Poema kraja

Lat­est posts by Lidi­ja Dimkovs­ka (see all)

  .

  .

  Vatra slo­va

  .

  Fed­eriko, ja gorim.
  Ovo je per­on vatrene zmije
  ili delir­i­jum luka?
  Zdravl­je u mom salonu
  na sed­mom spratu mora
  naz­dravl­ja snazi bola.
  Silovi­ta bolesti, čašćavam te maskaraom.
  Ti imala si sina
  i ja imala sam sina,
  ali mi ga poje­doše slova.
  Evo kroz celi eon jedem ih
  i
  rodiću totem.
  Gorim ja, Federiko
  i vatra vraće­na kući nije više nomad,
  nego car na putu.

  .

  .

  Ven­conoša
  - pro­totip –

  .

  Mogao je golim ruka­ma izgra­di­ti katedralu.
  Mogao je pso­tati plan akademije.
  Mogao je namaknu­ti sve­tu konopac
  i vući ga kroz napušte­na sela.
  Kako može poez­i­ja da je ruža vetrova?
  Kako može ruža da je poez­i­ja vetrova?
  Čiji su vetro­vi, ženo, čiji su vetrovi?

  Ne znam. Muž me moj bije svakog dana sve više.
  Gaz­dar­i­ca me zadrža­va svake noći, sve kasnije
  Bog me guta svakog časa sve dublje.
  Čiji su vetro­vi, ženo, čiji su vetrovi?

  Mogao je da ne napiše ni sti­ha ni za četvrt veka.
  Mogao je da preokrene pamet tuđoj verenici.
  Mogao je da išču­pa biljku iz botaničke bašte
  i pre­sa­di je u svo­ju kadu.
  Imaš li čis­tu kožu za poljubac među tim modricama?
  Imaš li nokat bez crnog ispod nje­ga za milovanje?
  Čiji su vetro­vi, ženo, čiji su vetrovi?

  .

  .

  Let­tre

  .

  Kad ću prouča­vati semiotiku?
  Kad ću biti intertekstualna?
  Kad ću moći da pri­menim postmodernizam
  na make­donske priče,
  a u svetskim
  kad ću biti komparativna
  kao moja s tvo­jom garsonjerom,
  kao moja s tvo­jom posteljinom?
  Tvo­ja te lej­di, pri­jatelju, neće čekati dugo,
  vidiš i sam da od princeza osta­je samo legenda.
  Tvo­ja su deca, pes­niče, još uvek gladna
  iako ti je pri­pala književ­na nagrada.

  Lju­biću te tuđin­cu sve dok znam moj jezik.
  Tuđin­cu lju­biću te sve dok znaš svoj jezik.
  Kad li ću lis­ta­ti teori­ju književnosti?
  Kad li ću pocr­ta­vati metodologiju?
  Vodi­mo ljubav samo u literaturi
  najs­lađe spava­mo u lingvistici
  naš živ­ot je in media res – poezija.
  Pre­ma mišl­jen­ju književnos­ti, da, ali to nije važno,
  ali pre­ma zakon­i­ma nauke o književnosti
  s tobom nika­da, nika­da neću posta­ti besmrtna.

  .

  .

  Meta-vešan­je na meta-lipi

  .

  Ovog sam se jutra obe­si­la na staroj lipi.
  Visim iznad svih zemljiš­ta, iznad svakog tla
  kao ravnodenvica.
  Ostade neplaće­na stan­ri­na zemna.
  Pasoš, u priro­du, iden­titet nema.
  Pod ovim drve­tom živ­ot mi miriše
  na antikvarnicu.
  On će me čekati sa kupljen­im biletima
  za večer­ašn­ju pozorišnu predstavu.
  Potom će me na večeru odvesti.
  Ali po restoran­i­ma ne služe hranu
  od pole­na i mleča, ljubavi moja, jer je juni
  a u junu su Zadušnice, a Zadušnice su
  pomen svim neuskrslim lipama.
  Ljubav tri pomorandže je deja vu.
  Kćer­ka mog pes­ni­ka danas puni
  sto i devet god­i­na. U mom mal­om Parizu
  najveća umet­nost jeste da se ne probudiš gladan.
  Dik­ta­tor je mrtav, nar­od je nesrećan.
  Pa neka tada bude praznik ovaj dan
  kad visim na lipi kao budala
  što bi se kaza­lo meta-vešanje
  da bih razumela noge što se nožekaju
  iznad velike zeml­je, da bih razumela vrat
  u omči velikog neba, i lepo mi je
  što mogu da povežem metafiziku
  s jed­nom drevnom iskon­skom i iskus­nom lipom
  i samo me jed­na stvar brine:
  Tamo gde tre­ba da pad­nem sa vešala
  (ni zbog čega dru­gog nego samo da kažem ovu pesmu)
  da li će me neko s čajem od lipe dočekati
  i da li, da li će biti skuvan
  vodom iz make­donske reke?

  .

  .

  Poe­ma početka

  .

  Uplašio se Brod­s­ki, pre­stravio se da ga ne strefi
  neka bom­ba, lubeni­ca ili uroklji­vo oko neke struške cure,
  a tada još uvek nis­mo imali elek­tron­sku poštu
  da bi me upi­tao još u pred­me­tu: ima li rata u Makedoniji?
  I nije došao. A u toku tih četiri dana, kažu
  krečili su Uni­verzitet u Mičigenu,
  kod kuće, pak, žena koja čisti, Bosan­ka Sevda
  pro­su­la je varik­inu u dnevnoj i sve je zasmredelo.
  Otvro­rio je Brod­s­ki pro­zor i iza­šao u noć,
  ali gde da ode dok mu se stan prove­travam, dok mu
  ne okreče Kabi­net za književnost. Četi­ti dana
  lutao je Brod­s­ki Mičigenom, išao od crkve do crkve
  (a kad bi bio tužan, kažu, ulazio je samo u pravoslavne)
  i jedared nalete na maked­nosku crkvicu koju je deda Ilija
  podi­gao za dušu svo­joj maj­ci, Petkani iz Struge,
  baš se tada služi­lo Večern­je, a dva su poj­ca pojala
  na make­don­skom: Bogorodice Devo, raduj se blagorod­na Marijo.
  Slušao je Brod­s­ki a dlanovi su mu se zno­jili uz pantalone
  kad god bi došao red da se prekrsti, zagr­c­n­uo bi se
  kao da pli­va u vodama iz Knjige Postanja,
  Maj­ka Bož­ja videla je kako su ras­plakala kragna,
  potom, jed­na baka prišla mu je sa kuvan­im žitom
  i rekla mu: „Uzmi, sine, ovo je za dušu svekrve moje Petkane iz Struge
  Bog da joj prosti dušu, podigla mi je decu.“
  Brod­s­ki se tada maši za zad­nji džep i izva­dio pismo
  o Zlat­nom ven­cu poez­i­je za ’91. A baka ga je
  samo nutkala: „Probaj, sine, probaj žito
  mno­go si mi bled nemoj neku bolest da navučeš, a za vence
  — sak­loni me bože, rano je to za tebe! Prvo je red na nas stare!“
  Jer je Brod­s­ki i plakao, grcao je i zagr­cavao se
  a u ponedel­jak, kad su otvo­rili Univerzitet
  stu­den­ti­ma književnos­ti ovu temu za pisanej ese­ja zadao je:
  „Koliko pos­to čovek živi kad živi,
  a koliko pos­to umire kad umire?“
  I puna dva čas čitao je i prepročitavao
  „Poe­mu kra­ja“ Marine Cvetajeve.

  .

  .

  .….….….….….….….….….…Izbor sačini­la Dani­jela Jovanović

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja