Psalmi

Lat­est posts by Juli­ja Fje­dorčuk (see all)

  .

  .

  Psalam I

  .

  .….….….….….….….….….…m.m.

  neke pesme više ne možeš napisati
  neke nisi mogao napisati ni ranije
  noću oča­java­mo zbog dece, utopljene
  dece, obešene dece, spaljene
  dece, gladne dece, dečjih igračaka
  u srušenom avionu, jer materinstvo
  je doživ­ot­na robi­ja, a oča­jan­je traži atraktivnost
  i kurentne oblike da se u njih odene,
  da se zak­loni, da utekne;
  zato bol­je ćuti, kažem, zato kažem: nijedna
  vaša kost neće biti poloml­je­na, recimo,
  „niš­ta vam ne nedosta­je”, recimo,
  „biće kao drvo sađeno kraj vode žive” –

  .

  .

  Psalam II

  .

  Proždi­rači moga tela,
  kako bi glasio kanon našeg prijateljstva?
  Dva kvadrat­na metra kože,
  kraj sve­ta je moj stan,
  trideset kvadrat­nih kilometara
  ćeli­jskih mem­brana doma
  gospod­njeg nasušnog plus voda;
  voda, voda za žednog, pijte
  iz mene nasil­ni­ci moji,
  pri­jatelji moji,
  ljubavni­ci moji,
  ne ukva­sivši noge putem po moru mome
  doviđenja –

  .

  .

  Psalam III

  .

  na kom jeziku da ti gov­orim, sunce
  da bi ogre­ja­lo sutra za moje dete da bi
  ogre­ja­lo i pokrenu­lo tki­va jestiva,
  .….….….….….….….….….……cirkulisan­je,

  kako to da otpe­vam svom detetu,
  kako tebi da pevam, plan­e­to, da bi mi oprostila
  što sam rodi­la glad što sam rodila
  .….….….….….….….….….….…..pitan­je

  neutvr­di­vo, kako da obezbedim
  izdašnost stvoritelj­ki – bakterija
  čis­tu kišu vaz­duh i glukozu
  .….….….….….….….….….….…..la la

  da leg­nemo i zaspe­mo, da se probudimo,
  da leg­nemo i zaspe­mo, da se probudimo,
  gravitacijo:
  .….….….….….….….….….…tefi tefi
  .….….….….….….….….….….….…la la

  da nas poleg­neš i zaspiš, i da nas probudiš?

  .

  .

  Psalam IV

  .

  četrde­set jed­na god­i­na ljud­skog živ­ota bez rata
  da li je dovoljno jed­no telo?
  (prez­im­ili smo lošu vest i sad otpočivamo)

  (pre­pro­lećili smo lošu vest, 2500 ih se utopilo)
  ti lju­di su tvoji
  i lju­di ne-tvoji

  (prežives­mo u gradovi­ma heljde i kinoe
  gradovi­ma bez glutena)
  nadamo se životu
  udvostručis­mo živ­ot­ni vek i on raste li raste

  (prežives­mo u kul­tivisan­im čudi­ma prirode)
  ne boj se,
  (u kiši pik­sela u lavir­in­tu veš­tačke gladi)

  ne boj se, kćeri
  broj naših eksper­a­ta raste li raste
  nadaj se životu
  sve većem i većem životu

  (u crvenoj pustin­ji pod visokim azurn­im talasom)
  ne boj se
  kćeri moja i ne moja

  na zelen­im pašnjacima
  kćeri moja i ne moja
  tamo je tiha voda i paša bez dna
  (prez­imis­mo pre­pro­lećis­mo rđavu vest i sad otpočivamo)
  ti lju­di su tvo­ji i lju­di ne –

  .

  .

  Psalam V

  .

  Lep­ota pos­to­ji, la ermozu­ra egziste i rajevi
  nisu veš­tač­ki, samo kako da imaš zelene
  lep­eze gin­ka, i žute, i ljud­s­ka lica na suncu,
  i bis­ere arhitek­ture, kad mis­li o prahu u koji se izmećemo
  premis­liš? Dva dana kas­ni­je setiću se još samo teorije,
  šta smo gov­o­rili o matem­ati­ci Alhambre
  i frag­me­na­ta pesme, zato se
  razode­vam brzo, da uhva­tim život
  na delu, da se nasitim dobra
  tvo­ga doma posred humova
  što se radošću opa­su­ju, gde tražim i nalaz­im, tražim
  i ne nalaz­im, tražim i nes­ta­jem i –

  .

  .

  Psalam VIII

  .

  ti objek­ti mogu biti otrovniji
  nego što se to vidi u ogledalu se-
  ćanja
  .….…..svesti
  .….….….….…nade
  nisu oni to što i pol­ja zajapurene režuhe i hleba
  il voćn­jaci jabuke ko što o nji­ma san­jare supermarketi

  okeani mogu biti drukči­je boje
  nego što se to vidi na filmu
  fauna
  .….…..južnih
  .….….….….….mora
  može biti mrtvi­ja, pazi, taj
  ležaj je mokar od suza

  pod kupolom vetra kosači­ca iz drona
  šume
  .….….….….…grobovi i
  .….….….….….….….….…..gnez­da

  „i ptice nebeske i ribe morske,
  i sve što puteve morske prevaljuje” –

  .

   

  .….….….….….….….….….….….….….…..Sa poljskog Mil­i­ca Markić

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja