Prevalisa

Lat­est posts by Miraš Mar­ti­nović (see all)

   

  .

  Probuđe­na

  .

  Osjećao sam u svakom damaru,
  Njene granice su se razmi­cale – u snovi­ma. Gradovi koji
  Pod zemljom spava­ju. Praprat­na i njeni stanovnici.
  Šta bi sa nji­ma? Gdje se staniše?
  Negdje u tebi, svakako!

  Ponekad mi se uči­ni da sam je izmislio.
  A hodao sam njome, osjeća­jući je tijelom, gledajući
  Očima.

  Kral­je­vi njeni, pojav­iše se na kon­ji­ma u jed­nom času, sa
  Koplji­ma i mače­vi­ma, sa kruna­ma na glava­ma. Iz zemlje
  Iskočiše, ptice polet­ješe za nji­ma. Mno­ga jata prelijepih
  Pti­ca. Za nji­ma nar­od i svešteni­ci, stvori se procesija,
  (sa idol­om na čelu!), koja se u mimo­ho­du kretala.
  Najed­nom, pretvoriše se u zvijezde,
  Obre­toše na nebu. Preval­isa se
  Kupala u svjet­losti. Gledali su je iz nebeskih visina.

  Ukaza­še se pute­vi iz tame, koji­ma su hodali oni
  Što neka­da bijahu na njoj.

  Oživ­ješe slo­va u kamenu i znaci koje su ostavili,
  Prepiši ih! – čujem neči­ji glas. I počeh da prepisujem.
  Oživl­javale su : bitke, riječi izrečene
  U otsud­nim časo­vi­ma. Molitve izgovorene
  U neko vri­jeme, pod preval­i­tan­skim nebom.

  Otvoriše se nekro­pole. Pro­gov­oriše mrtvi.

  Tad shvatih da sam je probu­dio iz hiljadugodišnjeg
  Sna. Da sam je rasanio, da je pono­vo živa.

  Vas­postavi se kral­jevst­vo otprve, u knjigu stade.
  Snovi onih što neka­da ovd­je prebivahu,
  Stvarnost postadoše.

  Počeh da iscrtavam
  Njene granice.

  Potekoše pre­sahle rijeke, i izvori,
  Jedan je kao gejzir nasred nje
  Izvi­rao. Bila je to nje­na sna­ga živ­otvor­na, kojom se
  Hrani­la u bez­nađi­ma. Reče izvor:
  Ja nije­sam nika­da pre­sah­n­uo i neću, dok je ove
  Zeml­je, iz čijih pradu­bi­na crpim kapi
  Za vašu i moju žeđ.

  Zažubri jezik, mrtav odavno. Razumjeh
  Njeno pos­to­jan­je. Oživ­ješe riječi davno izgovorene.

  Mrtvi progledaše i podm­ladiše se.
  Tada shvatih, da ona u svo­jim dubi­na­ma čuva
  Mag­mu koja daje snagu, njoj i nama.

  Kada se zagledamo u njenu istori­ju, shvatimo
  Koliko je bilo iskušen­ja. Uvi­jek ih je pobijedila,
  Uzdigla se iz pado­va i klonuća, nas­tavl­ja­jući da ide
  Svo­jim putem.

  Po jed­noj leg­en­di koja živi od davn­i­na, ona
  U nej­dri­ma čuva tajnu. I Taj­na je
  Čuva.

  Ako bi bila otkriv­na, toga časa bi nestala.
  Ona od naših umi­ran­ja živi. Zato je vječna.

  Shvatih napokon da sam je u sebi probudio.
  Da sam je nosio od rođenja.

                                                                        Lučin­dan, 31. okto­bar 2015.

  .

  .

  Mel(pomen)i

  .

  Ti, uvi­jek potreb­na, Mel(pomen)o. Sli­je­dio sam te kroz
  Sjećan­ja i snove. Kroz gradove kojih odavno nema,
  Koji usnuli pod zemljom čeka­ju da ih probudimo
  Iz hil­jadugodišn­jeg sna.

  Učini­la si da vidim Sofok­la na Budvanskoj
  Plaži, kako bro­ji zrna pijes­ka i raz­go­vara s talasima.
  Da čujem vječne riječi.

  Bogin­jo Pjes­ništ­va, Muzo sjećan­ja. Ti što si me vodila
  Kroz hramove bez bogo­va i svetil­iš­ta bez svjetlosti.
  Pute­vi­ma koji­ma se neka­da išlo.
  Ovom divnom zemljom Preval­i­som. Zemljom mojom
  I tvo­jom. Satkanom od bola i ljubavi. Koju osjećam
  U krvi, snu i riječi­ma koje izgovaram.

  Otvar­ala si mi kapi­je vre­me­na i stol­jeća. Grob­nice u
  Koji­ma spava­ju usnule lje­po­tice, koje su slušale pjesmu
  Cvrča­ka, istu pjes­mu koju mi danas slušamo.
  I gledale Mjesec nad Preval­i­som, ovaj Mjesec.

  Silazili smo među izum­r­le nar­o­de, koji o sebi ne
  Ostaviše tra­ga. Po raz­vali­na­ma smo šetali, osluškivali
  gov­or vjčenos­ti. Pre­poz­navali i razu­mi­je­vali jezike
  I čuli glasove koje dru­gi nije­su čuli.

  Uvodi­la si me u leg­ende i mitove. Slušali smo kako
  Vječnost iz njih pul­sira nem­jerljivom snagom. Tada
  Osjetismo smo kako se u nama Preval­isa umnožava.

  Pro­lazili smo kroz Dok­leu, grad — sjećan­je. O,
  Div­na Mel(pomen)o, to je tvo­je carst­vo. Ti, kraljice
  Zab­o­ravl­jene Dok­lee. Osluški­vali glasove mrtvih.
  Mnoge glasove. I veličanstvene horove. Čuli
  Besjede izg­nanog reto­ra Dion­isi­ja i njegova
  Nad­viki­van­ja s morem, dok je šetao ovim žalima.
  Uvi­jek zavodljivi i nedoljivi glas Teute, kraljice
  Ras­pusne i divlje.

  Sve smo čuli!

  Mno­ga iskušen­ja prati­la su nas na ovom putu.
  Opas­ni i str­mi pred­jeli, satkani od sjećanja.
  Kliza­vi i nesig­urni. I sjene, mnoge sjene. Sablasti
  I priv­iđen­ja. Ali, ti si bila sig­ur­na svjetiljka
  Koju sam mogao sli­jedi­ti. S nadom da će me
  Dovesti tamo gdje sam krenuo.

  Priz­na­jem, kad – kad mi je zadrhta­lo srce, i
  Ruka, na ovom putu. Ali ti bi uvi­jek, u
  Časo­vi­ma klonuća, vrati­la samopouz­dan­je koje me,
  Povre­meno napuštalo.

  I vratili smo se, evo, napokon, iz
  Pred­jela sjećan­ja, gdje caru­je Tama.
  S bis­er­i­ma koje može­mo stavi­ti pred ljude.
  I darovati ih, kao utje­hu da je sve je tu
  I da niš­ta nije prošlo.

  U prošlosti smo našli svu budućnost -
  Najbolji znak da puto­van­je nije bilo uzaludno.

                                                                        10.–11. april 1999.

  .

  .

  Mije­lame

  Bila sam najl­jepša, ime mi je bilo Mijelame.
  Ogr­li­ca, koju sada držiš u ruci, krasi­la je moj
  Labuđi vrat. A pok­lo­nio mi ju je moj ljubljeni,
  Mla­di knez nar­o­da Labeata.

  Ogledala sam lice u vodi ovo­ga jezera.
  Zvi­jezde su bile ljubo­morne na moju ljepotu.
  Ove iste zvi­jezde, koje sada tebe gleda­ju, dok
  Ogr­licu držiš u prašn­javoj ruci.
  Mož­da je po koja od onda pala, neka
  Promi­je­ni­la putanju.

  Mije­lame! Mije­lame! Dozi­vali su me mladići
  Sa ovih brda. U snovi­ma sam čula
  Nji­hove glasove: Mije­lame! Mijelame!…
  Čula sam ih sa obala jez­era. Kao što ih
  Čuješ ti sada, dok stre­saš zemlju s ogrlice.

  Otre­si prašinu, taloženu stol­jeći­ma, zamisli
  Vrat koji je krasi­la ta ogr­li­ca. I gru­di, bujne
  Gru­di koje je dot­i­cala. Bila sam plemenita
  Roda, kćer­ka zapov­jed­ni­ka i starješine
  Nar­o­da Labeata.

  Isti onaj vje­tar, koji je razno­sio moje kose i
  Raspin­jao gru­di, i sada šumi, ti ga čuješ,
  Dok stre­saš prašinu s moje ogr­lice. Isti je
  Vje­tar, sada i onda. A pitaš li se: gdje su
  Moje kose koje je mrsio, razno­sio na sve
  Strane, i gur­di koje je izdašno milovao.
  Pitaš li se: gdje su?

  Potraži moje oči na dnu jez­era. Gledaj,
  Makar na trenu­tak. Shvatićeš koliko je
  Sve trošno i prolazno.

  Znam šta mis­liš, dok skidaš
  Pažlji­vo zrn­ca prašine. Pitaš se: gdje su oči one
  Pre­li­jepe žene? Mije­lame koja je zanosila
  Mladiće. Kamen­je se top­i­lo od njenog pogleda.
  A ova brda za njom su se okretala.
  Već ih zamišl­jaš, ah, moje oči
  Boje ovog jez­era što je od mojih
  Suza nastalo.

  Da, ovo jeze­ro je stvoreno iz mojih očiju.
  Od suza koje sam isplaka­lo. Vidiš li koliko je
  Suza se iz njih izlilo. I sada plaču, moje oči.

  Pogledaj, eno dva izvo­ra, dva gejzira
  Iz njih izviru. Budi oprezan, od mojih suza
  Nepre­sušnih, jeze­ro stal­no raste. Možeš se
  Uto­pi­ti. Pazi se, pre­v­e­like su dubine.

  Slučaj je htio da sam iza­šla iz zem­je. Ne ja, već
  Moja ogr­li­ca. Tvo­ja misao me probudila,
  Pono­vo sam živa.

  I još neš­to ću ti reći. Vidim, gubiš strpljenje,
  Skin­uo si prašinu. Hoćeš da odeš,
  Mis­liš: kako će te to otkriće proslav­i­ti. Upmati:
  Troš­na je i niš­tavna sla­va. Zadi­vl­jeni mojom
  Lje­po­tom, stanovni­ci ovih pred­jela dajući ovom
  Mjes­tu moje ime, ovjekov­ječiše me.
  Gorim od žud­nje da čujem glasove
  Onih mladića.

  Ti, što kopaš po prošlosti, imaš moje ime
  I ogr­licu. To je dovoljno. Osta­lo možeš
  Da zamišl­jaš i da budeš srećan.

  Da li srećan?.… To ne smi­jem da ti kažem.
  Sam vidi, sam pro­su­di. Imaš ogrlicu…
  A moje tije­lo, moje oči i moje lice? A
  Moju kosu, ni vje­tar više ne osjeća? A
  Moje oči? Ne traži moje oči! Bojim se,
  Nećeš ih naći.

  Gledaj u jeze­ro i uži­vaj koliko možeš.
  Nika­da se neće povrati­ti ovaj dan. Ni onaj
  Jučer­ašn­ji, ni prekjučer­ašn­ji, neće se vratiti…
  To ti kažem ja, Mije­lame. Tako bi da me ponovo
  Zovu oni mladići.

  Mož­da zovu, ali ih ne čujem.

  .

  .

  Medaur

  .

  Ja sam Medaur, zaštit­nik Rizona.
  Poz­nat po dva zav­jet­na nat­pisa iz dalekog Lamebeza
  U Sjev­er­noj Africi.

  Rizo­nan­ji me poš­to­vahu kao zajedničkog
  Lara. Bio sam osni­vač i heros, sada nepostojećeg
  Gra­da. Rado sam leb­dio nad
  Ovom raz­vali­nom. Nad bedemi­ma kojih
  Više nema. Ali moj duh je tu, sveprisutan.

  Stanovni­ci Rizona su me zamišl­jali kao konjanika
  Koji obuz­da­va kon­ja u galopu i vit­la kopljem na
  Sve strane. Posli­je su me upoređi­vali sa konjanikom
  Star­ih Tračana. I sada ponekad
  Razi­gram kri­latog pegaza, naprav­im krug nad
  Zalivom. Ne lju­ti me što me niko ne vidi. Znam
  Da sam nev­idljivi kon­janik koji će jednom
  Biti vidljiv.

  Zauz­i­mao sam istaknu­to mjesto u hijer­ahi­ji bogova.
  Neka­da! Hvala pjes­niku koji me ovjekovječi
  Kroz dva zapisa, na koji­ma je preživ­je­lo moje ime.
  Da njih nije sig­urno se ne bih
  Oglašavao. Ovako, oni mi otvara­ju vra­ta, za izlazak
  Iz tame.

  Gdje su moji svešteni­ci koji­ma sam dao
  Moć: da mogu izvesti duše iz tijela, dok ono
  Odmara, slo­bod­no lutati pros­tori­ma i pono­vo se
  Vrati­ti u svo­je pre­bi­val­ište. Ponekad sus­ret­nem njihove
  Sjene koje su uzele oblič­je pti­ca. U jati­ma i pojedinačno,
  Lete nad ovim brdi­ma, a onda bježe od mene, kao da nijesam
  Nji­hov zaštitnik.

  Pjes­nici­ma dajem pred­nost. Poseb­no onom što
  Napisa dvi­je pjesme o meni. Da bih
  Se pono­vo ost­vario, navešću stihove,
  U koji­ma živim.

  Neka je sla­va i hvala pjesnicima.

  .

  ***

  I
  O, Ti, koji obitavaš u Eacid­skim zid­i­na­ma Risinija
  Tvrđave u Dal­maci­ji, zajed­nič­ki laru naše­ga naroda,
  Medau­re, koji si svet kako u otadžbi­ni tako i ovdje,
  Molim te da ove skromne darove prim­iš kao svo­je, Ti
  Koji si velik u svo­joj pojavi, Ti pod kojim se,
  Obuz­dan tvo­jom lje­vi­com, konj propin­je u vazduh,
  Dok tvo­ja duga ruka podignu­ta pored uva sije smrt.

  Takvog te, kao već određeni konzul, u ovom sjedištu
  Smjes­tio Tvoj rob koji ti oda­je poš­tu, poznat
  Rat­nom gradi­vu, i Tebi Cezare Marko,
  Uvi­jek istaknut u prvom bojnom redu.

  .

  II

  .
  Poš­to je prim­io konzulat…
  Živu sliku očin­skog duha
  Kako sa obuz­danog kon­ja baca koplje
  Tebi, Medau­re, posveću­je tvo­je Meduarije.

  .

  .

  Sofok­le u Butui

  .

  Divan je ovo grad, Butua. Tako se izgo­vara na jeziku
  Nje­gov­ih stanovni­ka. Mož­da ću ga upotri­jebiti u nekoj
  Budućoj tragedi­ji. Neš­to zrači iz nje­gov­og ime­na. A
  Ove plaže, ah ove plaže. Toliko mi pri­ja­ju. I pije­sak, more
  I talasi. Kao da se prvi put sus­rećem s morem,
  Ost­varu­jem se kroz nje­ga. Kroz svako zrno pijes­ka. U svakom
  Sam tala­su. Osjećam dolažen­je i odlažen­je, dok kroz
  Pred­večer­je koračam, zado­vol­jan što mi se stope ostaju
  Ovim žalom.

  Tra­jaću ovd­je, kao što tra­jem u beskon­ačnom moru. Ova
  Žala su kao ogledala koja umnožava­ju moj lik.
  Sti­gao sam ova­mo na odmor, zvanično je moj dolazak tako
  Objavl­jen, a u stvari, ja u ove kra­jeve dolaz­im zbog drugačijih
  Razlo­ga. Držav­na bla­ga­j­na u Ati­ni, čiji sam glavni rizničar,
  Otan­jala je, tre­ba probu­di­ti naše empo­ri­je. Butua je
  Jed­na od važni­jih u ovom dijelu Hron­skog mora,
  Tre­ba pod­sti­cati trgov­inu. Umjesto da mis­lim o pjesničkim
  Dje­li­ma, moram se bav­i­ti državn­im poslovi­ma. Laskalo
  Mi je to u mla­dosti. Danas, na sve gledam drugačije.

  Hej, more! Tala­su koji donosiš
  Sve u svo­jim kaplji­ca­ma, osjećam kako se u tebi sav
  Razli­vam. Sju­tra imam sas­tanak sa star­ješi­na­ma grada.
  Moram na to mis­li­ti, pri­je svega.

  Važni poslovi su u pitanju.

  A onda ću o tebi razmišl­jati, more, I o tebi, tala­su, i o vama,
  Talasi, o oblacima koji u pred­večer­je promiču nad
  Gradom i ovim predjelima.

  Gle, naše lađe, ukotvl­jene u luci. Svu­da smo stigli.
  To raduje.

  Moja domov­ina je mno­go pros­trani­ja od one koja je
  Ucr­tana u granice Grčke. Moja domov­ina je beskrjana.
  Osjećam sebe u mnogim zeml­ja­ma i narodima.
  Helen sam i Ilir, Peonac, Trib­al i Autar­i­jat. Kelt sam.
  Pegazi i Medi blis­ki su mi, koliko Tračani
  i Epirci.

  U kat­a­logu sam svih nar­o­da. Otku­da ovak­va misao u
  Meni, večeras, na ovom pus­tom žalu? Svakakve misli
  Me opsi­jeda­ju. Nar­o­di od počet­ka svijeta.
  Htio bih da sas­tavim kat­a­log nji­hovih sudbina.
  Da poređam nar­o­de i nji­ho­va ime­na, od početka
  Svi­je­ta. One koji žive u uspomeni i one
  Što su odavno mrtvi, od kojih osta samo ime.

  Zaš­to me opsi­jeda­ju nar­o­di? I ovaj pije­sak. Tragovi
  U nje­mu, tragovi su mno­gi koji su licem zemlje
  Ostavili oni koji su prošli. A proš­lo je nebrojeno
  Mnošt­vo i ja bih da se utopim u nji­hove tragove.
  Da čitam iz knjige vječnosti.

  Pute­vi­ma
  Koji­ma su pro­lazili nar­o­di, ple­me­na i jezi­ci, da krenem,
  I da se ne zaus­tavim, da putu­jem do kra­ja zemnog
  Živ­ota. Da vidim grobl­ja, oslušnem mrtve, napišem
  Veliku tragedi­ju, koju bi činili veličanstveni horovi
  Izum­r­lih nar­o­da koji se vječno oglašava­ju. I, sada,
  Dok hodam ovim žalom i udišem more, čujem
  Mnoge glasove, u talasi­ma dolaze. Čujem more
  Koje nema obala, koje veličanstveno govori,
  Beskra­jno se oglašava.

  Kako je gor­da i sta­sita ova Ilir­ka. Hoda graciozno
  I dos­to­janstveno, ovako ne zna­ju da hoda­ju žene u Atini.
  Nosi krčag na glavi, napun­jen vodom sa nekog izvora.
  Nepril­ično je, stranac sam i nez­nanac, al’ moram se
  Osvrnuti.

  Da li će neko jed­nom pre­poz­nati moje stope u ovom
  Pijesku? Da li će znati da sam ovu­da prošao ja,
  Sofok­le, trag­ičar i rizničar? More otkri­va i pokriva,
  More rad­nik neu­morni. Odnosi i vraća. Sjutra,
  Ako u toku noći nadođe pli­ma, neće biti ovih stopa.
  Ali, vjeru­jem da ovo isto more, koje će ih izbrisati,
  Jed­nom će otkri­ti trag koji sam ovd­je ostavio.

  Tragovi se ne mogu izbrisati. Sve se pono­vo ukazuje
  I obnavl­ja. Riječi, fak­ta, osmi­jeh, dovol­jan je da se
  Udvo­ji i umnoži i pono­vo javi. Ne vjeru­jem u kraj.
  Sva­ki kraj je poče­tak. Dovol­jan razlo­ga za tak­vo vjerovan­je je
  More, talasi i pijesk, koji uzimam

  Pune šake su mi pijeska.

  Već je sum­rak, usko­ro će noć, moram na počinak,
  A pri­je toga na sas­tanak s pov­jerljivim ljudi­ma, Helenima
  Koji su ovd­je na službi i predstavnicima
  Domaćeg stanovništ­va, koje radi za nas, uz
  Nagrade.

  Sju­tra je novi dan.
  Sju­tra mojih stopa neće biti. Ali…Nema zaborava.
  Mrtvi ne mogu biti mrtvi, dok je jedna
  Jed­i­na misao na njih prisut­na među živi­ma. Sve je
  Živ­ot, u stal­nom giban­ju i uznošen­ju, u nadolaženju
  I vraćan­ju. Volio bih da još mogu ovako, ali
  Stvarnost uskraću­je pros­tor kril­i­ma mašte.

  Moram se pripremati za sju­trašn­ji sastanak.
  Atin­s­ka bla­ga­j­na se polako,a li sig­urno prazni.
  Nedolično mož­da za jednog pjes­ni­ka, ali je tako.

  Zbo­gom, More!…

  I još samo da kažem:
  Na mjes­tu sbakog gra­da upisana je nje­go­va sudbina.
  Van­vre­meni časovni­ci otku­cava­ju trajanje.

  Čujem ih!
  ……………………………………………………..

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja