Ožiljci

Lat­est posts by Lju­be­ta Labović (see all)

  Kuća bez krova

  .

  God­i­na­ma smo čekali da neko otvori
  našu prvu kuću
  Da se neko od nas prvi rodi na tom pragu
  Da neko otvori vra­ta i prozore
  Da otvori oči…

  Tu je bila kame­na kula izrasla
  iz zeml­je i stijena
  Tako su pravl­jene sve crnogorske kuće
  Prvo je nas­ta­ja­lo ognjište
  Pa onda zidovi i krov.

  To je pose­ban domaći stil
  Izvor­na arhitektura
  Prvo smo imali prozore
  Pa tek onda kuću..

  Na posljed­njem podignu­tom zidu
  bila su nekad vrata,
  Kroz koja su davno otišli
  Posljed­nji ukućani…

  .                                       ( 2014)

  .

  Ožilj­ci

  .

  Na kra­ju nepre­gledne sobe leži naš mrtvi Otac
  koji nikad nije otišao ni po nebu ni po zemlji

  U ovom malenom uglu iza svih vidika
  vadim iz dlano­va zarđale čavle
  kao posljed­nje rije

  zagledam se u vjekovne probode
  ne mogu da dodirnem nikad
  naj­dublje mjesto unutra
  kao naj­važni­ji razlog postojanja
  jedan je bol razliv­en u svim dobima
  kao da je beskon­ač­na stri­jela zarivena
  u nedo­h­vat­nu tišinu srca.

  Ostale su davno odni­jeli i pri­ja mi samoća
  i dal­je sam zakačen prom­e­te­js­ki na visini
  s brda gledam dolinu maslin­jake i more, -
  Onda dođe Ona sa vodom i miris­nim uljima
  namaže mi kosu, oči napuni lijepim likom
  ispod trepavi­ca koje su narasle do zemlje.

                                                               (2010)

  .

  Zeleni auto i slika

  .

  Uvi­jek kad je dolazio s nekog putovanja,
  ili se vraćao iz besmis­lenog dana u tu sobu
  gledao je na poli­ci tri relikvi­je pre­ostal­ih želja.
  Iza je bila Mas­ka crvene smr­ti Poova
  kao sim­bo­li­ka spa­jan­ja mal­og života
  sa stra­hovi­ma raskošnih balo­va u zaraženom zamku.
  To mu je bio posljed­nji pri­zor pre­ostal­ih snova,
  mali zeleni auto, klik­er i zas­tavi­ca Montenegra,
  poton­ja sli­ka, insta­laci­ja skupnog života;
  Čuvao je te sim­bole kao tro­jst­vo sjećanja,
  palu zas­tavicu pridizao na krov auta
  ( klik­er je bio mali kao gol­u­bi­je oko ).
  Kad bi upao u noćne delir­i­je prim­i­cao se tome
  kao do nekog molitvenika…
  To je bila naj­draža postavka u muze­ju uspomena,
  nje­gov posljed­nji pris­to­jni imetak
  u mal­oj garaži među iskošen­im ostaci­ma rasu­tih knjiga.
  Nadao se da će se tu pono­vo sli­ti ljubav,
  da je to stvarno kao neki nje­gov građan­s­ki status,
  zele­na plas­tič­na kola sa crn­im točkovima.
  I kad je odlazio zau­vi­jek oda­tle brižlji­vo je mis­lio na to:
  pospremio u najsig­urni­ji dio prtljaga,
  na dnu kuti­je gdje su bile ostale dragocjenosti,
  kamenčići s mora, otk­in­u­ta ogr­li­ca i suhi bokor s
  Lovćena

  ubran jed­nom kad je dan naliko­vao sreći.
  Sad je to zagubljeno u novim neredima,
  auto je sig­urno na dnu ispod besmis­lenih spisa,
  zas­tavi­ca kraj vin­skih boca uz osušenog žohara,
  klik­er se otkotrl­jao u litice uglo­va sobe
  kao izgubljeni mali plan­et čami u svom svemiru,
  Tre­ba­lo bi ga naći i saču­vati kao nekad u mal­om džepu.

  ..

  .

  Karcer

  .

  tako je bliska i dale­ka ta logors­ka soba
  kao pros­tor za dugo čekan­je pisma
  niko ne dolazi skin­u­ta je sa spiska dežurnih
  samo anđeli čuvari tihih pros­to­ra samoće
  ispod niskog oljuštenog plafona
  i kamen se ras­tavl­ja u napuk­li­na­ma zida
  pros­tor je osmis­lio lično Franc Kafka
  i ugao visokog pro­zo­ra pre­ma očima
  i pravac kratko­tra­jne svjetlosti
  što raskri­va kap­ke kao kri­la sob­ne bube
  otvara­ju se i zat­vara­ju vra­ta i vide se uzalud
  jer ovo je sasvim unutra i niko ne može ući
  Osim nje­ga koji tuda neprekid­no prolazi
  tako lagano da ne prim­jeću­je taj hod
  Kao da pos­to­ji samo sjen­ka unutra a sve dru­go obilazi
  oko spol­jašn­josti koja izgle­da sasvim obično
  kao svi dru­gi pros­tori na svijetu

  .

  .
  Izgublje­na mjesta

  .

  Ponekad obiđem stara vol­je­na mjesta
  koja sam pažlji­vo i sjet­no god­i­na­ma izbjegavao
  pokušavam nazreti nedovršene događaje
  tragove nev­idljive skrovite i žive
  pored židovskog grobl­ja ispod bagremova
  rasc­val­ih ruža gdje nekad bijaše kamenjar
  vraćao se kao da dovršavam započe­to pismo
  ispred sta­cionara gdje sam čekao jed­nu ljubav
  bijahu razba­cane stare nepotreb­ne stvari
  i tamo odak­le je posve dru­gači­je tre­ba­lo doći
  ljubavni­ci su se gubili u žud­n­ja­ma i sjenkama
  lis­nate grane drveća prekri­vahu vidik.

  Tražio sam neš­to zau­vi­jek izgubljeno i pot­puno kasno
  obi­lazio mjes­ta gdje je pos­to­jao davni život
  otiske i moguća nepom­jer­e­na stanja
  neki znak da sve ne pro­lazi sasvim i lako
  sa željom da se izgubljeno ponovi­ti može

  Ulazio sam žurno i brižlji­vo u to stan­je krajolika
  koji je zaci­je­lo promi­jen­jen a još svi događaji
  koji su tu neka­da bili važne pred­stave života
  žele sta­ti i vrati­ti se kao odje­ci star­ih stihova
  ili prek­inute melodi­je na poloml­jen­im pločama
  Tražio sam neko davno izgubljeno mjesto
  u tom kra­ju koji me obuz­i­ma kao da je sve sada
  Želio sam nježnost nekog starog stanja
  poruku skrivenu za sadašn­ji trag
  otiske vol­jenih dodi­ra boje otišlih oči­ju i lica
  kroz vje­tar i lišće davno izgov­orene riječi
  Tražio sam izgubljeno bez povratka
  što ni sad nemam

  .

  .

  Unutrašn­ja soba

  .

  Jed­na majuš­na i moć­na svjetilj­ka pada
  s plafona
  Valeri

  Niš­ta tu neće biti usko­ro pomjereno
  dok riječi o kon­ačnom odlasku posta­ju tiše i stvarnije
  od svjet­losti koja je otvore­na i jas­na u prozoru
  ova soba više nije dio stana ni kuće

  unutra je tako daleko kao u egi­patskoj piramidi
  sve je nato­pljeno tiši­nom i nemogućim povratkom
  i paukovi su u uglovi­ma naprav­ili fine draperije
  arhitek­tu­ru mreža za neka dale­ka doba
  tako je dugo praz­na i nepotreb­na ta soba
  sa stra­hom na zatvoren­im vratima
  sve je tu zaus­tavl­jeno kao nev­idljivi sat
  i ovaj ras­pored stvari u nere­du među zidovima
  koji su nakon odlas­ka obloženi
  otisci­ma i dahom rijetk­ih boravaka
  i izloml­jenom sjenkom preko plafona
  ovako sto­je jed­no vri­jeme knjige i časopisi
  nemarno rasu­ti i obrušeni preko pake­ta i košulja
  a vidi se da su rukopisi sluča­jno pali
  i da su čitao­ci davno otišli odatle
  pri­je nego su ostavili posljed­nje utiske
  koji su već sada nevažni i blijedi
  kao oljuštene boje ljubavi sa zidova
  dodiri ras­tavl­jenih dlano­va na vratima
  i teš­ki utis­ci sna kojim kra­ja nema
  u stan­ju u kojem je sve u ovoj sobi zaustavljeno
  i pri­je nego se napravi u njoj novi sluča­jni red
  sva­ki dolazak biće pot­puno nemoguć
  kao nas­tavak posljed­nje ispisane rečenice
  koja bi svakako morala pom­jer­i­ti sve ispisane redove
  iz ove sobe u kojoj isto prodire svjetlost
  bez obzi­ra na večern­je sjenke i tamu
  i tihe duše koje vole sva doba
  gov­ore da ovd­je više nema nikakvih sli­ka osim jedne
  koja tvori arabesku razba­canih stvari
  i udal­ja­va se lagano od lica koja su otišla zauvijek
  iz te pros­tori­je u kojoj su uću­tale sve riječi
  kao udal­ja­van­je od ovog ispisanog teksta.
  u druge pro­s­tore i nepoz­nate kra­jeve svijeta.

                                                                           (2008)

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja