Svila i Janje

Lat­est posts by Feri­da Duraković (see all)

  .

  .

  Feri­da Duraković, (Sara­je­vo, BiH), pjes­nikin­ja, autor­i­ca kratke priče, kolum­nis­ti­ca, spisatelji­ca za dje­cu. Pre­vo­di s engleskog jezi­ka. Diplomi­rala jugoslavenske književnos­ti i srp­skohrvats­ki jezik na Uni­verzite­tu u Sara­je­vu. Objav­i­la 15 knji­ga poez­i­je, proze, pre­vo­da s engleskog i književnos­ti za dje­cu. Između osta­lo­ga, objav­i­la Srce tame (poez­i­ja), Vjetrov pri­jatelj (baj­ka), Put­ni­ci kroz (ne)vrijeme – 50 god­i­na Sara­jevskih dana poez­i­je(koau­torst­vo), Pokret otpo­ra (kolumne i ese­ji). Između ostal­ih, nagrađe­na nagradom Svjet­losti 1978, nagradom Hell­man-Ham­met Fund for Free Expres­sion (USA) 1992. godine, a za pjes­ničku knjigu Heart of Dark­ness (White Pine Press, Fre­do­nia, New York, 1999) dobi­la nagradu Vasyl Stus Free­dom-to-Write-Award koju dod­jelju­je PEN New Eng­land, SAD. Nagrađi­vana za poez­i­ju, književnost za dje­cu i dramske tek­stove. Knjige pje­sama objavl­jene u SAD, Bugarskoj i Ital­i­ji. Poez­i­ja joj je preve­de­na na dvade­set pet jezi­ka. Do 2013. godine radi­la kao izvrš­na direk­tor­i­ca PEN Cen­tra u BIH. Umirovl­je­na pri­je vre­me­na. Živi u Sara­je­vu s mužem, kćerkom i mačkama.

   

   

   

  Prva riječ koju ste izgovorili?

  .

  Ne znam. Bila sam četvr­to dijete, pa sam rasla kao samonikla bilj­ka. Niko nikad nije obraćao pažn­ju ni na moje prve ni na sve ostale riječi; inače sam bila dobro i poslušno dijete, a tak­va dje­ca, djevo­jčice poseb­no, često su u poza­di­ni, goto­vo nev­idlji­va, kao da su kri­va što su dobra.  Kad se rodi­la moja kćer, njenu smo prvu riječ vre­bali dan­i­ma, napeti i uzbuđeni; po mom rođen­ju takvih uzbuđen­ja nije bilo. Prvo čega se sjećam o sebi jeste da povraćam od strašne upale grla u novoiz­građenoj vlažnoj sara­jevskoj kući, pa onda izgov­orim „Mama“ mis­leći da će mi ta riječ pomoći. I pomogla je.

  .

  .

  Vaše prve igračke?

  .

  Sama sam ih prav­i­la. Tre­bali su mi kar­toni kuti­ja od cipela, krpice nakon maminog šivan­ja, staro Oslobođen­je, makaze i oho ljepi­lo. Imam priču „Beba s kosom“, ima je na Inter­ne­tu, tamo se sve kaže samo.

  .

  .

  Vaše igre?

  .

  Imali smo ispred kuće pored beton­skog ste­peniš­ta brežul­jak, na kojem je mama uzga­jala  muška­tle, đurđine, mačkov rep, kos­mos, zlat­nu granu, kad­i­fice i lat­i­fice… Čitav komad tog brežulj­ka osva­jale bi lat­i­fice – to je bio moj dvo­rac: cvje­tovi bor­do, narandžasti i žuti bili su princeze i prinče­vi, a princeze bi plakale kad je padala kiša (nar­avno, nisu plakali prinče­vi!) i te suze su se sli­je­vale niz okrugle lis­tove – nevjerovatno!

  .

  .

  Kao dijete žel­jeli ste da postanete?

  .

  Učitelji­ca, nar­avno. Mjesto engleske kraljice bilo je zauzeto.

  .

  .

  Prvo slo­vo koje ste naučili?

  .

  Ne znam. Biće da je A. Moja dva bra­ta i ses­tre bili su star­i­ji i čini­lo mi se da zna­ju sve na svi­je­tu, pa sam munje­vi­to kupi­la od njih, i slo­va, i bro­jke, i knjige, ne bih li ih sustigla i posta­la veli­ka i pamet­na kao oni.

  .

  .

  Šta Vas je rastuživalo?

  .

  Sve. Podočn­jaci i crvene ruke moje majke zbog oče­vih izle­ta u živ­ot bez nje. Knjige s tužn­im završetkom. Cvi­jeće i drveće pred zimu. Kratkoća i kon­ačnost ljud­skog živ­ota. Surovost djece koja osjete sla­bost i beza­zlenost jedno­ga među nji­ma i onda ga muče.

  .

  .

  Društ­vo u ranom djetinjstvu?

  .

  Samo ih se sjećam. Nije nas samo živ­ot ras­tavio, nego i moj pjes­nič­ki put, koji je neki­ma od njih bio smi­ješan, drugi­ma neo­bičan, treći­ma sasvim ravn­odušan. Prak­tič­na i suro­va dje­ca iz sara­jevskog pred­građa nisu padala na nos od zanosa priča­ma i knjiga­ma jedne mršave kratko­vide djevojčice.

   .

  .

  Prvi bicikl?

  .

  Bra­tov. „Muš­ki“. Grub. Bicik­li za djevo­jčice bili su nedostižni.

  .

  .
  Šta Vam bijaše najteže u školi?

  .

  Neprav­da i matem­ati­ka. I obrnuto..

  ..

  .
  Učitelji­ca?

  .

  Velin­ka Tat­alović. Debeljuškas­ta, bijela, miris­na, osm­jehnu­ta, sa dva zuba šar­mant­no istaknu­ta napri­jed. Pri­mala je slatke rečnice moga oca s djevo­jačkim kiko­tom, što je mene baca­lo u očaj jer takve rečenice nikad nije gov­o­rio mojoj majci.

  .

  .

  Pred­jeli Vašeg detinjstva?

  .

  Sara­jevs­ki kvart Jeze­ro-Jagomir. Pio­nirs­ka dolina.

  .

  .

  Da li ste pisali ljubav­na pisma?

  .

  Nar­avno, ali ih nisam slala, nikad. Jed­no od mojih ljubavnih pisama uhvati­la je moja ses­tra i ucjen­ji­vala me njime („Daću ga mami da proči­ta, teško ti se tad!“) pa sam morala s njom dijeli­ti dinare i slatk­iše, koja ona nije dobi­vala jer je bila čila i zdra­va, a ja jesam, jer sam bila bolešlji­va i kmezava.

  .

  .
  Srećete li danas Vaših sim­pati­ja iz mla­dosti? Gdje su, šta rade?

  .

  Da. Sret­nem ponekog od njih i gro­ho­tom se nas­mi­jem zbog kojih idio­ta sam ja pati­la, pa makar dan ili godinu!

  .

  .

  Vaš nadi­mak iz škole?

  .

  Nisam imala nadi­mak. Otac me zvao Svi­la, maj­ka Janje.

  .

  .

  Da li ste se tukli?

  .

  Nikad. To je radi­la ses­tra. Imala sam braću koji­ma sam se mogla požal­i­ti. I požalila sam se samo jed­nom, i poka­jala sam se zbog toga: mal­tre­ti­ran­je jedne djevo­jčice se nas­tavi­lo, ali ja nisam gov­o­rila braći jer sam znala da će njen otac doći u pre­tući ih, što mi je bilo gore nego da ona mene mal­tre­ti­ra cijelu god­inu. Dok nije odselila negdje na jug.

  .

  .

  Šta ste čuli o Vašim precima?

  .

  .

  Otac nam je pričao bajke o porod­i­ci Duraković. Kad bi popio koju više, bili smo potom­ci ruskog vojni­ka, odnekud sa Kavkaza, koji je za balka­n­skih rato­va došao i osno­vao selo u Bosni. Dru­gi put bi gov­o­rio da vodi­mo pori­jek­lo od „star­ca Dura­ka od stot­inu lje­ta“, a kad se ras­pala Jugoslav­i­ja bilo mu je milo vjerovati da potiče­mo od Bogu­mi­la. A meni je i danas smi­ješno kako volimo uljepša­vati svo­je sel­jačke pretke.

   .

  .
  Pre­ci koje ste sreli?

  .

  Ne dal­je od majčinih i oče­vih roditelja.

  .

  .
  Sli­ka oca?

  .

  Ah… Mla­di par­ti­zan, od šes­naest god­i­na, najs­tar­i­je dijete vojni­ka nesta­log  1941. Šarmer par­ti­zan­sko-sel­jačkog kova. U Dru­gom svjet­skom ratu jeo buko­vo lišće da ne umre od gla­di. U ratu u BiH pre­mi­rao od stra­ha da će opet jesti buko­vo lišće. Jur­cao je gradom pod granata­ma, sku­pl­jao drv­ca za peć bub­n­jaru instali­ranu na deve­tom spratu sara­jevskog nebodera i tražio, pro­sio ili kupo­vao brašno, da imamo kad sve­ga nes­tane. Kad je umro, maj­ka je u špa­jzu tuđe­ga stana u koji su se smjestili našla sto kila braš­na, sasvim neupotrebljivog.

  .

  .
  Šta bi danas požel­jela Vaša majka?

  .

  Da se svi okupi­mo, njeni i poslušni, živi, zdravi i veseli, u njenoj kući. I da nam iznese vruću sir­nicu. I da joj pje­va­mo „Cvati ružo moja, uspomeno mila“. Niš­ta više.

  .

  .

  Sport?

  .

  Bila sam bolešlji­vo dijete i nisam smjela radi­ti fiz­ičko. Ali sam sa zanosom prati­la košarku i san­jala da se udam za Krešu Ćosića.

  .

  .

  Gdje je otišla Vaša prva plata?

  .

  Pa barem na deset mal­ih pok­lona. Prvo mami bluzu.

   

   

  Gdje Vam bijaše ugo­dini­je, u dan­i­ma ili u noćima?

  .

  Meni je svugdje dobro i melanholično.

  .

  .

  Da li ste ika­da požel­jeli da budete glumica?

  .

  Nar­avno. Kao Mira Stupi­ca! Ah.

  .

  .

  Da li ste razmišl­jali o odlasku?

  .

  Odavde? Pa ko nije? Ali osta­je­mo. Osta­jem. Ostajem.

  .

  .

  Odmor?

  .

  More u kas­noj jeseni. Da sjed­im s M. i F. na klupi i gledam u more.

  .

  .

  Grad?

  .

  Sva­ki u kojem te lju­di ostavl­ja­ju na miru i ne zaviru­ju ti u pjat… Na moru.

   .

  .

  Selo?

  .

  Sel­jač­ka dje­ca hoće u grad, grad­s­ka bi na selo. Ja sam grad­s­ka seljanka.

  .

  .

  Plan­i­na?

  .

  Kad sam počela da radim kao pro­fe­sor­i­ca u Varešu, svako bi me jutro tik kraj pro­zo­ra zbor­nice u glavu udar­ala stjen­ovi­ta mrač­na plan­i­na… A ja sam san­jala da radim u Novom Sadu, gdje je sve ravno i tiho…

   .

  .

  Pustin­ja?

  .

  Samo oaza. Osta­lo kad dođe vrijeme.

  .

  .

  Zaš­to se lju­di zaklinju?

  .

  Da bi bili važni­ji u tuđim očima.

  .

  .

  A zaš­to proklinju?

  .

  Da bi bili važni­ji u svo­jim očima..

   .

  .

  Čemu služe mil­ioni zakona i propisa?

  .

  Da bi se novac vra­tio državi.

  .

  .

  Kome veru­jete?

  .

  Sebi. Ponekad svom dragom. Ljudi­ma više nikad.

  .

  .

  Pred čijom slikom ste naj­duže stajali?

  .

  Pred svakom koja mi je pružala mogućnost da smis­lim pjes­mu ili priču u poza­di­ni slike. Mož­da nisam izmis­lila da je Šolo­hov napisao “Tihi Don” stal­no gleda­jući slike rijeka.

  .

  .

  Kurosa­va ili Bergman?

  .

  U ovim god­i­na­ma… Nema više ili-ili.

  .

  .

  Kako danas izgleda­ju zablude iz Vaše mla­dosti?.

  „Najlepše peva­ju zablude“.

  .

  .
  O začin­i­ma?

  .

  Volim! Sve. Živ­ot ne može biti blju­tav ako znate koji začin da stavite u koju hranu.

  .

  .

  Vaši stra­hovi?

  .

  Mrak, i lju­di u mraku. Mrak sara­jevke ratne opsade i lju­di u tom mraku.

  .

  .

  Šta čekate?

  .

  U mojim god­i­na­ma ako neš­to čekam, onda sam svugdje zakasnila.

  .

  .
  Čega se stidite?

  .

  Ih. Svo­je i tuđe glu­posti. Mrako­va iz mladosti.

  .

  .

  Praš­tate li?

  .

  Od 1992. godine ne.

  .

  .

  Tražite li da Vam se prašta?

  .

  Od 1992. godine ne.

  .

  .

  Čime se ponosite?

  .

  Imam kćer. Imam muškar­ca svog živ­ota. Sve sam ja to pošteno zaradi­la i platila.

  .

   .

  Ko Vas je razočarao?

  .

  Pis­ci i pjes­ni­ci uživo.

  .

  .

  Koga ste Vi razočarali?

  .

  Pisce i pjes­nike uživo.

  .

  .

  Čemu uvek dajete prednost?

  .

  Dobroti u teškim vre­meni­ma i želji da se uči.

  .

  .

  Šta ste naučili od Vaše djece?

  .

  Str­pljen­je. I čin­jenicu da su pamet­ni­ji od nas.

  .

  .

  Šta posveću­jete suprugu?

  .

  Jučer knjigu. Danas veg­e­tar­i­jan­s­ki ručak koji voli. Sutra ćemo se raz­val­i­ti od muzike i fil­mo­va sedamde­setih i osamde­setih god­i­na prošlog vijeka.

  .

  .

  Da li ste ika­da bili bezbrižni?

  .

  Nauči­la sam da budem bezbriž­na. Rat u vama probu­di nepoz­nate tal­ente za život.

  .

  .

  Šta dal­je?

  .

  Ide­mo dal­je. Do naredne stan­ice. U pustinji.

  .

  .

  .

  ……………Raz­go­varao Enes Halilović

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja