Opsenari

Lat­est posts by Saša Rado­jčić (see all)

  .

  .

  Kamer­na muzika

  .

  stari su znali znan­je. u njihovim
  padovi­ma, više no pridizanju,
  odz­van­ja­lo je mnošt­vo. što je bilo
  za slavu, slav­i­lo se bez obzira
  na žrtve. ponekad su i žrtve
  slavl­jene. ponekad je muzika
  doseza­la do boga. nije se moglo
  isteći zata­jno, da ne vidi niko
  (kap po kap). a mi, gov­orim bez ubeđenja
  da me slede, neće­mo svirati
  u velikom orkestru. našem zvuku
  su potreb­ne granice, zidovi ove sobe,
  koža ovog tela. reči jednog jezika.

  .

  .

  All you need is love

  .

  noć je pala na grad i ne prolazi.
  zvezdice bućka­ju kao alasi
  zarobljeni u sop­stven­im pričama.
  leto je, i gust vaz­duh razblažuje
  gos­pod dahom lakšim od rečenice.

  opisa dos­ta, veli moja draga
  i zat­vara okna s ulice. reči
  pomažu i ne pomažu, velik je
  svet koji znamo i još veći onaj
  nepoz­nat. zab­o­ravi, dođi: veli.

  kro­tak kao oblak tro­mi prilazim.
  napolju, čujem, pome­rio se list.
  iz dale­ka zovu cvrč­ci. mirisi,
  lavež, tre­sak vago­na na stanici -
  sve osta sa one strane prozora,

  puko moguće, nikak­va sigurnost.
  van granice sobe, jezi­ka, tela,
  taj stra­hotan skok u tuđe i strano
  što ga svag­da čin­i­mo. opsenari
  koji svoj um i čula opčinjuju.

  - ali dođi, lekovit je zaborav.
  sum­n­ja je samo jedan, a ti možeš
  poželeti dru­gi vid pouzdanja.
  ne temel­je, već skelu što u praznom
  opsto­ji. ljubav je sve što ti treba.

  .

  .

  Trak­tat o suzi

  .

  jutro je jutro, grad je grad.
  stvari su ono što jesu. govorim
  o zvuku sirene vatro­gas­nih kola.

  o sja­ju čeličnih delova.
  o mirisu ruže u vazi na stolu.
  i kažem “ruža”, i kažem “sto”,

  ne mis­leći na ime niti na suštine
  skrivene iza stvari. pos­ma­tram suzu
  koja se suši na obrazu dečaka.

  kamičak u bašti. drvored. jutro, kako
  preko­raču­je kuću s dvorišne strane
  i ćutke odlazi niz ulicu.

  .

  .

  Držeći se ono­ga što nije

  .

  ovde se uzdiza­la trešn­ja jak­ih grana
  na koje su se pen­trale devo­jke, ne sasvim lepe,
  bez sti­da se sme­jući svo­jim glatkim kolenima.

  sta­blo posekos­mo zimus, u vedar dan, bučni
  i crveni u licu od mraza i pijanstva,
  grubo se šaleći, iz hladne zeml­je išču­pas­mo panj.

  znam da ti, dok s novim letom dru­ga sta­bla zru,
  teško odvraćaš pogled od knji­ga, ne daš taj
  sporni mir, ali preni se i ipak smotri -

  pticu koja kruži nad onom bivšom krošnjom
  i svi­ja u njoj svo­je imag­i­narno gnezdo,
  kao i nas što se baška­ri­mo u zamišl­jenom hladu

  i kao da čuje­mo lakom smeh devojaka.

  .

  .

  Moj sin čita

  .

  i ne primećuje
  kako sunce smen­ju­je višed­nevnu kišu,
  kako vaz­duh posta­je topao i težak,

  kako pro­leće uzmiče pred letom,

  moj sin čita i ne primećuje
  metež, ne vidi niko­ga, niš­ta ne vidi,
  ni pčelu koja mu je sletela na koleno,

  ni oca mog koji sedi kraj unuka,
  zamišl­jen u neku svo­ju misao,
  zagledan u neku svo­ju nepos­to­jeću tačku,

  moj sin, trag moje duše, čita,
  i ne primeću­je ni zvuke ni mirise,
  ni promene boja na običn­im stvarima,

  ne vidi ni mene, ponosnog i nespokojnog,
  jer znam: on čita i živ­ot će proći kraj njega
  kao što evo pro­lazi kraj mene,

  koji sam proživeo više knji­ga no dana,

  moj sin čita i ne tiču ga se godišn­ja doba,
  mršti se, zadubljen u putovanje,
  i kaže mi, ne sasvim tamo, ne sasvim ovde,

  kaže mi kao da odgo­vara na moje pitanje,
  kaže mi glas­nim i mirn­im glasom,
  i ne dižući pogled sa slo­va, žedan sam, tata,

  tako sam žedan.

  .

  .

  Nauk o elementima

  .

  taj cvet na vodi
  ta sta­blji­ka trske
  taj oblak što se polako skuplja
  a ujutro ga više neće biti
  taj žabac koji se ner­azum­no raduje
  riziku­jući da prsne

  taj šum vetra u krošnjama
  to krck­an­je granči­ca u rogozu
  što oda­je neš­to veliko
  vepra ili srnu
  a mož­da i malo
  miša ili izgubljeno pače

  ta sveži­na trave
  ta toplina na koži
  sve to što napada
  utr­nu­la grad­s­ka čula
  ili-ili dig­i­talnog uma
  sav taj život

  ne znam šta je

  a šta je pesma

  znam
  ali

  ne mogu ti reći

  .

  .

  Na ostrvi­ma blaženih

  .

  gle, dra­ga moja:
  naša baš­ta posta­la je
  mediteran.
  bez milosti prži zvezda.

  sred suve trave,
  neko­liko busenova
  još ode­venih u zeleno.
  u nji­ma se krije
  neu­morni cvrčak.

  pogledaj, dra­ga:
  naše mačke,
  odrođeni noćni lovci,
  provode dane
  na ostrvi­ma blaženih.

  naš pas, lav vatreni,
  silazi u podzemlje
  i čeka da mu izrastu
  još dve glave.
  ako se to ne dogodi,
  iza­ći će da se doziva
  sa drugim, man­jim lavovima.

  i mi smo od vatre sazdani,
  igra u nama plamičak,
  pleše neumorno.
  leto je naše vreme,
  sunce nam je brat.

  pogledaj: sko­ro je golo
  smokvi­no drvo.
  otku­da toli­ki stid?
  i čemu?

  jer, pogledaj
  i mene, dra­ga moja:
  kako sam ti lep,
  velik i miran.
  zab­o­ravl­je­na alatka,
  naprsla kame­na ploča,
  svoj sop­stveni spomenik.

  .

  .

  .….….….….….….….….….….….….Izbor sačini­la Dani­jela Jovanović

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja