zade­si­la njenu famil­i­ju. Dru­ga živi negdje uz more i ima šest lijepih sino­va. Treća i četvr­ta su odavno na nekom mjes­tu bol­jem od ovo­ga na kom sam ja i svi mi danas… Nije nam se dalo.

  .

  Vaš nadi­mak iz škole?

  Žuti.

  .

  Da li ste se tukli? 

  Vrlo rado.

  .

  Šta ste čuli o Vašim precima? 

  S očeve strane stara smo loza… Kod nas u Crnoj Gori kaže se – stari nar­od. Hrabri i ponos­ni gorštaci. Kod dosel­ja­van­ja današn­ji stanovni­ci Pive tu su nas zatek­li… Prvi u pisanom rodoslovu je nekakav Radi­vo­je, Zadavili su ga Tur­ci u Travniku. Kao lju­di sa granice stal­no smo se tuk­li. Pljačkali smo i pljačkali su nas. Negdje u 17. vijeku zama­lo su nas istri­je­bili Rud­in­jani (pleme iz cen­tralne Crne Gore). Loza je nas­tavl­je­na zah­valju­jući ženi koja je se sa dva mal­odob­na sina u vri­jeme pohare zade­si­la u rodu. Prađed  Glig­or je posljed­nji uskok u lozi… Zanat je pla­tio glavom. Nje­ga i nje­govu ženu uhvatili su i žive odr­li Aus­tri­jan­ci iz karaule na Lebršniku.

  .

  Pre­ci koje ste sreli? 

  Đed po ocu Dim­itri­je otišao je iz Pive nakon što ostao siroče. Vra­tio se sa dovoljno nova­ca da kupi jed­no od najboljih iman­ja u tom dijelu Crne Gore sagra­di kamenu zgradu mli­na sa stupom. Mudar, vri­jedan, ćutljiv. Atlet­s­ki građen. U mater­i­jal­nom smis­lu, zbrin­uo sve svo­je sinove i unuke.

  Baba po maj­ci Sav­i­ca… Sive oči i crna mara­ma. Udovi­ca koja je podiza­la o “pres­li­ci i desni­ci ruci” tri kćeri i tri sina. Kćer­ka Vasa Krstovo­ga Markovića s Dobre Vode. Taj je na vijest da je u  Pljevlji­ma izgu­bio i posljed­njeg sina uzeo gusle u kri­lo i pje­vao “Ženid­bu Mak­si­ma Crnojevića”.

  .

  Sli­ka oca?

  Junak iz lati­noamer­ičke proze. Sje­di besposlen i zaje­ba­va ljude. Luci­dan. Obra­zo­van. Nepri­lagođen. Nema živo­ga stvo­ra koji može reći da je u nje­gov­im oči­ma ugledao strah. I danas je sa svo­jih 82 godine duhom vita­lan kao dvadesetogodišnjak…

  .

  Fud­bal ili košarka? 

  Bio sam odličan fud­bal­s­ki gol­man. Idol mi je bio gol­man Var­dara Dra­gan Mutibar­ić. Onda me osvo­ji­la košar­ka. E tu sam bio baš dobar. Na momente genijalan…

  .

  Gdje ste obuk­li uniformu?

  Beograd. Kasar­na na Ban­ji­ci. God­i­na 1987… Pješadi­ja. Često sam se tukao i opi­jao… Šti­ti­lo me neko­liko visoko­ran­gi­ranih ofi­ci­ra u koman­di Armi­je koji su bili pri­jateli moga oca. Sreo tamo neke dobre ljude… Duško Nedić. Agim Bljakaj. Serđo Dokoza. Ivi­ca Sporiš. Sašo Dimovski…

  .

  Ko Vam je došao na zakletvu?

  Otac i majka.

  .

  Gdje je otišla Vaša prva plata?

  Pro­pio sam je…

  .

  Gdje Vam biješe ljepše, u dan­i­ma ili u noćima?

  Noćni sam čovjek.

  .

  Da li ste ika­da požel­jeli da budete glumac?

  Ne.

  .

  Da li ste požel­jeli da odete? 

  Da. Maroko.

  .

  Vaša lje­ta? 

  Boka Kotors­ka. Muo. Don­ja Last­va. Bijela. Toliko mora stane u mali okvir od pro­zo­ra… To me obnavlja.

  .

  Grad? 

  Kad zimi san­jam naše tople gradove, san­jam Perast.

  .

  Selo?  

  Stubi­ca. Selo na grani­ci Crne Gore i BiH. Tu je rođen moj đed. Danas je opustjelo…

  .

  Plan­i­na?

  Vojnik… S vrha Nikšić vidim kao na dlanu.

  .

  Zaš­to se lju­di zaklinju?

  Jer lažu.

  .

  A zaš­to proklinju?

  Jer su ih slagali.

  .

  Čemu služe mil­ioni zakona i propisa?

  Da porobe ljude i da ološ lakše gospodari.

  .

  Kome vjeru­jete?

  Nikome.

  .

  Pred čijom slikom ste naj­duže stajali?

  Pred slikom Žar­ka Vojičića, godine 1988.  Žarko je Nikšićanin. Nesh­vaćeni geni­je. Već je mrtav. Da je bilo gdje dru­go rođen bio bi slavljen.

  .

  Kurosa­va ili Bergman?

  Bergman. Zato što izda­ju sma­tram čov­jeku ima­nent­nim svo­jstvom. Za raz­liku od vjernosti.

  .

  Kako danas izgleda­ju zablude iz Vaše mladost? 

  Kao viteške igre. Da mogu vrati­ti vri­jeme, sve bih ih na isti način odigrao.

  .

  Začin?  

  Kurku­ma.

  .

  64? 

  Isu­više pred­vidlji­va igra… Ne volim šah.

  .

  Vaši stra­hovi?

  Da mogu zas­rami­ti grobove svo­jih starih.

  .

  Šta čekate?

  Vaskrsen­je mrtvih. I živ­ot buduće­ga vijeka.

  .

  Čime se utješiti?

  Vri­jeme nosi utje­hu. Vre­menu tre­ba dati vremena.

  .

  Čega se stidite?

  Strah me da o tome mis­lim. Da počnem, umro bih od sramote.

  .

  Praš­tate li?

  Ne.

  .

  Tražite li da Vam se prašta?

  Ne.

  .

  Čime se ponosite?

  Imam lije­po i dobro dijete.

  .

  Ko Vas je razočarao? 

  Niko. Ne vjeru­jem ljudima.

  .

  Koga ste Vi razočarali?

  Strah me da jesam sve koji­ma je do mene istin­s­ki bilo sta­lo… Ćute i trpe.

  .

  Čemu uvi­jek dajete prednost?

  Sit­ni­ca­ma koje novac znače.

  .

  Šta ste naučili od Vaših potomaka?

  Igno­ran­ci­ja je maj­ka mudrosti.

  .

  Šta posveću­jete supruzi?

  Sve moje.

  .

  Da li ste ika­da bili bezbrižni?

  Ne.

  .

  Šta dal­je?

  Bor­ba… Na strani partizana.

  .

  .

                                                       Raz­go­varao Enes Halilović

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja