Smisao za umor

Lat­est posts by Rastko Lončar (see all)

  .

  .

  +38121 mrakom

  .

  Crnih lep­ti­ra smrt
  tapetari preko puta
  Žuta rasip­nič­ka sijalica
  ne otkri­va lice
  sa sviklim svicem na usnama
  nalakćen­im nad kraćom noći
  zgrade gra­da koji radi
  treću

  Aman zaš­to ne pjeva? 
   .

  .

  Baš-čelik (1)

  .

  Prestanem sa pesmislicama
  Lep­im selotejp
  u X po prozorima

  Dolazi

  Bira trenu­tak
  so mu ne curi niz obraze
  iz pup­ka mu zvera prašina
  u nožn­im prsti­ma ponikli kuruzi

  Ne mogu da ga pustim
  bez nje­gov­og saglasja
  da mi uguši tišinu
  nje­go­va su rekurzivna
  .….….….….….….….…..pro­ročanst­va
  i šla­j­mak zapeo u mom grlu
  rasteže prste
  raskrilju­je mi rebra:

  Pono­vo dišem
  .….….….….….i plašim se šuma
  i šapata
  .….….….….…a on zakon­ta­va pesmu

  On je vuk bez fik­sne proteze
  deljiv je sa neparn­im brojevima
  Puši duvan čvarke
  .….….…soli šećer­nu vunu
  vadi vlak­na iz moje hrane
  presnac mi kruni za vrat
  tan­jir grebe viljuškom
  svađa me sa onima
  .….….…što ga ne poznaju
  pozi­va prijatelje
  .….….…na endor­cizam
  piše mi poez­i­ju u desetercima
  lepi blanko čit­ul­je po gradu
  javl­ja se na oglase
  .….……sa ban­dera
  pri­javlju­je me za Ostrog
  .….……sa dva noćenja

  Nema smisao za umor
  pere zube kamenom za pete
  voće opovrćuje
  ne izigra­va veltšverc
  vari odavno prog­utane žvake
  lju­bi me po podlakticama
  i citi­ra „Železno cveće“

  Pravi kvadrat od debe­l­og minusa
  spre­ma me da uzmem crno mastilo
  On
  .……sa osam ruku
  budi me da pitam koliko je vode
  onog časa kad se povuče
  .….….….….….….setiv mene u sebi

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja