Skandinavske

Lat­est posts by Elvedin Nezirović (see all)

         Ono što ostane kod kuće

  .

  Nika­da nisam krio da volim puto­vati sam. To je zato što puto­van­je doži­valj­vam kao kreativni čin i što, lišen pris­ust­va lju­di koje volim, jas­ni­je opažam stvari oko sebe. U mojoj per­spek­tivi svi­je­ta, još samo tak­va vrs­ta samoće čuva uspomenu na ono osjećan­je slo­bode prisut­no na fotografi­ji gale­ba u letu.
  Mož­da baš zbog toga, kad putu­jem sam, često imam osjećaj da sam iza­šao iz svog stvarnog živ­ota i načas se nas­tanio u nekom dru­gom – živ­o­tu bez biografi­je. I uvi­jek mi se, u tom stan­ju isceni­rane pod­vo­jenos­ti, dogo­di jedan te isti trenu­tak: zas­tanem, osvrnem se i ustanovim da je ono što tražim osta­lo kod kuće.

  .

  .

  Domov­ina

  .

  Gledano odavde, sa sjev­era kontinenta,
  Zemlju iz koje dolaz­im moguće je
  Doživ­jeti jedi­no kao zbir svih mjesta
  Na koji­ma nika­da nisam bio.
  Tako lako je pov­jerovati u obmanu
  Da je ono što sma­traš domovinom
  Samo geograf­s­ki prostor
  U kojem se smjen­ju­ju godišn­ja doba.

  .

  .

  Religi­ja

  .

  U vozu za Malmö,
  Razmišl­jam o tome kako bih,
  U nekom budućem sjećan­ju, ovu, vrlo lako,
  Mogao zami­jen­i­ti s bilo kojom dru­gom slikom putovanja
  Da nije žene preko puta, čije lice je preplavljeno
  Neu­god­nim saz­nan­jem da čov­jek na sjediš­tu do njenog –
  Tamne puti i duge, raskuš­trane brade – čita Kur’an.
  U njenoj gesti ima neke melo­dra­matike s kojom se,
  Pret­postavl­jam, lju­di ovd­je lako identificiraju,
  Ali je, u osnovi, ona samo posljed­i­ca nedostat­ka one vrste
  Iskust­va na kojoj je zas­no­vana sva­ka ide­ja o Bogu.
  Drugim riječi­ma, Arap s Knjigom u ruci
  Jed­na je od naj­for­ma­tivni­jih mitološk­ih sli­ka savremenog
  Zapa­da, koji u nje­mu vidi isključi­vo teror­is­tičku prijetnju
  Iako je on, pri­je sve­ga, pjesnik.

  .

  .

  Kuduz

  .

  U Skåneu, ispod Ale­ovog kamen­ja, nalazi se
  Riblji restoran u kojem radi kasirka
  S crn­im kovrča­ma i debe­lim tal­o­gom šminke na licu –
  Njen pogled, vje­tar je što se val­ja sivim Baltikom.
  Zatičem sebe kako iščeku­jem trenutak
  Kada će iz tašne izva­di­ti Milde Sorte i pripaliti
  Cig­a­re­tu, s vještin­om koja će u kadar unijeti
  Dašak topline.

  .

  .

  Liči­na

  .

  U nekoj kafani, u Malmöu,
  Slušam kako mi Refik Liči­na sa zanosom
  Priča o skan­di­navskim pjesnicima
  Koje pre­vo­di, a čiju poez­i­ju, na moju
  Veliku sramo­tu, samo ovlaš poznajem.
  Posli­je, kada u vozu za Stock­holm budem čitao
  Antologi­ju švedske poez­i­je – koju će mi na rastanku
  Pok­loni­ti – naići ću na ove sti­hove Edit Södergran:
  „Miruj, o moje dijete, nema ničeg
  i sve je kao što vidiš: šuma, dim i bjek­st­vo tračnica.
  Negdje duboko u zemlji dalekoj
  pos­to­ji vedri­je nebo i zid s ružama
  i jed­na pal­ma i blaži vjetar –
  i to je sve.
  Ne pos­to­ji sem sni­je­ga niš­ta na granju smrčevom.
  Ne pos­to­ji niš­ta za cje­li­v­an­je vre­lim usnama,
  I sve se usne vre­menom ohlade.
  Ali ti kažeš, dijete moje, da ti je srce čudnovato,
  I da živ­jeti zalud­no grđe je od smrti…“
  I cije­lo vri­jeme mis­lit ću o tome kako
  Savršeno tačno opisu­ju Refikovu samoću
  U ovom jeziku hlad­nih vokala,
  Gdje vjetrom uzne­mireno lišće slaven­skih riječi,
  Zašušti, tek povre­meno, u prevodu
  Poezije.

  .

  .

  Ravn­odušnost

  .

  Rat je u mene usa­dio osjećan­je ravnodušnosti
  Pre­ma sve­mu onom čemu se nor­malan svi­jet iščuđava.
  Ovd­je, na Gam­la Stanu, među besprijekorno
  Povučen­im arhitek­ton­skim lin­i­ja­ma, ta
  Ravn­odušnost pos­to­ji kao svi­jest o ruševinama.
  I zaista, ne mogu se opri­jeti davno stečenoj navi­ci da
  U svakoj for­mi vidim sliku njenog uništenja.
  Neod­vo­jivom mi se, tako, od doživl­ja­ja arhitek­ture prikazuje
  Misao o njenom rušen­ju, koja, zapra­vo, hoće reći kako
  Svakoj rušiteljskoj nam­je­ri­na putu sto­ji samo
  Naivno uvjeren­je arhitek­te da je ono­ga trenutka
  Kada dobi­je for­mu, nje­go­va ide­ja konačna.

  .

  .

  Rumi

  .

  Sto­jim na doku.
  Ispred mene je more, iza – protes­tants­ka crk­va, sagrađe­na u XIII vijeku. To znači, da gledano s pučine, Šved­s­ka njegu­je per­spek­tivu Boga kao vlastite metafore: u ovis­nos­ti od toga da li se kop­nu pri­b­liža­va ili od nje­ga udal­ja­va, u oku more­plov­ca crkveni je toranj prvi i posljed­nji doživl­jaj doma.
  Za tu je svrhu u mojoj kon­ti­nen­tal­noj kul­turi rez­ervi­ran trenu­tak kada se, spuš­ta­jući se niz Žovnicu, u kotli­ni, s obje strane Neretve, među crk­va­ma i kat­e­drala­ma, ukažu minareti džami­ja. To je neka vrs­ta utje­he za koju odu­vi­jek vežem Rumi­jev katren iskle­san iznad ulaza u jed­nu hrišćan­sku crkvu u Širazu:
  „Tamo gdje je Isus živ­io oku­pl­ja­ju se hrabri i velikodušni.
  Mi smo vra­ta koja nika­da nisu zaključana.
  Ako te muči bilo kak­va vrs­ta bola,
  zas­tani pored ovih vra­ta. Otvori ih.“

  .

  .

  Bergman

  .

  Noćas sam san­jao da sto­jim na vra­ti­ma naše sobe i gledam te dok, usnu­la, svako malo, rukom tražiš moje tije­lo u kreve­tu. Soba je bila ispun­je­na blis­tavim svjet­lom, a ja sam sta­jao u mračnom foa­jeu i pos­ma­trao te – sli­ka izne­nađu­juće slič­na onoj iz Bergmanovih Divljih jago­da, kada, u ljet­nikovcu u kojem je proveo djet­injst­vo, Isak Borg usni­je svo­je bližnje.
  I sasvim sam spre­man da onim što sam san­jao, jutros ispunim geometri­ju dana: u poređen­ju s Bergmanovom scenom, gdje svjet­los­ni kon­trast naglaša­va teatarsku ambi­jen­tal­nost i upuću­je na fro­j­dovsku tezu da je san­jač gledalac u pozoriš­tu podsv­jesnog, odsust­vo svjet­losne jed­no­braznos­ti u mom snu mogu jedi­no da pro­tu­mačim kao odnos između dvi­je samoće, pri čemu je moj mrak ishodiš­na tač­ka odluke da se, na izv­jes­no vri­jeme, od tebe odvojim.
  Dak­le, samo tako – kroz spoz­na­ju da dan­i­ma već pos­to­jim u tvom živ­o­tu kao lik na retuši­ra­noj fotografi­ji, čije je pos­to­jan­je pažlji­vo izbrisano – mogu da se iden­ti­fi­ci­ram s uli­ca­ma ovo­ga gra­da, u kojem se, početkom 1976., nakon trideset god­i­na čekan­ja, udala za svo­ga prin­ca, Lil­ian Davies Craig.

  .

  .

  Umjesto stra­ha od letenja

  .

  U avionu, pred polazak kući.
  Lijep mla­da žena se propin­je na prste, podiže svo­ju krz­nenu tor­bu i uporno je pokuša­va ugu­rati u pretr­pani pretinac iznad sjediš­ta. Dok tako sto­ji, rubovi njene ljetne haljine su povučeni visoko iznad kol­je­na tako da joj mogu vid­jeti gola napreg­nu­ta steg­na. Pri­zor netaknute lje­pote, kojeg kvari potre­ba djevo­jke da se svakim svo­jim pokre­tom obraća muškarci­ma oko sebe i to tako da je u toj komu­nikaci­jskoj igri stal­no prisut­na patetič­na invokaci­ja seksa.
  Gledam je sa zan­i­man­jem kak­vo i pril­iči muškar­cu koji već deset dana nije omirisao žen­sko tijelo.
  Kas­ni­je mi je rekla svo­je ime. Odmah sam ga zaboravio.

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja